LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 7, 9, 26, 29, 30, 37, 38, 71 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 10 d. Nr. VIII-249

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 punkto pakeitimas

7 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos energetikos ministerija“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos ūkio ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

9 straipsnio pavadinime vietoj žodžių „Energetikos ministerijos“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerijos“, straipsnio tekste vietoj žodžių „Energetikos ministerija“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerija“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Ūkio ministerijos kompetencija

Ūkio ministerija:

1) vykdo branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų steigėjo funkcijas;

2) įgyvendina valstybės politiką branduolinės energetikos srityje;

3) organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

4) organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, avarijų likvidavimo, tyrimo bei pasekmių šalinimo priemones jos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

5) pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse branduolinės energetikos organizacijose ir konferencijose;

6) organizuoja naujos atominės elektrinės ar kitų valstybės branduolinės energetikos objektų statybos vietos parinkimo specialios schemos, kurioje nagrinėjamos kelios galimos statybos vietos, parengimą;

7) po to, kai yra patvirtintas statybos teritorijos detalus planas, nustatyta tvarka organizuoja sklypo atominės elektrinės ar kitų valstybės branduolinės energetikos objektų statybai paėmimo visuomenės poreikiams įteisinimą;

8) organizuoja atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą; steigia projektavimo, mokslo bei technikos (kartu su Švietimo ir mokslo ministerija) institucijas, tenkinančias objektus eksploatuojančių organizacijų poreikius;

9) vykdo kitas šio įstatymo nustatytas ar Vyriausybės jai pavestas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 4 dalies pakeitimas

26 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Ekonomikos ministerija“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Veiklai, išvardytai 25 straipsnio 8 punkte, licencijas išduoda Ūkio ministerija, suderinus su VATESI, Aplinkos apsaugos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

29 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Energetikos ministerijos“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kitus branduolinės energetikos objektus projektuoti ir atominę elektrinę rekonstruoti galima po Ūkio ministerijos teikimu priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo.“

 

5 straipsnis. 30 straipsnio 2 punkto pakeitimas

30 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „Energetikos ministerija“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) Ūkio ministerija;“.

 

6 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies pakeitimas

37 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Energetikos ministerija“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kitų branduolinės energetikos objektų eksploatacija gali būti nutraukta Vyriausybės sprendimu. Jų uždarymo tvarką nustato Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, suderinus su Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

 

7 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies pakeitimas

38 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Energetikos ministerija“ įrašyti žodžius „Ūkio ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija, ketinanti nutraukti objekto eksploataciją, turi prieš 5 metus pateikti VATESI eksploatacijos nutraukimo programą, atitinkančią elektrinės statybos įstatymą, suderintą su Ūkio ministerija, Aplinkos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, apskrities valdytoju bei vietos savivaldos institucija, kurios teritorija ar jos dalis yra objekto sanitarinėje apsaugos zonoje. Programoje turi būti numatytos įrenginių demontavimo, konservavimo, radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo ir objekto vėlesnės kontrolės bei priežiūros priemonės.“

 

8 straipsnis. 71 straipsnio 1 dalies pakeitimas

71 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos vizą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įsidarbina branduolinės energetikos objektuose pritarus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir suderinus su Valstybės saugumo departamentu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 74 straipsnio 2 dalies pakeitimas

74 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Rengiant ir sudarant tarptautines sutartis, susijusias su branduolinės energijos gamyba ar naudojimu, privalo dalyvauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įgalioti asmenys, o susijusias su branduoline sauga ir radiacine apsauga - įgalioti VATESI atstovai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS