LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĘ TECHNINĘ APŽIŪRĄ ATLIEKANČIŲ ĮMONIŲ SKAIČIAUS, JŲ IŠDĖSTYMO ŠALIES TERITORIJOJE, ATSIŽVELGIANT Į KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS POREIKĮ, NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 13 d. Nr. 3-263

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3699):

1. Tvirtinu Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodiką (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2004 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-263

 

kelių transporto priemonių VALSTYBINĘ TECHNINĘ APŽIŪRĄ ATLIekančių ĮMONIŲ SKAIČIAUS, JŲ IŠSIDĖSTYMO ŠALIES TERITORIJOJE, ATSIŽVELGIANT Į KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS POREIKĮ, NUSTATYMO METODIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikos (toliau vadinama – metodika) tikslas – nustatyti valstybinės techninės apžiūros įmonių skaičių ir jų išdėstymą šalies teritorijoje pagal valstybinės techninės apžiūros poreikį bei kitus nustatytus reikalavimus.

2. Siekiant sudaryti palankias sąlygas kelių transporto priemonių valdytojams atlikti valstybinę techninę apžiūrą, valstybinės techninės apžiūros įmonės, įskaitant jų techninės apžiūros stotis (toliau vadinama – valstybinės techninės apžiūros atlikimo vietos), šalies teritorijoje, atsižvelgiant į jos administracinį suskirstymą ir kelių transporto priemonių skaičiaus pasiskirstymą administraciniame vienete, išdėstomos taip, kad važiuoti iki artimiausios iš jų reikėtų ne daugiau kaip 30 km.

3. Valstybinės techninės apžiūros poreikį einamiesiems metams iki kovo 1 d. kiekviename susisiekimo ministro nurodytame(-uose) administraciniame(-uose) vienete(-uose) pagal šią metodiką nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija).

 

ii. metodikoje vartojamos sąvokos

 

4. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

Administracinis vienetas – Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldos institucijos. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės.

Darbo vieta – pagal nustatytus reikalavimus valstybinės techninės apžiūros atlikimo vietoje (valstybinės techninės apžiūros įmonėje ar techninės apžiūros stotyje) įrengtų gamybinių patalpų ir įrengimų sąlyginė dalis vienos kelių transporto priemonės valstybinės techninės apžiūros procedūroms atlikti.

Kelių transporto priemonės (toliau vadinama – transporto priemonė) – tai L3, L4, L5, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 klasių transporto priemonės, kurių sąvokos apibrėžtos Transporto priemonių klasifikavime ir kodavime, patvirtintame susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 1999, Nr. 28-814; 2001, Nr. 11-328).

Pirminė valstybinė techninė apžiūra (toliau vadinama – pirminė apžiūra) – transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra, kai transporto priemonė valstybinei techninei apžiūrai atlikti pateikiama pirmą kartą arba nustatytu periodiškumu.

Pakartotinė valstybinė techninė apžiūra (toliau vadinama – pakartotinė apžiūra) – transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra, kurios metu tikrinama, ar pašalinti prieš tai atliktos valstybinės techninės apžiūros (pirminės apžiūros) metu nustatyti trūkumai ir ar neatsirado naujų trūkumų.

Techninės apžiūros stotis (toliau vadinama – stotis) – valstybinės techninės apžiūros įmonės pagal teisės aktų reikalavimus įrengta atskira valstybinės techninės apžiūros atlikimo vieta.

Valstybinė techninė apžiūra (toliau vadinama – apžiūra) – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas.

Valstybinės techninės apžiūros įmonė (toliau vadinama – įmonė) – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, turinti leidimą atlikti apžiūrą. Įmonės gali turėti stočių.

 

III. APŽIŪROS POREIKIO ĮMONIŲ SKAIČIUI IR JŲ IŠSIDĖSTYMUI NUSTATYTI SKAIČIAVIMAS

 

5. Pagrindiniai apžiūros poreikio kiekviename administraciniame vienete vertinimo kriterijai einamiesiems metams šioje metodikoje yra:

5.1. įregistruotų transporto priemonių skaičius pagal praėjusių metų duomenis;

5.2. apžiūros atlikimo vietų išsidėstymo šalies teritorijoje, kad atstumas iki artimiausios iš jų būtų apie 30 km, įvertinimas;

5.3. laiko sąnaudos transporto priemonės apžiūrai atlikti;

5.4. transporto priemonių apžiūros periodiškumas.

6. Apžiūros poreikis, įvertinant šios metodikos 5 punkte išvardytus kriterijus, išreiškiamas darbo vietų skaičiumi.

7. Einamiesiems metams reikalingas darbo vietų skaičius administraciniame vienete skaičiuojamas pagal formulę:

MEM=(N · k1 · k2 (t1 + t2 · k3))/(D · T · p · z), (1)

čia N – transporto priemonių, kurioms reikės atlikti apžiūrą, skaičius, k1 – koeficientas, įvertinantis netolygų transporto priemonių pristatymą į apžiūrą per metus, k2 – pasiūlos ir paklausos sureguliavimo koeficientas (k2=1,1), t1 – vidutinės laiko sąnaudos valandomis pirminei apžiūrai atlikti (nustatomos matuojant), t2 – vidutinės laiko sąnaudos valandomis pakartotinei apžiūrai atlikti (nustatomos matuojant), k3 – koeficientas, įvertinantis pakartotinei apžiūrai pristatomų transporto priemonių dalį, D – darbo dienų skaičius per metus, T – darbo valandų skaičius per dieną, p – transporto priemonių apžiūros periodiškumas metais, z – darbo dienos pamainingumas. Vidutines laiko sąnaudas pirminei ir pakartotinei apžiūrai atlikti (t1 ir t2) tvirtina Inspekcijos viršininkas.

8. Reikalingas darbo vietų skaičius einamiesiems metams administraciniame vienete pagal formulę (1) skaičiuojamas kiekvienai transporto priemonių grupei, gautos darbo vietos sumuojamos. Gauta reikšmė apvalinama iki sveiko skaičiaus į didesnę pusę.

9. Transporto priemonių, kurioms reikės atlikti apžiūrą, skaičius nustatomas pagal formulę:

N= k4 · NTA (2)

čia k4 – koeficientas, įvertinantis transporto priemonių skaičiaus augimą pagal paskutinių dvejų metų registracijos duomenis, NTA – eksploatuojamų transporto priemonių skaičius pagal praėjusių metų apžiūros atlikimo duomenis.

10. Koeficientas k4, įvertinantis transporto priemonių skaičiaus augimą, skaičiuojamas pagal formulę:

k4=NR/NR-1, (3)

čia NR – įregistruotų transporto priemonių skaičius pagal praėjusių metų duomenis, NR-1 – įregistruotų transporto priemonių skaičius pagal užpraeitų metų duomenis.

11. Koeficientas k1, įvertinantis netolygų transporto priemonių pristatymą į apžiūrą per metus, skaičiuojamas pagal formulę:

k1= (12 · NiTA1max)/NTA1, (4)

čia NiTA1max – praėjusiais metais per pirminę apžiūrą patikrintų transporto priemonių maksimalus skaičius per mėnesį, NTA1 – praėjusiais metais per pirminę apžiūrą patikrintų transporto priemonių skaičius.

12. Koeficientas k3, įvertinantis pakartotinei apžiūrai pristatomų transporto priemonių dalį, nustatomas pagal formulę:

 

k3= NTA2/ NTA1, (5)

 

čia NTA2 – praėjusiais metais per pakartotinę apžiūrą patikrintų transporto priemonių skaičius.

13. Darbo dienos pamainingumas z nustatomas pagal formulę:

z=Td/Ts, (6)

čia – Td vienos darbo vietos administraciniame vienete vidutinė darbo laiko trukmė per savaitę valandomis, Ts – vieno kontrolieriaus normatyvinis savaitės darbo laiko fondas valandomis (Ts=40 val.). Darbo dienos pamainingumas negali būti didesnis kaip 1,8.

14. Vienos darbo vietos administraciniame vienete vidutinė darbo laiko trukmė per savaitę Td nustatoma pagal formulę:

Td=(t1+t2+…+ti)/MPM, (7)

čia – ti atskiros darbo vietos darbo laiko trukmė per savaitę valandomis, MPM – praėjusių metų faktinis darbo vietų skaičius administraciniame vienete.

15. Apžiūros poreikis administraciniame vienete MAV nustatomas pagal formulę:

MAV=MPM – MEM. (8)

16. Apžiūros poreikis yra netenkinamas, jei pagal formulę (8) gauta reikšmė yra neigiama.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Inspekcija kiekvienais metais privalo gauti oficialius duomenis apie transporto priemonių skaičių. Kitus Inspekcijai reikalingus duomenis kiekvienais metais iki vasario 1 d. privalo pateikti įmonės pagal jos nustatytą formą. Už pateikiamų duomenų teisingumą atsako įmonės administracijos vadovas. Įmonės taip pat privalo suderinti su Inspekcija kiekvienos apžiūros atlikimo vietos darbo laiką.

18. Siekiant užtikrinti visiems subjektams vienodas veiklos sąlygas ir galimybes, valstybinės techninės apžiūros įmonėms draudžiama savo iniciatyva didinti darbo vietų ir techninės apžiūros kontrolierių skaičių (vienai nustatytai darbo vietai įmonė gali turėti ne daugiau kaip du techninės apžiūros kontrolierius).

19. Jei įmonė ar stotis perkeliama į kitą vietovę (tame pačiame nustatytame administraciniame vienete), tai nelaikoma naujų darbo vietų įrengimu, tačiau jų turi būti tiek, kiek buvo prieš perkėlimą.

20. Apie darbo vietų mažinimą įmonės privalo informuoti Inspekciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius.

______________