LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gruodžio 3 d. Nr. 1577

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 95-3505):

1. Papildyti 2 punktą šia antrąja pastraipa:

„Rengiant, derinant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, perkeliant Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir koordinuojant jos įgyvendinimą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184), taip pat šiuo Reglamentu.“.

2. Įrašyti 16.6 punkte po žodžio „skiria“ žodžius „Vyriausybė arba“.

3. Įrašyti 24 punkte po žodžio „koncepcijas“ žodžius „ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas“.

4. Išdėstyti 39 punkto pirmąją pastraipą taip:

39. Vyriausybė kasmet iki kovo 31 d. pateikia Seimui savo metinę veiklos ataskaitą. Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą parengia Vyriausybės kanceliarija, remdamasi ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir apskričių viršininkų metinėmis veiklos ataskaitomis ir kita reikiama informacija.“.

5. Išdėstyti 44 punktą taip:

44. Prie Vyriausybei teikiamo teisės akto projekto pridedamas atitinkamos institucijos lydraštis-teikimas (toliau vadinama – teikimas), Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 arba 4 priede nustatytos formos sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma (išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma nėra būtina), arba 3 priede nustatytos formos informacija apie sprendimo projekto įgyvendinimo poveikį valstybės finansams. Prie teikiamo teisės akto projekto, perkeliančio Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, pridedama Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos 6 priede nustatytos formos direktyvos nuostatas perkeliančių Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų ar jų projektų atitikties lentelė (toliau vadinama – atitikties lentelė). Vyriausybės kanceliarijai papildomai pateikiama kompiuterinė laikmena su teisės akto projekto įrašu, arba teisės akto projektas jai perduodamas elektroniniu paštu.“.

6. Išdėstyti 45.7 punktą taip:

45.7. ar teisės akto projektas perkelia ir (ar) įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus (jeigu taip – kokius Europos Sąjungos teisės aktus (atskiras jų nuostatas) perkelia ir (ar) įgyvendina ir kokius papildomus Lietuvos Respublikos teisės aktus reikės priimti siekiant užtikrinti visišką susijusių Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą);“.

7. Išdėstyti 45.8 punktą taip:

45.8. apie teisės akto projekto poveikio vertinimą;“.

8. Išdėstyti 50 punkto pirmąją, antrąją ir trečiąją pastraipas taip:

50. Rašte, kuriuo teikiamas derinti teisės akto projektas, turi būti šio Reglamento 45.1–45.4, 45.6–45.9, 45.11 ir 45.12 punktuose nurodyti duomenys. Kartu su derinti teikiamu projektu suinteresuotoms institucijoms pateikiamos sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma ir atitikties lentelė (išskyrus atvejus, kai jos nėra būtinos).

Derinti teikiamas ministerijos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas ministro (arba rašytiniu jo pavedimu – viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pagal ministro nustatytas administravimo sritis) ir ministerijos administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota ministro (arba rašytiniu jo pavedimu – viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pagal ministro nustatytas administravimo sritis). Vyriausybės įstaigos parengtas ir derinti teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas jos vadovo ir teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota Vyriausybės įstaigos vadovo. Apskrities viršininko parengtas ir derinti teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas apskrities viršininko ir apskrities viršininko administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota apskrities viršininko. Savivaldybės tarybos parengtas ir derinti teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota savivaldybės mero.

Didelės apimties teisės akto projektą rengėjai gali teikti derinti suinteresuotoms institucijoms elektroniniu paštu. Tokiu atveju suinteresuotoms institucijoms išsiunčiamas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas raštas, taip pat sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma ir atitikties lentelė (jeigu jos yra būtinos), o teisės akto projektas elektroniniu paštu išsiunčiamas suinteresuotos institucijos padaliniui, atsakingam už raštvedybą, arba ne vėliau kaip per vieną dieną nuo rašto išsiuntimo paskelbiamas teisės akto projektą rengusios valstybės institucijos ar įstaigos interneto tinklalapyje. Kai teisės akto projektas skelbiamas interneto tinklalapyje, rašte, kuriuo teikiamas derinti teisės akto projektas, pateikiama tiksli nuoroda į interneto tinklalapyje paskelbtą teisės akto projektą. Prieš išsiunčiant suinteresuotoms institucijoms elektroniniu paštu ar paskelbiant interneto tinklalapyje, teisės akto projektas turi būti vizuotas šio punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka ir perduotas saugoti jį rengusios institucijos ar įstaigos padaliniui, atsakingam už šios institucijos ar įstaigos raštvedybą.“.

9. Išdėstyti 53 punkto pirmąją pastraipą taip:

53. Vyriausybei teikiamas ministerijos parengtas ir šio Reglamento nustatyta tvarka suderintas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas ministro (jeigu jo nėra – jį pavaduojančio ministro ir projektą teikiančios ministerijos viceministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus) ir ministerijos administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko). Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota ministro (arba rašytiniu jo pavedimu – viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pagal ministro nustatytas administravimo sritis). Vyriausybės įstaigos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas jos vadovo, teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir ministro Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota Vyriausybės įstaigos vadovo. Apskrities viršininko parengtas teikiamas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas apskrities viršininko, apskrities viršininko administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir atitinkamos valdymo srities ministro. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota apskrities viršininko. Savivaldybės tarybos parengtas projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat projekto lyginamasis variantas ir atitikties lentelė, jeigu jie būtini) turi būti vizuotas savivaldybės mero, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko) ir atitinkamos valdymo srities ministro. Sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma turi būti vizuota savivaldybės mero.“.

10. Įrašyti 58 punkto antrojoje pastraipoje po žodžių „gali šaukti“ žodžius „arba pavesti Vyriausybės kanclerio pavaduotojui šaukti“, o po žodžių „Vyriausybės kanclerio“ žodžius „arba Vyriausybės kanclerio pavaduotojo“.

11. Įrašyti 62 punkto:

11.1. antrojoje pastraipoje po žodžių „iki pasitarimo“ žodžius „išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais“ ir papildyti nurodytąją pastraipą šiuo antruoju sakiniu: „Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto tinklalapyje.“;

11.2. trečiojoje pastraipoje vietoj žodžio „pavaduotojo“ žodį „pavaduotojų“ ir išbraukti žodžius „Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Europos komitetas) atstovas“.

12. Įrašyti 63 punkto antrojoje pastraipoje po žodžių „7 darbo dienas)“ žodžius „artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdyje nagrinėjamu klausimu parengta Lietuvos Respublikos pozicija – per vieną darbo dieną“.

13. Papildyti 63 punkto ketvirtąją pastraipą šiuo nauju ketvirtuoju sakiniu (ankstesnį ketvirtąjį sakinį laikyti penktuoju sakiniu):

„Jeigu ministerijų valstybės sekretorių pasitarime buvo svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo protokolas rengiamas ir pasirašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos 22 punkto nuostatomis.“.

14. Išdėstyti IV skyriaus IV skirsnio pavadinimą taip:

 

IV. PROJEKTŲ APTARIMAS VYRIAUSYBĖS PASITARIME“.

 

15. Išdėstyti 65 punktą taip:

65. Svarbiausieji Vyriausybės posėdžio darbotvarkės klausimai (teisės aktų projektai, taip pat teisės aktų projektai, kuriuos ministerijų valstybės sekretorių pasitarime buvo nuspręsta siūlyti aptarti Vyriausybės pasitarime) prieš Vyriausybės posėdžius gali būti aptariami Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų, taip pat Vyriausybei pateiktos ataskaitos. Vyriausybės pasitarimus šaukia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas. „.

16. Įrašyti 66 punkte vietoj žodžio „ministrų“ žodį „Vyriausybės“.

17. Išdėstyti 67 punktą taip:

„67. Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė ministrams išsiunčiama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo, išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais.“.

18. Įrašyti 68 punkte vietoj žodžių „ministrų pasitarime“ žodžius „Vyriausybės pasitarime“, vietoj žodžio „pavaduotojas“ – žodį „pavaduotojai“, o po žodžio „atstovas“ – žodžius „ir kiti suinteresuoti asmenys“.

19. Įrašyti 69 punkte vietoj žodžio „ministrų“ žodį „Vyriausybės“.

20. Įrašyti 74 punkte po žodžių „iki posėdžio“ žodžius „ (jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimą, – per Ministro Pirmininko nustatytą laiką), išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais“ ir išbraukti žodžius „Europos komiteto generaliniam direktoriui“.

21. Įrašyti 77 punkto:

21.1. pirmojoje pastraipoje vietoj žodžio „pavaduotojas“ žodį „pavaduotojai“, o po žodžių „redakcijos vedėjas“ – žodžius „Vyriausybės kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento (toliau vadinama – Informacijos ir komunikacijos departamentas)“;

21.2. trečiojoje pastraipoje vietoj žodžių „jie privalo apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą, kad posėdyje dalyvautų“ žodžius „jų pavedimu gali dalyvauti“;

21.3. penktojoje pastraipoje vietoj žodžio „pavaduotojas“ žodį „pavaduotojai“, o „Valstybės žinių“ nuorodą išdėstyti taip: „(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)“.

22. Įrašyti 79 punkto trečiojoje pastraipoje vietoj žodžio „ministrų“ žodį „Vyriausybės“.

23. Įrašyti 90 punkte po žodžio „prašymu)“ žodžius „taip pat Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais“.

24. Įrašyti 98 punkte po žodžių „norminiai Vyriausybės nutarimai“ žodžius „bei teisės aktų projektai, susiję su Europos Sąjungos teisės aktais ir Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis“.

25. Įrašyti 99 punkto:

25.1. pirmojoje pastraipoje po žodžio „patarėjas“ žodžius „Vyriausybės įstaigos vadovas, jeigu Vyriausybės nutarimo projektą rengė Vyriausybės įstaiga“;

25.2. trečiojoje pastraipoje po žodžio „originalų“ žodžius „Vyriausybės nutarimų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais“.

26. Įrašyti 101 punkte po žodžio „patarėjas“ žodžius „Vyriausybės įstaigos vadovas, jeigu Vyriausybės nutarimo projektą rengė Vyriausybės įstaiga“.

27. Įrašyti 105 punkto:

27.1. antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Vyriausybės spaudos tarnyba per telegramų agentūras, su kuriomis sudarytos sutartys, prireikus – ir tiesiogiai“ žodžius „Informacijos ir komunikacijos departamentas“;

27.2. trečiojoje pastraipoje vietoj žodžio „tinkle“ žodį „tinklalapiuose“, o „Valstybės žinių“ nuorodą išdėstyti taip: „ (Žin., 1999, Nr. 71-2236; 2003, Nr. 28-1144)“.

28. Įrašyti 106 punkte vietoj žodžių „ir vertimų tikrumą užtikrina Europos komitetas“ žodžius „Vyriausybės kanceliarija“.

29. Įrašyti 129 punkte vietoj žodžių „Vyriausybės spaudos tarnyba“ žodžius „Informacijos ir komunikacijos departamentas“.

30. Įrašyti 130 punkto:

30.1. pirmojoje pastraipoje po žodžio „konferencijas“ žodžius „informuoja žiniasklaidą apie Ministro Pirmininko veiklą „;

30.2. antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Vyriausybės spaudos tarnyba“ žodžius „Informacijos ir komunikacijos departamentas“.

31. Išdėstyti 131 punktą taip:

131. Visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie Vyriausybės veiklą koordinuoja Informacijos ir komunikacijos departamentas, kuris:

131.1. informuoja Lietuvos Respublikos, užsienio žiniasklaidą ir visuomenę apie Vyriausybės veiklą;

131.2. organizuoja ir vykdo informacinę veiklą Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje klausimais;

131.3. akredituoja prie Vyriausybės žiniasklaidos atstovus, aprūpina juos informacija, kurios reikia darbui.“.

32. Pripažinti netekusiais galios 132–135 punktus.

33. Papildyti:

33.1. 144 punkto antrąją pastraipą šiuo trečiuoju sakiniu: „Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (Žin., 2004, Nr. 1-1) (toliau vadinama – Stojimo į Europos Sąjungą sutartis) vykdymo kontrolę organizuoja Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija.“;

33.2. 144 punktą šia ketvirtąja pastraipa:

„Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, kurių kompetencijai priklauso Stojimo į Europos Sąjungą sutarties vykdymas, prireikus apie jį informuoja Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją.“.

34. Papildyti 145 punktą šiuo antruoju sakiniu: „Europos Sąjungos institucijoms Vyriausybės vardu siunčiamų laiškų, telegramų, kitų panašių dokumentų projektus rengėjai derina su Vyriausybės kanceliarija (prireikus – su kitomis suinteresuotomis ministerijomis ar Vyriausybės įstaigomis) ir informuoja apie juos Užsienio reikalų ministeriją.“.

35. Įrašyti 147 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „informuojama Užsienio reikalų ministerija ir Ministras Pirmininkas“ žodžius „informuojamas Ministras Pirmininkas, Vyriausybės kanceliarija ir Užsienio reikalų ministerija“.

36. Išdėstyti IX skyriaus I skirsnio pavadinimą taip:

 

I. ĮSTATYMŲ, VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO, EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS“.

 

37. Papildyti šiuo 1601 punktu:

1601. Vyriausybės kanceliarija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo“, koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą, informuoja Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus, o prireikus – ir apie Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą.“.

38. Įrašyti 172 punkto pirmosios pastraipos pirmajame ir antrajame sakinyje po žodžio „skiria“ žodžius „Vyriausybė arba“.

39. Įrašyti 174 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „ar Vyriausybės įstaigos vadovui“ žodžius „arba Ministro Pirmininko įgaliotam valstybės tarnautojui“.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS,

PAVADUOJANTIS L. E. VIDAUS REIKALŲ

MINISTRO PAREIGAS                                                                    VYTAUTAS MARKEVIČIUS