LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 1, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. XII-608

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2002, Nr. 95-4086; 2005, Nr. 121-4333; 2006, Nr. 137-5200; 2007, Nr. 61-2343, Nr. 101-4107; 2008, Nr. 50-1840, Nr. 135-5242)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 6 straipsnio 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 punktus, straipsnį papildyti 25, 26, 27, 28 punktais ir jį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Valstybės rinkliava neimama už:

1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose;

2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslinant įrašus, padarytus registruojant aktus okupacijų metais;

3) Užsienio reikalų ministerijai išduodamus metrikacijos liudijimų dublikatus;

4) dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;

5) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

6) asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, nacionalinių vizų išdavimą asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;

7) asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, nacionalinių vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;

8) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą užsieniečiams, pateikusiems prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

9) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

10) nacionalinių vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, vizų išdavimą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai;

11) vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsienio valstybių piliečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovams;

12) vizų išdavimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;

13) nacionalinių vizų išdavimą sunkiai sergantiems užsieniečiams arba užsieniečiams, kuriems reikalinga skubi medicinos pagalba, kai pateikiami dokumentai, išduoti atitinkamos organizacijos ir patvirtinantys būtinumą nurodytiems asmenims būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat šiuos asmenis lydintiesiems, kai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis tokio lydėjimo būtinumą;

14) Šengeno vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos narių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas;

15) nacionalinių vizų (D) išdavimą užsieniečiams, vykstantiems dirbti pedagoginį darbą į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas, taip pat užsieniečiams, atvykstantiems studijuoti, mokytis į Lietuvos Respublikos aukštąsias, profesines ir bendrojo lavinimo mokyklas pagal tarptautines sutartis ir susitarimus;

16) leidimo įvežti (išvežti) ginklus, leidimo vežti ginklus, išankstinio sutikimo įvežti ginklus išdavimą Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms ir jų pareigūnams, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms, taip pat jų pareigūnams, vežantiems jiems priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis, arba asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus (jeigu šiems asmenims, norintiems gauti leidimą, tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija), arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie išvyksta į sporto varžybas užsienyje, atvyksta į sporto varžybas Lietuvos Respublikoje ar vyksta į sporto varžybas per Lietuvos Respubliką tranzitu;

17) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo, arba užsieniečiui, kuris negali būti išsiųstas, taip pat kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka arba kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos medicinos pagalbos;

18) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;

19) dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis;

20) civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą darbuotojams, papildomos kvalifikacijos suteikimą, civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą, civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą, pirmos, antros ir trečios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą darbuotojams, kurie atlieka valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą, ir civilinės aviacijos specialisto licencijos išdavimą studentams, kurie, atlikdami praktiką, privalo turėti galiojančią atitinkamą civilinės aviacijos specialisto licenciją;

21) jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokymo įstaigų, rengiančių jūrų transporto specialistus, dieninių skyrių studentams ir moksleiviams (mokiniams);

22) išduotų licencijų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą;

23) užsienyje įgytos kvalifikacijos vertinimą užsieniečiams, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, taip pat užsieniečiams, pateikusiems prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimą patvirtinančius dokumentus;

24) institucijų teikiamas paslaugas, kurių suteikimo išlaidos mažesnės už šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalų valstybės rinkliavos dydį;

25) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 810/2009), 16 straipsnio 4 dalyje;

26) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, nėra priėmusios sprendimo imti valstybės rinkliavą;

27) Šengeno vizų išdavimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 16 straipsnio 5 dalies c punkte, kai Europos Sąjungos valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, numatytą Reglamente (EB) Nr. 810/2009, yra priėmusios sprendimą neimti valstybės rinkliavos;

28) išduotų Šengeno vizų galiojimo laiko ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą asmenims, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 810/2009 33 straipsnio 1 dalyje.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

„Lietuvos Respublikos

rinkliavų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________