VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ

 

2008 m. liepos 29 d. Nr. 2B-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-946) 2.2.2 punktu,

1. Tvirtinu Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

3. Įsakymą nustatyta tvarka skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                  VIDMANTAS ŽUKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290

 

TECHNINIAI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Techniniai motorinių transporto priemonių reikalavimai nustato reikalavimus, kuriuos kelių transporto priemonės (toliau vadinama – transporto priemonės) turi atitikti atliekant jų valstybinę techninę apžiūrą (toliau vadinama – apžiūra), apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.

2. Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacinės savybės turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

3. Nerekomenduojama be pagrindo keisti transporto priemonės konstrukciją. Tais atvejais, kai transporto priemonėje įrengiami papildomi elementai ar keičiama jos konstrukcija, tai šie pakeitimai neturi sumažinti gamintojo numatytų transporto priemonės aktyviosios ir pasyviosios saugos bei aplinkosaugos savybių, laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ir standumo bei turi nepabloginti vairuotojo ir keleivių ergonomikos bei krovinių vežimo sąlygų.

Bet kokie transporto priemonės konstrukcijos pakeitimai gali būti atliekami tik panaudojant tam skirtas ir / arba sertifikuotas detales bei konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

4. Transporto priemonės atskirų elementų remontas (jei tai yra leidžiama gamintojo arba neprieštarauja kitiems išvardytiems reikalavimams) turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio (korozijos, senėjimo).

5. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

 

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŽIŪROS ATLIKIMAS (KONTROLĖS BŪDAI, KONTROLĖS OBJEKTAI IR JŲ ĮVERTINIMAS)

 

6. Transporto priemonių apžiūra apima reikalingų pateikti dokumentų ir transporto priemonės identifikavimo, įrengimo bei jos techninių savybių kontrolę (patikrinimą ir įvertinimą).

7. Techninių savybių kontrolė atliekama siekiant įvertinti, ar transporto priemonės atitinka nustatytus techninius reikalavimus, tam taikant numatytus kontrolės būdus bei technines priemones (bandymo įrangą, įrenginius, prietaisus, įrankius). Kontrolė atliekama be transporto priemonių detalių demontavimo, išskyrus atvejus, kai demontavimas yra būtinas, norint atlikti tam tikrą patikrinimą, ir tai galima atlikti per pakankamai trumpą laiką.

8. Atliekant transporto priemonių apžiūrą taikomi šie kontrolės būdai:

8.1. apžiūrėjimas;

8.2. tikrinimas;

8.3. bandymas;

8.4. matavimas;

8.5. skaičiavimas.

9. Apžiūrėjimas apima objekto vizualinę kontrolę, jei reikia, panaudojant tam skirtus įrankius arba prietaisus, jo ar jam gretimų elementų apčiuopimą arba klausos būdą.

10. Tikrinimas apima objekto ar jam gretimų elementų funkcionavimo ar būklės stebėjimą, kai yra paveikiami atitinkami valdymo įtaisai ir / arba jungikliai, arba apžiūrėjimą, kai yra panaudojami tam skirti įrenginiai ar prietaisai.

11. Bandymas apima objekto kontrolę, kai yra panaudojama tam skirta bandymo įranga.

12. Matavimas apima objekto kontrolę, kai panaudojamos ilgio ar laiko matavimo priemonės arba šablonai.

13. Skaičiavimas atliekamas, kai objekto savybės įvertinamos pagal tam tikrus anksčiau nustatytus rodiklius.

14. Techninių savybių kontrolė apima šiuos įvertinamų objektų kriterijus:

14.1. techninę būklę;

14.2. veikimą;

14.3. konstrukciją;

14.4. efektyvumą.

15. Techninės būklės kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant, matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

15.1. pažeidimai, nudilimai, korozija ir senėjimas;

15.2. sujungimų laisvumas;

15.3. elementų tvirtinimas ir fiksavimas;

15.4. elementų paslankumas ir eigos atsarga.

16. Veikimo kontrolė atliekama tikrinant. Šiuo atveju įvertinama, ar adekvatus yra transporto priemonės sistemų ir mechanizmų funkcionavimas po atitinkamų valdymo organų (pedalų, svirčių, jungiklių) poveikio (nuspaudimo ar užtraukimo).

17. Konstrukcijos kontrolė atliekama apžiūrint ir / ar matuojant. Jos vertinimo kriterijai yra:

17.1. ar atitinka reglamentuotą skaičių;

17.2. ar atitinka reglamentuotą formą, apipavidalinimą, išdėstymą;

17.3. ar atitinka reglamentuotą tvirtinimo būdą ir / arba prijungimą;

17.4. ar atitinka reglamentuotą žymėjimą.

18. Efektyvumo kontrolė atliekama bandant, o prireikus – ir skaičiuojant. Jos metu nustatoma, ar pasiekiami / išlaikomi reglamentuoti normatyviniai rodikliai.

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

19. Atliekant apžiūrą, transporto priemonės identifikavimo, įrengimo ir techninių savybių vertinimo kriterijai skirstomi:

19.1. Be trūkumų (toliau vadinama – BT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonė visiškai atitinka nustatytus techninius reikalavimus ir pateikti visi reikalingi dokumentai.

19.2. Nedideli trūkumai (toliau vadinama – NT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai neturi akivaizdžios neigiamos įtakos eismo saugumui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Prie šios grupės taip pat priskiriami neesminiai transporto priemonės identifikavimo nustatytų reikalavimų neatitikimai. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitoje) koduose 106, 107, 205, 211, 212 pažymėtuose NT, transporto priemonės eksploatacija galima tik pašalinus išvardintus trūkumus. Už šių trūkumų pašalinimą atsako transporto priemonės valdytojas. Pakartotinė apžiūra neprivaloma.

19.3. Dideli trūkumai (toliau vadinama – DT). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai gali kelti (kelia) pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

19.4. DT laikomi transporto priemonės sistemų, mazgų bei detalių techninės būklės, veikimo, konstrukcijos ir efektyvumo sutrikimai, kai:

19.4.1. visiškai ar pavojingai sutrikusi elemento funkcinė paskirtis;

19.4.2. pastebimai sumažėjo elemento atsparumo ir / arba standumo savybės;

19.4.3. pažeista geometrinė forma, ir tai lemia kitą neigiamą poveikį;

19.4.4. transporto priemonės judėjimo / bandymo metu girdimi aiškūs nebūdingi tam elementui bildesiai, triukšmai, vibracijos;

19.4.5. matoma / juntama nebūdinga sujungtų elementų tarpusavio padėtis ar jos pasikeitimas;

19.4.6. elemento pažeidimas / nebuvimas lemia pagreitintą jo ar kitų elementų susidėvėjimą;

19.4.7. nepasiekiami reglamentuoti veikimo ir / arba efektyvumo rodikliai;

19.4.8. akivaizdi elemento išsinėrimo, kritimo, pavojingo kontakto tikimybė;

19.4.9. matomas / girdimas didesnis eksploatacinių skysčių ar kitų energijos nešėjų prasiskverbimas;

19.4.10. akivaizdi kitokia neigiama elemento įtaka saugiam eismui, aplinkai ar žmonių sveikatai.

19.5. DT taip pat priskiriami esminiai transporto priemonės identifikavimo bei privalomų pateikti dokumentų nustatytų reikalavimų neatitikimai.

19.6. Draudžiama eksploatuoti (toliau vadinama – DE). Šis vertinimo kriterijus reiškia, kad transporto priemonės įrengimo ir techninių savybių nustatytų reikalavimų neatitikimai tiesiogiai kelia pavojų eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai.

20. Kuriai grupei priskiriamas atitinkamas trūkumas, sprendžia apžiūrą atliekantis techninės apžiūros kontrolierius, vadovaudamasis nustatytais transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijais bei patvirtintais išaiškinimais.

 

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO KRITERIJAI

 

1 grupė. Įrengimas ir identifikavimas

 

Kodas

Tipas, markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

101

Techniniai reikalavimai

 

1. Transporto priemonės savininkas arba valdytojas privalo pateikti reikalingus dokumentus, nurodytus Kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimo taisyklėse.

2. Identifikavimo numeriai turi būti švarūs ir gerai įskaitomi.

3. Identifikuojami transporto priemonės duomenys turi atitikti duomenis nurodytus pateikiamuose dokumentuose.

4. Identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) neturi turėti klastojimo arba pakeitimo požymių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepateikti reikalingi dokumentai

 

X

 

identifikavimo numeriai neįskaitomi

 

X

 

identifikuojami transporto priemonės duomenys neatitinka duomenų, nurodytų pateikiamuose dokumentuose

 

X

 

identifikavimo numeriai (kėbulo, važiuoklės) turi klastojimo arba pakeitimo požymių

 

X

 

 

 

Kodas

Valstybinio numerio ženklai

102

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti įrengta tiek, kiek tai numato standartas LST 1447:2005.

2. Turi būti švarūs, be didesnių pažeidimų, neuždengti papildomomis apsauginėmis medžiagomis ir patikimai pritvirtinti tam skirtoje vietoje.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra būtino skaičiaus

 

X

 

nešvarūs, turi didesnių pažeidimų

 

X

 

uždengti papildomomis medžiagomis

 

X

 

pritvirtinti nepatikimai arba ne tam skirtoje vietoje

 

X

 

 

 

Kodas

Garso signalas

103

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi veikti.

2. Draudžiamas kintančio tono garsas.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neveikia

 

X

 

skleidžia kintančio tono garsą

 

X

 

 

 

Kodas

Spidometras

104

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti įrengtas gamintojo numatytoje vietoje ir veikti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įrengtas gamintojo nenumatytoje vietoje

 

X

 

neveikia

 

X

 

 

 

Kodas

Ratų atsparos

105

Techniniai reikalavimai

 

Minimalus transporto priemonėms reikalingų ratų atsparų skaičius:

1. viena ratų atspara reikalinga:

1.1. visoms dviašėms motorinėms transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t;

1.2. dviašėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg, išskyrus puspriekabes;

2. dvi ratų atsparos reikalingos:

2.1. tris ir daugiau ašių turinčioms transporto priemonėms;

2.2. puspriekabėms;

2.3. vienaašėms priekaboms, kurių bendroji masė didesnė kaip 750 kg.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nepakankamas kiekis

 

X

 

 

 

Kodas

Pirmosios pagalbos rinkinys

106

Techniniai reikalavimai

 

1. M1, N1, L4e, L5e, L6e ir L7e klasės transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip vienas pirmosios pagalbos rinkinys.

2. M2, M3, N2 ir N3 klasės transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) M1, N1, L5e, L4e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse

X

 

 

nėra pirmosios pagalbos rinkinių M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonėse arba nepakankamas jų skaičius

 

X

 

 

 

Kodas

Gesintuvai

107

Techniniai reikalavimai

 

1. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnės kaip 2 kg (l) talpos gesintuvas, išskyrus motociklus be šoninės priekabos.

2. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (l) talpos gesintuvas.

3. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti ir kuriose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, turi būti ne mažiau kaip du 4 kg (l) talpos gesintuvai.

4. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento).

5. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento).

6. Gesintuvai turi būti nepažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra gesintuvo M1 ir N1 klasių transporto priemonėse

X

 

 

nėra gesintuvų M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėse, nepakankamas skaičius, nepakankama talpa arba pažeisti (nesandarūs, deformuoti)

 

X

 

 

Kodas

Valstybės skiriamasis ženklas

108

Techniniai reikalavimai

 

Lietuvos Respublikoje įregistruotos ar įregistruojamos transporto priemonės neturi būti paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

paženklintos kitų valstybių skiriamaisiais ženklais

 

X

 

 

Kodas

Avarinio sustojimo ženklas

109

Techniniai reikalavimai

 

L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 klasės transporto priemonėse turi būti avarinio sustojimo ženklas ir šviesą atspindinti liemenė.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

 

Kodas

Tachografas

110

Techniniai reikalavimai

 

1. Transporto priemonėje, kuriai taikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, turi būti įrengtas ir laiku patikrintas tachografas, atitinkantis 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų reikalavimus.

2. Transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Tachografų taikymo išimtys nurodytos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

nustatyta tvarka neužplombuotas, nepatikrintas transporto priemonės gamintojo ar tachografo dirbtuvėje

 

X

 

neatlikta metrologinė patikra

 

X

 

transporto priemonėse, pirmą kartą registruotose po 2006 m. gegužės 1 d., nėra įrengtas skaitmeninis tachografas

 

X

 

 

Kodas

Greičio ribojamasis prietaisas

111

Techniniai reikalavimai

 

1. Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami:

1.1. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, pirmą kartą įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d.;

1.2. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.;

1.3. M2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, pirmą kartą įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d.

2. Vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, nurodantis transporto priemonės nustatytą ribojamą greitį.

3. Turi būti pateikta pažyma apie greičio ribojamojo prietaiso nustatymą kai transporto priemonės tachografo patikra atlikta Lietuvoje. Pažymą išduoda įgaliotos įmonės, kurioms suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą. Šios pažymos galiojimo laikas – dveji metai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo išimtys nurodytos Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-417 (Žin., 2003, Nr. 74-3462).

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįrengtas

 

X

 

nėra nustatytą ribojamąjį greitį nurodančios plokštelės ar lipduko

 

X

 

nepateikta pažyma

 

X

 

 

Kodas

Didžiausi leistini matmenys

112

Techniniai reikalavimai

1. Maksimalūs ilgiai:

1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus                                    12,00 m;

1.2. priekabos                                                                                                  12,00 m;

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                             16,50 m;

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                                      18,75 m;

1.5. sujungto autobuso                                                                                      18,75 m;

1.6. dviejų tiltų autobuso                                                                                  13,50 m;

1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais                                                          15,00 m;

1.8 autobuso su priekaba                                                                                  18,75 m;

1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba)                                              20,75 m.

2. Maksimalūs pločiai:

2.1. visų kelių transporto priemonių                                                                  2,55 m;

2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis                                 2,60 m.

3. Maksimalus visų kelių transporto priemonių aukštis                                       4,00 m.

Kontrolė atliekama matuojant*.

* – Čia ir toliau šis kontrolės būdas taikomas tik esant akivaizdžiam nustatytų reikalavimų neatitikimui.

PASTABOS:

1. Kelių transporto priemonių, pagamintų iki 1992 m. sausio 1 d., ilgio ir aukščio parametrai gali skirtis nuo šių reikalavimų.

2. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, specialiai pagamintoms vežti negabaritinius krovinius (negabaritinius statybinius mechanizmus, statybinę ratinę ir (ar) vikšrinę techniką statybines konstrukcijas ir kt.), taip pat autokranams, autobokšteliams ir autokopėčioms, taip pat autobusams, registruotiems Europos Sąjungos valstybėje narėje iki 2002 m. kovo 9 d.

3. Ilgio, aukščio ir pločio reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, registruotoms po 2006 m. spalio 1 d. ir kurių registracijos dokumentuose įrašytas kėbulo tipo kodas BAR, BAS, SF, SH, SK, SR.

4. M1 klasės transporto priemonių, kurių kėbulo tipas AG, bendras ilgis turi būti šiose ribose: 6,5 m–8 m.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

viršija leistinus matmenis

 

X

 

 

2 grupė. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

 

Kodas

Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė

201

Techniniai reikalavimai

1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti).

2. Transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai, išskyrus artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintus, turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais, kaip numatyta Pagrindiniuose techniniuose reikalavimuose kelių transporto priemonėms arba pagal SAE (Society of Automotive Engineers) standartą DOT.

Transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2009 m. sausio 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais, kaip numatyta Pagrindiniuose techniniuose reikalavimuose kelių transporto priemonėms.

3. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų. Jie neturi būti labai išblukę.

4. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti pastebimai praradęs atspindinčias savybes arba paveiktas korozijos.

5. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas.

6. Draudžiama dažyti lemputes.

7. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne.

8. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus.

9. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir simetriškai išdėstyti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212 ir 213 kodus.

2. Šio kodo 2 punkto reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, nurodytoms Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3-114 (Žin., 2006, Nr. 41-1477; 2007, Nr. 4-190, Nr. 50-1984; 2008, Nr. 42-1582), 5 punkte.

3. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus. Juos įrengus turi būti atlikta techninė ekspertizė.

4. Šio kodo 5 punkto reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti žibintai

 

X

 

sklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, labai išblukę

 

X

 

pažeisti reflektoriai

 

X

 

sklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybės

 

X

 

žibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksi

 

X

 

panaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

 

X

 

transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai, išskyrus artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintus, neatitinka Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimų; šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai nėra paženklinti sertifikavimo ženklais, kaip numatyta Pagrindiniuose techniniuose reikalavimuose kelių transporto priemonėms arba pagal SAE (Society of Automotive Engineers) standartą DOT

 

X

 

transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2009 m. sausio 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai neatitinka Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus; šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai nėra paženklinti sertifikavimo ženklais kaip numatyta Pagrindiniuose techniniuose reikalavimuose kelių transporto priemonėms

 

X

 

nevienodi tos pačios paskirties vienos poros žibintai ar nesimetriškai išdėstyti

 

X

 

 

 

Kodas

Artimųjų šviesų žibintai

202

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2.

3. Draudžiama naudoti žibintus, skirtus eismui kaire puse.

4. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą jei tai numatyta gamintojo.

5. Turi būti sureguliuoti pagal gamintojo nurodytą normatyvą. Leidžiama skleidžiamos šviesos srauto pokrypio tolerancija ± 0,5 %.

6. Šviesos srauto pokrypis, jei nėra gamintojo nurodyto normatyvo, matuojamas esant nepakrautai transporto priemonei ir priklauso nuo žibinto įrengimo aukščio H2 (matuojamas nuo žemiausio žibinto sklaidytuvo krašto iki grindų) ir turi būti šiose ribose:

6.1. kai H2 ?<= 1,0 m, leistinos ribos nuo –0,5 iki –2,5 %;

6.2. kai H2 > 1,0 m, leistinos ribos nuo –1,0 iki –3,0 %;

6.3. N3G klasės automobiliams, kurių žibintų aukštis didesnis kaip 1200 mm, leistinos ribos nuo –1,5 iki –3,5 %.

7. Žibintų atidengimo/uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti.

8. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

panaudoti žibintai, skirti eismui kaire kelio puse

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai sureguliuoti

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

 

Kodas

Tolimųjų šviesų žibintai

203

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams (privalo įsijungti bent du žibintai M ir N kategorijų transporto priemonėse). Privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai, perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse turi būti porinis žibintų skaičius, bet ne daugiau kaip 6.

3. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą jei tai numatyta gamintojo.

4. Skleidžiamos šviesos srauto pokrypis turi būti nuo 0 iki –1,0 %.

5. Žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jei ji įrengta, privalo veikti.

6. Esant įjungtiems žibintams, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė lemputė.

7. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai sureguliuoti

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

Kodas

Priekiniai rūko žibintai

204

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų.

2. Skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2 žibintai;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – tik 2 žibintai.

3. Turi būti įrengti ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai. M ir N kategorijų transporto priemonėse turi būti vienodu atstumu nuo išilginės transporto priemonės ašies ir ne toliau kaip 400 mm nuo kraštinio gabarito. L kategorijos transporto priemonėse, kai įrengiamas vienas žibintas, priekinis rūko žibintas turi būti simetrijos plokštumoje, o kai yra du žibintai – simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.

5. Skleidžiamo šviesos srauto pokrypis turi būti nuo –1,5 iki –2,5 %.

6. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

netaisyklingai įrengti

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai sureguliuoti, šviesos srauto pokrypis mažesnis negu nustatyta (šviečia per aukštai)

 

X

 

 

Kodas

Gabaritiniai žibintai

205

Techniniai reikalavimai

 

1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.

2. Esant įjungtiems žibintams, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba prietaisų skydelio apšvietimas.

3. Spalva:

3.1. priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona arba raudona;

3.2. jei paskutiniai šoniniai žibintai sukomponuoti, sujungti ar sugrupuoti su galiniais gabaritiniais žibintais, stabdymo signalo žibintais, galiniais rūko žibintais, gali būti ir raudonos spalvos.

4. Šoniniai gabaritiniai žibintai:

4.1. Ant transporto priemonių, kurių gabaritinis ilgis didesnis kaip 6 m (išskyrus krovininius automobilius be kėbulų) ir pagamintų po 1993 metų, abiejuose šonuose privalo būti gabaritiniai žibintai, įsijungiantys kartu su priekiniais ir galiniais žibintais.

4.2. Turi būti sumontuoti 250–1500 mm aukštyje nuo kelio paviršiaus, o jei dėl konstrukcijos ypatumų to padaryti negalima, tai ne aukščiau kaip 2100 mm. Bent vienas žibintas turi būti viduriniame transporto priemonės ilgio trečdalyje; atstumas nuo priekio iki pirmo žibinto neturi viršyti 3 m (priekaboms į šį atstumą įskaitomas grąžulo ilgis); atstumas tarp gretimų žibintų turi neviršyti 3 m, o išimties atveju gali būti padidintas iki 4 m; atstumas tarp paskutinio šoninio gabaritinio žibinto ir transporto priemonės galo turi neviršyti 1 m.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

6. L kategorijos transporto priemonėse turi būti abiejuose šonuose po vieną priekyje ir gale.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

nedega kontrolinė lemputė

X

 

 

nedega kontrolinė lemputė ir prietaisų skydelio apšvietimas

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

neįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintai

 

X

 

nešviečia tik vienas galinis gabaritinis žibintas, jeigu jis yra sujungtas su kitu viename korpuse gabaritiniu žibintu

X

 

 

 

Kodas

Stovėjimo šviesos žibintai

206

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį.

2. Spalva:

2.1. priekinių – balta, galinių – raudona;

2.2. jei jie sutapdinti su posūkių rodikliais arba šoniniais gabaritiniais žibintais – geltona.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

 

Kodas

Posūkių rodikliai

207

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti, įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį.

2. Skleidžiama šviesa turi būti:

2.1. geltonos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d. (išskyrus transporto priemones, pagamintas prieš 25 metus);

2.2. geltonos arba kitos gamintojo nustatytos spalvos – transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje iki 2004 m. gegužės 1 d.

3. Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę.

4. Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamas mirksėjimo dažnis

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

nėra

 

X

 

 

Kodas

Avarinė signalizacija

208

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei įrengta, įjungus atitinkamą jungiklį, privalo įsijungti ir mirksėti visi posūkių rodikliai.

2. Posūkių rodiklių mirksėjimo dažnis turi būti 90 ± 30 mirksnių per minutę.

3. Privaloma sinchroniškai mirksinti kontrolinė avarinės signalizacijos lemputė.

 

Kontrolė atliekama tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia

 

X

 

netinkamas mirksėjimo dažnis

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo signalo žibintai

209

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo organą kai įtaisas varikliui paleisti yra padėtyje, atitinkančioje dirbantį variklį. Gali užsidegti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo organą ir esant išjungtam varikliui, taip pat jei įjungta papildoma stabdžių sistema.

2. Turi skleisti raudoną šviesą.

3. M, N ir O kategorijų transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas, jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei tai neįmanoma, tai kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingas veikimas, nešviečia

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netaisyklingai įrengti papildomi žibintai

 

X

 

 

Kodas

Galiniai (-is) rūko žibintai (-as)

210

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems artimųjų, tolimųjų šviesų ar priekiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo šių žibintų.

2. Skaičius – 1 arba 2.

3. Turi būti įrengti:

3.1. M, N, O kategorijų transporto priemonėse gale 250... 1000 mm aukštyje, o N3G klasės transporto priemonėse – iki 1200 mm, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibintų;

3.2. L kategorijos transporto priemonės gale 250...900 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibinto. Kai įrengiamas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai du žibintai, tai jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Turi skleisti raudoną šviesą.

5. Esant įjungtiems (-am) žibintams (-ui), privalo užsidegti galinių (-io) rūko žibintų (-o) kontrolinė lemputė.

6. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

netaisyklingai įrengti

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

Kodas

Atbulinės eigos žibintas (-ai)

211

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti.

2. Skaičius – 1 arba 2.

3. Skleidžiama spalva – balta.

4. Papildomai įrengti atbulinės eigos žibintai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I skyriaus 2.4 punkto reikalavimus. Papildomiems žibintams gali būti įrengtas atskiras jungiklis, kai įvykdomos 1 punkte paminėtos sąlygos.

5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingas veikimas

 

X

 

nešviečia vienas iš dviejų žibintų M1 ir N1 klasių transporto priemonėse

X

 

 

nešviečia visi žibintai M1, N1 klasės transporto priemonėse arba bent vienas žibintas kitų klasių transporto priemonėse

 

X

 

netinkamas įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

netinkamai įrengti papildomi žibintai

 

X

 

 

Kodas

Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

212

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį.

2. Skleidžiama spalva – balta.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABA. Šis kodas netaikomas L1 ir L2 klasės transporto priemonėms, troleibusams, kuriuose nėra gamintojo numatyto valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia), nešviečia visi / visos žibintai / lemputės

 

X

 

netinkama skleidžiamos šviesos spalva

 

X

 

vienas iš dviejų apšvietimo žibintų arba viena iš žibinto lempučių nešviečia

X

 

 

 

Kodas

Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)

213

Techniniai reikalavimai

 

1. Atspindinti spalva turi būti: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, tačiau, jei paskutiniai šoniniai atšvaitai sukomponuoti, sujungti ar sugrupuoti su galiniais žibintais, gali būti ir raudonos spalvos.

2. Priekabos / puspriekabės gale turi būti du raudonos spalvos galiniai trikampiai atšvaitai. Jų viršūnės turi būti nukreiptos į viršų.

3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Šis kodas netaikomas transporto priemonėms, įregistruotoms pirmą kartą Lietuvoje nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra arba nepakankamas skaičius, jei jie numatyti gamintojo

 

X

 

netaisyklinga atspindinti spalva

 

X

 

priekabose / puspriekabėse nėra galinių trikampių atšvaitų

 

X

 

 

Kodas

Rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti

214

Techniniai reikalavimai

 

1. Jei transporto priemonėje yra įrengtas sukabintuvas, tuomet turi būti įrengta rozetė priekabos / puspriekabės elektros sistemai prijungti.

2. Turi būti patikimai pritvirtinta ir neturėti didesnių pažeidimų.

3. Turi veikti, kontaktai turi būti prijungti taisyklingai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, esant įrengtam sukabintuvui

 

X

 

nepatikimai pritvirtinta, turi didesnių pažeidimų

 

X

 

neveikia, netaisyklingai prijungta

 

X

 

 

Kodas

Akumuliatorius

215

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti patikimai pritvirtintas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

 

3 grupė. Vairavimo sistema

 

Kodas

Priekinių ratų pasukimo ribotuvai

301

Techniniai reikalavimai

 

Išoriniai ribotuvai neturi būti deformuoti ar kitaip pažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

deformuoti, pažeisti

 

X

 

 

 

Kodas

Šarnyriniai sujungimai

302

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio išdilimo (laisvumo).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis išdilimas (laisvumas)

 

X

X

 

Kodas

Trauklės / pavaros svirtys

303

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.

2. Neturi būti remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įtrūkusios, deformuotos ar nepatikimai sujungtos

 

X

X

remontuotos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

 

Kodas

Vairaratis

304

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas.

2. Vairaračio apvalkalą draudžiama naudoti, kai:

2.1. vairaratis su apvalkalu storesnis kaip 40 mm;

2.2. apvalkalas blogai pritvirtintas prie vairaračio.

3. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

pastebimai padidėjęs vairaračio laisvumas

 

X

 

apvalkalas ir jo tvirtinimas neatitinka reikalavimų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Vairo stiprintuvas

305

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi veikti, kaip nustatyta gamintojo.

3. Hidraulinės sistemos vamzdeliai ir žarnelės turi būti nepažeisti ir sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

 

X

neveikia

 

X

 

pažeisti vamzdeliai ir / ar žarnelės, nesandari sistema

 

X

 

 

 

Kodas

Vairo reduktorius

306

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Korpusas turi būti neįtrūkęs.

3. Neturi būti didesnio alyvos prasisunkimo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

įtrūkęs korpusas

 

X

 

didesnis alyvos prasisunkimas

 

X

 

 

Kodas

Vairo velenas

307

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi būti didesnio laisvumo sujungimuose.

3. Vairo užraktas turi užrakinti vairą, tik ištraukus iš spynelės uždegimo raktelį, jam esant padėtyje „vairo mechanizmas užrakintas“.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose

 

X

 

vairo užraktas užrakina vairą neištraukus iš spynelės uždegimo raktelio

 

X

 

 

Kodas

Apsauginiai apvalkalai nuo purvo

308

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti tinkamai įrengti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netinkamai įrengti

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Vairo mechanizmo slopintuvas

309

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi būti sandarus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

 

Kodas

Priekabos priekinio tilto pasukimo įtaisas

310

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi turėti didesnio laisvumo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

turi didesnį laisvumą

 

X

 

 

Kodas

Motociklo / mopedo vairas

311

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi būti remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

 

X

remontuotas mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

 

Kodas

Vairavimo sistemos bendras įrengimas

312

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus.

2. Automobilio valdymo sistema negali būti įrengta dešinėje kėbulo/kabinos pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka gamintojo reikalavimų

 

X

X

automobilio valdymas įrengtas dešinėje kėbulo/kabinos pusėje, išskyrus automobilius, kurie buvo įregistruoti Lietuvoje iki 1993 m. gegužės 1 d., arba specialius automobilius, įregistruotus nustatyta tvarka

 

 

X

 

4 grupė. Stabdžiai

 

 

Darbinis stabdys

Kodas

Stabdžių pedalas (pamina)

401

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti per didelė stabdžių pedalo eiga.

2. Tvirtinimas turi būti patikimas.

3. Neturi strigti, turi būti be didesnių laisvumų sujungimuose.

4. Neturi būti apsunkintas nuspaudimas.

5. Neturi būti didesnių antdėklo pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

per didelė stabdžių pedalo eiga

 

X

 

nepatikimas pedalo tvirtinimas

 

X

 

stringa ar didesni laisvumai sujungimuose

 

X

 

apsunkintas pedalo nuspaudimas

 

X

 

pažeistas pedalo antdėklas

X

X

 

nėra antdėklo, jei numatyta gamintojo

 

X

 

 

Darbinis stabdys

Kodas

Priekinio tilto stabdymo jėga ir veikimas

402

Kodas

Viduriniojo(-iųjų) tilto(-ų) stabdymo jėga ir veikimas

403

Kodas

Galinio tilto stabdymo jėga ir veikimas

404

Techniniai reikalavimai

 

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių pedalo nuspaudimui.

3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgos turi didėti sinchroniškai.

4. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 30%.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

X

nedidėja proporcingai stabdžių pedalo nuspaudimui

 

X

 

stabdymo jėgos didėja nesinchroniškai

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30%

 

X

 

 

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Stovėjimo stabdžio svirtis

405

Techniniai reikalavimai

 

1. Svirties laikiklis turi būti patikimai pritvirtintas. Svirtis neturi būti nulaužta, deformuota ar turėti kitų didesnių pažeidimų.

2. Svirtis turi patikimai fiksuotis užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas laikiklis, svirtis nulaužta, deformuota ar kitaip pažeista

 

X

 

nepatikimai fiksuojasi užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje

 

X

 

 

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Atsarginis stabdys

406

Techniniai reikalavimai

 

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių valdymo organo užtraukimui / nuspaudimui.

3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 30 %.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

nedidėja proporcingai valdymo organo užtraukimui / nuspaudimui

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30%

 

X

 

 

Stovėjimo (atsarginis) stabdys

Kodas

Stovėjimo stabdys

407

Techniniai reikalavimai

 

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 70 %.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 70%

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo efektyvumas

408

Techniniai reikalavimai

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip:

1.1. M1 klasės automobiliams                                                                                   50 %;

1.2. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1990-12-31                                48 %;

1.3. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1991-01-01                               50 %;

1.4. N1 klasės automobiliams, pagamintiems iki 1987-12-31                                       45 %;

1.5. N1 klasės automobiliams, pagamintiems nuo 1988-01-01                                     50 %;

1.6. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1987-12-31                                  43 %;

1.7. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1988-01-01                                45 %;

1.8. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms iki 1987-12-31                                       40 %;

1.9. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms nuo 1988-01-01                                      43 %.

2. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 50 % darbinės stabdžių sistemos efektyvumo.

3. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 16 %, skaičiuojant bendrajai automobilio masei, arba ne mažesnis kaip 12 %, skaičiuojant bendrajai junginio masei.

4. Mokomųjų transporto priemonių su sudvejintais stabdžių pedalais stabdymo jėgų netolygumas ir stabdymo efektyvumas turi būti tikrinamas tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais ir turi atitikti nustatytus reikalavimus.

 

Kontrolė atliekama skaičiuojant, jei ratų stabdymo jėgos nustatytos pagal 402–404 ir 407 kodus, jeigu įvykdyti šių kodų reikalavimai, arba bandant ir skaičiuojant, jei ratų stabdymo jėgų negalima nustatyti su stabdžių bandymo stendu.

 

PASTABA. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas faktinei arba bendrajai transporto priemonės masei. Bendrajai transporto priemonės masei stabdymo efektyvumas transporto priemonėms, turinčioms pneumatines stabdžių pavaras. Visais kitais atvejais stabdymo efektyvumas skaičiuojamas faktinei transporto priemonės masei.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Motociklų / mopedų stabdžiai

409

Techniniai reikalavimai

 

Stabdymo efektyvumas (apskaičiuotas faktinei masei) turi būti ne mažesnis: motociklų: L3e – 50 %, L4e – 46 %, L5e – 44 %, L6e – 40 %, L7e – 44 %; mopedų: L1e – 44 %, L2e – 40 %.

 

Kontrolė atliekama bandant ir skaičiuojant arba bandant ir matuojant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

stabdymo efektyvumas / kelias neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Papildoma stabdžių sistema (motorinis stabdys, retarderis ir kt.)

410

Techniniai reikalavimai

 

Turi veikti.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia

 

X

 

 

Kodas

Inercinis stabdys (priekabose)

411

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi veikti.

2. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Priekabos, kurių bendroji masė yra didesnė nei 1,5 t, turi turėti automatinio stabdymo įrenginį, sukeliantį priekabos stabdymą, jai atsikabinus nuo vilkiko.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia inercinis stabdys

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

nėra ar neveikia automatinio stabdymo įrenginys

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių pavaros traukės, lynai, svirtys, ašys, velenai

412

Techniniai reikalavimai

 

1. Elementų tvirtinimas ir fiksavimas turi būti patikimas.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Sujungimai turi būti paslankūs.

4. Neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

5. Neturi būti per didelės eigos dėl ne sureguliavimo arba susidėvėjimo.

6. Stabdžių pavaros lynų vijos neturi būti sutrūkinėjusios, lynai – susukti į mazgus, jų apsauginiai apvalkalai turi būti nepažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimas elementų tvirtinimas ar fiksavimas

 

X

 

pastebimai pažeisti

 

X

 

nepaslankūs sujungimai

 

X

 

remontuota mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

per didelė eiga dėl nesureguliavimo arba susidėvėjimo sutrūkinėjusios lynų vijos, lynai susukti į mazgus,

 

X

 

apsauginiai apvalkalai pažeisti

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių stiprintuvas, pagrindinis cilindras, skysčio bakelis

413

Techniniai reikalavimai

 

1. Stiprintuvas turi veikti.

2. Stabdžių skystis iš pagrindinio cilindro neturi prasisunkti.

3. Bakelis turi būti uždengtas dangteliu, kuris neturi būti įtrūkęs.

4. Bakelyje turi būti pakankamas stabdžių skysčio lygis.

5. Signalinė stabdžių lemputė turi veikti kaip nustatyta ir neturi nuolat degti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia stiprintuvas

 

X

 

iš pagrindinio cilindro prasisunkia stabdžių skystis

 

X

X

nėra dangtelio arba įtrūkęs

 

X

 

nepakankamas stabdžių skysčio lygis bakelyje

 

X

 

neveikia signalinė stabdžių lemputė kaip nustatyta arba nuolat dega

 

X

 

 

Kodas

Ratų stabdžių cilindrai

414

Techniniai reikalavimai

 

Stabdžių skystis neturi prasisunkti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

prasisunkia stabdžių skystis

 

X

X

 

Kodas

Stabdžių vamzdeliai

415

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti, panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales.

2. Neturi būti didesnio korozijos poveikio arba didesnių mechaninių pažeidimų.

3. Sujungimai turi būti sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

didesnis korozijos poveikis arba yra didesnių mechaninių pažeidimų

 

X

X

nesandarūs sujungimai

 

X

X

 

 

Kodas

Stabdžių kameros ir energoakumuliatoriai

416

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Turi būti nepažeisti ir sandarūs.

3. Turi veikti, svirtys turi būti paslankios, neturi strigti.

4. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

pažeisti, nesandarūs

 

X

X

neveikia, svirtys nepaslankios ar stringa

 

X

 

apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Suspausto oro balionai

417

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu.

3. Turi būti sandarūs.

4. Kondensato nuleidimo čiaupas turi veikti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

stipriai deformuoti, labai paveikti korozijos ar remontuoti suvirinimo būdu

 

X

 

nesandarūs

 

X

 

neveikia kondensato nuleidimo čiaupas

 

X

 

 

Kodas

Kompresorius

418

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

3. Turi būti pakankamas našumas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

 

nepakankamas našumas

 

X

 

 

Kodas

Pneumatinės stabdžių sistemos reguliatoriai, vožtuvai ir čiaupai

419

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

 

 

Kodas

Oro sistemos manometras / signalinė lemputė

420

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti be didesnių pažeidimų.

2. Turi veikti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

neveikia

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo jėgų reguliatorius

421

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Turi būti sandarus.

3. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

nėra, tačiau galinės ašies stabdymo jėga ne didesnė kaip 80 % priekinės ašies stabdymo jėgos (taikoma tik M1 ir N1 klasių transporto priemonėms)

X

 

 

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

nesandarus

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių žarnelės

422

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

2. Sujungimai turi būti sandarūs.

3. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netinkamai ir nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

X

yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės

423

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti sandarios.

2. Turi būti patikimai pritvirtintos, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos.

3. Sujungimai turi būti sandarūs.

4. Neturi būti didesnių įtrūkimų arba pažeidimų.

5. Jungiamosios galvutės turi būti pažymėtos nustatyta tvarka.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nesandarios

 

X

X

nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

nesandarūs sujungimai

 

X

X

yra didesnių įtrūkimų arba pažeidimų

 

X

X

jungiamosios galvutės nepažymėtos nustatyta tvarka

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių būgnai, diskai

424

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti neįtrūkę, nedeformuoti.

2. Neturi būti akivaizdžiai matomo didesnio sudilimo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

įtrūkę, deformuoti

 

X

X

akivaizdžiai matomas didesnis sudilimas

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių trinkelių antdėklai

425

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan.

2. Turi būti patikimai sujungti su jų laikikliais.

3. Minimalus antdėklų storis turi būti ne mažesnis nei reglamentuota gamintojo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint (nenuimant ratų).

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

užteršti tepalu, stabdžių skysčiu ir pan.

 

X

 

nepatikimai sujungti su jų laikikliais

 

X

 

antdėklai plonesni nei reglamentuota gamintojo

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

426

Techniniai reikalavimai

 

1. Signalinis įtaisas turi veikti.

2. Neturi būti gedimų ABS sistemoje.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia signalinis įtaisas

 

X

 

yra gedimų ABS sistemoje

 

X

 

 

Kodas

Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai antgaliai

427

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti nepažeisti.

2. Turi būti sandarūs.

3. Turi būti užtikrintas patikimas manometrų prijungimas (matuojant oro slėgį stabdžių kamerose).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

pažeisti

 

X

 

nesandarūs

 

X

 

nepatikimas manometrų prijungimas

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių sistemos elementų purvasaugiai

428

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti be didesnių pažeidimų bei patikimai pritvirtinti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

 

Kodas

Stabdymo sistemos bendras įrengimas

429

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai.

2. Detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti.

3. Neturi būti didesnio oro nutekėjimo iš pneumatinės stabdžių sistemos.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudotos nenumatytos detalės ar mazgai

 

X

X

detalės ar mazgai nepatikimai pritvirtinti

 

X

X

didesnis oro nutekėjimas iš pneumatinės stabdžių sistemos

 

X

X

 

5 grupė. Ratai ir pakaba

 

Kodas

Padangos

501

Techniniai reikalavimai

 

Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

turi didesnių pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Protektoriaus rašto gylis

502

Techniniai reikalavimai

 

Protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip:

1. motorinių transporto priemonių:

1.1. M1 klasės                    – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.2. M2 klasės                    – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.3. M3 klasės                    – 2,0 mm;

1.4. N1 klasės                     – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. – 3,0 mm);

1.5. N2, N3 klasių               – 1,0 mm;

1.6. L kategorijos               – 0,8 mm;

2. priekabų:

2.1. O1, O2 klasių               – 1,6 mm;

2.2. O3, O4 klasių               – 1,0 mm.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

protektoriaus rašto gylis mažesnis už leistiną

 

X

 

 

Kodas

Padangų naudojimas

503

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo:

1.1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių;

1.2. neriboti ratų pasukimo kampų;

1.3. neišsikišti už kėbulo ribų.

2. Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.:

2.1. to paties gamintojo;

2.2. vienodo konstrukcinio tipo;

2.3. vienodų matmenų;

2.4. vienodos paskirties;

2.5. tos pačios keliamosios galios indekso;

2.6. vienodo leistino greičio indekso;

2.7. vienodo protektoriaus rašto.

3. Transporto priemonėse ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“).

4. Nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

naudojamos ne transporto priemonės gamintojo nurodytos padangos

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detales

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai riboja ratų pasukimo kampą

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai išsikiša už kėbulo ribų

 

X

 

naudojamos nevienodos padangos ant vienos ašies ir (ar) sudvejinto tilto

 

X

 

M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, 0 ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangos

 

X

 

automobiliuose ir jų priekabose, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos

 

 

X

nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. naudojamos dygliuotos padangos

 

 

X

 

Kodas

Ratai (ratlankiai)

504

Techniniai reikalavimai

 

1. Vienos ašies ratai turi būti vienodi ir atitikti padangų matmenis.

2. Visi ratlankiai turi būti vienodo diametro ir pločio, jeigu gamintojo nenumatyta kitaip.

3. Turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nevienodi ratlankiai ant vienos ašies

 

X

 

neatitinka padangų matmenų

 

X

 

panaudoti nevienodo diametro ir / ar pločio ratlankiai (jei gamintojo nenumatyta kitaip)

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

X

 

Kodas

Ratų tvirtinimas

505

Techniniai reikalavimai

 

Ratai turi būti patikimai pritvirtinti panaudojant tam numatytas tvirtinimo detales.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

trūksta tvirtinimo detalių

 

X

 

tvirtinimui panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

 

Kodas

Ratų gaubtai

506

Techniniai reikalavimai

 

Jei įrengti, turi būti patikimai pritvirtinti ir neturėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai

507

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti numatytomis tvirtinimo detalėmis.

2. Neturi būti įtrūkę, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio.

3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos.

4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis.

5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose).

6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs.

7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

įtrūkę, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis

 

X

X

yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)

 

X

 

nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos amortizatoriai

508

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo.

3. Privalo būti sandarūs.

4. Slopinimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

labai sumažėjusios slopinimo savybės

 

X

 

 

Priekinis tiltas

Kodas

Priekinės pakabos ratų guoliai

509

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis laisvumas ratų guoliuose

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai

510

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti tam numatytomis tvirtinimo detalėmis.

2. Neturi būti įtrūkę, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio.

3. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti labai paveikti korozijos.

4. Ašies sija / svirtys / statramsčiai neturi būti remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėtų pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būtų pažeista elemento funkcinė paskirtis.

5. Neturi būti didesnio laisvumo (susidėvėjimo) šarnyruose (sujungimuose).

6. Pneumatinės pagalvės turi būti nepažeistos, sandarios. Kėbulas neturi būti pastebimai pasviręs.

7. Apsauginiai apvalkalai nuo purvo turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

 

įtrūkę, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai labai paveikti korozijos

 

X

X

ašies sija / svirtys / statramsčiai remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, dėl ko galėjo pasikeisti atsparumo ar kitos savybės arba būti pažeista elemento funkcinė paskirtis

 

X

X

yra didesnis laisvumas (susidėvėjimas) šarnyruose (sujungimuose)

 

X

 

nesandari pneumatinė pakaba, pastebimai pasviręs kėbulas

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos amortizatoriai

511

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Sujungimuose su kėbulu / pakaba neturi būti didesnio laisvumo.

3. Privalo būti sandarūs.

4. Slopinimo savybės neturi būti labai sumažėjusios.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

didesnis laisvumas sujungimuose su kėbulu / pakaba

 

X

 

didesnis skysčio prasisunkimas

 

X

 

labai sumažėjusios slopinimo savybės

 

X

 

 

Galinis (-iai) tiltas (-ai)

Kodas

Galinės pakabos ratų guoliai

512

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti didesnio laisvumo ratų guoliuose.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

didesnis laisvumas ratų guoliuose

 

X

 

 

6 grupė. Kėbulas / rėmas

 

 

Kodas

Rėmas ir kėbulo laikančioji konstrukcija

601

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti įtrūkimų, lūžimų ar didesnių deformacijų.

2. Korozijos poveikis neturi susilpninti laikančiosios konstrukcijos atsparumo.

3. Srieginiai sujungimai turi būti priveržti, kniedyti – glaudūs, suvirinimo siūlės – be įtrūkimų.

4. Pažeistų elementų remontas turi būti atliktas laikantis pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu

technologijų ir neturėti neigiamo poveikio konstrukcijos atsparumui, standumui bei kitoms

mechaninėms savybėms.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

detalės įtrūkusios, lūžusios ar turi didesnių deformacijų

 

X

X

dėl korozijos susilpnėjusi laikančioji konstrukcija

 

X

X

sujungimai nepriveržti, neglaudūs, įtrūkę suvirinimo siūlės

 

X

X

remontas atliktas nesilaikant pagrįstų ir priimtinų technologijų

 

X

 

 

Kodas

Kėbulo / kabinos išorinis ir vidinis vaizdas

602

Techniniai reikalavimai

 

1. Kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų (panelių, sparnų, dangčių bei durų) ar didesnių jų išorinių paviršių spalva neturi labai skirtis nuo registracijos liudijime nurodytos transporto priemonės spalvos.

2. Kėbulas / kabina turi būti dažytas tik tam skirtais dažais.

3. Transporto priemones draudžiama dažyti spalvų deriniu, kokiu dažomos specialiųjų tarnybų transporto priemonės.

4. Kėbulo / kabinos išoriniai elementai turi būti be didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių.

5. Kėbulo / kabinos išoriniai ir vidiniai elementai turi būti be didesnių deformacijų, neturėti aštrių briaunų, kampų ar kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

6. Remontas turi būti atliktas laikantis pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu technologijų bei privalo estetiškai atrodyti.

7. Transporto priemonė turi būti švari iš išorės ir / ar viduje.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

kėbulo / kabinos išorinių apdengimo elementų ar didesniųjų išorinių paviršių spalva labai skiriasi nuo registracijos liudijime nurodytos spalvos

 

X

 

 

kėbulas / kabina ar atskiros detalės nudažyti ne tam skirtais dažais

 

X

 

 

panaudoti neleistini spalvų deriniai

 

X

 

 

yra didesnių prarūdijimo kiaurymių ir / ar korozijos židinių

 

X

 

 

išoriniai ir vidiniai elementai turi didesnių deformacijų, aštrių briaunų ar kampų

 

X

 

 

remontas atliktas nesilaikant pagrįstų ir priimtinų techniniu požiūriu technologijų ar neestetiškai atrodo transporto priemonė iš išorės ir / ar viduje nešvari

 

X

 

 

 

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

603

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų, patvirtintų susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 1999, Nr. 28-814; 2001, Nr. 11-328) (toliau vadinama – Pagrindiniai techniniai reikalavimai) I dalies XVI skyriaus reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

 

604

 

Techniniai reikalavimai

 

 

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų I dalies XV skyriaus reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Sukabintuvas / priekabos grąžulas

605

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo atitikti automobilio vilkiko ir priekabos klasę bei svorį.

2. Sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas neturi būti įtrūkę, sulūžę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais budais.

3. Automobilio vilkiko ir priekabos sukabintuvų sujungime neturi būti didesnio laisvumo.

4. Automobiliuose įrengtų A ir C klasės sukabintuvų elementų sudilimas neturi viršyti leistinų ribų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant.

 

PASTABA. Apie perdirbto sukabinimo įtaiso arba priekabos grąžulo tinkamumą naudoti sprendimą priima kelių transporto ekspertas.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka automobilio vilkiko ir priekabos klasės ar svorio

 

X

 

sukabintuvo elementai / priekabos grąžulas įtrūkę, sulužę, deformuoti ar remontuoti mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais

 

X

 

didesnis laisvumas automobilio vilkiko ir priekabos

 

 

X

sukabintuvų sujungimuose

 

X

 

didesnis nei leistina A ar C klasės sukabintuvų elementų sudilimas

 

X

 

 

Kodas

Sukabintuvo / priekabos grąžulo tvirtinimas

606

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimas, panaudojant numatytas tvirtinimo detales.

2. Sujungimuose su rėmu / kėbulu neturi būti didesnio laisvumo.

3. Priekabų, išskyrus savistabdes iki 1,5 t, sukabinimo įtaisai turi būti dubliuojami apsauginiais lynais arba grandinėmis.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimas, panaudotos nenumatytos tvirtinimo detalės

 

X

X

sujungimuose su rėmu / kėbulu yra didesnis laisvumas

 

X

 

nėra apsauginių lynų / grandinių, kai tai numatyta gamintojo

 

X

 

 

Kodas

Priekinis ir galinis buferiai

607

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra pažeidimų (perdirbimų), galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

 

Kodas

Antsparniai, spoileriai, deflektoriai, aerodinaminiai gaubtai ir apsauginiai lankai

608

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

 

Kodas

Laipteliai

609

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Papildomai įrengti laipteliai neturi išsikišti už transporto priemonės šoninių gabaritų.

3. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

papildomai įrengti laipteliai išsikiša už transporto priemonės šoninių gabaritų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Durys ir dangčiai

610

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti.

2. Turi patikimai fiksuotis uždarytoje padėtyje.

3. Neturi būti pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams.

4. Turi būti išorinės durų rankenos, kaip numatyta gamintojo.

5. Turi veikti vairuotojo durų stiklo kėliklis

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

sunkiai atsidaro ar užsidaro

 

X

 

 

nepatikimai fiksuojasi uždarytoje padėtyje

 

X

 

 

yra pažeidimų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams

 

X

 

 

nėra išorinių durų rankenų, kaip numatyta gamintojo

 

X

 

 

neveikia vairuotojo durų stiklo kėliklis

 

X

 

 

 

Kodas

Krovininės platformos grindys, šoniniai ir galiniai bortai, konteinerių tvirtinimo mazgai, jų užraktai

611

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti gamintojo reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

3. Šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas turi patikimai fiksuotis.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka gamintojo reikalavimų

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

nepatikimai fiksuojasi šoniniai, galiniai bortai ir konteinerio tvirtinimo mazgas

 

X

 

 

Kodas

Tentas, tento lankai, šoniniai stovai, tvirtinimas

612

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi turėti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Motociklų / mopedų aerodinaminiai gaubtai, šoniniai skydeliai, paminos, apsauginiai lankai, atramos, turėklai

613

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

 

Kodas

Purvasaugiai

614

Techniniai reikalavimai

 

1. Privalo atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

yra didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Atsarginio rato tvirtinimas

615

Techniniai reikalavimai

 

Išorėje esantis atsarginis ratas turi būti patikimai pritvirtintas.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas išorėje esantis atsarginis ratas

 

X

 

 

Kodas

Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

616

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

2. Automobilio stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu:

– 75 % priekinio stiklo;

– 70 % priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

3. Draudžiamas bet koks 2 punkte nurodytų stiklų papildomas apdorojimas (tamsinimas, šviesinimas, apipurškimas, apklijavimas bet kokia plėvele ir t. t.), išskyrus, kad automobilio priekinio stiklo viršutinė dalis gali būti papildomai užtamsinta (ne plačiau kaip 15 cm nuo iš automobilio salono matomo stiklo viršutinio krašto).

4. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), trukdančių vairuotojui matyti kelią

5. Turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*.

 

PASTABA. 2 punkte išvardytus automobilio stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudoti nenumatyti ar netinkami konkrečiam modeliui stiklai

 

X

 

automobilio priekinis stiklas, patenkantis į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, papildomai apdorotas arba jo šviesos laidumas mažesnis nei 75 % (žymėjimas AS-3, V-VI)

 

X

 

automobilio priekinis šoninis ar priekinių durų stiklai, patenkantys į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, papildomai apdoroti arba jų šviesos laidumas mažesnis nei 70 % (žymėjimas AS-3, V-VI)

 

X

 

automobilio priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta plačiau kaip 15 cm

 

X

 

yra stiklo defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią

 

X

 

nesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklais

 

X

 

 

Kodas

Stiklo valytuvai ir plovikliai

617

Techniniai reikalavimai

 

1. Valytuvai privalo veikti (priekinio stiklo bent nepertraukiamais režimais) ir gerai valyti stiklą.

2. Plovikliai turi purkšti skystį.

3. Draudžiama naudoti priekinio stiklo valytuvus, skirtus automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema, išskyrus automobilius, kurie buvo Lietuvoje įregistruoti iki 1993 m. gegužės 1 d., ir specialios paskirties transporto priemones, įregistruojamas nustatyta tvarka.

4. Galinio stiklo valytuvas ir / arba ploviklis gali neveikti, jei įrengti galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia valytuvai arba blogai valo stiklą

 

X

 

priekinio stiklo plovikliai nepurškia skysčio

 

X

 

panaudoti valytuvai, skirti automobiliams su dešinėje pusėje įrengta valdymo sistema

 

X

 

neveikia galinio stiklo valytuvas arba ploviklis ir neįrengti išoriniai veidrodžiai iš abiejų automobilio pusių

 

X

 

 

Kodas

Apšildymo ir apipūtimo įrengimai

618

Techniniai reikalavimai

 

1. Apšildymas turi veikti.

2. Apipūtimo įrenginys turi veikti bent vienu didesnio našumo režimu.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neveikia apšildymas

 

X

 

apipūtimo įrenginys neveikia nė vienu didesnio našumo režimu

 

X

 

 

Kodas

Galinio vaizdo veidrodžiai (vidinis, išoriniai)

619

Techniniai reikalavimai

1. M1 ir N1 klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti I ir III klasės veidrodžiai. I klasės veidrodžio neprivaloma įrengti, jei jis nerodo galinio vaizdo. Kaip alternatyva III klasės veidrodžiams gali būti įrengti II klasės veidrodžiai. Gali būti įrengti II, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

2. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti II klasės veidrodžiai – vienas veidrodis turi būti vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. Gali būti įrengti I, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

3. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė ne didesnė kaip 7,5 tonos, privalo būti įrengti II, IV ir V klasės veidrodžiai. II klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje, jei papildomai tvirtinamas V klasės veidrodis. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

4. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė didesnė kaip 7,5 tonos ir N3 klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti II, IV, V ir VI klasės veidrodžiai. II ir IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. VI klasės veidrodis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

5. Veidrodžiai turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinti.

6. Jei transporto priemonėje įrengtas sukabinimo įtaisas, galinis langas uždengtas arba užtamsintas, iš abiejų transporto priemonės pusių turi būti įrengti išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

7. Mokomosiose transporto priemonėse papildomai turi būti įrengta:

7.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse – išorinis veidrodis vairuotojui dešinėje pusėje, du išoriniai veidrodžiai instruktoriui iš abiejų pusių;

7.2. kitų klasių transporto priemonėse – du išoriniai veidrodžiai iš abiejų pusių instruktoriui.

8. L1e ir L2e klasės transporto priemonėse turi būti vienas veidrodis kairėje pusėje.

9. L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e klasės transporto priemonėse turi būti veidrodžiai iš abiejų pusių.

1 Jei transporto priemonėje įrengti IV klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti vairuotojo, o kitas (arba kitas) keleivio pusėje.

2 Jei transporto priemonėje įrengti V klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti įrengtas vairuotojo pusėje, o kitas keleivio pusėje. Abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

3 Jei transporto priemonėje įrengtas VI klasės veidrodis, jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

PASTABOS:

1. Įgyvendinant 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo (OL 2007 L 184, p. 25) nuo 2008 m. liepos 20 d. visose, jau registruotose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus, turi būti įrengti IV ir V klasės veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų taisyklių 6 priedo lentelėje arba Direktyvos 2003/97/EB III priedo lentelėje.

2. Šio kodo reikalavimai netaikomi:

2.1. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

2.2. N2 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

2.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 m (gali būti toleruojama + 10 cm);

2.2.2. veidrodis butų visiškai matomas vairuotojui, kai jis sėdi prie vairo.

2.3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įdiegtos kitos netiesioginio matymo priemonės, apima ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų taisykles arba Direktyvos 2003/97/EB per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nepakankamas skaičius

 

X

 

turi pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

 

 

Kodas

Sėdynės

620

Techniniai reikalavimai

 

1. Sėdynės turi būti patikimai pritvirtintos.

2. Sėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse neturi būti didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime.

3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius turi būti toks, kaip nurodyta registracijos liudijime.

4. Vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas turi veikti bei patikimai fiksuoti sėdynę ir jos atlošą.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

sėdynės nepatikimai pritvirtintos

 

X

 

sėdimų vietų skaičius M1 ir N1 klasių transporto priemonėse didesnis, nei nurodyta registracijos liudijime

 

X

 

N2 ir N3 klasių transporto priemonėse sėdimų vietų skaičius kitoks, nei nurodyta registracijos liudijime

 

X

 

neveikia vairuotojo sėdynės padėties reguliavimo mechanizmas, nepatikimai fiksuoja sėdynę ir jos atlošą

 

X

 

 

Kodas

Saugos diržai

621

Techniniai reikalavimai

 

1. Transporto priemonių saugos diržai ir jų tvirtinimo taškų skaičius turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms XX skyriaus reikalavimus.

2. Juostos privalo būti neįtrūkusios, užraktai – nesugedę.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka reikalavimų

 

X

 

įtrūkusios juostos ar sugedę užraktai

 

X

 

 

7 grupė. Variklis ir transmisija

 

 

Kodas

Išmetimo sistema

701

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinta.

2. Neturi būti išmetamųjų dujų nuotėkio.

3. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų.

4. Neturint gamintojo duomenų, triukšmo lygis neturi viršyti Kelių transporto priemonių variklių

triukšmo ribinių dydžių ir jų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2008, Nr. 57-2150),

nurodytų dydžių.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant arba matuojant*.

 

PASTABA. Esant išmetamųjų dujų nuotėkiui, bandymas pagal 702, 703, 704, 1306 ir 1307 kodus neatliekamas arba bandymų rezultatai anuliuojami.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinta

 

X

 

yra dujų nuotėkis

 

X

 

yra konstrukcinių pakeitimų

 

X

 

viršytas triukšmo lygis

 

X

 

 

Kodas

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

702

Techniniai reikalavimai

 

1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui;

2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (X) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.

 

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)

703

Techniniai reikalavimai

 

1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui;

1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

2. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose;

2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose.

 

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nurodytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Dūmingumas (dyzelinis arba benzininis variklis)

704

Techniniai reikalavimai

 

1. Didžiausias dūmingumas išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint šių duomenų dūmingumo kiekis turi būti:

2.1. varikliams be turbopripūtimo šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,0 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 58 %;

2.2. varikliams su turbopripūtimu šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,5 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 66 %.

3. Neturi būti didesnio benzininio variklio dūmingumo dėl variklio netvarkingumo.

 

Dyzelinio variklio kontrolė atliekama bandant pagal LAND 15-2000 reikalavimus, benzininio variklio – tikrinant.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonėms su dyzeliniais varikliais, pagamintoms iki 1980 m. sausio 1 d.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

dyzelinio variklio dūmingumas neatitinka transporto priemonės gamintojo nustatytų reikalavimų ar nurodytų reikalavimų

 

X

 

padidėjęs benzininio variklio dūmingumas

 

X

 

 

Kodas

Degalų, alyvos ir kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas

705

Techniniai reikalavimai

 

1. Neturi būti degalų prasisunkimo.

2. Neturi būti alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių didesnio prasisunkimo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

degalų prasisunkimas

 

X

X

pastebimas alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas

X

 

 

didesnis alyvos ar kitų eksploatacinių skysčių prasisunkimas

 

X

 

 

Kodas

Variklio tvirtinimas

706

Techniniai reikalavimai

 

1. Variklis turi būti patikimai pritvirtintas.

2. Neturi būti konstrukcinių pakeitimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtintas

 

X

 

atramos turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Maitinimo sistema

707

Techniniai reikalavimai

 

1. Maitinimo sistemos elementai turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti maitinimo sistemos elementai

 

X

 

yra didesnių pažeidimų dėl senėjimo, mechaninio poveikio ar panašiai

 

X

 

 

Kodas

Karterio ventiliacija

708

Techniniai reikalavimai

 

Turi būti įrengta, kaip numatyta gamintojo.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

nesandari, netaisyklingai prijungta

 

X

 

 

Kodas

Sankaba

709

Techniniai reikalavimai

 

Turi patikimai atjungti / sujungti variklį su transmisija.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai atjungia / sujungia variklį su transmisija

 

X

 

 

Kodas

Pavarų dėžė

710

Techniniai reikalavimai

 

Neturi būti labai apsunkintas pavarų įjungimas / išjungimas.

 

Kontrolė atliekama tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

labai apsunkintas pavarų įjungimas / išjungimas

 

X

 

 

Kodas

Kardaninė pavara

 

711

 

Techniniai reikalavimai

 

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinta panaudojant numatytas tvirtinimo detales.

2. Velenai neturi būti deformuoti.

3. Neturi būti didesnio laisvumo šarnyruose ar guoliuose.

4. Apsauginiai apvalkalai turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinta

 

X

 

deformuoti velenai

 

X

 

didesnis laisvumas šarnyruose ar guoliuose

 

X

 

apsauginiai apvalkalai turi didesnių pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Motociklų / mopedų grandinės apsauginiai gaubtai

712

Techniniai reikalavimai

 

1. Turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, tačiau numatyti gamintojo

 

X

 

nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

turi pažeidimų

&nb