LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gegužės 16 d. Nr. VIII-1681

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 51-1245)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies papildymas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį, papildyti 3 dalį ir jas išdėstyti taip:

„Valstybinių bibliotekų, jų skyrių ir filialų patalpos yra valdomos ir naudojamos patikėjimo teise.

Pastatai ir patalpos, kuriose yra valstybinės bibliotekos, bei šių bibliotekų turtas neprivatizuojami, neparduodami, neperduodami, taip pat neįkeičiami.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS