Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO

 

2010 m. sausio 20 d. Nr. 80

Vilnius

 

Įgyvendindama 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų (OL 2008 L 218, p. 14) (toliau – reglamentas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) 8 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 85-3576) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinis gyventojų ir būstų surašymas (toliau – surašymas) atliekamas 2011 metų kovo–gegužės mėnesiais apklausiant gyventojus, naudojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės ir kitus administracinius duomenis ir suteikiant galimybę gyventojams dalyvauti elektroniniame surašyme.

1.2. Atliekant surašymą, imami 2011 m. kovo 1 d. 00 val. duomenys.

1.3. Bandomasis gyventojų ir būstų surašymas atliekamas Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose 2010 metų kovo–balandžio mėnesiais, siekiant patikslinti surašymo organizavimo, metodikos, statistinių duomenų apdorojimo, statistinės informacijos rengimo ir sklaidos optimalius technologinius sprendimus ir lėšų poreikį surašymui atlikti.

2. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) organizuoti ir atlikti bandomąjį gyventojų ir būstų surašymą ir surašymą, apdoroti ir pateikti Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas) surinktus statistinius duomenis, paskelbti surašymo rezultatus:

2.1. perduoti Eurostatui surašymo statistinius duomenis ir perduodamų statistinių duomenų kokybės ataskaitą pagal reglamento 3 straipsnio, 4 straipsnio 3 dalies, 5 straipsnio 2, 5, 6 dalių ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatas;

2.2. išankstinius pagrindinius surašymo rezultatus ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 30 d. paskelbti Statistikos departamento interneto svetainėje;

2.3. galutinius išsamius surašymo rezultatus iki 2013 m. birželio 30 d. paskelbti Statistikos departamento interneto svetainėje pagal Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą surašymo rezultatų skelbimo grafiką.

3. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo vyriausiąją komisiją (toliau – komisija):

socialinės apsaugos ir darbo ministras (komisijos pirmininkas);

Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Statistikos departamento atstovas;

Aplinkos ministerijos atstovas;

Finansų ministerijos atstovas;

Teisingumo ministerijos atstovas;

Užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Ūkio ministerijos atstovas;

Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Valstybės įmonės Registrų centro atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos mokslo tarybos atstovas.

4. Pasiūlyti savivaldybėms iki 2010 m. gruodžio 31 d. organizuoti trūkstamų adresų savo teritorijų gyvenamosiose vietovėse suformavimą (suteikti adresų objektams numerius ir unikalius gatvių pavadinimus).

5. Pavesti:

5.1. šio nutarimo 3 punkte nurodytoms ministerijoms, valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms – skirti atstovus į komisiją ir apie tai per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoti Statistikos departamento generalinį direktorių;

5.2. Statistikos departamento generaliniam direktoriui – per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti personalinę komisijos sudėtį;

5.3. komisijai – teikti organizacinę ir metodinę pagalbą, Statistikos departamentui rengiantis atlikti ir atliekant surašymą;

5.4. Statistikos departamentui – ūkiškai ir techniškai aptarnauti komisiją.

6. Nustatyti šias komisijos funkcijas:

6.1. koordinuoti pasirengimą surašymui ir jo eigą;

6.2. svarstyti surašymo programos ir surašymo rezultatų programos projektus ir teikti pasiūlymus Statistikos departamentui;

6.3. teikti Statistikos departamentui pasiūlymus dėl teisės aktų, reikalingų surašymui atlikti, projektų;

6.4. spręsti administracinių duomenų (Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Adresų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės ir kitų) ir klasifikatorių naudojimo surašymui atlikti klausimus;

6.5. padėti Statistikos departamentui spręsti organizacinius surašymo klausimus.

7. Patvirtinti Gyventojų pasitelkimo Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo darbams ir jų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 80

 

GYVENTOJŲ PASITELKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO DARBAMS IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Gyventojų pasitelkimo Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo darbams ir jų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo (toliau – surašymas) darbams reikalingų gyventojų – surašymo skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų, vyriausiųjų specialistų (pasirengimo ir organizavimo darbams atlikti), vyresniųjų specialistų (instruktorių, operatorių), specialistų (surašinėtojų) (toliau – surašymo darbuotojai) – pasitelkimą ir jų darbo apmokėjimą. Pasitelktų surašymo darbuotojų skaičius neįtrauktas į Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 394 (Žin., 2009, Nr. 57-2237, Nr. 132-5749).

2. Surašymo darbuotojais gali būti valstybinę kalbą mokantys ir ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys fiziniai asmenys. Pasitelkiant surašymo darbuotojus, pirmenybė teikiama teritorinėse darbo biržose įsiregistravusiems asmenims.

3. Statistikos departamentas nustato surašymo darbuotojų skaičių.

4. Surašymo darbuotojus pasitelkia Statistikos departamentas ir teritorinės statistikos įstaigos. Statistikos departamentas pasitelkia vyriausiuosius specialistus (pasirengimo ir organizavimo darbams atlikti) ir vyresniuosius specialistus (operatorius). Teritorinės statistikos įstaigos pasitelkia surašymo skyrių vedėjus, jų pavaduotojus, vyresniuosius specialistus (instruktorius) ir specialistus (surašinėtojus). Teritorinės statistikos įstaigos sudaro specialistų (surašinėtojų), kurie galėtų pakeisti dėl ligos ar kitų nenumatytų priežasčių negalinčius atlikti surašymo darbų specialistus (surašinėtojus), rezervą (5 procentai visų teritorinės statistikos įstaigos specialistų (surašinėtojų).

5. Su surašymo darbuotojais Statistikos departamento ir teritorinių statistikos įstaigų vadovai sudaro terminuotas darbo sutartis iki surašymo darbų pabaigos. Konkrečias surašymo darbuotojų pasitelkimo datas nustato, jų mokymą ir žinių tikrinimą organizuoja Statistikos departamentas.

6. Surašymo darbuotojas, prieš pasirašydamas darbo sutartį, pasirašo pasižadėjimą saugoti surašymo duomenų konfidencialumą.

7. Surašymo darbuotojui išduodamas Statistikos departamento nustatytos formos pažymėjimas su nuotrauka. Pažymėjime įrašomas asmens vardas ir pavardė, pareigos, pažymėjimo galiojimo laikas. Pažymėjimą pasirašo jį išduodančios įstaigos vadovas.

8. Statistikos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) ir atsižvelgdamas į surašymo darbuotojų funkcijas, darbo krūvį ir surašymui atlikti skirtus asignavimus, taip pat siekdamas užtikrinti vienodas darbo apmokėjimo sąlygas, nustato pasitelktiems surašymo skyrių vedėjams ir jų pavaduotojams, vyriausiesiems specialistams (pasirengimo ir organizavimo darbams atlikti) ir vyresniesiems specialistams (instruktoriams, operatoriams) taikomus bazinės mėnesinės algos dydžio koeficientus.

9. Specialistams (surašinėtojams) mokama už kiekvieną tinkamai užpildytą surašymo lapo dalį (būsto ar asmens). Statistikos departamentas, atsižvelgdamas į surašymui atlikti skirtus asignavimus, nustato surašymo lapo pildymo įkainius ir kokybės reikalavimus.

10. Išmokos už specialisto (surašinėtojo) kelionę pas gyventojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-413; 2009, Nr. 53-2093), mokamos iš surašymui atlikti skirtų asignavimų darbo užmokesčio dalies.

 

_________________