KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GeneraliniO direktoriAus

 

Į s a k y m a s

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 M. sausio 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 22 d. Nr. V-502

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-504, Nr. 152-6872), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. sporto (šakų) federacijos, kurios buvo pripažintos departamento iki šio įsakymo įsigaliojimo, iki 2014 m. birželio 30 d. turi pateikti departamentui informaciją, įrodančią atitiktį šiuo įsakymu pakeisto Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodytiems kriterijams. Jeigu iki šio įsakymo įsigaliojimo departamento pripažintos nacionalinės sporto (šakos) federacijos iki 2014 m. birželio 30 d. nepateiks informacijos, įrodančios jų atitiktį aprašo 4 punkte nurodytiems kriterijams, arba departamentas vėliau nustatys, kad šios federacijos neatitinka apraše nustatytų reikalavimų, joms departamento pripažinimas bus panaikintas.

Vadovaujantis teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kai kurių iki šio įsakymo įsigaliojimo departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų kūno kultūros ir sporto programoms (projektams) įgyvendinti gali būti skirta valstybės biudžeto lėšų, priimant sprendimą dėl departamento pripažinimo nacionalinei sporto (šakos) federacijai panaikinimo turi būti nustatyta, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis


PATVIRTINTA

Kūno kultūros ir sporto departamento  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  generalinio direktoriaus

2009 m. sausio 19 d. 

įsakymu Nr. V-33

(Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus

2013 m. lapkričio 22 d.

įsakymo Nr. V-502 

redakcija)

 

NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato nacionalinių sporto (šakų) federacijų (toliau – federacijos) pripažinimo tvarką, kriterijus (tiek, kiek to neaptaria Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752), sprendimų dėl federacijų pripažinimo sustabdymo ar panaikinimo atvejus.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. sporto šakos disciplina – atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos išskirta sporto šakos dalis, kuri apima vieną ar keletą tos sporto šakos rungčių.

2.2. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma „Kopija tikra“ ir federacijos antspaudu (jeigu federacija antspaudą privalo turėti) bei federacijos vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

 

II. FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO kriterijai

 

4. Federacija gali būti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) pripažinta, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir visus šiuos kriterijus:

4.1. federacija rūpinasi visų Lietuvoje kultivuojamų atstovaujamos sporto šakos disciplinų plėtra. Tuo atveju, kai tarptautinė tos sporto šakos federacija atstovavimą leidžia ir sporto šakos disciplinų principu, departamento pripažinimą gali gauti kelios tos sporto (šakos) federacijos, kurios rūpinasi tik vienos ar kelių tos sporto šakos disciplinų plėtra. Visais šiame punkte nurodytais atvejais departamento pripažinimo siekiančios federacijos turi tenkinti ir visus kitus aprašo 4 punkte nurodytus kriterijus;

4.2. federacija yra narė tarptautinės sporto šakos federacijos (arba esant tarptautinės sporto šakos federacijos leidimui, narė tarptautinės federacijos, kuruojančios tik konkrečią sporto šakos discipliną ir kartu esančios nare tos sporto šakos tarptautinės federacijos), kuri:

4.2.1. turi ne mažiau kaip 35 valstybėse iš 3 žemynų veikiančius narius;

4.2.2. yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą;

4.2.3. per paskutinius penkerius metus iki federacijos kreipimosi į departamentą dėl pripažinimo dienos surengė tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatą (arba tos sporto šakos Pasaulio taurės finalines varžybas, jei tos sporto šakos pasaulio čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos Pasaulio taurės finalinės varžybos), kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 3 kontinentų, ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai;

4.2.4. yra pripažinusi šią federaciją vienintele tos sporto šakos (tos sporto šakos disciplinos) atstove Lietuvoje santykiuose su tarptautine sporto šakos (sporto šakos disciplinos) federacija.

4.3. federacijos kartu su federacijos narių juridinių asmenų (jei tokių yra) nariais yra ne mažiau, kaip 100 fizinių asmenų;

4.4. federacija turi federacijos įstatų nustatyta tvarka patvirtintus:

4.4.1. plėtojamos sporto šakos varžybų saugumo taisykles;

4.4.2. plėtojamos sporto šakos strategiją, kurioje būtų numatyti federacijos veiklos tikslai artimiausiam 4 metų laikotarpiui, uždaviniai šiems tikslams pasiekti ir priemonės uždaviniams įgyvendinti, numatytas lėšų poreikis atskiriems tikslams, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti bei šių lėšų šaltiniai, tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės;

4.5. federacijos atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jos atžvilgiu nėra taikomas turto areštas, dėl kurio išieškojimas galėtų būti nukreiptas į federacijai po pripažinimo skiriamas valstybės biudžeto lėšas;

4.6. federacijos veikla nėra įstatymų nustatytais atvejais sustabdyta ar apribota, dėl ko federacija negalėtų atlikti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme federacijai nustatytų funkcijų;

4.7. federacija teisės aktų nustatyta tvarka yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (federacija laikoma atitinkančia šį kriterijų ir tuo atveju, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta federacijos ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

4.8. federacija teisės aktų nustatyta tvarka yra atsiskaičiusi su departamentu už iki kreipimosi į departamentą dėl pripažinimo dienos federacijos vykdytoms kūno kultūros ir sporto programoms ir (ar) projektams iš departamento asignavimų skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą (jei tokios lėšos federacijai buvo skirtos);

4.9. federacijos vadovas ir kolegialaus valdymo organo (jeigu federacija tokį valdymo organą turi) nariai neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus.

 

III. PRIPAŽINIMO FEDERACIJoms SUTEIKIMO TVARKA

 

5. Federacija, siekianti pripažinimo, departamentui privalo pateikti:

5.1. prašymą pripažinti federaciją.

Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas federacijos vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę, pareigas ir patvirtintas antspaudu (jeigu federacija antspaudą privalo turėti), taip pat turi būti nurodyta prašymo užpildymo data. Pateikiamas prašymo originalas. Kartu su prašymu teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, o užsienio kalba surašyti dokumentai pateikiami kartu su tinkamai patvirtintais jų autorizuotais vertimais į lietuvių kalbą; pateikiami šių dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos jų kopijos.

5.2. federacijos kompetentingo valdymo organo patvirtintas šių dokumentų kopijas:

5.2.1. įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento). Jeigu federacija anksčiau departamentui yra teikusi atitinkamo steigimo dokumento kopiją ir šiame dokumente nurodyta informacija nepakito (apie tai nurodoma teikiamame prašyme), steigimo dokumento kopijos pakartotinai teikti nereikia;

5.2.2. federacijos narių sąrašo. Kartu turi būti nurodoma, kiek fizinių asmenų yra federacijos ir federacijos narių juridinių asmenų (jei tokių yra) nariais, įrodant, kad federacija jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (tos šakos) kūno kultūros ir sporto organizacijas ir, kad federacijos kartu su federacijos narių juridinių asmenų (jei tokių yra) nariais yra ne mažiau kaip 100 fizinių asmenų;

5.2.3. plėtojamos sporto šakos varžybų saugumo taisyklių;

5.2.4. plėtojamos sporto šakos strategijos;

5.2.5. dokumentų, patvirtinančių narystę tos sporto šakos tarptautinėje federacijoje (arba aprašo 4.2 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu atveju – konkrečios sporto šakos disciplinos tarptautinėje federacijoje). Taip pat informaciją, kad ši tarptautinė federacija atitinka aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus;

5.3. įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą ar registro išrašą, įrodantį, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 4.9 punkte;

5.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ar jų teritorinių padalinių) patvirtinimą, kad atitinka reikalavimą, nurodytą aprašo 4.7 punkte, ir laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtintų, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 4.5 ir 4.6 punktuose. Jeigu mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės nepriemokos mokėjimas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas.

6. Departamento pripažinimo siekianti federacija 5 punkte nurodytus dokumentus departamentui pateikia tiesiogiai, atvykus į departamentą, arba atsiunčia registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu departamento oficialiuoju elektroninio pašto adresu – kksd@kksd.lt, arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, adresu – www.verslovartai.lt.

 

IV. SPRENDIMŲ DĖL PRIPAŽINIMO PRIĖMIMAS

 

7. Federacijų prašymus dėl pripažinimo nagrinėja ir išvadas dėl federacijų pripažinimo (nepripažinimo) departamento generaliniam direktoriui teikia departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisijos siūlymai departamento generaliniam direktoriui yra rekomendacinio pobūdžio. Sudarydamas komisiją, departamento generalinis direktorius paskiria jos pirmininką ir komisijos sekretorių.

8. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos sprendimai priimami paprasta komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.

9. Prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl pripažinimo (atsisakymo pripažinti) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo departamente dienos.

10. Jeigu federacija pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia sprendimui dėl federacijos pripažinimo priimti, komisijos sekretorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo departamente praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas dėl pripažinimo skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir trūkstamos informacijos gavimo departamente dienos.

11. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po komisijos posėdžio, vadovaudamasis komisijos posėdžio metu priimtais sprendimais, parengia departamento generalinio direktoriaus įsakymo projektą dėl federacijos pripažinimo (atsisakymo pripažinti).

12. Įsakymo projekte, kuriuo siūloma atsisakyti federaciją pripažinti, nurodoma atsisakymo pripažinti federaciją motyvai.

13. Sprendimus dėl federacijų pripažinimo (nepripažinimo) šio įsakymo 9 punkte nurodytu terminu priima departamento generalinis direktorius.

14. Departamento generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo federacija buvo pripažinta (nepripažinta), kopija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasirašymo įteikiama arba registruotu paštu (o tuo atveju, kai prašymas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, buvo pateiktas elektroniniu paštu – elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu) išsiunčiama prašymą pateikusiai federacijai.

15. Prašymas pripažinti federaciją nenagrinėjamas, jei prašyme arba papildomuose dokumentuose federacija pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus.

 

V. FEDERACIJŲ PAREIGOS SIEKIANT IŠSAUGOTI PRIPAŽINIMĄ, PRIPAŽINIMO sustabdymas ir Panaikinimas

 

16. Pripažinta Federacija, siekdama išsaugoti pripažinimą, privalo:

16.1. tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme pripažintai nacionalinei sporto (šakos) federacijai nustatytas funkcijas;

16.2. pripažinimo metu atitikti visus aprašo 4 punkte nurodytus kriterijus (neatitikimo atveju apie tai nedelsiant informuoti departamentą);

16.3. laikytis ir vykdyti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, departamento generalinio direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose pripažintai nacionalinei sporto (šakos) federacijai ir bendrai visiems kūno kultūros ir sporto sistemos subjektams nustatytus reikalavimus;

16.4. departamentui iki kiekvienų metų gruodžio 10 d. pateikti:

16.4.1. kitų metų federacijos organizuojamų oficialių sporto varžybų ir oficialių tarptautinių tos sporto šakos varžybų kalendorius;

16.4.2. federacijos plėtojamos sporto šakos strategijos vykdymo metų ataskaitą;

16.5. federacijos interneto tinklalapyje (jeigu jį turi) skelbti federacijos kuruojamos sporto šakos kiekvienų metų varžybų kalendorius ir sporto šakos nacionalinių ir atskirų amžiaus grupių rinktinių (pasaulio ir Europos čempionatams, pasaulio ir Europos taurės varžyboms, kuriose federacija atstovauja Lietuvai) narių sąrašus;

17. Departamentas panaikina (išskyrus 18 punkte nurodytą atvejį) federacijos pripažinimą, jei pripažinta federacija po pripažinimo neatitinka aprašo 4 punkte nustatytų kriterijų ar nevykdo aprašo 16 punkte nustatytų pareigų, arba paaiškėjus, kad federacija, prašydama pripažinimo ar vykdydama aprašo 16 punkte nustatytas pareigas, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus.

18. Departamentas turi teisę iki 6 mėnesių sustabdyti federacijos pripažinimą, jeigu ji neatitinka aprašo 4.4–4.9 punktuose nurodytų kriterijų ar nevykdo aprašo 16.4 ir 16.5 punktuose nustatytų pareigų ir įpareigoti federaciją pašalinti trūkumus. Federacijai nepašalinus trūkumų per departamento nustatytą terminą, federacijos pripažinimą departamentas panaikina.

19. Sprendimą dėl federacijos pripažinimo panaikinimo ar pripažinimo sustabdymo departamento generalinis direktorius priima nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo aprašo 17 ar 18 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo departamentui. Išvadas dėl federacijų pripažinimo nutraukimo ar federacijų pripažinimo sustabdymo departamento generaliniam direktoriui teikia aprašo 7 punkte nurodyta komisija. Komisijos siūlymai departamento generaliniam direktoriui yra rekomendacinio pobūdžio.

_________________