LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 7 D. NUTARIMO NR. 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS SVEIKATĄ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, SĄRAŠO IR ŠIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 16 d. Nr. 1145

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 18 straipsnio 1 dalimi ir 43 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI

DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS

LIGOMIS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069) 18 straipsnio 1 dalimi ir 43 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašą.

2. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            KONSTANTINAS DOBROVOLSKIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

DARBAI IR VEIKLOS SRITYS, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS,

TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI

BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS

 

1. Visi maisto gamybos ir realizavimo technologiniai etapai, išskyrus druskos, cukraus ir spirito gamybą:

1.1. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų gamyba;

1.2. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų saugojimas (sandėliavimas);

1.3. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų transportavimas, taip pat krovimas;

1.4. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų realizavimas (didmeninė ir mažmeninė prekyba);

1.5. žmonių maitinimas viešosiose vietose ar uždarose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat transporto priemonėse;

1.6. maisto pusgaminių, produktų ir patiekalų įpakavimo medžiagų ir taros gamyba, kai tos medžiagos ir tara vėliau tiesiogiai liečiasi su maistu;

1.7. maisto produktams gaminti ir realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus ir indų (talpyklų) techninė priežiūra, remontas ir plovimas.

2. Sveikatos priežiūros veikla ir darbai:

2.1. akušerinė pagalba, gimdyvių, naujagimių ir vaikų slaugymas bei priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose;

2.2. reanimacijos, intensyviosios terapijos, chirurginė ir stomatologinė pagalba;

2.3. kitų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbas, susijęs su tiesioginiu pacientų aptarnavimu.

3. Vaikų mokymas, auklėjimas ir paslaugos:

3.1. vaikų (iki 18 metų) mokymas, ugdymas ir auklėjimas;

3.2. žaislų vaikams gamyba ir pardavimas.

4. Paslaugos gyventojams:

4.1. stacionariose socialinės globos ir slaugos įstaigose, laikino gyvenimo įstaigose, dienos globos įstaigose, paslaugų gavėjo namuose, kitose įstaigose, teikiančiose socialines paslaugas, bendrabučiuose, sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir gydyklose, viešbučiuose, moteliuose, keleiviniuose laivuose, lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose teikiamos paslaugos;

4.2. pirčių, saunų, baseinų, maudyklų ir soliariumų paslaugos;

4.3. kirpimo, skutimo, manikiūro, pedikiūro ir kūno kosmetikos paslaugos.

5. Kitos veiklos sritys:

5.1. visų rūšių galvijų, auginamų mėsai ar pienui, priežiūra, melžimas ir pieno tiekimas;

5.2. paukščių priežiūra paukštynuose.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI TIK IŠ ANKSTO

PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR

NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimo vietą, dokumentų įforminimą ir kontrolę.

2. Darbuotojai, nurodyti darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąraše (toliau vadinama – sąrašas), privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, - esant epidemiologinei būtinybei.

3. Darbuotojams, dirbantiems sąraše nurodytus darbus, sveikata gali būti tikrinama papildomai (atliekamas neeilinis tikrinimas), jeigu yra epidemiologinė būtinybė – užkrečiamųjų ligų protrūkis ir epidemija. Epidemiologinę būtinybę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar keliose apskrityse nustato Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras, o vienoje apskrityje – teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Sprendimą dėl papildomo neeilinio sveikatos tikrinimo priima: visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar keliose apskrityse – sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos vyriausiojo epidemiologo teikimu, o vienoje apskrityje – apskrities viršininkas apskrities (regiono) vyriausiojo epidemiologo teikimu.

4. Darbuotojams, norintiems pradėti darbą ar veiklą, taip pat vykdantiems veiklą, nurodytą sąraše, sveikatą pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje tikrina bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas.

5. Bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas, apklausęs ir apžiūrėjęs pacientą, gali paskirti konsultacijas ir tyrimus, kad sveikatos būklė būtų nustatyta tiksliau. Vadovaudamasis savo, konsultantų ir laboratorinių tyrimų duomenimis, gydytojas sprendžia, ar pacientas pagal sveikatos būklę gali dirbti tam tikrą darbą, vykdyti tam tikrą veiklą, ir tai įrašo paciento asmens medicininėje knygelėje (sveikatos pase) (F 048/a), patvirtindamas įrašą asmeniniu (arba įstaigos) antspaudu.

6. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi paciento ambulatorinėje kortelėje (F 025/a), kuri saugoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Pacientas turi įsigyti sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) patvirtintą asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a). Kad dirbti leidžiama, joje įrašo tik bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas. Tikrinti asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) įrašus turi teisę darbdavys (ar jo įgaliotas asmuo), Lietuvos Respublikos ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai), taip pat pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.

7. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įmonėje dirbtų tik laiku sveikatą pasitikrinę darbuotojai.

______________