LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 m. RUGSĖJO 12 d. ĮSAKYMO Nr. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. 1R-182

Vilnius

 

P a k e i č i u Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2008, Nr. 17-590; 2011, Nr. 131-6258):

1. Išdėstau 1.7 punktą taip:

1.7. už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą      nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip

500 Lt;“

 

2. Išdėstau 1.8 punktą taip:

1.8. už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą              nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo

bendros įmonės vertės, bet ne

mažiau kaip 100 Lt ir ne

daugiau kaip 1000 Lt;“

 

3. Išdėstau 2.6 punktą taip:

2.6. už įkeitimo patvirtinimą                                            nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip

500 Lt;“

 

4. Pripažįstu netekusiu galios 2.7 punktą.

5. Papildau šiuo 5.231 punktu:

5.231. už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos           0,2 procento nuo išieškomos

išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo)                  sumos, bet ne mažiau kaip 50

kreditoriaus prašymą atlikimą                                Lt ir ne daugiau kaip 1000

Lt;“

 

6. Papildau šiuo 5.232 punktu:

5.232. už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos           30 Lt;“

išsiieškojimo pagal skolininko ar hipotekos

(įkeitimo) kreditoriaus prašymą panaikinimą        

 

7. Papildau šiuo 5.233 punktu:

5.233. už prašymo arba atsisakymo atlikti vykdomąjį     10–30 Lt;“

įrašą patvirtinimą;

už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą

patvirtinimą                                                            

 

8. Papildau šiuo 5.281 punktu:

5.281. už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus         20 Lt;“

Hipotekos registre, kai sandoris nėra

keičiamas šalių susitarimu tvirtinimą;

už prašymo įregistruoti (išregistruoti)

hipoteką (įkeitimą) tvirtinimą; už pažymėjimo

apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą

išdavimą (asmeniui prašant)                                        

 

9. Papildau šiuo 5.34 punktu:

5.34. už privalomų pagal teisės aktus duomenų              10–30 Lt.“

perdavimą valstybėms registrams ir surinktų

lėšų administravimą ir perdavimą registro

tvarkytojui                                                                   

 

10. Išdėstau Pastabų 1 punkto šeštąją pastraipą taip:

„Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendros įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.“

11. Pripažįstu netekusiu galios Pastabų 7 punktą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2012 m. birželio 29 d. raštu Nr. ((1.19-0206)-5K-1213778)-6K-1205772

 

Lietuvos notarų rūmų

2012 m. birželio 28 d. raštu Nr. S-689