LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. gruodžio 22 d. Nr. X-69

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 45-1709, Nr. 123-5534)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS