LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. lapkričio 22 d. Nr. X-423

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2004, Nr. 170-6236)

 

l straipsnis. 21 straipsnio l dalies pakeitimas ir 2 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 21 straipsnio l dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo, gavęs pirmą diplomatinį rangą, prisiekia Lietuvos Respublikai. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

1)  „Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu ištikimai dirbti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti diplomato pareigas, saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis.

Tepadeda man Dievas.“;

2) „Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu ištikimai dirbti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti diplomato pareigas, saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis.“

2. 21 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________