LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO

 

1995 m. gegužės 19 d. Nr. 718

Vilnius

 

Siekdama riboti kai kurių daiktų (prekių) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos ir vežimą per ją tranzitu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.2. draudžiama išvežti iš Lietuvos Respublikos:

2.2.1. vertybinius popierius, kurių galiojimas sustabdytas arba galiojimo laikas pasibaigęs, pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąrašą;

2.2.2. daiktus (prekes), jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų;

2.3. nurodytu 1 punkte sąrašu ir 2.1 bei 2.2 punktų reikalavimais privalo vadovautis visi ūkio subjektai ir keleiviai, jeigu kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų arba tarptautinių susitarimų;

2.4. užsienio valstybių pavojingi ir kariniai kroviniai vežami per Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka;

2.5. slapti kroviniai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą įvežami į Lietuvos Respubliką ir išvežami iš jos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

2.6. daiktų (prekių), kurių įvežimas į Lietuvos Respubliką keleiviams yra apribotas, sąrašas ir asmeninio naudojimo reikmenų sąrašas tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatant muito režimą keleiviams.

3. Ministerijos ir kitos valstybinės tarnybos turi iki 1995 m. birželio 15 d. parengti suderintus su Ekonomikos ministerija bei Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos detalius daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti per ją tranzitu, siųsti į Lietuvos Respubliką arba iš jos pašto siuntomis draudžiama, sąrašus, taip pat daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašus, nurodydamos prekių kodus pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą, kartą per ketvirtį šiuos sąrašus tikslinti ir teikti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos:

3.1. Krašto apsaugos ministerija – pirmosios pavojingumo klasės krovinių ir karinės amunicijos sąrašus;

3.2. Vidaus reikalų ministerija – medžioklinių ir sportinių šaunamųjų ginklų, arbaletų, pneumatinių ginklų, numerinių jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, policinės amunicijos, specialiųjų kontrolės ir apsaugos priemonių, kriminalistinės technikos bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonių, spalvotosios dauginimo (kopijavimo) technikos sąrašus;

3.3. Aplinkos apsaugos ministerija – antrosios – devintosios pavojingumo klasių krovinių, elektrinės žūklės prietaisų, laukinių gyvūnų (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjų, gaminių iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių sąrašus;

3.4. Sveikatos apsaugos ministerija – narkotinių, stipriai veikiančių nuodingųjų, psichotropinių medžiagų bei įtaisų joms vartoti sąrašus;

3.5. Ryšių ir informatikos ministerija – radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas, sąrašus, daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašus, taip pat daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašus;

3.6. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas – kultūros ir meno vertybių, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis, sąrašus.

4. Šis nutarimas taikomas nuo 1995 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                 ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gegužės 19 d. nutarimu

Nr. 718

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽTI

IŠ JOS IR VEŽTI PER JĄ TRANZITU BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. Visų rūšių koviniai ginklai (gali būti įvežami arba išvežami tik turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą).

Daugiau kaip 2 dujiniai pistoletai (revolveriai), daugiau kaip 4 jų šovinių komplektai, daugiau kaip 2 dujiniai balionėliai gali būti įvežami arba išvežami tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą.

2. Visų rūšių medžiokliniai ir sportiniai šaunamieji ginklai, arbaletai, pneumatiniai ginklai, numerinės jų dalys, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos (gali būti įvežami arba išvežami tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą).

3. Narkotinės, psichotropinės medžiagos bei įtaisai joms vartoti (gali būti įvežami arba išvežami tik turint Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą).

4. Radioelektroninė aparatūra ir elektros įrenginiai, kurie veikdami skleidžia (gali skleisti) radijo bangas, nurodyti Ryšių ir informatikos ministerijos patvirtintame sąraše (gali būti įvežami tik turint Valstybinės elektros ryšių inspekcijos leidimą).

5. Policinė ir karinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika bei policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonės, nurodytos Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame sąraše (gali būti įvežamos tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą).

6. Pirmosios pavojingumo klasės kroviniai (gali būti įvežami, išvežami, vežami tranzitu tik turint Krašto apsaugos ministerijos leidimą), antrosios – devintosios pavojingumo klasių kroviniai pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežami, išvežami, vežami tranzitu tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą).

7. Spalvotoji dauginimo (kopijavimo) technika (gali būti įvežama arba išvežama tik turint Vidaus reikalų ministerijos leidimą).

8. Elektrinės žūklės prietaisai (gali būti įvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą).

9. Kultūros ir meno vertybės, įskaitant gintaro žaliavą ir pagamintą iki 1950 metų automototechniką bei jos dalis (gali būti išvežamos tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimą).

10. Laukiniai gyvūnai (įskaitant jų iškamšas, kiaušinius, kailius), medžioklės bei žūklės trofėjai, taip pat gaminiai iš neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti išvežami tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, suderintą su Valstybine veterinarijos tarnyba. Leidimų išdavimo tvarką, suderinusios ją tarpusavyje, nustato šios valstybinės institucijos).

______________