LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. lapkričio 25 d. Nr. IX-1850

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156; 1996, Nr. 68-1635; 1997, Nr. 64-1497; 2000, Nr. 92-2888)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 18 punktu:

18) profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas (ar jo dalis), naudojamas (-a) tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose numatytai veiklai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________