LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1K-288 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO RANGOVAMS (PASLAUGŲ TEIKĖJAMS AR PREKIŲ TIEKĖJAMS) IR ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 4 d. Nr. 1K-328

Vilnius

 

Pakeičiu Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 132-4776)“:

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Projektai, dėl kurių Europos bendrijų Komisija (toliau vadinama – Europos Komisija) priėmė sprendimą teikti ES sanglaudos fondo finansinę paramą (toliau vadinama – EK sprendimas) ir kuriems bendrai finansuoti yra skirtos Lietuvos Respublikos lėšos, arba transporto infrastruktūros srities projektai, kurių išsamią projekto paraišką yra užregistravusi ir išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios datą (kuri galiotų, jei būtų priimtas EK sprendimas) yra nustačiusi Europos Komisija ir kuriems bendrai finansuoti yra skirtos Lietuvos Respublikos lėšos, yra finansuojami iš specialiųjų valstybės biudžeto programų, skirtų ES sanglaudos fondo projektams finansuoti, – specialiosios Sanglaudos fondo programos (Europos Sąjungos lėšos), specialiosios ISPA programos (Europos Sąjungos lėšos), specialiosios Sanglaudos fondo programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) ir specialiosios ISPA programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (toliau vadinama – specialiosios valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programos) – ir kitų nei valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, kurias privalo užtikrinti galutinis paramos gavėjas. Lėšas rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui), atliekančiam darbus, teikiančiam paslaugas ar tiekiančiam prekes pagal pasirašytas sutartis, iš minėtų programų perveda Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau vadinama – Valstybės iždo departamentas), vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sąskaitos valdymą“.

2. Išdėstau 18.3 punktą taip:

18.3. ar mokėjimo prašymas atitinka EK sprendimą (ar teisinga nuoroda į EK sprendimą, ar laikomasi nustatytų terminų ir kita), jei dėl projekto yra priimtas EK sprendimas; ar mokėjimo prašymas atitinka transporto infrastruktūros srities projekto paraišką, jei dėl transporto infrastruktūros srities projekto EK sprendimas dar nėra priimtas, tačiau Europos Komisija yra užregistravusi išsamią transporto infrastruktūros srities projekto paraišką ir nustačiusi išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios datą (kuri galiotų, jei būtų priimtas EK sprendimas)“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS