LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1998 m. birželio 16 d. Nr. 82

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 19 straipsniu (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1995, Nr. 53-1304) ir Lietuvos Respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymo 11 straipsniu (Žin., 1995, Nr. 52-1277; 1996, Nr. 62-1462), iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. 57 „ Dėl notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžių“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 1997, Nr. 69-1767) ir išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintus Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

1998 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 82

redakcija)

 

 

Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžiai

 

1.          Už gyvenamųjų namų, butų, vasarnamių, sodo

namelių ir kitų pastatų bei statinių, privačios

žemės perleidimo sutarčių (išskyrus dovanojimo

sutartis) patvirtinimą:                                                        

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams        50 Lt

– broliams, seserims                                                          100 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                nuo parduodamo turto vertės:

iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne mažiau kaip 50

Lt;

nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt plius 0,7 procento

nuo sumos, viršijančios 30000 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 790 Lt plius 0,5 procento

nuo sumos, viršijančios 100000 Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 1290 Lt plius 0,3 procento

nuo sumos, viršijančios 200000 Lt;

mainų atveju – nuo didesnio mainomo objekto vertės

2.          Už gyvenamųjų namų, butų, vasarnamių, sodo

namelių ir kitų pastatų bei statinių, privačios

žemės dovanojimo sutarčių patvirtinimą:                    

– fiziniams asmenims                                                       30 Lt

– juridiniams asmenims nuo dovanojamo turto         iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne mažiau kaip 50 Lt;

vertės:                                                                                  nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt plius 0,7 procento

nuo sumos, viršijančios 30000 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 790 Lt plius 0,5 procento

nuo sumos, viršijančios 100000 Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 1290 Lt plius 0,3 procento

nuo

sumos, viršijančios 200000 Lt

3.          Už pirkimo-pardavimo sutarčių patvirtinimą,            25 Lt

pirkėjui gavus kreditą iš bendrojo paramos

gyvenamiesiems namams, butams pirkti fondo

arba savivaldybių paramos gyvenamiesiems

namams, butams pirkti fondo pagal Lietuvos

Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymą                          

4.          Už savivaldybės ir valstybės įmonių, organizacijų      25 Lt

gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutarčių

patvirtinimą pagal Lietuvos Respublikos

gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis

patalpomis įstatymą                                                         

5.          Už transporto priemonių perleidimo sutarčių

(išskyrus dovanojimo sutartis) patvirtinimą:                

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          30 Lt

– broliams, seserims                                                            50 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  0,7 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 70 Lt

6.          Už transporto priemonių dovanojimo sutarčių

patvirtinimą:

– fiziniams asmenims                                                        30 Lt

juridiniams asmenims                                                     0,7 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 70 Lt

7.          Už pinigų dovanojimo sutarčių patvirtinimą:             

– fiziniams asmenims                                                        30 Lt

– juridiniams asmenims                                                     1 procentas nuo sutartyje nurodytos sumos, bet ne

mažiau kaip 100 Lt

8.          Už kito turto perleidimo sutarčių (išskyrus

dovanojimo sutartis) patvirtinimą:                             

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          30 Lt

– broliams, seserims                                                            50 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  0,5 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 50Lt

9.          Už kito turto dovanojimo sutarčių patvirtinimą:        

– fiziniams asmenims                                                        30 Lt

juridiniams asmenims                                                     0,5 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt

10.        Už turto pasidalijimo sutarčių patvirtinimą                  0,5 procento nuo turto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt

11.        Už nuomos sutarčių patvirtinimą:                                 

11.1.     Už motorinių transporto priemonių nuomos

sutarčių patvirtinimą:                                                     

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          10 Lt

– broliams, seserims                                                            15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  25 Lt

11.2.     Už kito turto nuomos sutarčių patvirtinimą:               

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          20 Lt

– broliams, seserims                                                            30 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  0,3 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio

sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, bet ne

didesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 50 Lt

12.        Už panaudos sutarčių patvirtinimą:                              

12.1.     Už motorinių transporto priemonių panaudos

sutarčių patvirtinimą:                                                        

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          10 Lt

– broliams, seserims                                                            15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  25 Lt

12.2.     Už kito turto panaudos sutarčių patvirtinimą:            

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          20 Lt

– broliams, seserims                                                            30 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  100 Lt

13.        Už pavedimo sutarčių patvirtinimą:                             

13.1.     Už pavedimo sutarčių įregistruoti, išregistruoti,

parduoti motorinę transporto priemonę ar atlikti

kitą su tuo susijusį konkretų pavedimą

patvirtinimą:                                                                       

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          10 Lt

– broliams, seserims                                                            15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  25 Lt

13.2.     Už kitų pavedimo sutarčių patvirtinimą:                     

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          20 Lt

– broliams, seserims                                                            30 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  50 Lt

14.        Už susitarimų dėl rankpinigių patvirtinimą                  50 Lt

15.       Už paskolos sutarčių, išskyrus nurodytas 16                iki 50000 Lt – 0,5 procento;

punkte, patvirtinimą nuo sutartyje nurodytos             nuo 50001 Lt iki 100000 Lt – 250 Lt plius 0,3 procento

paskolos sumos:                                                                nuo sumos, viršijančios 50000 Lt;

daugiau kaip 100000 Lt – 400 Lt plius 0,1 procento nuo

sumos, viršijančios 100000 Lt

16.        Už paskolos, teikiant kreditus iš bendrojo                     15 Lt

paramos gyvenamiesiems namams, butams statyti

ar pirkti fondo arba savivaldybių paramos

gyvenamiesiems namams, butams statyti arba

pirkti fondo, sutarčių patvirtinimą pagal Lietuvos

Respublikos gyventojų apsirūpinimo

gyvenamosiomis patalpomis įstatymą                          

17.       Už turto įkeitimo sutarčių (hipotekos lakštų,                nuo įkeičiamo turto vertės:

kilnojamojo turto įkeitimo lakštų), kai įkeitimu          iki 50000 Lt – 50 Lt;

užtikrinamas lengvatinio kredito grąžinimas,                daugiau kaip 50000 Lt 100 Lt

patvirtinimą                     

18.       Už kitų turto įkeitimo sutarčių (hipotekos lakštų,        nuo įkeičiamo turto vertės:

kilnojamojo turto įkeitimo lakštų) patvirtinimą          iki 30000 Lt – 50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 70000 Lt – 100 Lt;

nuo 70001 Lt iki 100000 Lt – 150 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 200 Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 300 Lt

19.        Už reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo            50 Lt

sutarčių (išskyrus 20 punkte nurodytas sutartis)

patvirtinimą                                                                        

20.        Už reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo,           15 Lt

teikiant lengvatinius kreditus iš bendrojo paramos

gyvenamiesiems namams, butams statyti fondo

arba savivaldybių paramos gyvenamiesiems

namams, butams statyti, sutarčių patvirtinimą

pagal Lietuvos Respublikos gyventojų

apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis

įstatymą                                                                               

21.        Už sutarčių perleisti teisę atkurti nuosavybės               15 Lt

teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą patvirtinimą           

22.        Už kitų neįkainotinų sandorių patvirtinimą                  50 Lt

23.        Už susitarimų dėl sutarčių papildymo ar                       30 Lt

pakeitimo patvirtinimą                                                     

24.        Už įgaliojimų įregistruoti, išregistruoti, parduoti

motorinę transporto priemonę ar atlikti kitą su tuo

susijusį konkretų pavedimą patvirtinimą:                    

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          10 Lt

– broliams, seserims                                                            15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  25 Lt

25.        Už įgaliojimų, išskyrus 24 punkte nurodytus

įgaliojimus, patvirtinimą:                                                 

25.1.     Už įgaliojimų visą turtą valdyti, naudoti ir juo

disponuoti patvirtinimą:                                                   

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          15 Lt

– broliams, seserims                                                            20 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  40 Lt

25.2.     Už įgaliojimų konkretų turtą valdyti, naudoti ir

juo disponuoti patvirtinimą:                                            

– sutuoktiniams, tėvams, vaikams, vaikaičiams          10 Lt

– broliams, seserims                                                            15 Lt

– kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims                  25 Lt

25.3.     Už kitų įgaliojimų patvirtinimą                                       10 Lt

26.        Už testamentų patvirtinimą                                             20–30 Lt

27.        Už paveldėjimo teisės liudijimų išdavimą:                  

27.1.     Į piniginį indėlį ir atkuriamąsias santaupas                   5 Lt

27.2.     Į pajų žemės ūkio bendrovėje                                         20 Lt

27.3.     Į turtą užsienyje                                                                 100 Lt

27.4.     Į kitą turtą:                                                                         

– fiziniams asmenims                                                        50 Lt

juridiniams asmenims                                                     0,5 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau

kaip 100 Lt

28.        Už nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro            20 Lt

turto liudijimų išdavimą                                                   

29.        Už atliktą darbą paveldimam turtui apsaugoti            100 Lt

30.        Už jūrinio protesto priėmimą                                           250 Lt

31.        Už vekselių ir čekių protestavimą                                   50 Lt

32.       Už pinigų ir vertybinių popierių priėmimą į                   iki 1000 Lt – 10 Lt;

depozitą                                                                               nuo 1001 Lt iki 5000 Lt – 20 Lt;

nuo 5001 Lt iki 10000 Lt – 30 Lt;

daugiau kaip 10000 Lt – 50 Lt

33.        Už dingusių ar pamestų notariškai patvirtintų arba    30 Lt

išduotų dokumentų dublikatų išdavimą iš notaro

archyvo                                                                                

34.        Už dokumentų nuorašų ir kopijų, išrašų (už                 2 Lt

puslapį) tikrumo paliudijimą                                             

35.        Už dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą             10 Lt

tikrumo paliudijimą (už puslapį)                                     

36.        Už parašų dokumentuose (už kiekvieno                       2 Lt

dokumento) tikrumo paliudijimą                                   

37.        Už vienų juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų           20 Lt

perdavimą kitiems                                                             

38.        Už kitų notarinių veiksmų atlikimą (išskyrus               5–10 Lt

nurodytuosius 1-37 punktuose)                                      

39.        Už konsultacijų suteikimą priklausomai nuo jų          5–50 Lt

sudėtingumo                                                                       

40.        Už dokumentų perrašymą ir kopijavimą (vieną          0,5–1 Lt

puslapį)                                                                               

41.        Už žinių ir dokumentų, šalims prašant,                          5 Lt

išreikalavimą iš įstaigų ir organizacijų (už

dokumentą)                                                                       

42.        Už dokumentų parengimą, surenkant dokumento     2–3 Lt

tekstą kompiuterio ar rašomosios mašinėlės

klaviatūros klavišais (vieną puslapį)                             

 

PASTABOS:

1. Notaro atlyginimą už sutarčių patvirtinimą sumoka šalių susitarimu nurodyti sutarties dalyviai.

2. Nuo atlyginimo sumokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos, studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmenys, dovanojantys ar kitaip perduodantys turtą labdaros ir paramos gavėjams, įgaliotojai, duodantys įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo sutarčių dalyviai.

Atlyginimas neimamas už notarine forma patvirtintų ir turto registre neįregistruotų iki 1998 m. balandžio 1 d. įstatymo nustatyta tvarka įkeitimo sutarčių įforminimą lakštu, taip pat už susitarimo nutraukti įkeitimo sutartį bei hipotekos lakštų ir kilnojamojo turto įkeitimo lakštų patvirtinimą tarp tų pačių sutarties šalių ir dėl to paties sutarties dalyko, kai prašymas įregistruoti hipoteką ar kilnojamojo turto įkeitimą hipotekos teisėjo nutartimi atmestas dėl nuo sandorio šalių nepriklausančių priežasčių.

Atlyginimas mažinamas 50 procentų už sutarčių, nurodytų 11.1, 12.1, 13.1 punktuose, ir įgaliojimų, nurodytų

24 punkte, patvirtinimą, kai motorinės transporto priemonės savininkas yra pirmos ar antros grupės invalidas.

3. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos piliečius nuo atlyginimo sumokėjimo notaras gali atleisti atsižvelgdamas į jų materialinę padėtį ir apie tai pažymėdamas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

4. Už notaro darbą ne biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą imamas dvigubas atlyginimas. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.

5. Į notaro imamą atlyginimą už sandorio patvirtinimą įeina atlyginimas už teisinę konsultaciją, sandorio projekto parengimą ir kitas susijusias su sandorio patvirtinimu paslaugas, išskyrus 42 punkte nurodytą paslaugą. Notaro atlyginimas už dokumento spausdinimą spausdintuvu, skaičiuojant visus sudaryto dokumento egzempliorių puslapius, neimamas.

6. Už dokumentų, kuriuos būtina prijungti prie notaro tvirtinamo dokumento, perrašymą ir kopijavimą notaro atlyginimas neimamas.

7. Už išrašų iš notarinio registro išdavimą notaro atlyginimas neimamas.

8. Imant proporcinį mokestį, atlyginimo suma suapvalinama iki dešimties centų: 5 centų suma atmetama, o 5–9 centų suma laikoma dešimčia centų.

9. Išduodant paveldėjimo teisės liudijimus juridiniams asmenims, atlyginimas apskaičiuojamas nuo paveldimo turto vertės liudijimo išdavimo dienai.

10. Tais atvejais, kai išduodamas bendras paveldėjimo teisės liudijimas į atkuriamąsias santaupas, piniginį indėlį, pajų žemės ūkio bendrovėje ir kitą turtą, imamas notaro atlyginimas, nurodytas 27.4 punkte.

11. Tais atvejais, kai paveldėjimo teisės liudijime nurodomi keli įpėdiniai, notaro atlyginimas imamas už vieną paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, o tais atvejais, kai kiekvienam įpėdiniui išduodamas atskiras paveldėjimo teisės liudijimas, – už kiekvieno paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą.

12. Notarai, atlikdami notarinius veiksmus, privalo kontroliuoti, kad būtų sumokėtas į biudžetą įstatymų nustatytas valstybinis mokestis (pagal Butų privatizavimo įstatymą už sutarčių patvirtinimą – 1 ir 0,5 procento perkamo namo, buto vertės).

13. Iki bus įdiegta Lietuvos Respublikoje turto vertės nustatymo sistema, parduodamo nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal šalių susitarimu nustatytą kainą, kitais atvejais (dovanojimo, mainų, perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, įkeitimo, turto pasidalijimo ir t. t.) nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal nepriklausomo turto vertintojo išvadą dėl turto vertės dydžio. Nesant nepriklausomo turto vertintojo išvados, turto vertė nustatoma: žemės – pagal nominalią indeksuotą žemės sklypo kainą, pastatų bei statinių – pagal žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymoje nurodytą vertę.

14. Atlyginimai, išskyrus apskaičiuojamus procentais, gali būti indeksuojami, atsižvelgiant į vartojimo kainų indeksą, teisingumo ministro įsakymu, suderinus su Finansų ministerija.

15. Notaro atlyginimas už žemės ūkio bendrovių pajaus perleidimo sutarčių patvirtinimą imamas 0,5 procento perleidžiamo pajaus vertės pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalį.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministras

A. Šemeta

1998 m. birželio 15 d.

______________