LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2009 m. kovo 12 d. Nr. XI-190

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 107-2690; 2004, Nr. 75-2569)

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

1. Pakeisti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. VIII-505 „Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) yra valstybės įstaiga, tirianti visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Centras koordinuoja šių nuostatų apibrėžtos srities tyrimo darbus, kuriuos atlieka kitos institucijos.“

2. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5) sudaro karių savanorių, laisvės kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, vardynus;“.

3. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8) tiria archyvinę medžiagą ir teikia informaciją juridiniams bei fiziniams asmenims apie okupacijų laikotarpiu žuvusius, dingusius be žinios, persekiotus, nukentėjusius nuo 1939–1990 metų okupacijų Lietuvos gyventojus ir karius savanorius bei laisvės kovų dalyvius;“.

4. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„11) koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar asociacijų iniciatyva vykdomą paminklų statybą, sudaro šių paminklų sąvadus, konsultuoja, teikia rekomendacijas ir metodinę pagalbą įamžinant laisvės kovas (statant paminklus, kuriant kino filmus, suteikiant pasipriešinimo dalyvių vardus miestų aikštėms ir gatvėms, švietimo įstaigoms ar kitiems objektams);“.

5. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12) rengia siūlymus dėl valstybės mastu atmintinų su Lietuvos gyventojų genocidu ir laisvės kovomis susijusių datų paminėjimo, konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ar asociacijas, organizuojančias įvairius su pasipriešinimu ir genocidu susijusius renginius;“.

6. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„18) inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant įstatymų bei kitų okupacijų padarinių teisinio įvertinimo dokumentų projektus (dėl pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso, socialinės rūpybos, atsakomybės už genocidą ir kt. klausimais);“.

7. Pakeisti Nuostatų 6 punkto 20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20) pripažįsta kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ir asmens, nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinį statusą, išduoda nustatytos formos pažymėjimus ir tvarko jų apskaitą;“.

8. Papildyti Nuostatų 6 punktą 21 papunkčiu:

„21) techniškai aptarnauja Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisiją.“

9. Pakeisti Nuostatų 7 punkto 6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6) kviesti konsultantus iš Generalinės prokuratūros, Teisingumo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, Lietuvos istorijos instituto, pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, asociacijų, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar asociacijų atstovų strateginiais Centro veiklos, programų formavimo ir jų vykdymo klausimais;“.

10. Pakeisti Nuostatų 7 punkto 7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7) sudaryti programoms vykdyti darbo grupes iš institucijų atstovų;“.

11. Papildyti Nuostatų 7 punktą 13 papunkčiu:

„13) gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.“

12. Pakeisti Nuostatų 8 punkto 3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3) Specialiųjų tyrimų skyrius.“

13. Pakeisti Nuostatų 12 punkto 3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3) tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir sąrašus, teisės aktų nustatyta tvarka priima juos į pareigas ir atleidžia iš pareigų, juos skatina, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas;“.

14. Pakeisti Nuostatų 12 punkto 5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5) inicijuoja laikinųjų konsultacinių ar darbo grupių iš teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei asociacijų atstovų sudarymą Centro programoms ir uždaviniams vykdyti;“.

15. Papildyti Nuostatų 12 punktą 10 papunkčiu:

„10) teisės aktų nustatyta tvarka teikia Vyriausybei tvirtinti Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sudėtį ir jos nuostatus.“

16. Pakeisti Nuostatų 13 punkto 4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4) aptaria vykdomoms pagal sutartis programoms reikalingą darbuotojų skaičių;“.

17. Pakeisti Nuostatų 13 punkto 5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„5) aptaria bendras su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei asociacijomis programas, bendrų darbo ar konsultacinių grupių sudarymą;“.

18. Pakeisti Nuostatų 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Centre dirba valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo pateikti duomenis apie savo darbą okupacinių režimų represinėse struktūrose, mokymąsi tų struktūrų mokyklose ir apie bendradarbiavimą su tomis struktūromis, taip pat duomenis apie savo, kaip Komunistų partijos vadovaujančių darbuotojų, veiklą. Komunistų partijos vadovaujantiems darbuotojams yra priskiriami LKP CK sekretoriai, padalinių vadovai (iki skyrių instruktorių imtinai), rajonų komitetų sekretoriai, padalinių vadovai ir instruktoriai, įmonių ir organizacijų etatiniai partijos sekretoriai. Duomenų pateikimo bei patikrinimo tvarką ir atsakomybę už jų teisingumą nustato Centro generalinis direktorius.“

19. Nuostatų 16 punktą pripažinti netekusiu galios.

20. Nuostatų 17 punktą pripažinti netekusiu galios.

21. Pakeisti Nuostatų VII skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

VII. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

18. Centro lėšas sudaro:

1) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai;

2) fizinių ir juridinių asmenų parama;

3) pajamos, gautos iš leidybos ir už teikiamas paslaugas;

4) kitos teisėtai įgytos lėšos.“

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                     ARŪNAS VALINSKAS