LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos KINO centro prie kultūros ministerijos nuostatų

 

2012 m. gegužės 8 d. Nr. ĮV-320

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kino įstatymo (Žin., 2002, Nr. 31-1107; 2012, Nr. 6-192) 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2010, Nr. 71-3541) 30 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 427 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos įsteigimo“ (Žin., 2012, Nr. 49-2382) 3.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (Žin., 2010, Nr. 128-6529; 2012, Nr. 49-2391) 1.5.3 ir 2 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos (toliau – Lietuvos kino centras) nuostatus.

2. Įgalioju Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriaus vyriausiąją specialistę Irmą Pužauskaitę atlikti visus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Lietuvos kino centro nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų reigstre.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮV-320

 

LIETUVOS KINO CENTRO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – Lietuvos kino centras) yra įstaiga prie Kultūros ministerijos, kurios paskirtis dalyvauti formuojant kino politiką ir ją įgyvendinti.

2. Lietuvos kino centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 31-1107; 2012, Nr. 6-192), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Lietuvos kino centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.

4. Lietuvos kino centro buveinės adresas: Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Lietuvos kino centras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Lietuvos kino centras gali turėti ir kitus įstatymais leidžiamus lėšų šaltinius, įskaitant pajamas, gautas Lietuvos kino centrui atliekant savo funkcijas.

6. Lietuvos kino centro savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Lietuvos kino centro reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Kultūros ministerija, kuri kontroliuoja Lietuvos kino centro veiklą, priima sprendimą dėl Lietuvos kino centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Lietuvos kino centras turi savo interneto svetainę, kurioje skelbiami planavimo dokumentai, vieši pranešimai ir kita informacija. Pagal informacijos turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ ir šio leidinio priede „Informaciniai pranešimai“.

8. Lietuvos kino centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. LIETUVO KINO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Lietuvos kino centro veiklos tikslai:

9.1. dalyvauti formuojant veiksmingą valstybės kino ir audiovizualinio sektoriaus politiką;

9.2. skatinti ilgalaikį Lietuvos kino srities vystymąsi ir konkurencingumą.

10. Lietuvos kino centras, siekdamas nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. siekdamas 9.1 punkte nustatyto tikslo:

10.1.1. teikia Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kinu, tobulinimo;

10.1.2. pagal kompetenciją vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtų su kino sritimi susijusių teisės aktų projektus;

10.1.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su kino sritimi, projektus;

10.1.4. teikia Kultūros ministerijai išvadas dėl Europos tarybos fondo (Eurimages), remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų gamybą ir platinimą, Vadovų valdybos bei Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos MEDIA komiteto planuojamų politinių sprendimų, kartu su Kultūros ministerija formuoja Lietuvos poziciją ir ją pristato Eurimages Vadovų valdyboje ir MEDIA komitete;

10.2. siekdamas 9.2 punkte nustatyto tikslo:

10.2.1. vadovaudamasis kultūros ministro nustatyta tvarka, administruoja iš valstybės biudžeto kinui ir audiovizualiniam sektoriui skirtą finansavimą;

10.2.2. konsultuoja dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų, kino sklaidos, kino platinimo ir rodymo, kino paveldo, kino edukacijos ir kitų projektų rengimo;

10.2.3. rengia konkursus valstybiniam finansavimui gauti ir viešina jų rezultatus;

10.2.4. organizuoja Kino tarybos darbą ir viešą kino projektų aptarimą;

10.2.5. skiria valstybinį finansavimą filmų parengiamųjų ir gamybos darbų, kino sklaidos, kino platinimo ir rodymo, kino paveldo, kino edukacijos ir kitiems kino srities projektams;

10.2.6. kontroliuoja valstybinio finansavimo naudojimą bet kuriame filmo kūrimo etape, atsiskaitymą už jį ir prižiūri kino projektų įgyvendinimo eigą;

10.2.7. analizuoja kino projektų įgyvendinimo rezultatus ir viešai juos skelbia;

10.2.8. pastebėjus lėšų naudojimo pažeidimus taiko priemones, susijusias su skirto finansavimo susigrąžinimu, informuoja atitinkamas institucijas bei imasi kitų reikiamų priemonių;

10.2.9. dalyvauja ir bendradarbiauja su Europos Tarybos ir Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programomis, kitomis tarptautinėmis programomis ir fondais;

10.2.10. rengia seminarus, teikia konsultacijas bei kitą būtiną pagalbą Lietuvos audiovizualinio sektoriaus atstovams dalyvavimo Europos Sąjungos programoje MEDIA ir audiovizualinės politikos bei projektų finansavimo klausimais;

10.2.11. atstovauja Lietuvai Europos Tarybos fondo (Eurimages), remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų gamybą ir platinimą, Vadovų valdyboje ir dalyvauja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos MEDIA komitete;

10.2.12. konsultuoja paraiškų pateikimo tarptautinių programų, fondų konkursams klausimais, tarpininkauja padedant rasti partnerius užsienio šalyse bendrai filmų gamybai;

10.2.13. organizuoja mokymus ir inicijuoja audiovizualinio sektoriaus atstovų dalyvavimą profesinės kvalifikacijos kursuose ir stažuotėse užsienio šalyse;

10.2.14. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių kino festivalių organizatoriais, kino industrijos mugių organizatoriais, pristato festivaliuose, kino industrijos mugėse ir kituose renginiuose Lietuvos nacionalinius ir bendros gamybos filmus, Lietuvos kino pramonės potencialą;

10.2.15. bendradarbiauja su nacionaliniais ir užsienio šalių transliuotojais, platintojais ir rodytojais dėl Lietuvos nacionalinių ir bendros gamybos filmų rodymo;

10.2.16. inicijuoja ir įgyvendina priemones, skirtas vaikų ir jaunimo edukacijai kino srityje, bendradarbiauja su švietimo ir kultūros įstaigomis ir institucijomis, vykdant nacionalinius kino edukacijos projektus;

10.2.17. sudaro programas Lietuvos kinui populiarinti Lietuvoje ir užsienyje;

10.2.18. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, teikia informaciją apie galimybę jiems investuoti į Lietuvos nacionalinių ir bendros gamybos filmų gamybą;

10.2.19. administruoja investicijų pritraukimo į Lietuvą projektus;

10.2.20. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis kino klausimais;

10.2.21. bendradarbiauja su giminingomis įstaigomis užsienio šalyse, rengia susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitas priemones kino srities situacijai ir tendencijoms aptarti;

10.2.22. bendradarbiauja su užsienio šalių kino paveldo apsaugos institucijomis ir įstaigomis, kad Lietuvos kino paveldas, kuriuo jos disponuoja, papildytų Lietuvos valstybės archyvų ir kitų įstaigų fondus;

10.2.23. bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių paskirtis yra rūpintis Lietuvos kino paveldo kaupimu, išsaugojimu ir prieinamumu visuomenei;

10.2.24. teikia Lietuvos archyvams informaciją apie pagamintus nacionalinius ir bendros gamybos filmus, kurių originali medžiaga turi būti perduota Lietuvos valstybės archyvams;

10.2.25. kaupia ir naudoja filmus ir susijusias medžiagas nekomercinio rodymo ir visuomenės edukacijos kino srityje tikslams;

10.2.26. skatina naujų technologijų naudojimą filmų platinimo ir rodymo procese;

10.2.27. leidžia ir platina mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, garso ir vaizdo įrašus, susijusius su Lietuvos kino centro veikla;

10.2.28. skatina kino kūrėjų ir kitų meno sričių atstovų bendradarbiavimą;

10.2.29. renka, sistemina, analizuoja ir skelbia duomenis apie Lietuvos ir užsienio filmų platinimą ir rodymą Lietuvoje, teikia šią informaciją suinteresuotoms institucijoms;

10.2.30. tvarko Filmų registrą;

10.2.31. skelbia informaciją apie filmų teisių turėtojus Lietuvos kino centro internetinėje svetainėje;

10.2.32. indeksuoja kino teatruose rodomus filmus pagal žiūrovų amžiaus cenzą;

10.2.33. kaupia, sistemina ir viešai skelbia informaciją ir statistinius duomenis apie Lietuvos kiną, ir kino srityje veikiančius juridinius asmenis;

10.2.34. informuoja visuomenę apie valstybės politikos kino srityje įgyvendinimą;

10.2.35. bendradarbiauja su kino kūrėjais, platintojais, kino festivaliais ir kitais audiovizualinio sektoriaus atstovais siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos tikslus;

10.2.36. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. LIETUVOS KINO CENTRO TEISĖS

 

11. Lietuvos kino centras, siekdamas jam pavestų veiklos tikslų įgyvendinimo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, būtiną jo funkcijoms atlikti;

11.2. sudaryti darbo grupes, pasitelkti ekspertus Lietuvos kino centro kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui bei kitoms užduotims atlikti;

11.3. naudoti Lietuvos kino centro lėšas nuostatuose numatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.4. įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl kino, audiovizualinių programų ir kitų tarptautinių kultūrinių bendradarbiavimo projektų vykdymo;

11.5. suderinęs su Kultūros ministerija, įstoti į pelno nesiekiančias organizacijas, asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

11.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

11.7. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo;

11.8. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius kino klausimais.

12. Lietuvos kino centras turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. LIETUVOS KINO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Lietuvos kino centrui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai į pareigas priima ir iš jų atleidžia kultūros ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin. 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. Lietuvos kino centro direktorius gali būti skiriamas eiti Lietuvos kino centro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kino centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

14. Lietuvos kino centro veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamas Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Lietuvos kino centro veiklos ir vidaus kontrolės vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

15. Lietuvos kino centro administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

16. Lietuvos kino centro administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Lietuvos kino centro direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, Lietuvos kino centro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

17. Lietuvos kino centro direktorius:

17.1. organizuoja Lietuvos kino centro darbą, kad būtų įgyvendinami Lietuvos kino centro veiklos tikslai ir atliekamos teisės aktuose nustatytos funkcijos, sprendžia Lietuvos kino centro kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo darbą;

17.2. atstovauja Lietuvos kino centrui arba suteikia įgaliojimus Lietuvos kino centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Lietuvos kino centrui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse;

17.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

17.4. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus;

17.5. priima įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.6. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir kultūros ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

17.7. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos kino centro valstybės tarnautojus, darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

17.8. suderinęs su kultūros ministru, tvirtina Lietuvos kino centro sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus;

17.9. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro administracijos padalinių veiklą;

17.10 užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Lietuvos kino centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

17.11. užtikrina Lietuvos kino centro teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;

17.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.13. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

17.14. kasmet teikia Kultūros ministerijai Lietuvos kino centro metinės veiklos ataskaitą;

17.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

18. Laikinai nesant Lietuvos kino centro direktoriaus, jo funkcijas atlieka kultūros ministro paskirtas Lietuvos kino centro valstybės tarnautojas.

19. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V. LIETUVOS KINO CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Lietuvos kino centro valstybinį auditą (finansinį ir veiklos) vykdo Valstybės kontrolė.

21. Lietuvos kino centro vidaus auditą vykdo Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

22. Lietuvos kino centro metinių veiklos planų kontrolę atlieka Lietuvos kino centro direktorius, o finansų kontrolę – Lietuvos kino centro direktoriaus paskirti Lietuvos kino centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Lietuvos kino centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

_________________