LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1103 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ KRAUJO, JO KOMPONENTŲ IR PREPARATŲ NOMENKLATŪROS SĄRAŠO IR BAZINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 9 d. Nr. V-438

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 3/1 „Dėl V darbo užmokesčio didinimo etapo krypčių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“ ir nutarimą Nr. 3/2 „Dėl bazinių kainų indeksavimo didėjančioms energetikos ir kitoms išlaidoms padengti“:

1. Pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūrą ir bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5509; 2007, Nr. 50-1972; 2008, Nr. 8-303), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2008 m. gegužės 1 d.

3. Pavedu ministerijos sekretoriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ       VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu
Nr. V-1103

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo
Nr. V-438 redakcija)

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ KRAUJO, JO KOMPONENTŲ IR PREPARATŲ NOMENKLATŪRA IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

I. KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ 1 VIENETO (TOLIAU 1 V) BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kraujo ir jo komponento pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1.

Konservuotas kraujas (1 V = 450 ml ± 50 ml, neapskaitant antikoagulianto)

230,60

2.

Eritrocitai be leukocitų-trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

66,23

3.

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

83,76

4.

Nuplauti eritrocitai (1 V = 280 ml ± 60 ml)

155,76

5.

Šviežiai užšaldyta plazma (1 V = 220 ml ± 50 ml)

30,98

6.

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo (1 V =>≥ 40 ml)

31,31

7.

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 3 V (1 V =>≥ 120 ml)

242,91

8.

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 4 V (1 V =>≥ 160 ml)

265,82

9.

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 5 V (1 V =>≥ 200 ml)

284,58

10.

Krioprecipitatas (1 V = 30–40 ml)

47,53

11.

Afereziniai trombocitai (1 V =>≥ 200 ml)

753,67

 

II. KRAUJO PREPARATŲ 1 VIENETO (TOLIAU 1 V) BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kraujo preparato pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1.

Albuminas

1.1.

5 proc. albuminas (buteliukais):

1.1.1.

50 ml

30,69

1.1.2.

200 ml

116,63

1.1.3.

250 ml

141,33

1.2.

20 proc. albuminas (buteliukais):

1.2.1.

10 ml

25,18

1.2.2.

50 ml

113,64

1.2.3.

100 ml

205,40

2.

5 proc. imunoglobulinas vartoti į veną (buteliukais):

2.1.

50 ml

139,85

2.2.

100 ml

262,16

 

_________________