LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 497 „DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO TVARKOS ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS“ PAPILDYMO

 

1995 m. spalio 18 d. Nr. 1357

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo tvarkos atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr. 32-749, Nr. 46-1124) šiuo 2.5 punktu:

2.5. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba regioninės muitinės, gavusios šio departamento pavedimą, turi teisę sudaryti su Lietuvos Respublikoje įregistruotais ūkio subjektais, kuriems nustatytąja tvarka suteiktas muitinės garanto statusas, bendrosios garantijos taikymo atliekant muitinės procedūras sutartis“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS