LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 381 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-563

Vilnius

 

Vykdydamas Teisės derinimo priemonių 2003 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292 (Žin., 2003, Nr. 25-1019, Nr. 98-4397), 3.7.2.1-T32 priemonę:

1. Pakeičiu Privalomuosius aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 4-107) ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šie reikalavimai įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-563

 

PRIVALOMIEJI ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal 2003 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyvą Nr. 2002/57/EB „Dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla“ (paskutinį kartą pakeista Tarybos direktyva 2003/61/EB), 2000 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvą Nr. 2000/29/EB „Dėl apsaugos nuo augalams, augalų produktams ir kitiems objektams kenksmingų organizmų patekimo ir paplitimo Bendrijoje priemonių“, 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą Nr. 2002/53/EB „Dėl žemės ūkio augalų rūšių bendrojo katalogo“ (paskutinį kartą pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003).

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų tikslas – užtikrinti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos dauginimą, siekiant ją tiekti į rinką, ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos tiekimą į rinką. Ši sėkla yra skirta išauginti žemės ūkio produkciją, bet ne dekoratyviniams tikslams.

2. Reikalavimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos dauginimu bei tiekimu į rinką. Reikalavimai netaikomi aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai, kuri skirta eksportuoti į trečiąsias šalis.

3. Reikalavimai taikomi šių aliejinių ir pluoštinių augalų rūšims ir gentims:

baltosioms garstyčioms – Sinapis alba L;

daržinėms aguonoms – Papaver somniferum L;

dažiniams dygminams – Carthamus tinctorius L.;

gauruotosioms sojoms – Glycine max (L.) Merr.;

juodiesiems bastučiams – Brassica nigra (L.) Koch;

kanapėms – Cannabis sativa L.;

paprastiesiems kmynams – Carum carvi L.;

rapsams – Brassica napus L. (partim);

rapsukams – Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs;

sareptiniams bastučiams – Brassica juncea (L.) ir Czernj ir Cosson;

sėmeniniams ir pluoštiniams linams – Linum usitatissimum L.;

tikrosioms saulėgrąžoms – Helianthus annuus L.;

valgomiesiems arachisams – Arachis hypogaea L.;

vilnamedžiams – Gossypium L.

4. Reikalavimai taikomi superelitinei, elitinei, sertifikuotai kategorijai, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos, komercinės aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kategorijoms bei galutinai nesertifikuotai sėklai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siunta – tiksliai apibrėžtas vienos veislės ir kategorijos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kiekis, turintis identifikacijos numerį; jos kokybė patvirtinama aprobavimo aktu ir sertifikatu.

Apdulkintojas – komponentas, barstantis žiedadulkes veislės junginyje ar junginiuose (vyriškas komponentas).

Aprobavimas – tai sėklinių pasėlių veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlių tinkamumą tam tikros veislės tam tikros kategorijos sėklai išauginti.

Bendrasis žemės ūkio augalų veislių katalogas – tai Europos Bendrijos žemės ūkio augalų – runkelių, pašarinių augalų, javų, bulvių, aliejinių ir pluoštinių augalų veislių sąrašas, sudaromas pagal valstybių narių nacionalinius augalų veislių sąrašus.

Nuo apdulkintojo priklausantis hibridas – vyriškas sterilus komponentas veislės junginyje (moteriškas komponentas).

Oficialios priemonės – tai priemonės, kurias taiko Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atlikdama pasėlių aprobavimą, sėklos kokybės tyrimus, vegetacinius bandymus ir kitus veiksmus, susijusius su sėklos sertifikavimu remiantis sėklos tiekėjo prašymu sertifikuoti sėklą.

Vegetaciniai bandymai – tai bandymai, kurių metu tikrinamas veislės tapatumas, veislinis grynumas bei kitos pasėlio savybės.

Veislių junginys – tai sertifikuotos sėklos junginys, kuri sudaro apibrėžtas, nuo apdulkintojo priklausantis hibridas, įtrauktas į Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą, ir sertifikuota sėkla, sudaryta iš vieno ar kelių apibrėžtų apdulkintojų, kurie taip pat yra įtraukti į Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą, ir sukryžminti. Kryžminimą atlieka asmenys, atsakingi už šių komponentų palaikymą. Selekcininkas apie tokį sujungimą (kryžminimą) turi pranešti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3623) ir Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 113-3285) sąvokas.

 

III. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KATEGORIJOS

 

6. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla skirstoma:

6.1. Superelitinės kategorijos sėkla (sutrumpintas žymėjimas A) – tai sėkla, kuri:

6.1.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

6.1.2. tiekiama į rinką atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20–26 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtino šį atitikimą;

6.1.3. naudojama elitinei ir žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

6.2. Nehibridinių veislių elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B) – tai sėkla, kuri:

6.2.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

6.2.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20 punkto nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.2.3. naudojama sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos ar sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklai išauginti.

6.3. Hibridinių veislių elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B):

6.3.1. inbredinių linijų elitinė sėkla – tai sėkla, kuri atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų bei 20–26 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą.

6.4. Paprastųjų hibridų elitinė sėkla – tai sėkla, kuri:

6.4.1. skirta trigubo kryžminimo hibridams arba dvigubiems hibridams auginti;

6.4.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20–26 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą.

6.5. Sertifikuotos kategorijos sėkla (baltųjų garstyčių, daržinių aguonų, dažinių dygminų, dvinamių kanapių, juodųjų bastučių, paprastųjų kmynų, rapsų, rapsukų, sareptinių bastučių, tikrųjų saulėgrąžų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C) – tai sėkla, kuri:

6.5.1. gaunama padauginus elitinės kategorijos sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

6.5.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20–26 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.5.3. nenaudojama išauginti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą.

6.6. Sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėkla (vienamių kanapių, pluoštinių ir sėmeninių linų, sojų, valgomųjų arachisų, vilnamedžių sėkla; sutrumpintas žymėjimas C1) – tai sėkla, kuri:

6.6.1. gaunama padauginus elitinės kategorijos sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

6.6.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20–21, 24–25 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.6.3. naudojama atitinkamų rūšių sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos arba sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklai išauginti ar kitiems tikslams nei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos auginimas.

6.7. Sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos sėkla (pluoštinių ir sėmeninių linų, sojų, valgomųjų arachisų, vilnamedžių sėkla; sutrumpintas žymėjimas C2) – tai sėkla, kuri:

6.7.1. gaunama padauginus sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėklą ar selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

6.7.2. atitinka šių Reikalavimų 1–3 priedų ir 20–21, 24–25 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.7.3. naudojama aliejiniams ir pluoštiniams augalams išauginti, o sėmeninių ir pluoštinių linų sėkla naudojama sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklai išauginti.

6.8. Sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos sėkla (vienanamių kanapių; sutrumpintas žymėjimas C2) – tai sėkla, kuri:

6.8.1. gaunama vieną kartą padauginus sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėklą;

6.8.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų ir 20–21, 24 punktų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.8.3. naudojama kanapėms, kurios nuimamos augalų žydėjimo metu, išauginti.

6.9. Sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėkla (sėmeninių ir pluoštinių linų sėkla; sutrumpintas žymėjimas C3) – tai sėkla, kuri:

6.9.1. gaunama vieną kartą padauginus sertifikuotos kategorijos pirmos ar sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos sėklą ar, selekcininko arba jo įgalioto atstovo prašymu, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

6.9.2. atitinka šių reikalavimų 1–3 priedų nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą;

6.9.3. nenaudojama išauginti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą.

6.10. Komercinės kategorijos sėkla (sutrumpintas žymėjimas CM) – tai sėkla, kuri:

6.10.1. nepriklauso šioms aliejinių ir pluoštinių augalų rūšims ir gentims – rapsams, rapsiukams, kanapėms, dažiniams dygminams, paprastiesiems kmynams, vilnamedžiams, tikrosioms saulėgrąžoms, sėmeniniams ir pluoštiniams linams;

6.10.2. atitinka šių reikalavimų 3 priedo nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šį atitikimą.

7. Galutinai nesertifikuota sėkla – tai sėkla, kuri atitinka šių reikalavimų 9 punkto nuostatas.

 

IV. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

 

8. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla sertifikuojama, jeigu:

8.1. augalų veislės įrašytos į Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą (toliau – Augalų veislių sąrašas), kurį tvirtina žemės ūkio ministras, ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą (toliau – Bendrasis katalogas);

8.2. fiziniai ar juridiniai asmenys, tiekiantys į rinką aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

8.3. aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlis yra aprobuotas;

8.4. sėklos augintojas yra sudaręs licencinę sutartį su veislės savininku arba jo įgaliotu atstovu, jeigu aliejinių ir pluoštinių augalų veislei yra suteikta teisinė apsauga;

8.5. sėkla supilta į pakuotes, kurias galima sandariai uždaryti;

8.6. sėkla paženklinta oficialia etikete, kuri atitinka šių reikalavimų 52–53 punktų nuostatas.

9. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba sertifikuoja sėklą kaip superelitinės kategorijos, elitinės kategorijos, sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos, jei ji įtraukta į nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą, sėklai atliktas aprobavimas pagal šių Reikalavimų 1–2 priedų ir 20–26 punktų nuostatas ir atlikti kokybės tyrimai, nurodyti 3 priede sertifikuotos kategorijos sėklai, kuri išauginta tiesiogiai iš elitinės kategorijos sėklos ar sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos ir oficialiai sertifikuota vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečioje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba) pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Bendrijoje ar:

9.1. išauginta valstybėje narėje tiesiogiai sukryžminus oficialiai sertifikuotą elitinės kategorijos sėklą su oficialiai sertifikuota elitinės kategorijos sėkla, išauginta trečiojoje valstybėje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Bendrijoje ir kurios derlius nuimtas kitoje valstybėje narėje;

9.2. sėkla oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuotos kategorijos sėkla, kuri išauginta tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos elitinės kategorijos sėklos ar sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėklos vienoje ar keliose valstybėse narėse, ar trečiojoje valstybėje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Bendrijoje ar kuri tiesiogiai valstybėje narėje išauginta iš oficialiai sertifikuotos elitinės kategorijos sėklos, sukryžmintos su oficialiai sertifikuota elitinės kategorijos sėkla, išauginta trečiojoje valstybėje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Bendrijoje ir kurios derlius nuimtas trečiojoje valstybėje. Tokia sėkla sertifikuojama kaip sertifikuotos kategorijos sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jeigu ji buvo išauginta arba oficialiai sertifikuota kaip elitinės kategorijos sėkla. Sertifikuojamai atitinkamos kategorijos sėklai, išaugintai trečiojoje valstybėje, turi būti atliktas aprobavimas remiantis šiuose reikalavimuose nurodytomis nuostatomis bei atlikti oficialūs tyrimai atitinkamos kategorijos sėklai pagal šių reikalavimų 3 priede išdėstytas nuostatas.

10. Sertifikuojamos sėklos siuntoms atliekami vegetaciniai bandymai pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintas metodikas. Šių bandymų tikslas yra nustatyti, ar sėkla atitinka jai keliamus reikalavimus, ypač veislės komponentų tapatumą įskaitant vyriškąjį sterilumą bei veislės grynumą. Jei vegetaciniais bandymais nustatyta, kad sėkla neatitinka veislės tapatumo ir grynumo reikalavimų, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba uždraudžia tolesnį sėklos siuntos dauginimą.

11. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, atlikdama veiksmus, susijusius su sėklos sertifikavimu, bendradarbiauja su Europos Komisijos pareigūnais bei valstybių narių institucijomis, atsakingomis už sėklos sertifikavimą.

 

V. VEISLINIŲ PASĖLIŲ REIKALAVIMAI

 

12. Aprobatoriui atliekant veislinių pasėlių apžiūrą, pasėlio savininkas privalo pateikti sėklos įsigijimo dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsėlius, sėjomainas.

13. Aprobuojama pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintus metodinius nurodymus.

14. Sėklinis pasėlis turi būti apsėtas sėkla, kuriai atliekami vegetaciniai bandymai.

15. Pasėlis neturi būti užterštas kitų rūšių augalais, kurie sudarė priešsėlį. Hibridiniai rapsai turi būti auginami lauke, kuriame penkerius metus nebuvo auginami jokie kryžmažiedžiai Cruciferae augalai. Atsižvelgiant į neigiamą apsidulkinimo žiedadulkėmis poveikį, sėkliniai pasėliai turi atitikti šių reikalavimų 1 ir 2 prieduose ir 20–26 punktuose nurodytas nuostatas. Pasėliai, kurie apsėti sėkla, siekiant gauti superelitinės kategorijos sėklą, turi atitikti elitinės kategorijos sėklai keliamus reikalavimus. Pasėliai, kurie apsėti sėkla, siekiant gauti komercinės kategorijos sėklą, turi atitikti sertifikuotos kategorijos ar atitinkamai sertifikuotos kategorijos žemesnių reprodukcijų sėklai keliamus reikalavimus.

16. Atstumų, nurodytų šių reikalavimų 1 priede, galima nesilaikyti, jei yra pakankama apsauga nuo nepageidaujamo apdulkinimo šaltinio.

17. Pasėlį turi sudaryti tapačios ir grynos veislės. Pasėlis, kurį sudaro inbredinės linijos, turi būti pakankamai identiškas ir grynas pagal inbredinių linijų savybes. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina laboratorinių metodų, naudojamų veislės grynumui įvertinti, sąrašą.

18. Auginant hibridinių veislių sėklą, šių reikalavimų 17 punkto nuostatos taikomos komponentų savybėms, įskaitant vyriško sterilumo linijas ir linijas – vaisingumo atstatytojas.

19. Vyriškų ir moteriškų komponentų sėklos turi būti nudažytos skirtingų spalvų dažais.

20. Dažinių dygminų, juodųjų bastučių, paprastųjų kmynų, sareptinių bastučių, kanapių, vilnamedžių pasėliai ir rapsų bei tikrųjų saulėgrąžų hibridų pasėliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

20.1. Nehibridinių daržinių dygminų, juodųjų bastučių, kanapių, sareptinių bastučių, paprastųjų kmynų ir vilnamedžių pasėliuose:

20.1.1. augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

20.1.2. auginant elitinės kategorijos sėklą                                      – vienas augalas 30 m2;

20.1.3. auginant sertifikuotos kategorijos sėklą                             – vienas augalas 10 m2.

20.2. Tikrųjų saulėgrąžų hibridų pasėliai:

20.2.1. kurie neatitinka inbredinės linijos ar komponentų požymių, procentinė išraiška neviršija:

20.2.1.1. auginant elitinės kategorijos sėklą:

20.2.1.1.1. inbredinių linijų –                                                                            0,2%;

20.2.1.1.2. paprastųjų hibridų –                                                                        0,2%;

20.2.1.1.3. tėviniai augalai, kurie išbarsto žiedadulkes,

kai 2 % arba daugiau motininių augalų turi priimančius žiedus –                     0,5%

20.2.2. auginant sertifikuotos kategorijos sėklą:

20.2.2.1. vyriško komponento augalai, kurie išbarsto

žiedadulkes, kai 5% arba daugiau moteriškos linijos augalų

turi priimančius žiedus –                                                                                   0,5%;

20.2.2.2. moteriškos komponento augalai –                                                      1,0%.

21. Auginant hibridinių veislių sėklą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

21.1. vyriško komponento augalai turi išbarstyti pakankamą kiekį žiedadulkių, kai žydi moteriško komponento augalai;

21.2. jei moteriškos komponento augalai turi priimančią purką, moteriško komponento augalų, kurie išbarstė ar barsto žiedadulkes, procentinė išraiška neturi viršyti 0,5%;

21.3. auginant elitinės kategorijos sėklą, kai visus augalus sudaro moteriško komponento augalai, kurie neatitinka komponento požymių ir kurie išbarstė ar barsto žiedadulkes, procentinė išraiška neturi viršyti 0,5%;

21.4. sertifikuotos kategorijos sėklai gauti turi būti naudojamas vyriškas komponentas, turintis specifinę atstatomąją liniją arba linijas, kad mažiausiai viena trečioji augalų, išaugintų iš gauto hibrido, brandintų visais atžvilgiais normalias žiedadulkes.

22. Jei negali būti įgyvendintos nuostatos, nurodytos šių reikalavimų 21.4 punkte, vykdomas šis reikalavimas: jei auginant sertifikuotos kategorijos saulėgrąžų hibridinę sėklą buvo panaudotas moteriškas komponentas, turintis vyrišką sterilumą, bei vyriškas komponentas, kuris neatstato vyriško vaisingumo, sėkla, gauta naudojant tėvinį komponentą, turintį vyrišką sterilumą, turi būti sumaišyta su sėkla, kuri išauginta iš visiškai vaisingos tėvinės formos. Santykis tarp sėklos, kurių tėvinė forma turį vyrišką sterilumą ir vaisingumą, neturi viršyti 2:1.

23. Rapsų hibridai, išauginti panaudojus vyrišką sterilumą:

23.1. augalų, kurie neatitinka inbredinės linijos ar komponentų požymių, procentinė išraiška neturi viršyti:

23.1.1. auginant elitinės kategorijos sėklą:

23.1.1.1. inbredinių linijų –                                                            0,1%;

23.1.1.2. paprastųjų hibridų:

23.1.1.2.1. vyriško komponento –                                                  0,1%

23.1.1.2.2. moteriško komponento –                                              0,2%

23.1.2. auginant sertifikuotos kategorijos sėklą:

23.1.2.1. vyriško komponento –                                                     0,3%

23.1.2.2. moteriško komponento –                                                 1,0%

24. Elitinės kategorijos sėklos pasėliuose, kuriuose naudojamas vyriškasis sterilumas, augalų su vyrišku sterilumu turi būti ne mažiau kaip 99%. Auginant sertifikuotos kategorijos sėklą, augalų su vyrišku sterilumu turi būti ne mažiau kaip 98%. Vyriškas sterilumas įvertinamas apžiūrint žiedus – ar jie neturi vaisingų dulkinių.

25. Plaukuotųjų ir barbadosinių vilnamedžių hibridų:

25.1. pasėliuose auginant plaukuotųjų ir barbadosinių vilnamedžių elitinės kategorijos sėklą, tėvinės linijos moteriško ir vyriško tėvinio komponento kartu veislės grynumas turi būti 99,8%, kai penki ar daugiau procentų sėklas brandinantys augalai turi žiedadulkėms imlius žiedus;

25.2. vyriškas sterilumas sėklas brandinančioje tėvinėje linijoje turi būti įvertintas apžiūrint žiedus – ar nėra sterilių dulkinių – ir turi būti ne mažesnis nei 99,9%;

25.3. pasėliuose auginant hibridinių plaukuotųjų ir/ar barbadosinių vilnamedžių sertifikuotos kategorijos sėklą minimalus veislės grynumas kartu sėklą brandinančios tėvinės ir žiedadulkių tėvinės linijos turi būti 99,5%, kai penki ar daugiau procentų sėklas brandinantys augalai turi žiedadulkėms imlius žiedus;

25.4. vyriškas sterilumas sėklas brandinančioje tėvinėje linijoje turi būti įvertintas apžiūrint žiedus – ar jie neturi sterilių dulkinių – ir turi būti ne mažesnis nei 99,7%.

26. Rapsų hibridinės sėklos, išaugintos naudojant vyrišką sterilumą, veislės komponentai, įskaitant vyriškąjį sterilumą ir vaisingumo atstatytoją, turi būti identiški ir gryni. Hibridinių rapsų veislės grynumas turi atitikti šių reikalavimų 2 priede išdėstytas nuostatas.

27. Aprobavimas atliekamas remiantis šiomis nuostatomis:

27.1. pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti atitinkamą apžiūrą;

27.2. atliekama viena apžiūra, išskyrus hibridinių plaukuotųjų ir barbadosinių vilnamedžių, rapsų, tikrųjų saulėgrąžų pasėlius;

27.3. hibridinių tikrųjų saulėgrąžų pasėliams atliekamos dvi apžiūros;

27.4. hibridinių rapsų pasėliams atliekamos trys apžiūros: pirmoji apžiūra turi būti atlikta prieš žydėjimo fazę, antroji apžiūra – ankstyvoje žydėjimo fazėje ir trečioji apžiūra – žydėjimo fazės pabaigoje;

27.5. hibridinių plaukuotųjų ir/ar barbadosinių vilnamedžių pasėliams atliekamos trys apžiūros: pirmoji – turi būti padaryta ankstyvoje žydėjimo fazėje, antroji – prieš žydėjimo fazės pabaigą ir trečioji – žydėjimo fazės pabaigoje.

28. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina aprobatorių sąrašą bei nustato reikalavimus, keliamus aprobatoriams. Aprobatoriai privalo atlikti aprobavimą remiantis šiuose reikalavimuose išdėstytomis nuostatomis. Vyriausiajam aprobatoriui, kontroliuojant aprobatorių atliekamą darbą, tikrinama 10% savidulkių augalų ir 20% kryžmadulkių augalų pasėliai. Tų augalų rūšių, dėl kurių atliekami oficialūs laboratoriniai tyrimai, taikant morfologinius, fiziologinius ar biocheminius metodus, kuriais siekiama identifikuoti veislę ir nustatyti veislės grynumą, aprobacijos metu tikrinama atitinkamai 5% ir 15% pasėlių.

 

VI. ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

29. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šių reikalavimų 3 priede nurodytus reikalavimus. Sertifikuojama superelitinės kategorijos sėkla turi atitikti elitinės kategorijos sėklai keliamus reikalavimus. Sertifikuojama komercinės kategorijos sėkla turi atitikti sertifikuotos kategorijos sėklai keliamus reikalavimus.

30. Sėkla, neatitinkanti 3 priede nurodytų reikalavimų, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažįstama netinkama.

31. Sėklos bandiniai imami iš vienarūšių siuntų, maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti reikalavimų 5 priede. Maksimalus sėklos siuntos svoris neturi viršyti 5%, nei nurodyta šių Reikalavimų 5 priede. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina bandinių atrinkimo metodiką.

32. Sėkla negali būti užkrėsta kenksmingais organizmais, kurių sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras.

33. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos užsikrėtimas ligomis neturi viršyti šių reikalavimų 4 priede nurodytų rodiklių.

34. Gauruotosioms sojoms keliami šie reikalavimai:

34.1. sėklos bandinį tyrimui dėl užsikrėtimo sojos ūglių bakterioze (Pseudomonas syringae pv. glycinea) sudaro 5000 sėklų. Bandinys padalijamas į 5 mažesnius bandinius. Užsikrėtimas patogenu neturi viršyti 4;

34.2. tuo atveju, jei įtartinos patogeno kolonijos yra nustatytos visuose 5 mažesniuose bandiniuose, naudojami atitinkami biocheminiai tyrimai atliekant tyrimus su įtartinomis kolonijomis, kurios iš kiekvieno mažesnio bandinio yra izoliuojamos į preferencinę terpę siekiant atitikti reikalavimus, nurodytus šių reikalavimų 34.1 punkte;

34.3. užsikrėtimas Diaporthe phaseolorum neturi viršyti 15%;

34.4. inertinė medžiaga neturi viršyti 0,3%.

35. Žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, gali nustatyti žemesnius reikalavimus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos daigumui.

 

VII. BENDRIJOS PALYGINAMIEJI BANDYMAI

 

36. Bendrijos palyginamieji bandymai gali būti atliekami Bendrijoje aliejinių ir pluoštinių sėklos bandiniams, skirtiems vegetaciniams bandymams, kurių tikslas – sertifikavimo metodų suderinimas bei patikrinimas, ar sėkla atitinka jai keliamus veislės tapatumo ar grynumo reikalavimus. Bendrijos palyginamieji bandymai apima:

36.1. sėklą, importuotą iš trečiųjų šalių;

36.2. sėklą, skirtą ekologinei žemdirbystei;

36.3. sėklą, skirtą išsaugoti augalų genetiniams ištekliams bei in situ apsaugai.

 

VIII. TIEKIAMOS Į RINKĄ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS REIKALAVIMAI

 

37. Tiekėjas, tiekdamas į rinką pagal šių reikalavimų 35 punkte nurodytą sąlygą sėklą, kuri neatitinka 3 priede nurodytų daigumo rodiklių, etiketėje privalo nurodyti savo pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, sėklos siuntos numerį bei sėklos daigumą.

38. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šiuose reikalavimuose.

39. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali sertifikuoti superelitinės kategorijos, elitinės kategorijos, sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklą ir komercinės kategorijos sėklą, kuriai dar nebaigti atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šių reikalavimų 3 priede. Tokia sėkla sertifikuojama tik tiekėjui pateikus išankstinius sėklos kokybės tyrimų rezultatus bei šią informaciją:

39.1. pirmojo pirkėjo pavardę ar juridinio asmens pavadinimą;

39.2. adresą.

40. Tiekėjas yra atsakingas, kad tiekiamos į rinką sėklos kokybė atitiktų šių reikalavimų 3 priede nurodytus kokybės rodiklius.

41. Tiekiant į rinką sėklą pagal šių Reikalavimų 39 punktą, daigumas nurodomas etiketėje, kurioje yra pažymėta tiekėjo pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir adresas bei sėklos siuntos numeris.

42. Šių Reikalavimų 39 punkto nuostatos netaikomos aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai, importuotai iš trečiųjų šalių siekiant dauginti superelitinės kategorijos sėklą už Europos Bendrijos ribų.

43. Tiekiant į rinką daugiau nei 2 kilogramus sėklos, kuri yra importuota iš trečiųjų šalių, ant sėklos pakuotės etiketės turi būti pateikta ši informacija:

43.1. rūšis;

43.2. veislė;

43.3. kategorija;

43.4. sėklos išauginimo šalis ir institucija, atsakinga už sėklos sertifikavimą;

43.5. šalis siuntėja;

43.6. importuotojas;

43.7. sėklos kiekis.

44. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla gali būti tiekiama į rinką veislių junginiais.

45. Galima tiekti į rinką superelitinės kategorijos sėklą, skirtą perdirbimui. Tiekėjas turi užtikrinti sėklos tapatumą.

46. Leidimas tiekti į rinką genetiškai modifikuotą dauginamąją medžiagą suteikiamas, jei buvo taikytos atitinkamos priemonės siekiant išvengti pašalinio poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Genetiškai modifikuotos sėklos etiketėje ir sertifikate nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

47. Selekcininkui pageidaujant, genealoginių komponentų aprašymas yra laikomas konfidencialia informacija.

48. Sėklos tiekimu į rinką, nelaikomi šie veiksmai:

48.1. sėklos tiekimas kontrolės institucijoms siekiant atlikti oficialius tyrimus;

48.2. sėklos tiekimas paslaugų teikėjams, siekiant jas perdirbti ar pakuoti, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja turtinių teisių į sėklą;

48.3. sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams, turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą, skirtą pramoniniams tikslams, ar išauginti sėklą, skirtą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgauna turtinės teisės į patiektą sėklą ar į gautą derlių. Sėklos tiekėjas turi pateikti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai sutarties ar jos atitinkamų dalių kopijas, sudarytas su paslaugų teikėju. Sutartyje turi būti nurodyta, kokius reikalavimus atitinka tiekiama sėkla.

49. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis, kategorijas ir reprodukcijas. Sėkla tiekti į rinką ruošiama ir laikoma siuntomis.

50. Tiekiama į rinką superelitinės kategorijos sėkla turi atitikti elitinės kategorijos sėklai keliamus reikalavimus. Superelitinės kategorijos sėkla, elitinės kategorijos sėkla, sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėkla ir komercinės kategorijos sėkla turi būti tiekiama į rinką tik vienarūšėmis siuntomis bei sandariai uždarytose pakuotėse. Pakuotes ženklina Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba. Pakuotės turi būti paženklintos taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos. Pakuotės ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes.

51. Pakuotės, paženklintos etiketėmis, pakartotinai neperženklinamos. Tik Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali perženklinti sėklos pakuotes. Perženklinant sėklos pakuotes, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba ant pakuotės tvirtina lipduką, kuriame yra nurodoma:

51.1. žodžiai „pakartotinis ženklinimas“;

51.2. pakartotinio ženklinimo data;

51.3. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

52. Ant aliejinių ir pluoštinių augalų superelitinės kategorijos, elitinės kategorijos, sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklos, komercinės kategorijos sėklos pakuočių tvirtinamos etiketės turi būti nenaudotos, ne mažesnės nei 110 x 67 mm dydžio ir jose turi būti tokia informacija:

52.1. ant superelitinės kategorijos sėklos pakuočių tvirtinama etiketė, kurioje turi būti pateikta ši informacija:

52.1.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

52.1.2. sėklos siuntos numeris;

52.1.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

52.1.4. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);

52.1.5. augalo rūšis;

52.1.6. augalo veislė;

52.1.7. žodžiai „superelitinės kategorijos sėkla“;

52.1.8. sėklos išauginimo šalis;

52.1.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

52.1.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris santykis tarp gryno sėklos svorio ir bendro svorio.

52.2. Elitinės kategorijos ir sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

52.2.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

52.2.2. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

52.2.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

52.2.4. sėklos siuntos numeris;

52.2.5. augalo rūšis;

52.2.6. augalo veislė;

52.2.7. sėklos kategorija;

52.2.8. sėklos išauginimo šalis;

52.2.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

52.2.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris santykis tarp gryno sėklos svorio ir bendro svorio;

52.3. jei veislė yra hibridinė ar inbredinės linijos:

52.3.1. elitinės kategorijos sėklai – hibrido ar inbredinės linijos (toliau – komponentas) pavadinimas, kuriuo ji įrašyta į augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą, pateikiant arba nepateikiant nuorodą į hibridinę veislę. Tuo atveju, jei komponentas gauti hibridinę veislę, rašomas žodis „komponentas“;

52.3.2. kitais elitinės kategorijos sėklos atvejais nurodomas komponento pavadinimas bei rašomas žodis „komponentas“ ir pateikiama nuoroda į hibridinę veislę. Nuoroda į komponento funkciją (vyriškos linijos ar moteriškos) gali būti nepateikiama;

52.3.3. sertifikuotos kategorijos sėklai – veislės pavadinimas ir žodis „hibridinė“;

52.3.4. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šių reikalavimų 51 punkto nuostatas.

52.4. Sėklos, tiekiamos į rinką veislių junginiais, etiketėje privalo būti pateikta ši informacija:

52.4.1. žodžiai „žodžiai „EB taisyklės ir standartai „;

52.4.2. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

52.4.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

52.4.4. sėklos siuntos numeris;

52.4.5. augalo rūšis;

52.4.6. augalo veislių junginiai ir jų pavadinimai bei veislių, sudarančių veislių junginį procentinė svorio išraiška. Veislių junginio pavadinimą pakanka nurodyti tuo atveju, jei pirkėjui pareikalavus buvo pateikti oficialūs įrašai, nurodantys veislių kiekio procentinę išraišką;

52.4.7. sėklos kategorija;

52.4.8. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

52.4.9. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris santykis tarp gryno sėklos svorio ir bendro svorio;

52.4.10. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šių reikalavimų 51 punkto nuostatas.

52.5. Komercinės kategorijos sėklos etiketėje privalo būti pateikta ši informacija:

52.5.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“

52.5.2. žodžiai „komercinės kategorijos sėkla“;

52.5.3. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

52.5.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);

52.5.5. sėklos siuntos numeris;

52.5.6. augalo rūšis;

52.5.7. sėklos išauginimo regionas;

52.5.8. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

52.5.9. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris santykis tarp gryno sėklos svorio ir bendro svorio;

52.5.10. tuo atveju, kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, rašomi žodžiai „pakartotinai tikrinta (metai ir mėnuo)“. Gali būti pateikta nuoroda, kad už pakartotinį patikrinimą yra atsakinga Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba. Ši informacija pateikiama ant oficialaus lipduko, pritvirtinto prie Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketės.

53. Etiketės spalva žymi sėklos kategoriją:

53.1. superelitinės kategorijos – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;

53.2. elitinės kategorijos – balta;

53.3. sertifikuotos kategorijos ir sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos – mėlyna;

53.4. sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos ir sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos – raudona;

53.5. komercinės kategorijos – ruda;

53.6. sertifikuotos sėklos veislių junginio – mėlynos spalvos su įstriža žalia linija.

54. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

54.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

54.2. augalo rūšis;

54.3. augalo veislė; prie veislių (inbredinių linijų, hibridinių), kurios bus naudojamos tik kaip komponentai gauti hibridines veisles, rašomos žodis „komponentas“;

54.4. sėklos kategorija;

54.5. hibridinėms veislėms – žodis „hibridas“;

54.6. lauko ar siuntos numeris;

54.7. deklaruojamas neto arba bruto svoris;

54.8. žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“.

55. Etiketės spalva yra pilka.

56. Galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate privalo būti pateikta ši informacija:

56.1. sertifikatą išduodanti institucija;

56.2. augalo rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių;

56.3. augalo veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis;

56.4. sėklos kategorija, žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“;

56.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas;

56.6. lauko siuntos numeris;

56.7. žemės ploto dydis, iš kurio sėkla buvo išauginta;

56.8. nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius;

56.9. sertifikuotos kategorijos sėklos atveju reprodukcijų skaičius;

56.10. patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus;

56.11. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų rezultatai, jeigu jie buvo atlikti.

 

IX. SĖKLOS LAIKYMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

 

57. Sėkla turi būti laikoma uždarose, neužkrėstose svirno kenkėjų patalpose.

58. Maišai ar kitokios pakuotės kraunamos į rietuves, laikantis saugos darbo vietose taisyklių. Jei sandėlio grindys ne medinės, pakuotės su sėkla kraunamos ant medinių padėklų ar stelažų.

59. Kiekviena sėklos siunta laikoma atskirai. Tarp siuntų turi būti paliktas ne mažesnis nei 0,7 m tarpas.

60. Prie kiekvienos siuntos turi būti patogus priėjimas.

61. Sėkla gabenama tik dengtomis transporto priemonėmis, laikantis krovinių gabenimo taisyklių.

______________


Aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų

1 priedas

 

MINIMALŪS PASĖLIŲ IZOLIACINIAI ATSTUMAI, M

 

Pasėliai

Minimalūs atstumai, m

Dažiniai dygminai, juodieji bastučiai, sėjamosios kanapės, išskyrus vienanames, paprastieji kmynai, sareptiniai bastučiai, rapsukai, vilnamedžiai, išskyrus plaukuotuosius ir barbadosinius vilnamedžių hibridus; baltosios garstyčios:

auginant elitinės kategorijos sėklą

auginant sertifikuotos kategorijos sėklą

 

 

 

400

200

Rapsai:

auginant nehibridinių veislių elitinės kategorijos sėklą

auginant hibridinių veislių elitinės kategorijos sėklą

auginant nehibridinių veislių elitinės kategorijos sėklai

auginant hibridinių veislių sertifikuotos kategorijos sėklai

 

200

500

100

300

Vienanamės kanapės:

auginant elitinės kategorijos sėklą

auginant sertifikuotos kategorijos sėklą

 

5000

1000

Tikrosios saulėgrąžos:

auginant hibridinių veislių elitinės kategorijos sėklą

auginant nehibridinių veislių elitinės kategorijos sėklą

auginant sertifikuotos kategorijos sėklą

 

1500

750

500

Plaukuotieji ir/ar barbadosiniai vilnamedžiai:

auginant plaukuotojų vilnamedžių tėvinių linijų elitinės kategorijos sėklą

auginant barbadosinių vilnamedžių tėvinių linijų elitinės kategorijos sėklą

auginant plaukuotojų vilnamedžių sertifikuotos kategorijos vidurūšinių hibridų sėklą

auginant barbadosinių vilnamedžių sertifikuotos kategorijos vidurūšinių hibridų sėklą

auginant barbadosinių vilnamedžių ir plaukuotojų vilnamedžių sertifikuotos kategorijos tarprūšinių hibridų sėklą

 

600

800

200

 

600

 

600

______________


Aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų

2 priedas

 

MINIMALŪS ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ VEISLĖS GRYNUMO REIKALAVIMAI, %

 

Rūšys ir kategorija

Minimalus veislės grynumas (%)

Baltosios garstyčios:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99,7

99,0

Daržinės aguonos:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99, 0

98,0

Gauruotosios sojos:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99,5

99,0

Hibridiniai rapsai

elitinės kategorijos sėkla, moteriškas komponentas

elitinės kategorijos sėkla, vyriškas komponentas

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99,0

99,9

90,0

Nehibridiniai rapsai, rapsukai, išskyrus sėklą tų veislių, kurios naudojamos pašarui (nepašariniai)

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

 

99,9

99,7

Nehibridiniai rapso porūšiai, rapsukų veislės, naudojamos pašariniams tikslams, baltosios garstyčios:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

 

99,7

99,0

Sėmeniniai ir pluoštiniai linai:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos sėkla

sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos sėkla

 

99,7

98

97,5

Tikrosios saulėgrąžos, išskyrus hibridines veisles bei jų komponentus:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99,7

99

Valgomieji arachisai:

elitinės kategorijos sėkla

sertifikuotos kategorijos sėkla

 

99,7

99,5

______________


Aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų

3 priedas

 

 

MINIMALŪS ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

Rūšys ir kategorija

Minimalus daigumas %

Analitinis grynumas

Maksimalus kitų augalų rūšių sėklų skaičius bandinyje, vnt.

Džioveklės sėklos

 

 

Minimalus analitinis grynumas

Maksimalus kitų augalų rūšių kiekis %

kitų

rūšių

augalai

(a)

tuščioji aviža,

liudovikas,

bergždžioji

aviža

brantas

Svėrė,

garstukai

 

Rūgštynės,

išskyrus

smulkiąsias

 

Peliniai

pašiaušėliai

dirvinė

svidrė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Baltoji garstyčia

B kat.

 

85

 

98

 

0,3

 

-

 

0

 

0(c)(d)

 

10

 

2

 

 

 

C kat.

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

5

 

 

 

Daržinė aguona

80

98

-

25 (b)

0

0(c)(d)

 

 

 

 

 

Dažiniai dygminai

75

98

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Gauruotoji soja

80

98

-

5

0

0(c)

 

 

 

 

 

juodieji bastučiai,

rapsiukai,

rapsai

B kat.

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

2

 

 

 

C kat.

85

98

0,3

-

0

0(c)(d)

10

5

 

 

 

Linai:

-pluoštiniai

 

92

 

99

 

-

 

15

 

0

 

0(c)(d)

 

 

 

4

 

2

 

-sėmeniniai

85

99

-

15

0

0(c)(d)

 

 

4

2

 

Paprastasis kmynas

70

97

-

25 (b)

0

0(c)(d)

10

 

3

 

 

Sėjamoji kanapė

75

98

-

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Tikroji saulėgrąža

85

98

-

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Valgomieji arachisai

70

99

-

5

0

0(c)

 

 

 

 

 

Vilnamedis

80

98

-

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

PASTABOS.

(a) – į didžiausią sėklos kiekį, nurodytą 5 skiltyje, įeina 6–11 skiltyse nurodytų rūšių sėkla;

(b) – bendro kitų rūšių augalų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad sėkla atitinka 5 skiltyje nurodytus reikalavimus;

(c) – branto sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad sėkla atitinka 10 skiltyje nurodytus reikalavimus;

(d) – viena branto sėkla nurodyto svorio bandinyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties bandinyje mėginyje nėra nei vienos branto sėklos;

(e) – sėkloje neturi būti džioveklės sėklų, tačiau viena džioveklės sėkla 100 gramų bandinyje nelaikoma priemaiša, jei antrajame 200 gramų bandinyje nėra džioveklės sėklų.

______________


Aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų

4 priedas

 

DIDŽIAUSIAS LEISTINAS ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS UŽKRĖTIMAS KENKĖJAIS

 

Augalo rūšys

Kenkėjai

 

Didžiausias leistinas kenkėjais užkrėstų sėklų kiekis, %

Paprastosios sklerotinijos

(maksimalus skleročių arba jų dalių kiekis bandinyje)

 

Kekerai

Botrytis spp.

Sausgrybiai Alternaria spp., lininiai viniagrybiai, Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola), lininiai deguliagrybiai, Colletotrichum lini, lieliai Fusarium spp.

Platyedria

gossypiella

 

Baltoji garstyčia

 

 

 

5 (b)

Kanapės

5

 

 

 

Rapsai

 

 

 

10 (b)

Rapsukai

 

 

 

5 (b)

Sėmeniniai ir pluoštiniai linai

5

5 (a)

 

 

Tikroji saulėgrąža

 

 

 

10 (b)

Vilnamedžiai

 

 

1

 

 

PASTABOS:

(a) Lininio viniagrybio Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) sporomis užkrėstų pluoštinių linų sėklų kiekis neturi viršyti 1%;

(b) paprastosios sklerotinijos Sclerotinia sclerotiorum skleročių arba jų fragmentų kiekio nustatymas nebūtinas, išskyrus atvejus, kai abejojama dėl atitikimo 4 priedo 5 skiltyje nurodytoms sąlygoms.

______________


Aliejinių ir pluoštinių augalų

sėklos kokybės reikalavimų

5 priedas

 

SĖKLOS SIUNTOS IR BANDINIO SVORIAI

 

Augalo rūšis

Maksimalus siuntos svoris, t

Minimalus bandinio, imamo iš siuntos, svoris, g

bandinio svoris g, kitoms sėkloms nurodytoms

3 priedo 5–11 skiltyse ir

4 priede nustatyti, g

1

2

3

4

Baltosios garstyčios

10

400

200

Daržinės aguonos

10

50

10

Dažiniai dygiminai

25

900

900

Gauruotosios sojos

25

1000

1000

Juodieji bastučiai

10

100

40

Kanapės

10

600

600

Paprastieji kmynai

10

200

80

Rapsai

10

200

100

Rapsukai

10

200

70

Sareptiniai bastučiai

10

100

40

Sėmeniniai ir pluoštiniai linai

10

300

150

Tikrosios saulėgrąžos

25

1000

 

Valgomieji arachisai

25

1000

1000

Vilnamedžiai

25

1000

1000

______________