LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. IX-1514

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 110-3984;

2002, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 28-1124)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 30 punkto pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30) kitos įstatymų perduotos funkcijos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________