LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 381 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 11 d. Nr. 3D-204

Vilnius

 

Pakeičiu Privalomuosius aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 4-107; 2004, Nr. 10-267, Nr. 127-4583):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal 1986 m. vasario 27 d. Komisijos direktyvą 86/109/EEB, apribojančia tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1991 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva 91/376/EEB), 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. vasario 28 d. Tarybos direktyva 2005/15/EB), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1829/2003), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 2003/61/EB), 2004 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimą 2004/297/EB, įgaliojantį Čekijos Respubliką, Estiją, Lietuvą, Vengriją, Lenkiją ir Slovakiją atidėti tam tikrų Tarybos direktyvų 2002/53/EB ir 2002/55/EB nuostatų taikymą prekiaujant tam tikrų veislių sėklomis, 2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimą 2004/842/EB dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (OL, 2004, 362, 21 p.).“

2. Išdėstau 1 ir 2 punktus taip:

1. Reikalavimų tikslas – užtikrinti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos (toliau – sėklos) dauginimą, siekiant ją tiekti į rinką, ir sėklos tiekimą į rinką. Ši sėkla yra skirta išauginti žemės ūkio produkciją, bet ne dekoratyviniams tikslams.

2. Reikalavimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), užsiimantiems sėklos dauginimu bei tiekimu į rinką. Reikalavimai netaikomi sėklai, kuri skirta eksportuoti į trečiąsias šalis.“

3. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Adaptacinis periodas – nustatytas laikotarpis, per kurį į Lietuvos rinką gali būti tiekiama Augalų veislių sąraše (nacionaliniame augalų veislių sąraše) žvaigždute pažymėtų žemės ūkio augalų rūšių veislių, neatitinkančių Europos Sąjungos reikalavimų, dauginamoji medžiaga.

Aprobavimas – tai sėklinių pasėlių veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlių tinkamumą tam tikros veislės ir tam tikros kategorijos sėklai išauginti.

Dauginimo sutartis – asmens ir selekcininko raštiškas susitarimas, suteikiantis asmeniui teisę dauginti žemės ūkio augalų rūšių dauginamosios medžiagos veisles, kurioms taikomas adaptacinis periodas.

Nuo apdulkintojo priklausantis hibridas – vyriškas sterilus komponentas veislės junginyje (moteriškas komponentas).

Oficialios priemonės – tai priemonės, kurias taiko Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vykdydama vegetacinius bandymus, tiekėjo prašymu atlikdama pasėlių aprobavimą, sėklos kokybės tyrimus ir kitus sėklos sertifikavimo veiksmus.

Vegetaciniai bandymai – tai bandymai, kurių metu tikrinamas veislės tapatumas ir veislinis grynumas.

Veislių junginys – tai sertifikuotos sėklos junginys, kurį sudaro apibrėžtas, nuo apdulkintojo priklausantis hibridas, įtrauktas į Augalų veislių sąrašą (nacionalinį augalų veislių sąrašą) ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą, ir sertifikuota sėkla, sudaryta iš vieno ar kelių apibrėžtų apdulkintojų, kurie taip pat yra įtraukti į Augalų veislių sąrašą (nacionalinį augalų veislių sąrašą) ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ir sukryžminti. Kryžminimą atlieka asmenys, atsakingi už šių komponentų palaikymą. Selekcininkas apie tokį sujungimą (kryžminimą) turi pranešti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 113-3285) bei Augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimui Europos Bendrijoje, standartizavimo, išdavimo ir keitimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-263 (Žin., 2003, Nr. 81-3711), vartojamas sąvokas.“

4. Išdėstau 6.1.2 punktą taip:

6.1.2. atitinka nehibridinių, hibridinių ir paprastųjų hibridų elitinei sėklai keliamus reikalavimus, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtino šį atitikimą;“.

5. Išdėstau 8.1 ir 8.2 punktus taip:

8.1. augalų veislės, įrašytos į Augalų veislių sąrašą (nacionalinį augalų veislių sąrašą) (toliau – Augalų veislių sąrašas), kurį tvirtina žemės ūkio ministras, ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą (toliau – Bendrasis katalogas);

8.2. asmenys, dauginantys ir tiekiantys į rinką sėklą, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;“.

6. Papildau šiuo 8.7 punktu:

8.7. turi dauginimo sutartį veislėms, kurioms taikomas adaptacinis periodas iki 2007 m. gegužės 1 d.“

7. Išdėstau 28 punktą taip:

28. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina aprobatorių sąrašą bei nustato reikalavimus, keliamus aprobatoriams. Aprobatoriai privalo atlikti aprobavimą remdamiesi šiuose reikalavimuose išdėstytomis nuostatomis. Vyriausiajam aprobatoriui kontroliuojant aprobatorių atliekamą darbą, tikrinama 10 % savidulkių augalų ir 20 % kryžmadulkių augalų pasėlių. Tų augalų rūšių, dėl kurių atliekami oficialūs laboratoriniai tyrimai taikant morfologinius, fiziologinius ar biocheminius metodus, kuriais siekiama identifikuoti veislę ir nustatyti veislės grynumą, aprobacijos metu tikrinama atitinkamai 5 % ir 15 % pasėlių. Tiekėjui pageidaujant, vienerius metus leidžiama atlikti kiekvienos aliejinių ir pluoštinių augalų veislės, dėl kurios įtraukimo į Augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Lietuvos valstybiniame augalų veislių tyrimo centre (toliau – Augalų veislių tyrimo centras), bandymus siekiant surinkti informaciją apie jos ūkinį vertingumą. Tokiems bandymams pasėti leidžiamas sėklos kiekis turi neviršyti 0,1 % tos pačios rūšies sėklos, kasmet sunaudojamos Lietuvos Respublikoje. Jeigu tokio kiekio nepakanka užsėti 10 ha plotą, leidžiama sėklos kiekį padidinti.“

8. Išdėstau 29 punktą taip:

29. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šių reikalavimų 3 priede nurodytas sąlygas. Sertifikuojama superelitinės kategorijos sėkla turi atitikti nehibridinių, hibridinių ir paprastųjų hibridų elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Komercinės kategorijos (juodųjų bastučių, valgomųjų arachisų) sėkla turi atitikti sertifikuotos kategorijos sėklai keliamus reikalavimus. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, išskyrus sėmeninius ir pluoštinius linus, turi atitikti sertifikuotos kategorijos sėklai 1–3 prieduose nustatytus reikalavimus, o sėmeninių ir pluoštinių linų sėkla turi atitikti sertifikuotos kategorijos antros ir trečios reprodukcijos sėklai 2–3 prieduose nustatytus reikalavimus.“

9. Išdėstau 31, 32 ir 33 punktus taip:

31. Sėklos bandiniai imami iš vienarūšių siuntų, maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti reikalavimų 5 priede. Sėklos siuntos svoris maksimalaus svorio negali viršyti daugiau nei 5 %, nei nurodyta šių reikalavimų 5 priede. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, bandiniai imami iš vienarūšių siuntų. Maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti šių reikalavimų 5 priede. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina bandinių atrinkimo metodiką.

32. Sėklos užkrėtimas kenksmingais organizmais turi būti minimalus. Kenksmingų organizmų sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras. Užsikrėtimas ligomis neturi viršyti šių reikalavimų 4 priede nurodytų rodiklių.

33. Sėklos daigumo galiojimo laikas vieneri metai.“

10. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali sertifikuoti:

39.1. superelitinės kategorijos, elitinės kategorijos, sertifikuotos kategorijos, sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos antros reprodukcijos, sertifikuotos kategorijos trečios reprodukcijos sėklą bei patvirtinti komercinės kategorijos sėklą, kuriai dar nebaigti atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šių reikalavimų 3 priede. Tokia sėkla sertifikuojama ar patvirtinama tik tiekėjui pateikus išankstinius sėklos kokybės tyrimų rezultatus bei šią informaciją:

39.1.1. pirmojo pirkėjo vardą, pavardę / pavadinimą;

39.1.2. pirmojo pirkėjo adresą / buveinę;

39.2. elitinę sėklą, kuri neatitinka šių reikalavimų 3 priede išdėstytų daigumo rodiklių, leidžiama tiekti rinkai. Šiuo atveju etiketėje nurodomas daigumas, tiekėjo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė bei sėklos siuntos numeris.“

11. Išdėstau 49 punktą taip:

49. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis, kategorijas ir reprodukcijas. Sėkla rinkai ruošiama ir laikoma siuntomis. Siuntai suteikiamas numeris, kurį sudaro:

49.1. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);

49.2. tiekėjo registracijos numeris;

49.3. sėklos siuntos eilės numeris;

49.4. šalies kodas (LT).“

12. Papildau šiuo 52.6 punktu:

52.6. ant tiekiamos į rinką sėklos, dėl kurių įtraukimo į Augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, pakuočių tvirtinama oranžinės spalvos etiketė, kurioje turi būti viena iš oficialių Europos Bendrijos kalbų pateikta informacija:

52.6.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

52.6.2. sėklos siuntos numeris;

52.6.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

52.6.4. augalo rūšis;

52.6.5. veislės pavadinimas ir paraiškos numeris (tiekėjo pateiktos ir įregistruotos paraiškos Augalų veislių tyrimo centre numeris);

52.6.6. nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

52.6.7. nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;

52.6.8. jeigu veislė genetiškai modifikuota, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

52.6.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

52.6.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris santykis tarp grynojo sėklos svorio ir bendro svorio.“

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė