Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (NUSTATANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 9 d. Nr. 167

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1575 „Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 97-4295; 2003, Nr. 17-723) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir siekdama pagerinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų pajamų surinkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Tiesiogiai dalyvavę išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, nurodytus šio nutarimo 1.2 punkte, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnai ir valstybės tarnautojai šio nutarimo 1.3 ir 1.5 punktuose nurodytais atvejais gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka.

1.2. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti mokama išaiškinus (ištyrus) šiuos nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei:

1.2.1. nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams;

1.2.2. nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai;

1.2.3. nusikaltimus finansų sistemai;

1.2.4. mokesčių įstatymų pažeidimus, susijusius su mokesčių slėpimu ir vengimu, buhalterinėje apskaitoje neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimu, taip pat pažeidimus, susijusius su neteisėta akcizais apmokestinamų prekių apyvarta.

1.3. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti mokama išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, ne mažesnė kaip 35 000 litų, ir esant vienai iš šių sąlygų:

1.3.1. ikiteisminio tyrimo metu nustatyta valstybei padaryta turtinė žala (byla kaltinamuoju aktu ar pareiškimu dėl proceso baigimo baudžiamuoju įsakymu perduota teismui);

1.3.2. savanoriškai atlyginama valstybei padaryta turtinė žala ikiteisminio tyrimo metu arba ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai kaltininkas ir valstybės institucijos atstovas susitaiko kaltininkui atlyginus padarytą žalą;

1.3.3. įsiteisėja mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, o kilus mokestiniam ginčui Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

1.3.4. įsiteisėja teismo sprendimas (nutartis) civilinėje ar administracinėje byloje pagal prokuroro ginant viešąjį interesą pateiktą ieškinį, prašymą, pareiškimą, kai šiuo sprendimu (nutartimi) tenkinamas prokuroro ieškinys, pareiškimas, prašymas ir panaikinamas neteisėtas administracinis aktas ar neteisėtas sandoris, kuriuo padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei.

1.4. Priimant sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos pagal šio nutarimo 1.3 punktą, prioritetas teikiamas šiems atvejams, kai:

1.4.1. išaiškinama organizuotas grupė ar nusikalstamas susivienijimas;

1.4.2. nusikaltimas ar kitas teisės pažeidimas, kuriuo padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, išaiškinamas (ištiriamas) bendradarbiaujant kelioms šio nutarimo 1.1 punkte nurodytoms institucijoms;

1.4.3. nustatomas ir konfiskuojamas neteisėtai įgytas turtas.

1.5. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti mokama ir Komisijos valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 829 (Žin., 2002, Nr. 57-2314) (toliau – Komisija), motyvuotu pasiūlymu, esant kitoms itin svarbioms sąlygoms.

1.6. Kiekvienu šio nutarimo 1.3 ir 1.5 punktuose nurodytu atveju skatinimui skiriamos sumos dydis – 1 procentas padarytos turtinės žalos ar žalos, kuri galėjo būti padaryta valstybei.

1.7. Jeigu šio nutarimo 1.3 punkte nurodytu atveju išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, dalyvauja kelių šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų institucijų pareigūnai ir valstybės tarnautojai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai kiekvienai institucijai skiriami proporcingai jos pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) minėtus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, skaičiui.

1.8. Teikimą Komisijai dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo (toliau – teikimas) rengia ir ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos Komisijai pateikia šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų centrinių institucijų vadovai.

1.9. Teikime turi būti:

1.9.1. siūlomo (-ų) skatinti pareigūno (-ų) ir valstybės tarnautojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos; jeigu šių asmenų tapatybės atskleisti negalima, – nurodomas  jų skaičius;

1.9.2. šio nutarimo 1.3 ar 1.5 punkte nurodytas atvejis ir jo aplinkybės;

1.9.3. padarytos turtinės žalos valstybei ar žalos, kuri galėjo būti padaryta, dydis.

1.10. Komisijai per mėnesį nuo šio nutarimo 1.8 punkte nurodyto termino pabaigos išnagrinėjus teikimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinti paskirstymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikiamas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

1.11. Sprendimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinti paskirstymo šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų įstaigų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o vienkartinė piniginė išmoka konkrečiam pareigūnui ir valstybės tarnautojui mokama jį į pareigas priėmusio asmens sprendimu. Vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui ir valstybės tarnautojui negali viršyti 4 jo vidutinių darbo užmokesčių. Jeigu pareigūnų veiklą reguliuojantys statutai nustato kitokius vienkartinės piniginės išmokos dydžius, taikomos šių statutų nuostatos.

1.12. Jeigu išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus arba kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, šio nutarimo 1.3 ir 1.5 punktuose nurodytais atvejais pareigūnai ir valstybės tarnautojai skatinami piniginėmis išmokomis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, už tų pačių nusikaltimų arba kitų teisės pažeidimų išaiškinimą (ištyrimą) šiame nutarime nurodytos vienkartinės piniginės išmokos jiems nemokamos.

2. Nustatyti, kad pagal šio nutarimo nuostatas neskatinami šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų institucijų ir joms pavaldžių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat minėtų institucijų pareigūnai ir valstybės tarnautojai, turintys galiojančias tarnybines (drausmines) nuobaudas.“

2. Pasiūlyti generaliniam prokurorui, atsižvelgiant į šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomo nutarimo nuostatas, nustatyti prokuratūros pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo taisykles.

3. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomo nutarimo 1.1 punkte nurodytų institucijų prašymu pagal kompetenciją teikti joms informaciją apie išieškotų, sumokėtų lėšų dydį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ