LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. spalio 2 d. Nr. XI-2264

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2003, Nr. 73-3358; 2010, Nr. 63-3090; 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

29 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Operatyvinės veiklos“ įrašyti žodžius „Kriminalinės žvalgybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į Korupcijos prevencijos įstatymo ar į Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant valstybės tarnautojui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija yra išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________