Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS SURINKIMO, PASKIRSTYMO, MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 13 d. Nr. 699

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; 2012, Nr. 6-177) 20 straipsniu ir 58 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 230) 5 straipsnio 2 dalies b punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1106 „Dėl Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 84-3847);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. 997 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1106 „Dėl Atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 102-4156).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                     ARŪNAS GELŪNAS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 699

 

KOMPENSACINIO ATLYGINIMO UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS SURINKIMO, PASKIRSTYMO, MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimą, paskirstymą, mokėjimą autoriams ir atlikėjams ar jų teisių paveldėtojams, audiovizualinių kūrinių ir fonogramų gamintojams, transliuojančiosioms organizacijoms arba jų teisių perėmėjams (toliau – teisių subjektai) ir kompensacinio atlyginimo grąžinimo sąlygas ir tvarką.

2. Kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (toliau – kompensacinis atlyginimas) mokamas už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, Lietuvos Respublikoje pagamintus ar į jos teritoriją įvežtus atgaminti asmeniniam naudojimui skirtus įrenginius (toliau – įrenginiai) ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines laikmenas (toliau – tuščios laikmenos).

3. Kompensacinio atlyginimo tarifai, sąrašas tuščių laikmenų ir įrenginių, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, ir sąrašas tuščių laikmenų, nuo kurių pardavimo kainos atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, numatyti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; 2012, Nr. 6-177) (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas) 1 priede. Taikant procentine išraiška nustatytą kompensacinio atlyginimo tarifą, kompensacinis atlyginimas skaičiuojamas nuo tuščių laikmenų pirmojo pardavimo kainos be mokesčių.

4. Kompensacinį atlyginimą moka asmenys, pirmą kartą Lietuvos Respublikoje pardavę tuščias laikmenas ir įrenginius (toliau – kompensacinio atlyginimo mokėtojai).

5. Kompensacinį atlyginimą centralizuotai surenka Kultūros ministerijos paskirta autorių teisių ar gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacija (toliau – atsakinga asociacija). Atsakinga asociacija surinktą kompensacinį atlyginimą paskirsto Kultūros ministerijos paskirtoms autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijoms (toliau – kolektyvinio administravimo asociacijos), o šios kompensacinį atlyginimą paskirsto ir sumoka jų atstovaujamiems Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams.

6. Sumokėtą kompensacinį atlyginimą gali susigrąžinti asmenys, kurie tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius įsigijo profesionalioms ar neįgalių žmonių reikmėms arba išvežė iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Pavyzdinis profesionalių reikmių sąrašas numatytas Aprašo 1 priede.

7. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

 

II. KOMPENSACINIO ATLYGINIMO SURINKIMAS IR APSKAITOS KONTROLĖ

 

8. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai teikia atsakingai asociacijai rašytinės formos pranešimą apie Lietuvos Respublikoje pirmą kartą parduotus įrenginius ir (ar) tuščias laikmenas (pagal Aprašo 2 priedą). Pranešimas teikiamas kas ketvirtį, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį teikiama informacija, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos. Pranešimas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu.

9. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai kompensacinį atlyginimą moka vieną kartą per ketvirtį. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos atsakinga asociacija pagal gautus kompensacinio atlyginimo mokėtojų pranešimus, nurodytus Aprašo 8 punkte, išrašo ir pateikia kompensacinio atlyginimo mokėtojams laisvos formos mokėjimo dokumentą (toliau – mokėjimo dokumentas), pagal kurį kompensacinio atlyginimo mokėtojai per 10 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento gavimo turi sumokėti kompensacinį atlyginimą į atsakingos asociacijos sąskaitą, jeigu kitaip nenumatyta kompensacinio atlyginimo mokėtojo ir atsakingos asociacijos sutartyje.

10. Mokėjimo dokumente turi būti šie rekvizitai:

10.1. data, serija ir numeris;

10.2. mokėjimo dokumentą išrašiusios atsakingos asociacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

10.3. kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas ir teisinė forma, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, bankas, banko kodas ir atsiskaitomoji sąskaita;

10.4. laikotarpis, už kurį mokamas kompensacinis atlyginimas, ir kompensacinio atlyginimo suma.

11. Kompensacinio atlyginimo mokėtojas ir atsakinga asociacija derybų būdu gali susitarti dėl kitokių, nei numatyta Aprašo 8–9 punktuose, dokumentų pateikimo terminų bei būdų ir kompensacinio atlyginimo mokėjimo terminų. Toks susitarimas įforminamas pasirašant kompensacinio atlyginimo mokėjimo sutartį.

12. Prieš pateikdama kompensacinio atlyginimo mokėtojui Aprašo 9 punkte nurodytą mokėjimo dokumentą, atsakinga asociacija turi teisę patikrinti kompensacinio atlyginimo mokėtojo pranešime pateiktų duomenų teisingumą. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai privalo tvarkyti tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentus taip, kad iš jų būtų galima nustatyti pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduotų tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių, nuo kurių pardavimo kainos ar talpos skaičiuojamas kompensacinis atlyginimas, skaičių ir pirmojo pardavimo kainą. Kilus pagrįstų abejonių dėl kompensacinio atlyginimo mokėtojo pranešime pateiktų duomenų teisingumo, atsakinga asociacija turi teisę susipažinti su tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių gamybos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pardavimo dokumentais jų saugojimo vietoje.

 

III. KOMPENSACINIO ATLYGINIMO PASKIRSTYMAS IR ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ ATSKAITYMAS

 

13. Pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo surinktas kompensacinis atlyginimas, atsakinga asociacija nuo visos tais kalendoriniais metais surinkto kompensacinio atlyginimo sumos atskaito 25 procentų sumą, skiriamą Kūrybinės veiklos programai ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai (toliau – programos), ir iki kitų metų kovo 1 dienos perveda ją Kultūros ministerijai.

14. Iš kompensacinio atlyginimo sumos, likusios atskaičius Aprašo 13 punkte programoms numatytą sumą, atsakinga asociacija atskaito sumą, skirtą kompensacinio atlyginimo administravimo išlaidoms padengti (toliau – administravimo išlaidos). Administravimo išlaidas sudaro atsakingos asociacijos išlaidos, turėtos surenkant kompensacinį atlyginimą iš kompensacinio atlyginimo mokėtojų, paskirstant surinktą kompensacinį atlyginimą kolektyvinio administravimo asociacijoms ir grąžinant sumokėtą kompensacinį atlyginimą asmenims, kurie tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius įsigijo profesionalioms reikmėms, neįgalių žmonių reikmėms arba išvežė iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

15. Atsakinga asociacija kasmet, iki kalendorinių metų, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, sausio 31 dienos, suderina preliminarų administravimo išlaidų dydį su kolektyvinio administravimo asociacijomis ir pateikia suderinimo protokolą Kultūros ministerijai. Jeigu atsakinga asociacija ir kolektyvinio administravimo asociacijos nesusitaria dėl preliminaraus administravimo išlaidų dydžio ir nepasirašo suderinimo protokolo, preliminarų administravimo išlaidų dydį nustato Kultūros ministerija.

16. Faktinių kolektyvinio administravimo išlaidų suma negali padidėti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo preliminariai suderintos kolektyvinio administravimo išlaidų sumos. Faktinės kolektyvinio administravimo išlaidos laikomos tinkamomis padengti, jeigu jos yra:

16.1. tiesiogiai susijusios su Aprašo 14 punkte numatyta kompensacinio atlyginimo administravimo veikla ir būtinos jai įgyvendinti;

16.2. turėtos kalendoriniais metais, už kuriuos renkamas kompensacinis atlyginimas, ir pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų kovo 1 dienos, t. y. iki apskaičiuoto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo pervedimo kolektyvinio administravimo asociacijoms;

16.3. išlaidos aiškiai identifikuojamos ir pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais.

17. Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius programoms skirtą sumą ir administravimo išlaidas, likusi kompensacinio atlyginimo suma teisių subjektams paskirstoma taip:

17.1. kompensacinio atlyginimo suma už tuščias garso laikmenas ir įrenginius:

17.1.1. autoriams – 1/3;

17.1.2. atlikėjams – 1/3;

17.1.3. fonogramų gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintas fonogramas) – 1/3;

17.2. kompensacinio atlyginimo suma už tuščias audiovizualines laikmenas ir įrenginius:

17.2.1. autoriams – 1/3;

17.2.2. atlikėjams – 1/3;

17.2.3. audiovizualinių kūrinių gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintus audiovizualinius kūrinius) – 1/3.

18. Paskirstomo kompensacinio atlyginimo sumos pagal Aprašo 17.1 ir 17.2 punktus nustatomos vadovaujantis Aprašo 20 punkte nurodyto tuščių laikmenų ir įrenginių naudojimo proporcijų atitinkamai garso ir audiovizualiniams įrašams atgaminti tyrimo rezultatais. Jeigu tyrimo rezultatai neleidžia nustatyti tuščių laikmenų ir įrenginių naudojimo proporcijų atitinkamai garso ir audiovizualiniams įrašams, laikoma, kad tuščios laikmenos ir įrenginiai buvo naudoti vienodomis proporcijomis garso įrašams ir audiovizualiniams kūriniams atgaminti.

19. Pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas, iki kitų metų kovo 1 dienos atsakinga asociacija apskaičiuoja ir paskirsto kompensacinį atlyginimą pagal Aprašo 17 punkte nurodytas kompensacinio atlyginimo paskirstymo proporcijas ir perveda kolektyvinio administravimo asociacijoms paskirstyti ir išmokėti Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams.

20. Kompensacinio atlyginimo sumos, išmokamos Aprašo 1 punkte nurodytiems teisių subjektams, apskaičiuojamos remiantis atsakingos asociacijos užsakymu atliktais rinkos tyrimais ir kolektyvinio administravimo asociacijų patvirtintomis kompensacinio atlyginimo paskirstymo taisyklėmis, kurias tvirtina kolektyvinio administravimo asociacijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija) pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 68 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atliekant rinkos tyrimus, taip pat renkami ir analizuojami duomenys apie teisių subjektų taikomas veiksmingas technines apsaugos priemones kūriniams ir gretutinių teisių objektams (įskaitant informaciją apie veiksmingų techninių apsaugos priemonių taikymą, kuria disponuoja Kultūros ministerija, įgyvendindama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 75 straipsnio 3 dalies nuostatas).

21. Kolektyvinio administravimo asociacijos turi paskirstyti kompensacinį atlyginimą teisių subjektams kiek įmanoma proporcingai jų kūrinių ar gretutinių teisių objektų faktiniam naudojimui, atsižvelgdamos į šiuos kriterijus:

21.1. rinkos tyrimų duomenis ir išvadas apie audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais mastą Lietuvos Respublikoje (atgaminimo būdus, atgaminamų kūrinių ir gretutinių teisių objektų pobūdį ir jų kilmės šalį);

21.2. audiovizualinių kūrinių ir (ar) fonogramose įrašytų kūrinių transliaciją (pagal transliuojančiųjų organizacijų pateiktą informaciją apie transliuotus kūrinius ir gretutinių teisių objektus ir jų transliacijos trukmę);

21.3. Lietuvos Respublikoje išleistus ir teisėtai platinamus audiovizualinius kūrinius ir fonogramas (išleistų egzempliorių skaičių ir platinimo būdus);

21.4. informaciją apie kūrinius ir gretutinių teisių objektus, teisėtai viešai prieinamus internete, ir jų naudojimo sąlygas;

21.5. informaciją apie teisių turėtojų taikomas veiksmingas technines apsaugos priemones kūriniams ir gretutinių teisių objektams.

22. Kolektyvinio administravimo asociacijos dalį kompensacinio atlyginimo sumos, gautos iš atsakingos asociacijos, skiria kolektyvinio administravimo išlaidoms, kurias sudaro kompensacinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo atstovaujamiems teisių subjektams sąnaudos, padengti. Sprendimus dėl atskaitymų, skirtų kolektyvinio administravimo sąnaudoms padengti, dydžio, vadovaudamasis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 68 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, priima kolektyvinio administravimo asociacijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija).

23. Teisių subjektai, pritaikę kūriniams ar gretutinių teisių objektams technines apsaugos priemones, kurios trukdo pasinaudoti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje ir 58 straipsnio 2 dalyje numatytais teisių apribojimais, leidžiančiais atgaminti kūrinį ar gretutinių teisių objektą asmeniniais tikslais, per 10 kalendorinių dienų nuo techninių apsaugos priemonių pritaikymo turi pateikti kolektyvinio administravimo asociacijai, kuri administruoja jų teises, rašytinės formos pranešimą apie kūrinius ar gretutinių teisių objektus, kuriems taikomos techninės apsaugos priemonės. Pranešimas gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu. Teisių turėtojų pateiktą informaciją kolektyvinio administravimo asociacijos vertina kartu su Aprašo 20 punkte numatyto tyrimo išvadomis. Jeigu teisių subjektai taikė veiksmingas technines apsaugos priemones, kurios neleidžia atgaminti saugomų kūrinių ar gretutinių teisių objektų asmeniniais tikslais, ir teisių subjektai nesiėmė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 75 straipsnyje numatytų techninių apsaugos priemonių taikymo apribojimų, kompensacinis atlyginimas tokiems teisių subjektams nemokamas.

 

IV. KOMPENSACINIO ATLYGINIMO GRĄŽINIMAS

 

24. Kompensacinį atlyginimą gali susigrąžinti:

24.1. asmenys, išvežantys tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius iš Lietuvos Respublikos teritorijos;

24.2. asmenys, įsigiję tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius profesionalioms reikmėms (Pavyzdinis profesionalių reikmių sąrašas išdėstytas Aprašo 1 priede);

24.3. neįgalūs žmonės ar kiti asmenys, įsigiję tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius neįgalių žmonių reikmėms.

25. Aprašo 24 punkte nurodyti asmenys rašytinės formos prašymą grąžinti kompensacinį atlyginimą (pagal Aprašo 3 priedą) gali pateikti atsakingai asociacijai kalendoriniais metais, kuriais tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai buvo įsigyti, ir pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai buvo įsigyti, iki kitų metų kovo 1 dienos, t. y. iki apskaičiuoto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo pervedimo kolektyvinio administravimo asociacijoms. Prašymas gali būti pateikiamas ir elektroniniu būdu. Neįgalių žmonių prašymus gali pateikti jų įgalioti asmenys ar paskirti globėjai (rūpintojai), kartu pateikdami atitinkamų dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijas.

26. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

26.1. tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių pirkimo dokumentų (sąskaitų faktūrų ar kitų apskaitos dokumentų) kopijos;

26.2. dokumentų, patvirtinančių tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijos (teikia tik asmenys, išvežę tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius iš Lietuvos Respublikos teritorijos).

27. Gautus asmenų, kurie turi teisę susigrąžinti kompensacinį atlyginimą, prašymus ir pateiktų dokumentų kopijas atsakinga asociacija registruoja duomenų bazėje.

28. Asmenims, kurių prašymai ir pateiktų dokumentų kopijos atitinka Aprašo

25–26 punktuose numatytus reikalavimus, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, pervedant grąžinamą kompensacinio atlyginimo sumą į prašymą pateikusio asmens sąskaitą. Kilus pagrįstų abejonių dėl prašyme ir (ar) pateiktų dokumentų kopijose nurodytų duomenų teisingumo, atsakinga asociacija per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo prašo jį pateikusį asmenį per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo papildyti prašymą ir (ar) pateikti papildomų dokumentų kopijas, įskaitant dokumentų, įrodančių, kad asmens veiklos tikslai ir pobūdis atitinka profesionalias reikmes, kopijas. Asmenims, papildžiusiems prašymą ir (ar) pateikusiems papildomų dokumentų kopijas, kompensacinis atlyginimas grąžinamas per 10 kalendorinių dienų nuo papildyto prašymo ir (ar) papildomų dokumentų kopijų pateikimo.

29. Asmenys, kurie tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įsigyja profesionalioms reikmėms arba neįgalių žmonių reikmėms dažniau nei kartą per ketvirtį, ir atsakinga asociacija derybų būdu gali susitarti dėl kitokių, nei numatyta Aprašo 25 punkte, prašymo grąžinti kompensacinį atlyginimą pateikimo terminų ir būdų ir kitokių, nei numatyta Aprašo 28 punkte, kompensacinio atlyginimo grąžinimo terminų. Toks susitarimas įforminamas pasirašant kompensacinio atlyginimo grąžinimo sutartį.

30. Atsakinga asociacija atsisako grąžinti kompensacinį atlyginimą jeigu:

30.1. dėl kompensacinio atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo neišvežė tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių iš Lietuvos Respublikos teritorijos;

30.2. dėl atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius naudoja kitoms reikmėms nei neįgalių žmonių ar profesionalios reikmės;

30.3. asmuo praleido Aprašo 25 punkte numatytą prašymo pateikimo terminą.

31. Ginčai dėl atsakingos asociacijos atsisakymo grąžinti kompensacinį atlyginimą sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. TARPININKAVIMO PROCEDŪROS IR TEISIŲ GYNIMAS

 

32. Jeigu atsakingai asociacijai ir kompensacinio atlyginimo mokėtojams nepavyksta derybų būdu susitarti dėl Aprašo 11 punkte numatytos sutarties ar Aprašo 29 punkte numatytos sutarties su asmenimis, turinčiais teisę susigrąžinti kompensacinį atlyginimą, sudarymo, bet kuri iš šalių teisės aktų nustatyta tvarka gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybą ar kitą tarpininką pagal jo nustatytas tarpininkavimo taisykles, prašydama tarpininkauti, kad būtų susiderėta dėl sutarties sudarymo.

33. Jeigu sutartys nesudaromos ir tarpininkaujant, kompensacinio atlyginimo mokėtojai moka kompensacinį atlyginimą į atsakingos asociacijos sąskaitą Aprašo 8–9 punktuose nustatyta tvarka, o kompensacinis atlyginimas grąžinamas Aprašo 25–28 punktuose nustatyta tvarka.

34. Teisių subjektų teisės ginamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Išieškotos kompensacinio atlyginimo sumos paskirstomos Aprašo 13–23 punktuose nustatyta tvarka, kartu su tais metais skirstomu kompensaciniu atlyginimu, jo administravimo išlaidas įtraukiant į bendras tų metų kompensacinio atlyginimo administravimo sąnaudas.

35. Kompensacinio atlyginimo mokėtojai, kompensacinį atlyginimą susigrąžinantys asmenys, atsakinga asociacija ir kolektyvinio administravimo asociacijos už įstatymų pažeidimus ir Aprašo reikalavimų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI. KOMPENSACINIO ATLYGINIMO ADMINISTRAVIMO PRIEŽIŪRA

 

36. Atsakinga asociacija iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gegužės 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo išlaidų ataskaitą. Kolektyvinio administravimo asociacijos iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gruodžio 31 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai jų atstovaujamiems teisių subjektams paskirstyto kompensacinio atlyginimo ataskaitas.

37. Aprašo 36 punkte nurodytos kolektyvinio administravimo asociacijų pateiktos teisių subjektams paskirstyto kompensacinio atlyginimo ataskaitos skelbiamos viešai, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) numatytų reikalavimų.

38. Kultūros ministerija prireikus gali pasitelkti audito paslaugas teikiančią įmonę atlikti atsakingos asociacijos kompensacinio atlyginimo administravimo veiklos ir (ar) finansinį auditą.

 

_________________

 


Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių

kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo,

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAVYZDINIS PROFESIONALIŲ REIKMIŲ SĄRAŠAS

 

Profesionaliomis reikmėmis laikomos šios įmonių, įstaigų, organizacijų ir laisvųjų profesijų atstovų reikmės:

1. Transliuojančiųjų organizacijų reikmės, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų rengimu, išsaugojimu ir transliacija.

2. Kabelinės retransliacijos operatorių reikmės, susijusios su garso ir (ar) vaizdo įrašų gamyba savo kuriamoms programoms ir transliacijoms.

3. Asmenų, tiražuojančių audiovizualinius kūrinius ir fonogramose įrašytus kūrinius ar gretutinių teisių objektus audiovizualinių kūrinių ir fonogramų gamintojams, reikmės, susijusios su kūrinių ar gretutinių teisių objektų įrašymu ir (ar) atgaminimu.

4. Informacinių technologijų srities ūkio subjektų reikmės, susijusios su jų veikla kuriant kompiuterių programas ir duomenų bazes, taip pat kita informacinių technologijų srities veikla, kuriai vykdyti reikia tuščių laikmenų ir įrenginių.

5. Švietimo įstaigų reikmės, susijusios su ugdymo ir mokymo tikslais, ugdymo ir mokymosi pasiekimų vertinimu.

6. Bibliotekų, muziejų, valstybės archyvų ir kitų kultūros įstaigų reikmės, susijusios su saugomų dokumentų skaitmeninimu, duomenų bazių kūrimu ir palaikymu.

7. Teatrų ir koncertinių organizacijų reikmės, susijusios su spektaklių pastatymu, koncertinių programų kūrimu ir kūrybinės veiklos rezultatų sklaida.

8. Mokslo ir studijų institucijų reikmės, susijusios su mokslo tyrimų veikla, duomenų bazių kūrimu ir palaikymu.

9. Sveikatos priežiūros įstaigų reikmės, susijusios su duomenų bazių kūrimu ir palaikymu, ligonių slauga ir reabilitacija.

10. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir gynybos įstaigų reikmės, susijusios su viešųjų interesų užtikrinimo, administravimo ir valstybės saugumo funkcijomis.

11. Teisėsaugos institucijų ir teismų reikmės, susijusios su visuomenės saugumo ir teismo proceso veiksmų atlikimu.

12. Kitos profesionalios reikmės, susijusios su tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių naudojimu akivaizdžiai kitiems tikslams negu kūrinių atgaminimas asmeninėms fizinių asmenų reikmėms, nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.

 

_________________

 

 

Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių

kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo,

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo forma)

__________________________________________________________________________

(kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas ir teisinė forma)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas,

__________________________________________________________________________

adresas (buveinė), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

___________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTAS TUŠČIAS LAIKMENAS IR (AR) ĮRENGINIUS

 

____________ Nr. _______

(data)

 

Pranešimas pateiktas už laikotarpį: nuo ___________ iki _____________________________ .

 

£[] Asmuo, pagaminęs ir pirmą kartą parduodantis tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius Lietuvos Respublikoje.

£[] Asmuo, įvežęs tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pirmą kartą parduodantis juos Lietuvos Respublikoje.

 

 

Tuščia laikmena, įrenginys, asmeninis kompiuteris (arba atsakingos asociacijos priskirtas kodas)

Talpa

Pirmojo pardavimo kaina1

Pirmojo pardavimo dokumento pavadinimas

Pirmojo pardavimo dokumento numeris

Pirmojo pardavimo data

Parduotas kiekis

Pirkėjas2

Apskaičiuoto kompensacinio atlyginimo suma

TUŠČIOS LAIKMENOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENINIAI KOMPIUTERIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

1 Pildoma, kai už tuščias laikmenas mokamas 6 proc. kompensacinis atlyginimas nuo pirmo pardavimo kainos be mokesčių.

2 Jeigu tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius įsigyja fizinis asmuo, pažymėti santrumpa F. A., jeigu juridinis asmuo, – nurodyti įmonės pavadinimą ir kodą.

 

Patvirtinu, kad pateiktoje ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių

kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių

atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo,

paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo forma)

 

__________________________________________________________________________

(asmens pavadinimas ir teisinė forma, kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas (buveinė)

__________________________________________________________________________

(telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

__________________________________________________________________________

(banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, į kurią turi būti pervestas grąžinamas kompensacinis atlyginimas)

 

atstovaujamas (-a) ___________________________________________  ir veikiantis (-i) pagal

 

___________________________________________________________________________

(nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas (dokumentas)

 

_________________________

(adresatas)

 

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMPENSACINĮ ATLYGINIMĄ

___________ Nr. ________

(data)

 

I. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; 2012, Nr. 6-177) 20 straipsniu ir Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. ___________________ ______d. nutarimu Nr. _______ (Žin., 2012, Nr. ___________), teikiame šį prašymą grąžinti kompensacinį atlyginimą ir pranešame, kad įsigytos tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai, už kuriuos gali būti grąžinamas sumokėtas kompensacinis atlyginimas, yra:

 

£[] Išvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos _______________________________________ .

(išvežimo data)

£[] Naudojami neįgalių žmonių reikmėms.

 

£[] Naudojami profesionalioms reikmėms pagal Pavyzdinio profesionalių reikmių sąrašo (Aprašo 1 priedas) _______ punktą.

 

DEKLARUOJAME, kad tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai naudojami išimtinai profesionalioms reikmėms, ir užtikriname, kad tuščios laikmenos ir (ar) įrenginiai nėra ir nebus naudojami darbuotojų ar jų klientų asmeniniams poreikiams.

 


II. Informacija apie įsigytas tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Talpa

Vienetų skaičius

Kompensacinio atlyginimo mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas, adresas*

Sumokėta kompensacinio atlyginimo suma*

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

III. PRIDEDAMA:

1. £[] Tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių pirkimo PVM sąskaita faktūra ar kitas apskaitos dokumentas. Iš viso: __ vnt.

2. £[] Dokumentai, patvirtinantys tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Iš viso: __ vnt.

 

Pasirašydami šį prašymą, patvirtiname, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami, taip pat pažymime, kad esame susipažinę su Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos apraše nustatyta kompensacinio atlyginimo grąžinimo tvarka ir atsisakymo grąžinti kompensacinį atlyginimą pagrindais.

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

IV. Prašymą priėmė

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

201_ m. ____________________d.

 

Atsisakymo grąžinti kompensacinį atlyginimą priežastys:

£[] Dėl kompensacinio atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo neišvežė tuščių laikmenų ir (ar) įrenginių iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

 

£[] Dėl kompensacinio atlyginimo grąžinimo kreipęsis asmuo tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius naudoja kitiems tikslams, nei nurodyta jo pateiktame prašyme.

 

£[] Asmuo praleido Aprašo 25 punkte numatytą prašymo pateikimo terminą.

 

_______________

*Pildo asmenys, įsigiję tuščias laikmenas ir (ar) įrenginius jų pirmojo pardavimo metu.

 

_________________