LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2012–2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-973

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 91-4824),

tvirtinu Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 metų priemones (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Suderinta

Viešųjų pirkimų tarnybos

2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 4S-4438

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-973

 

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ ĮGYVENDINIMO 2012–2015 METŲ PRIEMONĖS

 

Uždavinys

Įgyvendinimo priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

1. Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus atlikti žaliuosius pirkimus

1.1. periodiškai atlikti žaliųjų pirkimų mokymo programos pakeitimus;

Aplinkos ministerija

2012–2015 metai

1.2. organizuoti perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams mokymus žaliųjų pirkimų klausimais;

Viešųjų pirkimų tarnyba

2012–2015 metai

1.3. rengti ir platinti perkančiosioms organizacijoms rekomendacinę ir mokomąją medžiagą apie žaliuosius pirkimus;

Viešųjų pirkimų tarnyba, Aplinkos ministerija

2012–2015 metai

1.4. organizuoti konferenciją žaliųjų pirkimų tema.

Aplinkos ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba

2014 metai

2. Skatinti tiekėjus pateikti į rinką kuo daugiau aplinkai palankių produktų

Parengti ir išplatinti tiekėjams ir (ar) perkančiosioms organizacijoms informacinius pranešimus apie prekėms, paslaugoms ir darbams keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus ir atitiktį jiems įrodančius dokumentus.

Aplinkos ministerija

2012–2015 metai

3. Užtikrinti, kad žalieji pirkimai būtų atliekami pagal aplinkos apsaugos kriterijus, o įsigyti produktai būtų palankūs aplinkai

3.1. įvertinti nustatytus 1-osios, 2-osios ir 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 84-4110), ir, jeigu reikalinga, atlikti pakeitimus;

Aplinkos ministerija

2012–2015 metai

3.2. nustatyti sąrašą produktų (4-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai ir nustatyti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus;

Aplinkos ministerija

2013 metai

3.3. nustatyti sąrašą produktų (5-oji produktų grupė), kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai ir nustatyti šiai produktų grupei aplinkos apsaugos kriterijus;

Aplinkos ministerija

2015 metai

3.4. atlikus aplinkai palankių produktų rinkos tyrimus ir integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertinimo studiją, įvertinti ir apsvarstyti gautus rezultatus, pasiūlyti žaliųjų pirkimų tikslus naujam periodui;

Aplinkos ministerija

2015 metai

3.5 nustatyti žaliųjų pirkimų tikslus naujam periodui ir parengti šių tikslų įgyvendinimo priemonių planą.

Aplinkos ministerija

2015 metai

4. Rinkti ir kaupti informaciją apie aplinkai palankius produktus, informuoti perkančiąsias organizacijas apie aplinkai palankius produktus ir aplinkos apsaugos kriterijus, pagal kuriuos turėtų būti atliekami žalieji pirkimai

4.1. atlikti aplinkai palankių produktų rinkos tyrimus;

Aplinkos ministerija

2013 ir 2015 metai

4.2. parengti integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio aplinkai vertinimo studiją;

Aplinkos ministerija

2014 metai

4.3. teikti savo interneto svetainėje informaciją apie aplinkai palankius produktus, aplinkos apsaugos kriterijus, kitą perkančiosioms organizacijoms, tiekėjams ir vartotojams naudingą informaciją.

Aplinkos ministerija

2012–2015 metai

5. Atlikti žaliųjų pirkimų stebėseną

Kaupti statistinius duomenis apie atliktus žaliuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje, pateikti stebėsenos duomenis Aplinkos ministerijai.

Viešųjų pirkimų tarnyba

2012–2015 metai

 

_________________