LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

Į S T A T Y M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO IR VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2006 m. liepos 19 d. Nr. X-789

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO IR PRIEDĖLIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97)

 

1 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis Įstatymas (priedėlis). Pareiginės algos koeficiento vienetas yra pareiginės algos bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Ateinančių finansinių metų bazinį dydį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės tarnautojams atstovaujančių profesinių sąjungų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.“

 

2 straipsnis. Priedėlio pakeitimas

Priedėlyje vietoj žodžių „Minimalios mėnesinės algos dydžiais“ įrašyti žodžius „Baziniais dydžiais“ ir priedėlį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo

priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ KATEGORIJOS IR PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

 

Baziniais dydžiais

 

PAREIGYBIŲ KATEGORIJOS

PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

1

2,35

2

2,55

3

2,75

4

2,95

5

3,2

6

3,5

7

3,8

8

4,1

9

4,4

10

4,8

11

5,2

12

5,7

13

6,3

14

7,0

15

7,8

16

8,7

17

9,7

18

10,8

19

11,9

20

13,0“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 2, 4 STRAIPSNIŲ IR PRIEDĖLIO PAKEITIMAS

 

 

(Žin., 2000, Nr. 75-2271, Nr. 92-2887; 2001, Nr. 43-1492, Nr. 48-1661; 2002, Nr. 43-1606, Nr. 72-3018, Nr. 73-3104; 2003, Nr. 17-703, Nr. 35-1464, Nr. 42-1920, Nr. 59-2639, Nr. 94-4247, Nr. 123-5589; 2005, Nr. 28-877)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: „5) lygių galimybių kontrolieriui;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės politikus, teisėjus ir valstybės pareigūnus atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį.“

2. 4 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių ir santrumpos „Vyriausybės patvirtintos MMA“ įrašyti žodžius „bazinio dydžio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.“

 

3 straipsnis. Priedėlio pakeitimas

Priedėlyje vietoj santrumpos „MMA“ įrašyti žodžius „Baziniais“, vietoj žodžių „Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius“ įrašyti žodžius „Lygių galimybių kontrolierius“ ir priedėlį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

2000 m. rugpjūčio 29 d.

įstatymo

Nr. VIII-1904

priedėlis

 

I. VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Seimo Pirmininkas

17

2.

Seimo pareigūnai:

 

2.1.

Pirmininko pirmasis pavaduotojas

14

2.2.

Pirmininko pavaduotojai, Seimo opozicijos lyderis

13

2.3.

Komitetų pirmininkai

12,2

2.4.

Komitetų pirmininkų pavaduotojai

10,8

2.5.

Pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų

 

 

pirmininkai

10,5

2.6.

Nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

9,8

 

2.7.

Frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis:

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

2.7.1.

nuo 7 iki 10 narių

10,2

9,8

2.7.2.

nuo 11 iki 20 narių

10,5

10,1

2.7.3.

nuo 21 iki 30 narių

11,1

10,4

2.7.4.

nuo 31 iki 40 narių

11,9

11

2.7.5.

daugiau kaip 40 narių

12,5

11,6

 

3.

Seimo nariai

9,5

4.

Vyriausybė:

 

4.1.

Ministras Pirmininkas

17

4.2.

Ministrai

14

 

5.

Savivaldybių merai ir merų pavaduotojai

Savivaldybės teritorijoje gyvena

per 100 tūkst. gyventojų

iki 100 tūkst. gyventojų

5.1

Merai

12,2

10,5

5.2.

Merų pavaduotojai

10,5

8,8

 

II. TEISĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pareiginės algos s koeficientas

Pirmininko ar jį pavaduojančiojo (kai nėra etatinio pavaduotojo)

Pirmininko pavaduotojo

Skyriaus pirmininko

Teisėjo

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

17

15,5

2.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

17

15,5

14,5

3.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

16

14,5

13,75

4.

Lietuvos apeliacinis teismas

15

13,5

13

5.

Apygardų teismai

12

11

10,5

6.

Apygardų administraciniai teismai

11

10,5

7.

Apylinkių teismai:

 

 

 

 

7.1.

kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų

10

9,5

8,5

7.2.

kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų

9,5

9

8,5

 

III. PROKURORŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Generalinė prokuratūra:

 

1.1.

generalinis prokuroras

16,7

1.2.

generalinio prokuroro pavaduotojas

15,2

1.3.

departamento vyriausiasis prokuroras

14,7

1.4.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

14,5

1.5.

departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,3

1.6.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,1

1.7.

ONKT departamento prokuroras

13,8

1.8.

departamento prokuroras

13,1

1.9.

skyriaus prokuroras

13,0

1.10.

prokuroras

12,9

2.

Apygardų prokuratūros:

 

2.1.

vyriausiasis prokuroras

11,8

2.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

10,8

2.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

10,4

2.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

10,1

2.5.

ONKT prokuroras

10,0

2.6.

prokuroras

9,5

3.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių

 

 

prokuratūros:

 

3.1.

vyriausiasis prokuroras

9,8

3.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

9,3

3.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

8,5

3.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,4

3.5.

prokuroras

8,3

4.

Šiaulių ir Panevėžio miestų apylinkių prokuratūros:

 

4.1.

vyriausiasis prokuroras

9,7

4.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

9,2

4.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

8,5

4.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,4

4.5.

prokuroras

8,3

5.

Kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros:

 

5.1.

vyriausiasis prokuroras

9,3

5.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,8

5.3.

prokuroras

8,0

 

Pastaba. ONKT – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimas.

 

IV. VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Valstybės kontrolė:

 

1.1.

valstybės kontrolierius

15,5

1.2.

valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

13,8

2.

Seimo kontrolieriai:

 

2.1.

įstaigos vadovas

13

2.2.

Seimo kontrolieriai

12

3.

Nacionalinės teismų administracijos direktorius

12

4.

Lygių galimybių kontrolierius

12

5.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

12

6.

Žurnalistų etikos inspektorius

12

7.

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų – Konkurencijos tarybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos, Vertybinių popierių komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos:

 

7.1.

pirmininkai

12

7.2.

pavaduotojai

11

7.3.

nariai

9,5

8.

Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų:

 

8.1.

pirmininkai

9

8.2.

pavaduotojai

7,3

8.3.

nariai

7

9.

Kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų:

 

9.1.

vadovai

8

9.2.

pareigūnai

7

10.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos:

 

10.1.

pirmininkas

12

10.2.

nariai

9,5

11.

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos:

 

11.1.

pirmininkas

12

11.2.

pavaduotojai

11

11.3.

nariai

9,5

 

Pastaba. Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

 

1. 2006 metų bazinis dydis, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas, yra lygus 430 litų.

2. Vyriausybė, teikdama Seimui 2007 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, kartu pateikia ir siūlomą tvirtinti 2007 metų pareiginės algos bazinį dydį, kurį, numatydama reikalingus asignavimus 2007 metų valstybės ir savivaldybių biudžetuose, apskaičiuoja įvertinusi 2005 metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką.

3. Vyriausybė siūlomą tvirtinti 2008 ir vėlesnių metų bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas, pateikia Seimui kasmet iki gegužės 1 dienos.

4. Vyriausybė per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo turi peržiūrėti ir pakeisti galiojančius teisės aktus, nustatydama, kad apskaičiuojant darbo užmokestį vietoj minimalios mėnesinės algos taikomas pareiginės algos bazinis dydis.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________