Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 10 D. NUTARIMO Nr. 1387 „DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMĄ“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 3 d. Nr. 893

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755):

1.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

„2. Žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 procento ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka.“

1.2. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

_________________