LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 613 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. birželio 16 d. Nr. 857

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ (Žin., 1995, Nr. 37-929), įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „(įskaitant kelionės laiką)“ žodžius „(neskaitant kelionės laiko)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS