LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO Nr. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 14 d. Nr. A1-504/V-1031

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1253; 2006, Nr. 52-1918; 2007, Nr. 21-782, Nr. 99-4027; 2010, Nr. 62-3075):

1. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia NDNT elektroniniu būdu šiuos dokumentus:“.

2. Išdėstome 9 punktą taip:

„9. Asmuo šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus (išskyrus asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT), kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia registruotu paštu į NDNT. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.“

3. Išdėstome 10 punktą taip:

„10. Asmuo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

4. Išdėstome 13.1 punktą taip:

„13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esančia medicinine informacija ir (ar) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka.“

5. Išdėstome 34.2 punktą taip:

„34.2. atlikus pakartotinį darbingumo lygio vertinimą dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar profesinės ligos, pakeičiamas anksčiau priimtas NDNT sprendimas. Tokiu atveju darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime nurodyta darbingumo lygio nustatymo termino pradžia. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos laikomos negaliojančiomis.“

6. Išdėstome 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys


Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. lapkričio 14 d.

įsakymo Nr. A1-504/V-1031

redakcija)

 

___________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

SIUNTIMAS Į NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBĄ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

20_-_-_

Nr.

______

 

(data)                                                       

 

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amžius:

 

 

 

metai

 

 

mėnesiai

 

Dabartinės gyvenamosios vietos adresas ___________________________________________

__________________ Tel. _____________________________________________________ ,

Mob. tel. ____________ El. paštas: ______________________________________________ .

Darbovietė / Ugdymo įstaiga ___________________________________________________ .

Pareigos ___________________________________________________________________ .

 

1. Išsami ligos anamnezė:

 

 

 

 

2. Taikytas gydymas:

ambulatorinis

medikamentinis

stacionarus

chirurginis

medicininė reabilitacija

 

kitas (-ti) (išvardinti):

 

 

3. Būklės ir gydymo eiga:

 

 

 

 

4. Sveikatos būklės aprašymas:

 

Konsultacijos data

Gydytojo specialybė

Išliekantys organizmo funkcijų sutrikimai, tyrimų duomenys, gydytojų specialistų išvados, patvirtinančios ligos sunkumą ir diagnozę

Priedai

(prisegami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Barthel indeksas

 

 

lentelė2 __

 

 

__________________

1 Pildoma, kai reikia.

2 Lentelė – savarankiškumo įvertinimo Barthel indeksu metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 196/40.

 

6. Laikinojo nedarbingumo trukmė per paskutinius 12 mėn.

 

 

 

 

7. Pagrindinė diagnozė:

 

TLK-10-AM kodas

 

Žodžiais:

 

 

Funkcinė klasė _____ , laipsnis ______, stadija _______, eiga / forma ___________________ .

 

8. Kitos diagnozės:

 

TLK-10-AM kodas

 

Žodžiais:

 

 

Funkcinė klasė _____ , laipsnis ______, stadija _______, eiga / forma ___________________ .

 

......................................................................................................................................................

 

TLK-10-AM kodas

 

Žodžiais:

 

 

Funkcinė klasė _____ , laipsnis ______, stadija _______, eiga / forma ___________________ .

 

......................................................................................................................................................

 

TLK-10-AM kodas

 

Žodžiais:

 

 

Funkcinė klasė _____ , laipsnis ______, stadija _______, eiga / forma ___________________ .

 

9. Siunčiamas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą:

 

dėl darbingumo lygio nustatymo

pirmą kartą

dėl neįgalumo lygio nustatymo

baigiantis terminui

dėl specialiųjų poreikių nustatymo

būklei pasikeitus

 

asmeniui ar jo atstovui pagal įstatymą reikalaujant

 

T v i r t i n u, kad atsakau už pateiktų asmens medicininių duomenų teisingumą.

 

___________

(gydytojo vardas ir pavardė)

____________

(gydytojo kodas)

__________

(specialybė)

__________

(parašas)

 

_________________