LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 21 d. Nr. D1-387

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725), 7.5 punktu ir siekdamas skatinti privačių miškų savininkus ūkininkauti savo valdose pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio naudojimo principus:

1. Tvirtinu konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams skirti po vieną valstybinį miškų pareigūną į konkurso vertinimo komisiją.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-387

 

KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo, finansavimo, laimėtojų apdovanojimo tvarką.

 

II. KONKURSO TIKSLAI

 

2. Skatinti privačių miškų savininkus ūkininkauti savo miško valdose pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio tvarkymo ir naudojimo principus.

3. Išrinkti kiekvieno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje pavyzdingiausiai tvarkomas privačių miškų valdas.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

4. Konkurse turi teisę dalyvauti kiekvienas miško savininkas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

4.1. valda nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (arba fiziniams asmenims bendrosios nuosavybės teise) ir yra tvarkoma ne trumpiau kaip penkerius metus pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą;

4.2. valdoje per paskutiniuosius penkerius metus laikantis teisės aktų reikalavimų buvo vykdytos miško ugdymo arba miško atkūrimo priemonės;

4.3. valdos savininkas per paskutiniuosius penkerius metus nebuvo baustas administracinėmis baudomis už miško tvarkymo reikalavimų pažeidimus;

4.4. valdos savininkas turi miškininkystės išsilavinimą arba yra baigęs 40 val. trukmės miško savininkų mokymo kursus.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

5. Pavyzdingai tvarkomą privačios miško valdos konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Aplinkos ministerijos skelbiamą konkursą šiai paslaugai pirkti laimėjusi institucija (toliau – Konkurso organizatorius).

6. Konkursas organizuojamas kiekvieno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje.

7. Apie Konkursą ir galimybes dalyvauti jame ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki valdų atrinkimo Konkursui paskelbiama vietinėje spaudoje (ne mažiau kaip viename laikraštyje kiekvieno rajono teritorijoje), skelbime nurodant, kokiomis sąlygomis ir tvarka miško savininkai gali dalyvauti Konkurse, kokie yra numatyti apdovanojimai konkurso laimėtojams.

8. Kiekvieno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje tinkamas Konkursui miško valdas atrenka ir įvertina Konkurso organizatoriaus sudarytos komisijos (toliau – Komisijos), į kurių sudėtį įeina organizatoriaus atstovas, taip pat bent po vieną atitinkamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinį miškų pareigūną ir toje teritorijoje veikiančios miško savininkus vienijančios organizacijos atstovą (savo iniciatyva).

 

V. KONKURSO VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

 

9. Kiekviena Konkursui atrinkta valda (atrenkant žiūrima, kad dalyviai atitiktų 4 punkte nustatytus reikalavimus) turi būti apžiūrima vietoje ir įvertinama pagal tokius vertinimo kriterijus:

9.1. miško valdos sanitarinė būklė;

9.2. vykdytų miško ugdymo kirtimų vidutinis įvertinimas;

9.3. vykdytų miško pagrindinių kirtimų vidutinis įvertinimas;

9.4. vykdytų miško atkūrimo priemonių vidutinis įvertinimas;

9.5. valdoje esančių miško infrastruktūros įrenginių vidutinė būklė (miško keliai, sausinimo sistemos, kvartalinės linijos, priešgaisrinės mineralizuotos juostos ir kt.);

9.6. valdos riboženklių ir ribinių linijų būklė;

9.7. miškotvarkos projekte nustatytų aplinkosaugos reikalavimų vykdymas.

10. Vertinama balais: kriterijus įvertinamas maksimaliai – 10 balų, minimaliai – 1 balas. Balai sumuojami. Papildomai nuo 1 iki 10 balų gali būti skiriama už savininko iniciatyvą vykdyti teisės aktams neprieštaraujančias, bet ir neprivalomas miško valdos pagerinimo priemones (savanoriški aplinkosauginiai įsipareigojimai, rekreacinės infrastruktūros kūrimas, pamiškių formavimas, medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais ir kt.). Vertinimas įforminamas priede pateiktoje lentelėje (pridedama).

11. Apžiūroje turi dalyvauti Komisijos nariai ir miško valdos savininkas, kuris Komisijai paprašius gali pateikti papildomą informaciją ar paaiškinimus dėl savo valdos tvarkymo.

 

VI. KONKURSO FINANSAVIMAS

 

12. Konkursas finansuojamas iš specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų.

 

VII. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

13. Pagal vertinimo rezultatus kiekvieno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje turi būti išrenkama geriausiai (pavyzdingai) tvarkoma miško valda (iš viso aštuonios pavyzdingai tvarkomos miško valdos).

14. Visų aštuonių pavyzdingai tvarkomų miško valdų savininkų (Konkurso nugalėtojų) apdovanojimui Konkurso organizatorius nuperka miškų tvarkymui naudingus daiktinius prizus (pvz., krūmapjovės, motopjūklai, medžių matavimo prietaisai, miško sodinimo įrankiai ir kt.), kurių kiekvieno piniginė vertė ne mažesnė kaip 2000 Lt, bei parengia Konkurso nugalėtojų diplomus.

15. Konkurso rezultatai paviešinami ir Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vykdomas tam skirto renginio metu (2008 metais – Europos miškų savaitės renginių metu (2008 m. spalio 20–24 dienomis), apdovanojimus įteikia organizatoriaus ir Aplinkos ministerijos atstovai.

 

_________________

 

Konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatų priedas

 

Privačios miško valdos savininkas ..............................................................................................

(vardas, pavardė)

Privačios miško valdos adresas ...................................................................................................

 

KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

(maksimalus įvertinimas – 10 balų, minimalus – 1 balas)

1.

Miško valdos sanitarinė būklė

 

2.

Vykdytų miško ugdymo kirtimų vidutinis įvertinimas

 

3.

Vykdytų miško pagrindinių kirtimų vidutinis įvertinimas

 

4.

Vykdytų miško atkūrimo priemonių vidutinis įvertinimas

 

5.

Valdoje esančių miško infrastruktūros įrenginių vidutinė būklė (miško keliai, sausinimo sistemos, kvartalinės linijos, priešgaisrinės mineralizuotos juostos ir kt.)

 

6.

Valdos riboženklių ir ribinių linijų būklė

 

7.

Miškotvarkos projekte nustatytų aplinkosaugos reikalavimų vykdymas

 

8.

Papildomi balai*

 

Bendra balų suma

 

 

* Papildomai nuo 1 iki 10 balų gali būti skiriama už savininko iniciatyvą vykdyti teisės aktams neprieštaraujančias, bet ir neprivalomas miško valdos pagerinimo priemones (savanoriški aplinkosauginiai įsipareigojimai, rekreacinės infrastruktūros kūrimas, pamiškių formavimas, medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais ir kt.)

 

Pastabos:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Komisijos nariai:      ........................................            ..............................               ....................

(atstovaujama institucija)                      (vardas, pavardė)                             (parašas)

.......................................            ..............................               ....................

 

.......................................            ..............................               ....................

 

.......................................            ..............................               ....................

 

_________________