LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. rugsėjo 27 d. Nr. 203

Vilnius

 

Iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžių“ (Žin., 1996, Nr. 87- 2075; 1998, Nr. 56-1571, Nr. 99-2756; 1999, Nr. 33-979, Nr. 66-2136) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

 

DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329) 19 straipsniu,

tvirtinu Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius (pridedama).“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministro 1996 m.

rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57

 

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI

 

1.    Už nekilnojamojo daikto perleidimo,                             nuo daikto (mainų atveju nuo didesnio

perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo)             mainomo daikto) vertės:

ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 2         

punkte nurodytas sutartis, patvirtinimą                          iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne

mažiau kaip 50 Lt;

 

nuo 30001 Lt iki 100000 Lt – 300 Lt

plius 0,7 procento nuo sumos,

viršijančios 30000 Lt;

 

virš 100000 Lt – 790 Lt plius 0,5

procento nuo sumos, viršijančios

100000 Lt

2.    Už nekilnojamojo daikto dovanojimo                            30-100 Lt

sutuoktiniui, tėvams, vaikams ar mainų tarp šių

asmenų sutarties patvirtinimą                                      

3.    Už kilnojamojo daikto perleidimo ar perdavimo            0,5 procento nuo daikto vertės, bet ne

už turtinę skolą (skolos padengimo) sutarties,                mažiau kaip 70 Lt

išskyrus 4 punkte nurodytas sutartis,

patvirtinimą                                                                 

4.    Už kilnojamojo daikto dovanojimo                                30 Lt

sutuoktiniui, tėvams, vaikams ar mainų tarp šių

asmenų sutarties patvirtinimą                                      

5.    Už akcijų perleidimo sutarties patvirtinimą                  0,5 procento nuo akcijų pardavimo

kainos, bet ne mažiau kaip 100 Lt

6.    Už teisių pirkimo-pardavimo ar dovanojimo                15-100 Lt

sutarties patvirtinimą                                                   

7.    Už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą:             

7.1. fiziniams asmenims                                                      30-100 Lt

7.2. juridiniams asmenims                                                   1 procentas nuo sutartyje nurodytos

                                                                                            sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt

8.    Už turto (nekilnojamojo daikto) sujungimo ar             0,5 procento nuo turto (daikto) vertės, bet

padalijimo sutarties patvirtinimą                                 ne mažiau kaip 100 Lt

9.    Už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo                 0,5 procento nuo sutartyje nurodytos

(finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą                            nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant

už visą nuomos terminą, bet ne didesnį

kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 100

Lt

10.  Už kilnojamojo daikto nuomos ar lizingo                    50 Lt

(finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą                  

11.  Už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties               100 Lt

patvirtinimą                                                                 

12.  Už kilnojamojo daikto panaudos sutarties                   50 Lt

patvirtinimą                                                                

13.  Už paskolos ar kreditavimo sutarties                           0,3 procento nuo paskolos (kredito)

patvirtinimą                                                                  sumos ar daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 50 Lt

14.     Už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo         0,2 procento nuo reikalavimo ar skolos

sutarties patvirtinimą                                                   dydžio sutarties sudarymo metu, bet ne

mažiau kaip 50 Lt

15.     Už preliminarinės sutarties patvirtinimą                    50-200 Lt

16.     Už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties             100-300 Lt

patvirtinimą                                                               

17.     Už juridinio asmens steigimo sandorio                      100-300 Lt

patvirtinimą                                                               

18.     Už vedybų sutarties patvirtinimą                               100-300 Lt

19.     Už hipotekos ar kilnojamojo daikto įkeitimo             nuo įkeičiamo daikto vertės:

lakšto patvirtinimą                                                     iki 30000 Lt – 50 Lt;

nuo 30001 Lt iki 70000 Lt – 100 Lt;

nuo 70001 Lt iki 100000 Lt – 150 Lt;

nuo 100001 Lt iki 200000 Lt – 200 Lt;

daugiau kaip 200000 Lt – 300 Lt

20.     Už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio,           50-100 Lt

išskyrus 19 punkte nurodytus sandorius,

patvirtinimą                                                               

21.     Už nekilnojamojo daikto priėmimo- perdavimo        30 Lt

dokumento patvirtinimą                                          

22.     Už pavedimo sutarties patvirtinimą                           10-30 Lt

23.     Už įgaliojimo, išskyrus 24 punkte nurodytą

įgaliojimą, patvirtinimą:                                           

23.1.    sutuoktiniui, tėvams, vaikams                                  15 Lt

23.2.    kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims               40 Lt

24.     Už vienkartinio įgaliojimo patvirtinimą                     10 Lt

25.     Už testamento patvirtinimą                                       30-100 Lt

26.     Už pareiškimo apie palikimo priėmimą

patvirtinimą                                                                20 Lt

27.     Už pareiškimo apie atsisakymą nuo palikimo

patvirtinimą                                                                20 Lt

28.     Už vienašalio sandorio, išskyrus sandorius,               20 Lt

nurodytus 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27

punktuose, patvirtinimą                                            

29.     Už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar                    30-100 Lt

papildymo patvirtinimą                                            

30.     Už sandorio, išskyrus nurodytus 1- 29                      50-100 Lt

punktuose, patvirtinimą                                           

31.     Už asmeninio testamento ar oficialiajam                   40 Lt

testamentui prilyginamo testamento saugojimą        

32.     Už testamento paskelbimą                                         5-30 Lt

33.     Už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą:               

33.1.  fiziniams asmenims į piniginį indėlį ir                        20 Lt

atkuriamąsias santaupas                                           

33.2.    fiziniams asmenims į kitą turtą                                nuo paveldimo turto vertės: iki 30000

                                                                                            Lt – 50 Lt; virš 30000 Lt – 100 Lt;

33.3.    juridiniams asmenims                                               0,5 procento nuo paveldimo turto

                                                                                            vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt

34.       Už nuosavybės teisės į dalį bendro sutuoktinių       20-50 Lt

turto liudijimo pergyvenusiam sutuoktiniui

išdavimą                                                                   

35.       Už jūrinio protesto priėmimą                                   250-400 Lt

36.       Už vekselių ir čekių protestavimą                            50 Lt

37.       Už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir                 0,5 procento nuo išieškomos sumos, bet

neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose             ne mažiau kaip 50 Lt

darymą                                                                    

38.       Už piniginių sumų priėmimą į depozitinę                iki 1000 Lt – 10 Lt;

sąskaitą                                                                   nuo 1001 Lt iki 5000 Lt – 20 Lt;

nuo 5001 Lt iki 10000 Lt – 30 Lt;

daugiau kaip 10000 Lt – 50Lt

39.       Už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar          30 Lt

išduoto dokumento dublikato išdavimą                 

40.       Už dokumento nuorašo (kopijos) ar išrašo              3 Lt

tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį)                  

41.       Už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą         10 Lt

tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį)                   

42.       Už parašo dokumente tikrumo paliudijimą              3 Lt

43.       Už vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimo      20 Lt

perdavimą kitiems fiziniams ir juridiniams

asmenims                                                                

44.       Už kitų notarinių veiksmų atlikimą (išskyrus 1-      5-10 Lt

43 punktuose nurodytus notarinius veiksmus)

45.       Už sandorio projekto parengimą                              50-100 Lt

46.       Už konsultacijos suteikimą                                      10-200 Lt

47.       Už dokumento perrašymą ar kopijavimą (vieną      0,5 Lt

puslapį)                                                                   

48.       Už dokumento parengimą, surenkant jo tekstą       3 Lt

kompiuterio ar rašomosios mašinėlės

klaviatūros klavišais (vieną puslapį)                       

 

PASTABOS:

1. Notaro atlyginimą už sutarčių patvirtinimą sumoka šalių susitarimu nurodyti sutarties dalyviai.

2. Nuo atlyginimo sumokėjimo atleidžiamos valstybinės mokesčių inspekcijos, studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmenys, dovanojantys ar kitaip perduodantys turtą labdaros ir paramos gavėjams, įgaliotojai, duodantys įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, labdaros organizacijų ir labdaros fondų steigimo sutarčių dalyviai.

3. Atlyginimas neimamas už susitarimo nutraukti hipotekos lakštų ir kilnojamojo daikto įkeitimo lakštų patvirtinimą tarp tų pačių sutarties šalių ir dėl to paties sutarties dalyko, kai prašymas įregistruoti hipoteką ar kilnojamojo daikto įkeitimą hipotekos teisėjo nutartimi atmestas dėl nuo sandorio šalių nepriklausančių priežasčių.

4. Kitais atvejais asmenis nuo atlyginimo ar jo dalies sumokėjimo notaras gali atleisti atsižvelgdamas į jų materialinę padėtį ir apie tai pažymėdamas notariniame registre ir notaro patvirtintame dokumente.

5. Už notarinių veiksmų, nurodytų 2, 6, 7.1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 44, 45, 46 punktuose, atlikimą notaras ima atlyginimą atsižvelgdamas į atlikto notarinio veiksmo sudėtingumą ir apimtį, neviršijant minėtuose punktuose nurodytų dydžių.

6. Už notarinių veiksmų, išskyrus jūrinio protesto priėmimą, atlikimą ne notaro biuro patalpose pagal fizinių ar juridinių asmenų iškvietimą imamas dvigubas atlyginimas. Notaro kelionės išlaidas apmoka kvietėjai.

7. Į notaro imamą atlyginimą už sandorio patvirtinimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją, sandorio projekto parengimą ir kitas susijusias su sandorio patvirtinimu paslaugas, išskyrus 48 punkte nurodytą paslaugą. Notaro atlyginimas už dokumento spausdinimą spausdintuvu, skaičiuojant visus sudaryto dokumento egzempliorių puslapius, neimamas.

8. Už dokumentų, kuriuos būtina prijungti prie notaro tvirtinamo dokumento, perrašymą ir kopijavimą notaro atlyginimas neimamas.

9. Už išrašų iš notarinio registro išdavimą notaro atlyginimas neimamas.

10. Imant proporcinį mokestį, atlyginimo suma suapvalinama iki dešimties centų: 5 centų suma atmetama, o 6-9 centų suma laikoma dešimčia centų.

11. Išduodant paveldėjimo teisės liudijimus, notaro atlyginimas apskaičiuojamas nuo paveldimo turto vertės liudijimo išdavimo dienai.

12. Tais atvejais, kai fiziniams asmenims išduodamas bendras paveldėjimo teisės liudijimas į atkuriamąsias santaupas, piniginį indėlį ir kitą turtą, imamas notaro atlyginimas, nurodytas 33.2 punkte.

13. Iki bus įdiegta Lietuvos Respublikoje turto vertės nustatymo sistema, parduodamo nekilnojamojo daikto vertė nustatoma pagal šalių susitarimu nustatytą kainą, kitais atvejais nekilnojamojo daikto vertė nustatoma pagal nepriklausomo turto vertintojo išvadą dėl turto vertės dydžio. Nesant nepriklausomo turto vertintojo išvados, turto vertė nustatoma: žemės – pagal nominalią indeksuotą žemės sklypo kainą, pastatų bei statinių – pagal Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymoje nurodytą vertę.

14. Notarų imamo atlyginimo dydžiai, išskyrus apskaičiuojamus procentais, indeksuojami kartą per ketvirtį, taikant vartotojų kainų indeksą, jeigu šis indeksas nuo paskutiniojo indeksavimo yra ne mažesnis negu 1,1. Indeksuoti notarų imamo atlyginimo dydžiai pradedami taikyti nuo ketvirčio antrojo mėnesio pirmos dienos. Notarų imamo atlyginimo indeksuotus dydžius tvirtina teisingumo ministras, suderinęs su finansų ministru.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

2001 m. rugsėjo 27 d.