LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. gruodžio 12 d. Nr. VIII-38

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 102-2319)

 

1 straipsnis. Įstatymo 8 straipsnio 4 dalies papildymas

Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį, papildyti 5 punktu ir visą ją išdėstyti taip:

4. Tarybos nariai negali būti atšaukti iš pareigų, kol nesibaigė jų paskyrimo laikotarpis, išskyrus jeigu:

1) tarybos narys pats atsisako dalyvauti tarybos darbe;

2) tarybos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 mėnesius nedalyvauja tarybos darbe;

3) tarybos narys padaro nusikaltimą ir yra teismo nuteistas;

4) tarybos narys netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

5) pakinta tarybos nario paskyrimo įstatyminis pagrindas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________