LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS TOKIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 23 d. Nr. 3-289

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 8 straipsnio 1 dalimi, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530; 2011, Nr. 120-5652), 213 punktu ir Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771; 2007, Nr. 37-1357):

1. T v i r t i n u Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-150 „Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1783; 2008, Nr. 17-593) 1.3 ir 2 punktus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-150 „Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-593) 4 punktą.

4. P a v e d u Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos iki šio įsakymo įsigaliojimo patvirtinti leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis rekvizitus ir prašymo gauti šiuos leidimus formą.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289

 

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS TOKIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų gauti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos „didžiagabaritė transporto priemonė“ ir „sunkiasvorė transporto priemonė“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), sąvokos „bendroji masė“, „transporto priemonės savininkas“ ir „transporto priemonės valdytojas“ – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302), sąvokos „transporto priemonė“, „didžiausioji leidžiamoji masė“ ir „masė su kroviniu“ – kaip apibrėžta Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530).

3. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamosios bendrosios masės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870).

4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 52-1691; 2005, Nr. 36-1174), galima važiuoti tik gavus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) leidimą.

5. Leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vežant nedalomus krovinius išduodami, kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis. Nedalomas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežanti transporto priemonė su kroviniu neviršytų maksimalių leidžiamų matmenų ir (ar) leidžiamos ašies (ašių) apkrovos ir (ar) leidžiamos bendrosios masės.

6. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, skirtomis žmonėms ir (arba) kroviniams keliais vežti, išskyrus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, mokamas mokestis. Mokesčio dydžiai nustatyti Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžiuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Žin., 2005, Nr. 53-1799). Mokestį apskaičiuoja ir už jo apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantys Inspekcijos pareigūnai.

7. Leidimus išduoda Inspekcija, važiavimo maršrutą suderinusi su:

7.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

7.2. Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.

8. Šio Aprašo 7 punkte nurodytas važiavimo maršrutas derinamas faksu arba elektroniniu būdu tokia tvarka:

8.1. Inspekcija prašymą suderinti važiavimo maršrutą šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos;

8.2. važiavimo maršrutą derinančios institucijos suderina didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme nurodytą važiavimo maršrutą, suderina pakeistą važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Inspekcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos;

8.3. kai derinamas šio Aprašo 11 punkte nurodytos didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršrutas, važiavimo maršrutą derinančios institucijos patikrina, ar nepasikeitė sąlygos, kad būtų leidžiama didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme nurodytu metu šia transporto priemone važiuoti paruoštu ir suderintu maršrutu, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Inspekcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos pakartotinai suderina važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako pakartotinai derinti važiavimo maršrutą.

9. Leidimas gali būti:

9.1. važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams, jei transporto priemonės matmenys viršija maksimalius leidžiamus: aukštį iki 50 cm (įskaitytinai) ir (ar) plotį iki 100 cm (įskaitytinai) ir (ar) ilgį iki 500 cm (įskaitytinai);

9.2. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės matmenys viršija maksimalius leidžiamus: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm;

9.3. važiuoti vieną kartą arba mėnesiui, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą iki 4 t (įskaitytinai);

9.4. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą nuo 4,1 t iki 8 t (įskaitytinai);

9.5. važiuoti vieną kartą, jei transporto priemonės bendroji masė viršija maksimalią leidžiamą.

10. Norint gauti leidimą, Inspekcijai būtina pateikti:

10.1. Inspekcijos nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nurodant:

10.1.1. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją (vardą ir pavardę ar pavadinimą ir kodą), jo adresą, telefoną, faksą ar elektroninio pašto adresą;

10.1.2. detalų važiavimo maršrutą nurodant valstybinės reikšmės kelių ir šio Aprašo 7.2 punkte nurodytų miestų gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius;

10.1.3. važiavimo datą ar, jei važiavimas šio Aprašo 11 punkte nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone truks ilgiau nei vieną dieną, važiavimo pradžios datą, ar, jei prašoma leidimo mėnesiui ar metams, leidimo galiojimo pradžios datą;

10.1.4. duomenis apie didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę:

10.1.4.1. markę (-es), modelį (-ius), valstybinį (-ius) numerį (-ius);

10.1.4.2. transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

10.1.4.3. ilgį, plotį ir aukštį;

10.1.4.4. transporto priemonės masę su kroviniu;

10.1.4.5. ašių skaičių, tipą, pakabos tipą, atstumus tarp ašių ir jų apkrovų dydžius;

10.1.4.6. posūkio spindulius;

10.1.5. krovinio pavadinimą, jo masę ir matmenis;

10.2. dokumentus, patvirtinančius važiavimo maršruto suderinimą pagal šio Aprašo 11 punktą;

10.3. administracinio teisės pažeidimo protokolą arba jo kopiją, norint gauti leidimą šio Aprašo 44.2 ir 44.3 punktuose nurodytais atvejais;

10.4. dokumentus (pvz., pažymas), patvirtinančius Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms ir didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių priskyrimą atitinkamai grupei.

11. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės, kurios matmenys su kroviniu viršija maksimalius leidžiamus: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm, ir (ar) bendroji masė viršija maksimalią leidžiamą daugiau nei du kartus, savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, prieš teikdamas prašymą išduoti leidimą, paruošia ir su šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytomis institucijomis suderina važiavimo maršrutą, kurį nurodo prašyme išduoti leidimą.

12. Pasirašytą prašymą išduoti leidimą pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas, ar jo įgaliotas asmuo.

13. Prašymas išduoti leidimą Inspekcijai gali būti pateikiamas tiesiogiai, faksu, paštu ar elektroniniu būdu.

14. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o šio Aprašo 15 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 2 darbo dienoms, kol didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas sumokės valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą ir (ar) šio Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, kad būtų galima išduoti leidimą pagal šio Aprašo 20 punktą.

15. Kai tuo pačiu maršrutu planuojama tam tikrą laikotarpį važiuoti ta pačia arba skirtingomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, jų savininkas ar valdytojas gali prašyti Inspekciją tam laikotarpiui suderinti su šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytomis institucijomis didžiausių matmenų, ašies (ašių) apkrovų ir (ar) bendrosios masės didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą. Suderinus važiavimo maršrutą, Inspekcija leidimus išduoda pakartotinai nederindama atskirų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršruto su šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytomis institucijomis, tačiau šios institucijos turi teisę pasikeitus eismo sąlygoms ar kelių būklei bet kada atšaukti savo sprendimą dėl suderinto važiavimo maršruto.

16. Leidimas neišduodamas, jei:

16.1. prašyme išduoti leidimą nurodyti ne visi, netikslūs ir (ar) neteisingi duomenys;

16.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu viršija transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

16.3. nesumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą ir (ar) šio Aprašo 6 punkte nurodytas mokestis (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) negauti tai patvirtinantys duomenys);

16.4. šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytos institucijos nesuderino važiavimo maršruto;

16.5. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija maksimalią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

17. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Leidimų išdavimas ribojamas, kai šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytos institucijos, vadovaudamosi Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771; 2007, Nr. 37-1357), 29 punktu, laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią. Apie leidimų išdavimo ribojimo pradžią ir pabaigą savo interneto svetainėje praneša Inspekcija, iš šio Aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose nurodytų institucijų gavusi atitinkamą informaciją apie laikinai apribotą, nutrauktą eismą ar uždarytą valstybinės reikšmės kelią ar gatvę, kuri yra valstybinės reikšmės kelio tąsa, ir taikomą leidimų išdavimo ribojimą.

19. Leidimų išdavimo sunkiasvorėms transporto priemonėms ribojimo metu su mėnesiui išduotais leidimais važiuoti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik ten, kur laikinai neapribotas ar nenutrauktas eismas ir (ar) neuždaryti valstybinės reikšmės keliai ar gatvės, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsos.

20. Kai prašymas išduoti leidimą yra patenkinamas ir priimamas sprendimas išduoti leidimą, leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis patikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą. Jei:

20.1. valstybės rinkliava nesumokėta (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos negauti tai patvirtinantys duomenys), informaciją apie tai leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas nedelsdamas perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui jo prašyme išduoti leidimą nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu, o šio Aprašo 6 punkte nurodytas mokestis, jei jis turi būti mokamas, neskaičiuojamas ir leidimas neišduodamas;

20.2. valstybės rinkliava sumokėta (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauti tai patvirtinantys duomenys) ir nereikia mokėti šio Aprašo 6 punkte nurodyto mokesčio, leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą gavimo išduoda leidimą;

20.3. valstybės rinkliava sumokėta ir reikia mokėti šio Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas nedelsdamas apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui jo prašyme išduoti leidimą nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu. Kai mokestis sumokamas ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami tai patvirtinantys duomenys, leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą mokestį gavimo išduoda leidimą.

21. Leidimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 dienų (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2012-05-20 imtinai) laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta važiavimo data ar važiavimo pradžios data, jei važiavimas šio Aprašo 11 punkte nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone truks ilgiau nei vieną dieną, ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

22. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2012-06-12 imtinai) arba 12 mėnesių (pvz., nuo 2012-05-14 iki 2013-05-13 imtinai) laikotarpiui. Šio laikotarpio pradžia sutampa su prašyme išduoti leidimą nurodyta leidimo galiojimo pradžios data ir negali būti ankstesnė už leidimo išdavimo datą. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.

23. Leidime važiuoti vieną kartą paviene didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (pvz., automobiliu, savaeige mašina ir pan.) nurodomas transporto priemonės valstybinis numeris. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

24. Leidime važiuoti vieną kartą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginiu, sudarytu iš velkančiosios transporto priemonės ir priekabos (puspriekabės), nurodomos didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginį sudarančios transporto priemonės ir jų ašių skaičius (pvz., dviašis vilkikas ir triašė puspriekabė) ir tik priekabos (puspriekabės) valstybinis numeris, nurodytas prašyme išduoti leidimą. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuriuo leidime nurodytą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginį atitinkančiu arba daugiau ašių turinčiu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės junginiu, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) bendroji masė.

25. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius (pvz., šešiaašis savaeigis kranas, triašis sunkvežimis arba dviašis vilkikas ir triašė puspriekabė), o valstybinis (-iai) numeris (-ai) nenurodomas (-i). Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria (-iuo) leidime nurodytą didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto priemonę arba jos junginį atitinkančia (-iu) arba daugiau ašių turinčia (-iu) didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone arba jos junginiu, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

26. Šio Aprašo 6 punkte nurodyto mokesčio dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo maksimalių leidžiamų transporto priemonių charakteristikų viršijimo ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršruto ilgio. Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė pateikta šio Aprašo priede. Jeigu Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelėje nėra punkto, į kurį vyksta didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė, mokestis skaičiuojamas iki lentelėje pažymėto punkto, esančio arčiausiai nuo to, į kurį vyksta didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė, arba pasinaudojant kelių žemėlapiu.

27. Vienkartinis mokesčio dydis, išreikštas litais už 10 km, maksimalių leidžiamų matmenų viršijimo atveju apskaičiuojamas tokia tvarka: pvz., maksimalus leidžiamas transporto priemonės ilgis viršytas 8 metrais 70 centimetrų. Už maksimalaus leidžiamo ilgio viršijimą 5 metrais taikomas 8,3 Lt vienkartinis tarifas už kiekvienus 10 km, o už maksimalaus leidžiamo ilgio viršijimą dar 3 metrais 70 centimetrų taikomas toks mokesčio dydis: už kiekvieną metrą po papildomą vieno lito mokestį už kiekvienus 10 km, jį padauginus iš 3 m ir padauginus iš koeficiento 1,5. Bendras mokesčio dydis šiuo atveju bus: 8,3 + (1 x 3 x 1,5) = 12,8 Lt už 10 km.

28. Jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės matmenys viršija maksimalius leidžiamus, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienų parametrų viršijimą. Kai viršijamos maksimalios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, mokestis skaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (kiekvienų sudvejintų ašių) maksimalios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą. Kai viršijama maksimali leidžiama ašies (ašių) apkrova ar maksimali leidžiama transporto priemonės bendroji masė, įmokos sumuojamos prie mokesčio už maksimalių leidžiamų matmenų viršijimą. Kai viršijama maksimali leidžiama ašies (ašių) apkrova ir maksimali leidžiama transporto priemonės bendroji masė, mokestis nustatomas tas, kuris yra didesnis, ir įmokos sumuojamos prie mokesčio už maksimalių leidžiamų matmenų viršijimą. Kai sunkiasvorė transporto priemonė turi daugiau ašių, nei nurodyta maksimaliuose leidžiamuose transporto priemonių matmenyse, leidžiamose ašies (ašių) apkrovose, leidžiamosiose bendrosiose masėse, mokestis skaičiuojamas tik už maksimalios leidžiamos masės (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius su nedalomu kroviniu, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t) viršijimą.

29. Kai leidimas išduodamas nustačius šio Aprašo 45 punkte nurodytą atvejį, jei turi būti mokamas šio Aprašo 6 punkte nurodytas mokestis, didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo sumokėti apskaičiuoto ir jau sumokėto, gaunant leidimą, kuriame nurodyti dydžiai buvo viršyti, mokesčio skirtumą.

30. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių, už važiavimą kuriomis valstybinės reikšmės keliais mokamas šio Aprašo 6 punkte nurodytas mokestis, savininkai ar valdytojai mokestį moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodydami įmokos kodą 7840 ir mokesčio sumą.

31. Leidimus išduodantis Inspekcijos pareigūnas leidime įrašo duomenis apie sumokėtą mokestį (mokesčio sumą žodžiais, mokėjimo dokumento datą ir numerį) arba nurodo, kad mokestis nemokamas.

32. Leidimas važiuoti vieną kartą laikomas išduotu, kai informacija apie išduotą leidimą važiuoti vieną kartą ir jo kopija paskelbiami Inspekcijos interneto svetainėje. Išduoto leidimo originalas lieka Inspekcijoje ir saugomas kartu su prašymu išduoti leidimą.

33. Išduotas leidimas gali būti atšauktas, didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui šio Aprašo 13 punkte nurodytais būdais pateikus laisvos formos pranešimą Inspekcijai, jei neprasidėjęs leidime nurodytas laikotarpis, per kurį galima važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, arba jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas pateikia įrodymus, kad nebuvo važiuota leidime nurodytu maršrutu ir didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, išskyrus šio Aprašo 45 punkte nurodytą atvejį. Sumokėtas šio Aprašo 6 punkte nurodytas mokestis didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu gali būti grąžintas arba sumokėta pinigų suma gali būti panaudota už važiavimą ta pačia ar kita didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

34. Pateikti ir (ar) pakrauti krovinius vežti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone neįsitikinus, kad yra išduotas leidimas važiuoti konkrečiu maršrutu ir konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, draudžiama.

35. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik šviesiu paros metu esant geram matomumui. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui tokiomis didžiagabaritėmis transporto priemonėmis leidžiama važiuoti tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėms kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda būtina visais atvejais. Policijos automobilio palyda būtina, jei transporto priemonių junginys viršija 4,5 m plotį ir (arba) 30 m ilgį. Policijos ir (ar) automobilio su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais palyda pasirūpina ir konkrečias palydos sąlygas, kurios netrikdo saugaus eismo, nustato didžiagabaritės transporto priemonės savininkas ar valdytojas.

36. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, šiomis transporto priemonėmis važiuodami per pervažas ar elektros tinklų apsaugos zonose, privalo vadovautis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 (Žin., 2005, Nr. 22-686), 101 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (Žin., 2010, Nr. 39-1877), 16.4 punkto reikalavimais. Jei didžiagabaritės transporto priemonės aukštis nuo kelio paviršiaus yra didesnis kaip 6,0 m ir važiavimo maršrute yra ryšių kabelio orinė linija, važiavimą po ryšių kabelio orine linija didžiagabaritės transporto priemonės savininkas ar valdytojas turi suderinti su šios linijos valdytoju. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkams ar valdytojams rekomenduojama važiavimą per pervažas ir (ar) elektros tinklų apsaugos zonose ir (ar) po ryšių kabelio orines linijas su jų valdytojais suderinti iš anksto, prieš teikiant prašymą pagal šio Aprašo 10 punkto reikalavimus.

37. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai savivaldybių nustatyta tvarka turi gauti jų leidimus važiuoti vietinės reikšmės keliais (gatvėmis).

38. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Leidimų važiuoti vieną kartą su savimi turėti ir pateikti neprivaloma, jų kopijos skelbiamos Inspekcijos interneto svetainėje. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas.

39. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Inspekcijos ir muitinės pareigūnai. Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose. Kontroliuojant, ar didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) turi leidimą važiuoti vieną kartą, Inspekcijos interneto svetainėje tikrinami paskelbti duomenys apie išduotus leidimus ir jų kopijos.

40. Teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Inspekcijos ir muitinės pareigūnai tikrina, ar neviršyti nustatyti maksimalūs leidžiami ir (ar) leidime nurodyti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) bendroji masė. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendrąją masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

41. Jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendroji masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

42. Už teisingą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiškų matmenų, ašies (ašių) apkrovos, bendrosios masės nurodymą dokumentuose atsako didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai.

43. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – iki 1 m (įskaitytinai), aukštį – iki 10 cm (įskaitytinai), plotį – iki 9 cm (įskaitytinai) ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija maksimalią leidžiamąją iki 0,6 t (įskaitytinai), ir (ar) faktinė bendroji masė viršija maksimalią leidžiamąją iki 1 t (įskaitytinai), – tokiai transporto priemonei leidžiama įvažiuoti į Lietuvos Respubliką per muitinės postus ir (ar) važiuoti valstybinės reikšmės keliais be leidimo.

44. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija maksimalią leidžiamąją daugiau kaip 1 t, o jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo:

44.1. tokia didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė į Lietuvos Respubliką neįleidžiama;

44.2. iš didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo (vairuotojo), važiuojančio valstybinės reikšmės keliais, kontroliuojantys pareigūnai, kontroliuojančios institucijos nustatyta tvarka, turi teisę paimti didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės kelionės dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama tik įforminus administracinės teisės pažeidimą ir šio Aprašo nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą. Jei leidimas negali būti išduotas, toliau važiuoti draudžiama, kol didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė nebus nukrauta arba perkrauta į kitą transporto priemonę;

44.3. išvažiuojanti iš Lietuvos Respublikos per pasienio kontrolės punktus tokia didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė išleidžiama tik įforminus administracinės teisės pažeidimą ir šio Aprašo nustatyta tvarka gavus leidimą važiuoti visą maršrutą (tokiu atveju netaikomi šio Aprašo 5, 7 ir 11 punktai).

45. Kai nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys viršija leidime nurodytus daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidime nurodytą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidime nurodytą daugiau kaip 1 t, laikoma, kad jos savininkas ar valdytojas neturi leidimo ir taikomi šio Aprašo 44.1–44.3 punktų reikalavimai.

46. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ir pristatymą gavėjui, taip pat ir didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės saugojimą tenka didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

47. Per klaidą sumokėjus valstybės rinkliavą ar mokestį, permokėjus valstybės rinkliavą ar mokestį arba šio Aprašo 33 punkte nustatytu atveju atšaukus leidimą, kai gali būti sugrąžintas sumokėtas mokestis, valstybės rinkliavos ar mokesčio mokėtojui prašant, Inspekcija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina valstybės rinkliavos ar mokesčio suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal valstybės rinkliavos ar mokesčio mokėtojo rašytinį prašymą Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689), nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija. Kai leidimas buvo išduotas, valstybės rinkliava už leidimo išdavimą negrąžinama.

 

Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais

didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto

priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą

valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto

priemonėmis mokėjimo, administravimo ir

kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

ATSTUMŲ TARP LIETUVOS MIESTŲ IR PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ LENTELĖ

 

_________________