LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL SUTARTIES DĖL VIENODŲ TECHNINIŲ NURODYMŲ RATINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI IR DALIMS, KURIOS GALI BŪTI SUMONTUOTOS IR (ARBA) NAUDOJAMOS RATINĖSE TRANSPORTO PRIEMONĖSE, PRIĖMIMO IR PAGAL ŠIUOS NURODYMUS IŠDUOTŲ PATVIRTINIMŲ ABIPUSIO PRIPAŽINIMO SĄLYGŲ RATIFIKAVIMO

 

2001 m. sausio 25 d. Nr. IX-161

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2000 m. lapkričio 7 d. dekretą Nr. 1075, ratifikuoja Sutartį dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų.

 

2 straipsnis. Sutarties įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria kompetentingą instituciją Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatoms įgyvendinti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________