LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-315 „DĖL KOLEGIJŲ, ĮSTEIGTŲ REORGANIZUOJANT AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS, VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. spalio 18 d. Nr. ISAK-2057

Vilnius

 

Pakeičiu Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ISAK-315 „Dėl Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2071, Nr. 168-6190):

1. įrašau 14 punkte vietoj žodžio „autorines“ žodžius „su jais“;

2. įrašau 28 punkte vietoj žodžio „PMMC „ žodį „SKVC“.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS