LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45 STRAIPSNIŲ, DEŠIMTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 311, 441 STRAIPSNIAIS

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. balandžio 16 d. Nr. IX-842

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131, Nr. 65-1871; 2000, Nr. 89-2755,

Nr. 92-2843; 2001, Nr. 48-1656, Nr. 66-2407)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Vyriausybės veiklos teisiniai pagrindai

Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, kitais teisės aktais ir savo veiklą derina su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.“

 

2 straipsnis. 22 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) koordinuoja ministerijų ir Vyriausybės įstaigų veiklą; svarsto ir aprobuoja ministerijų, Vyriausybės įstaigų strateginius veiklos planus, rengia Valstybės ilgalaikės raidos strategiją ir teikia ją tvirtinti Seimui;“.

 

3 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, Vyriausybės kanclerį, Vyriausybės įstaigų (departamentų, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančių tarnybų, agentūrų, inspekcijų) vadovus;“.

2. 24 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktus pripažinti netekusiais galios.

3. Buvusius 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 punktus laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktais.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šio straipsnio 3 dalies 8, 11 ir 12 punktuose.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus ir juos išdėstyti taip:

8) tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

9) tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;“.

3. Papildyti 26 straipsnio 3 dalį nauju 10 punktu:

10) koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;“.

4. Buvusius 26 straipsnio 3 dalies 10, 11 ir 12 punktus laikyti atitinkamai 11, 12 ir 13 punktais.

5. Pakeisti 26 straipsnio 3 dalies 11 ir 12 punktus ir juos išdėstyti taip:

11) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus;

12) nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;“.

 

5 straipsnis. 29 straipsnio 9 ir 10 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Vyriausybės programa, kuriai Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.“

 

6 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Įstaigos prie ministerijos

1. Prie ministerijos gali būti Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

2. Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.“

 

7 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

1.Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

2. Viceministras:

1) kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

2) koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

3) ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose;

4) dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

5) atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 311 straipsniu

Papildyti Įstatymą 311 straipsniu:

311 straipsnis. Ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai

1. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui.

2. Ministerijos valstybės sekretorius:

1) koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

2) kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

3) organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

4) koordinuoja Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

5) koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų bei programų projektų rengimą ir derinimą;

6) organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų bei ministro įsakymų projektų rengimą;

7) ministro pavedimu Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

8) vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

3. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą.

4. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

5. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

1) organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus bei Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

2) organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus bei Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

3) organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

4) pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

5) vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas.“

 

9 straipsnis. 32 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ministerijoje yra sudaroma kolegija kaip ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos bei kitų institucijų atstovai.“

 

10 straipsnis. 33 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vyriausybės įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Vyriausybės programa, kuriai Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.“

 

11 straipsnis. 37 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Svarbiausi klausimai gali būti aptariami prieš Vyriausybės posėdžius ministrų pasitarimuose, Ministro Pirmininko sudarytuose nuolatiniuose arba laikinuosiuose Vyriausybės komitetuose.“

 

12 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vyriausybės kancleris teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymo.“

2. 40 straipsnio 3 ir 4 dalis pripažinti netekusiomis galios.

3. Buvusias 40 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

4. Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ministras Pirmininkas turi teisę Vyriausybės posėdžio metu pasiūlyti į tvirtinamą darbotvarkę įtraukti ir naujų klausimų. Pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti klausimą į darbotvarkę turi teisę ir ministras Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Balsuojama, ar klausimą įtraukti į darbotvarkę. Jei šiuo klausimu teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

 

13 straipsnis. 41 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausybės nutarimai priimami Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vyriausybės nutarimai pasirašomi Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, jeigu Vyriausybė nenustato kitaip.“

 

14 straipsnis. Dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti dešimtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

MINISTRO PIRMININKO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA“.

 

15 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis.     Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

1. Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai ir kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda Ministrui Pirmininkui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti bei įgyvendinti sprendimus.

2. Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas:

1) koordinuoja Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

2) Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Ministrui Pirmininkui pristatydamas Ministro Pirmininko sprendimus;

3) atlieka kitas Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas.“

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 441 straipsniu

Papildyti Įstatymą 441 straipsniu:

441 straipsnis. Vyriausybės kanceliarija

1. Vyriausybės kanceliarija yra Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

2. Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai yra pavaldūs Vyriausybės kancleriui.“

 

17 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Vyriausybės kancleris

1. Vyriausybės kancleris yra Vyriausybės kanceliarijos vadovas, pavaldus Ministrui Pirmininkui.

2. Vyriausybės kancleris:

1) organizuoja valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių tarybų pateiktų Vyriausybei bei Ministrui Pirmininkui teisės aktų projektų bei programų analizę, prireikus Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei bei Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų bei programų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą;

2) dalyvauja koordinuojant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ir strateginių veiklos planų vykdymą;

3) organizuoja Vyriausybės posėdžių rengimą, dalyvauja juose ir užtikrina, kad būtų rašomi posėdžių protokolai, išleidžiami ir įstatymų nustatyta tvarka „Valstybės žiniose“ skelbiami Vyriausybės nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai;

4) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojus;

5) saugo Vyriausybės antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

6) Vyriausybės reglamento nustatyta tvarka gali organizuoti ministerijų valstybės sekretorių pasitarimus;

7) vykdo kitas Ministro Pirmininko jam pavestas funkcijas.“

 

18 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo peržiūri galiojančius teisės aktus, susijusius su šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, ir prireikus juos pakeičia arba parengia reikalingus projektus ir juos pateikia Lietuvos Respublikos Seimui.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________