LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gegužės 26 d. Nr. X-225

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505)

 

1 straipsnis. 19 straipsnio 3 dalies 5, 6, 7 ir 9 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) ekologiškiems maisto produktams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus;“.

2. 19 straipsnio 3 dalies 6 punkte po žodžių „jei jie atitinka“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir“, žodžius „standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus“ išbraukti, po žodžio „standartus“ įrašyti žodžius „jeigu tokie standartai yra patvirtinti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) šviežiai atšaldytai mėsai ir valgomiems subproduktams (išskyrus naminių paukščių mėsą ir jų valgomus subproduktus), jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti;“.

3. 19 straipsnio 3 dalies 7 punkte po žodžių „jei jie atitinka“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir“, žodžius „standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus“ išbraukti,  po žodžio „standartus“ įrašyti žodžius „jeigu tokie standartai yra patvirtinti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) šviežiai atšaldytai, užšaldytai, giliai užšaldytai naminių paukščių mėsai ir jų valgomiems subproduktams, jei jie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti;“.

4. 19 straipsnio 3 dalies 9 punkte po žodžių „jei jos atitinka“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir“, žodžius „standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus“ išbraukti, po žodžio „standartus“ įrašyti žodžius „jeigu tokie standartai yra patvirtinti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims, jeigu jos atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus, jeigu tokie standartai yra patvirtinti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________