LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GALIMYBĖS PASIEKTI NETEISĖTU BŪDU ĮGYTĄ, SUKURTĄ, PAKEISTĄ AR NAUDOJAMĄ INFORMACIJĄ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 881

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 65-2380) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881

 

GALIMYBĖS PASIEKTI NETEISĖTU BŪDU ĮGYTĄ, SUKURTĄ, PAKEISTĄ AR NAUDOJAMĄ INFORMACIJĄ PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo procedūrą, nustato kriterijus, kada informacinės visuomenės paslaugos teikėjas (toliau vadinama – paslaugos teikėjas) laikomas sužinojusiu apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjo (toliau vadinama – paslaugos gavėjas) veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens atstovybę ar filialą.

Informacijos savininkas – autorių teisių subjektas, gretutinių teisių subjektas, sui generis teisių subjektas, pareiškėjas, dizaino savininkas, prekių ženklo savininkas, puslaidininkinių gaminių topografijos savininkas, patento savininkas ar jų teisių perėmėjas, išimtinės licencijos licenciatas.

Neteisėta paslaugos gavėjo veikla – paslaugos gavėjo veiksmai, pažeidžiantys autorių teises, gretutines teises, sui generis teises, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo (Žin., 2002, Nr. 112-4980), Lietuvos Respublikos patentų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 8-120), Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 59-1655) nustatytas teises (toliau vadinama – intelektinės nuosavybės teisės), arba pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) draudžiamos skelbti, platinti ar skleisti informacijos platinimas ar skleidimas ir skelbimas.

Neteisėtu būdu įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama informacija (toliau vadinama – neteisėta informacija) – neteisėta kopija, pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti, platinti ar skleisti informacija ir informacija, atsiradusi dėl neteisėtos paslaugos gavėjo veiklos ar tiesiogiai su ja susijusi, kurią paslaugos gavėjo prašymu saugo paslaugos teikėjas.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 65-2380), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125), Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme, Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

 

II. INFORMAVIMAS APIE NETEISĖTĄ INFORMACIJĄ

 

3. Apie pastebėtą numanomai neteisėtą kopiją arba informaciją, atsiradusią dėl paslaugos gavėjo veiksmų, pažeidžiančių informacijos savininko intelektinės nuosavybės teises, arba tiesiogiai susijusią su šiais veiksmais, informacijos savininkas ar jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas gali informuoti paslaugos teikėją, kuris saugo minėtąją informaciją, pateikdamas paslaugos teikėjui pranešimą, kuriame turi būti:

3.1. nurodytas pranešimą pateikusio asmens vardas, pavardė (jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo pavadinimas), kontaktiniai duomenys, kad paslaugos teikėjas galėtų susisiekti su pranešimą pateikusiu asmeniu (jeigu pranešimą teikia informacijos savininkas, šiame punkte reikalaujami duomenys nenurodomi, o pranešime nurodoma, kad pranešimą teikia informacijos savininkas);

3.2. nurodytas informacijos savininko, kurio intelektinės nuosavybės teises pažeidžia šio Aprašo 3 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta neteisėta informacija, vardas, pavardė (jeigu informacijos savininkas juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo pavadinimas), kontaktiniai duomenys, kad paslaugos teikėjas galėtų susisiekti su informacijos savininku;

3.3. nurodytas kūrinys, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektas, dizainas, išradimas, prekių ženklas arba puslaidininkinių gaminių topografija, į kuriuos numanomai pažeidžiamos informacijos savininko intelektinės nuosavybės teisės;

3.4. išvardyta neteisėta informacija, kuri pažeidžia informacijos savininko intelektinės nuosavybės teises, ir nurodytas tikslus jos saugojimo adresas;

3.5. patvirtinta, kad pranešimą teikiantis asmuo yra informacijos savininkas arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas jo atstovas;

3.6. patvirtinta, kad pateiktame pranešime nurodyta informacija teisinga.

4. Asmuo apie pastebėtą informaciją, kurią, jo manymu, pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti, platinti ar skleisti, gali informuoti paslaugos teikėją, kuris saugo minėtą informaciją, pateikdamas paslaugos teikėjui pranešimą, kuriame turi būti:

4.1. nurodytas pranešimą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė (jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo pavadinimas), kontaktiniai duomenys, kad paslaugos teikėjas galėtų susisiekti su pranešimą pateikusiu asmeniu;

4.2. išvardyta informacija, kurią, pranešimą pateikusio asmens manymu, pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti, platinti ar skleisti, ir nurodytas tikslus jos saugojimo adresas;

4.3. pateikti faktiniais duomenimis pagrįsti argumentai, kodėl manoma, kad pagal šio Aprašo 4.2 punktą nurodyta informacija priskirtina informacijai, kurią draudžiama skelbti, platinti ar skleisti pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą;

4.4. patvirtinta, kad pateiktame pranešime nurodyta informacija teisinga.

5. Kompetentinga institucija, gavusi faktinių duomenų apie neteisėtą informaciją ir nustačiusi, kad faktiniai duomenys apie neteisėtą informaciją pagrįsti, informuoja neteisėtą informaciją saugantį paslaugos teikėją, pateikdama pranešimą, kuriame turi būti:

5.1. išvardyta neteisėta informacija ir nurodytas tikslus neteisėtos informacijos saugojimo adresas;

5.2. pateikti faktiniais duomenimis pagrįsti argumentai, kodėl manoma, kad pagal šio Aprašo 5.1 punktą nurodyta informacija yra neteisėta ir turi būti panaikinta galimybė šią informaciją pasiekti.

6. Šio Aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti pranešimai gali būti pateikiami tiesiogiai, pranešimą teikiančiam asmeniui atvykus pas paslaugos teikėją, paštu, faksu ar elektroninėmis priemonėmis. Šio Aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti pranešimai turi būti pasirašyti pranešimą teikiančio asmens ar jo vadovo (jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – ir patvirtinti juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo antspaudu). Elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pranešimas turi būti pasirašytas tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose turinčiu elektroniniu parašu.

7. Šio Aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti pranešimai turi būti teikiami adresais, paslaugos teikėjo nurodytais pagal Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus.

 

III. GALIMYBĖS PASIEKTI NETEISĖTĄ INFORMACIJĄ PANAIKINIMAS

 

8. Paslaugos teikėjas, gavęs šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą, per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo turi nustatyti, ar saugo pranešime nurodytą informaciją, ar pranešimas atitinka šio Aprašo 3 ar 4 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad saugo pranešime nurodytą informaciją ir pranešimas atitinka šio Aprašo 3 ar 4 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus, jis per vieną darbo dieną nuo minėtų faktų nustatymo turi parengti prašymą ir kartu su gautu pranešimu nusiųsti paslaugos gavėjui, kurio prašymu saugo minėtame pranešime nurodytą numanomai neteisėtą informaciją, prašydamas ištirti gautame pranešime nurodytos informacijos pagrįstumą. Jeigu paslaugos gavėjas nesutinka su tuo, kad minėtame pranešime nurodyta informacija yra neteisėta, per 3 darbo dienas nuo paslaugos teikėjo prašymo išsiuntimo turi pateikti paslaugos teikėjui atsakymą, kuriame turi būti:

8.1. nurodytas atsakymą pateikusio paslaugos gavėjo vardas, pavardė (jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo pavadinimas);

8.2. pateikti faktiniais duomenimis pagrįsti argumentai, įrodantys, kad paslaugos gavėjo prašymu saugoma informacija nėra neteisėta;

8.3. patvirtinta, kad pateiktame atsakyme nurodyta informacija teisinga.

9. Paslaugos teikėjas, per šio Aprašo 8 punkte nustatytą terminą negavęs paslaugos gavėjo atsakymo, turi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo atsakymo pateikimo termino pabaigos panaikinti galimybę pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimo turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija, ir šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį.

10. Jeigu paslaugos teikėjas per šio Aprašo 8 punkte nustatytą terminą gauna paslaugos gavėjo atsakymą, jis per 3 darbo dienas nuo atsakymo gavimo privalo nustatyti, ar paslaugos gavėjo atsakymas atitinka šio Aprašo 8 ir 20 punktuose nurodytus reikalavimus, ar atsakyme nurodyti argumentai pagrįsti. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakymas atitinka šio Aprašo 8 ir 20 punktuose nurodytus reikalavimus ir paslaugos gavėjo atsakyme pateikti argumentai pagrįsti, jis nepanaikina galimybės pasiekti pateiktame pranešime nurodytą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo turi informuoti atsakymą pateikusį paslaugos gavėją ir šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį, pateikdamas jam paslaugos gavėjo atsakymo kopiją.

11. Jeigu paslaugos teikėjas suabejoja paslaugos gavėjo atsakyme nurodytų argumentų pagrįstumu, jis gali kreiptis į kompetentingą instituciją, prašydamas nustatyti, ar paslaugos gavėjo pateiktame atsakyme nurodyti argumentai pagrįsti. Tokiu atveju paslaugos teikėjas į kompetentingą instituciją turi kreiptis per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo. Paslaugos teikėjui gavus kompetentingos institucijos atsakymą, šio Aprašo 10 punkte nustatytas paslaugos gavėjo atsakymo vertinimo terminas skaičiuojamas iš naujo.

12. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakymas neatitinka šio Aprašo 8 ar 20 punkte nurodytų reikalavimų, jis per vieną darbo dieną nuo neatitikimo nustatymo turi apie rastus atsakymo trūkumus informuoti atsakymą pateikusį paslaugos gavėją. Paslaugos gavėjas per 2 darbo dienas nuo informacijos apie nustatytus atsakymo trūkumus išsiuntimo turi pateikti paslaugos teikėjui patikslintą atsakymą. Paslaugos teikėjas gautą patikslintą paslaugos gavėjo atsakymą vertina šio Aprašo 10–13 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu paslaugos teikėjas per šiame punkte nustatytą terminą negauna patikslinto paslaugos gavėjo atsakymo, jis turi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo patikslinto atsakymo pateikimo termino pabaigos panaikinti galimybę pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimo turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija, ir šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį.

13. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakyme nurodyti argumentai nepagrįsti, jis per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo panaikina galimybę pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimo turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija, ir šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį.

14. Jeigu paslaugos teikėjas paslaugos gavėjo atsakymą gauna vėliau nei per šio Aprašo 8 punkte nustatytą terminą ar patikslintą atsakymą gauna vėliau nei per šio Aprašo 12 punkte nustatytą terminą ir dar nesibaigė šio Aprašo 21 punkte nustatytas neteisėtos informacijos saugojimo terminas, paslaugos teikėjas per 3 darbo dienas nuo atsakymo ar patikslinto atsakymo (toliau vadinama – atsakymas) gavimo privalo nustatyti, ar paslaugos gavėjo atsakymas atitinka šio Aprašo 8 ir 20 punktuose nurodytus reikalavimus, ar atsakyme nurodyti argumentai pagrįsti. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakymas atitinka šio Aprašo 8 ir 20 punktuose nurodytus reikalavimus ir atsakyme nurodyti argumentai pagrįsti, jis per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo privalo atkurti galimybę pasiekti paslaugos gavėjo prašymu saugomą informaciją (jeigu galimybė pasiekti šią informaciją panaikinta). Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo galimybės pasiekti informaciją atkūrimo turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija, ir šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį, pateikdamas jam paslaugos gavėjo atsakymo kopiją.

Jeigu paslaugos teikėjas suabejoja paslaugos gavėjo atsakyme nurodytų argumentų pagrįstumu, jis gali kreiptis į kompetentingą instituciją, prašydamas nustatyti, ar paslaugos gavėjo pateiktame atsakyme nurodyti argumentai pagrįsti. Tokiu atveju paslaugos teikėjas į kompetentingą instituciją turi kreiptis per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo. Paslaugos teikėjui gavus kompetentingos institucijos atsakymą, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytas paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo terminas skaičiuojamas iš naujo.

Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakymas neatitinka šio Aprašo 8 ar 20 punkte nurodytų reikalavimų, jis per vieną darbo dieną nuo neatitikimo nustatymo turi apie nustatytus atsakymo trūkumus informuoti atsakymą pateikusį paslaugos gavėją. Paslaugos gavėjas per 2 darbo dienas nuo informacijos apie nustatytus atsakymo trūkumus išsiuntimo turi pateikti paslaugos teikėjui patikslintą atsakymą. Paslaugos teikėjas, gavęs patikslintą paslaugos gavėjo atsakymą, jį vertina šiame punkte nustatyta tvarka. Jeigu paslaugos teikėjas per šiame punkte nustatytą terminą negauna patikslinto paslaugos gavėjo atsakymo, jis neatkuria galimybės pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo patikslinto paslaugos gavėjo atsakymo pateikimo termino pabaigos turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija.

Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad paslaugos gavėjo atsakyme nurodyti argumentai nepagrįsti, jis neatkuria galimybės pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavėjo atsakymo įvertinimo turi informuoti paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija.

15. Jeigu paslaugos teikėjas neturi informacijos, kuria naudodamasis galėtų susisiekti su paslaugos gavėju, kurio prašymu saugo šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytame pranešime nurodytą numanomai neteisėtą informaciją, ir nepagrįstai didelių sąnaudų nereikalingomis priemonėmis nesugeba tokios informacijos apie paslaugos gavėją gauti, jis per 3 darbo dienas nuo šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodyto pranešimo gavimo turi nustatyti, ar saugo pranešime nurodytą informaciją, ar pranešimas atitinka šio Aprašo 3 ar 4 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus, ar pranešime nurodyta informacija ir argumentai pagrįsti. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad saugo pranešime nurodytą informaciją ir pranešimas atitinka šio Aprašo 3 ar 4 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus, o pranešime nurodyta informacija ir argumentai pagrįsti, jis per vieną darbo dieną nuo minėtų faktų nustatymo turi panaikinti galimybę pasiekti pranešime nurodytą informaciją. Apie galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimą paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo šios galimybės panaikinimo turi informuoti šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį.

16. Jeigu paslaugos teikėjas suabejoja pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytos informacijos ir argumentų pagrįstumu, jis gali kreiptis į kompetentingą instituciją, prašydamas nustatyti, ar pateiktame pranešime nurodyta informacija ir argumentai pagrįsti. Tokiu atveju paslaugos teikėjas į kompetentingą instituciją turi kreiptis per vieną darbo dieną nuo pranešimo įvertinimo. Paslaugos teikėjui gavus kompetentingos institucijos atsakymą, šio Aprašo 15 punkte nustatytas pranešimo vertinimo terminas skaičiuojamas iš naujo.

17. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą pateiktame pranešime nurodyta informacija ir argumentai nepagrįsti, jis nepanaikina galimybės pasiekti pagal šio Aprašo 3 ar 4 punktą parengtame pranešime nurodytą informaciją. Apie tai paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo sprendimo nenaikinti galimybės pasiekti informaciją priėmimo turi informuoti šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį, nurodydamas, kodėl nusprendė, kad pateiktame pranešime nurodyta informacija ir argumentai nepagrįsti.

18. Paslaugos teikėjas, gavęs šio Aprašo 5 punkte nurodytą pranešimą, turi per 3 darbo dienas nuo minėto pranešimo gavimo nustatyti, ar saugo pranešime nurodytą informaciją, ar pranešimas atitinka šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad saugo pranešime nurodytą informaciją ir pranešimas atitinka šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus, jis per vieną darbo dieną nuo minėtų faktų nustatymo turi panaikinti galimybę pasiekti minėtame pranešime nurodytą neteisėtą informaciją. Apie galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimą paslaugos teikėjas per vieną darbo dieną nuo šios galimybės panaikinimo turi informuoti šio Aprašo 5 punkte nurodytą pranešimą pateikusią kompetentingą instituciją ir paslaugos gavėją, kurio prašymu buvo saugoma informacija (jeigu pagal paslaugos teikėjo turimus duomenis įmanoma su juo susisiekti), pateikdamas jam kompetentingos institucijos pranešimo kopiją.

19. Jeigu paslaugos teikėjas nustato, kad nesaugo pagal šio Aprašo 3, 4 ar 5 punktą parengtame pranešime nurodytos informacijos ir pranešimas neatitinka šio Aprašo 3, 4, 5 ar 6 punkte nurodytų reikalavimų, jis per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo turi apie tai, kad nesaugo pagal šio Aprašo 3, 4 ar 5 punktą parengtame pranešime nurodytos informacijos, arba apie nustatytus pranešimo trūkumus informuoti šio Aprašo 3, 4 ar 5 punkte nurodytą pranešimą pateikusį asmenį (jeigu pagal pateiktame pranešime nurodytus duomenis įmanoma su juo susisiekti).

20. Šiame skyriuje minimi paslaugos teikėjo prašymai, paslaugos gavėjo atsakymai ir kiti dokumentai, kuriuose paslaugos gavėjui ir pranešimą pateikusiam asmeniui teikiama informacija apie paslaugos teikėjo priimtą sprendimą arba nustatytus pateikto pareiškimo trūkumus, turi būti įteikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu, faksu ar elektroninėmis priemonėmis (esant galimybei, pirmenybė turi būti teikiama dokumentų siuntimui faksu ar elektroninėmis priemonėmis). Šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti siunčiančio asmens ar jo vadovo (jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė ar filialas, – ir patvirtinti juridinio asmens, užsienio juridinio asmens atstovybės ar filialo antspaudu). Elektroninėmis priemonėmis siunčiami dokumentai turi būti pasirašyti tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose turinčiu elektroniniu parašu.

21. Paslaugos teikėjas neteisėtą informaciją, kurią pasiekti panaikino galimybę, turi saugoti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimo, išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos teikėjas su paslaugos gavėju susitaria kitaip.

22. Paslaugos teikėjas laikomas sužinojęs apie neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba neteisėtą informaciją, kai:

22.1. gauna šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą, kreipiasi į paslaugos gavėją, tačiau per šio Aprašo 8 punkte nustatytą terminą negauna jo atsakymo, per šio Aprašo 12 punkte nustatytą terminą negauna jo patikslinto atsakymo arba gavęs paslaugos gavėjo atsakymą nustato faktus, nurodytus šio Aprašo 13 punkte;

22.2. gauna šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą ir nustato faktus, nurodytus šio Aprašo 15 punkte, arba šiame Apraše nustatytais terminais nepriima jokio sprendimo dėl gauto pranešimo;

22.3. gauna šio Aprašo 5 punkte nurodytą pranešimą ir nustato, kad saugo pranešime nurodytą informaciją, o pranešimas atitinka šio Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus.

23. Paslaugos teikėjas neatsako už galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimą, jeigu jis, veikdamas pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus:

23.1. įmanomomis priemonėmis siekia informuoti paslaugos gavėją, kad gavo šio Aprašo 3 ar 4 punkte nurodytą pranešimą, o jeigu panaikino galimybę pasiekti neteisėtą informaciją, – apie tai informavo paslaugos gavėją ir pranešimą pateikusį asmenį;

23.2. šiame Apraše nustatytais terminais gavęs iš paslaugos gavėjo atsakymą, šiame Apraše nustatyta tvarka atkūrė galimybę pasiekti informaciją (jeigu ji buvo panaikinta) ir apie tai informavo paslaugos gavėją ir pranešimą pateikusį asmenį;

23.3. panaikinęs galimybę pasiekti neteisėtą informaciją pagal gautą šio Aprašo 5 punkte nurodytą pranešimą, apie tai informavo pranešimą pateikusią kompetentingą instituciją ir paslaugos gavėją (jeigu pagal paslaugos teikėjo turimus duomenis įmanoma su juo susisiekti), pateikdamas jam kompetentingos institucijos pranešimo kopiją.

24. Šio Aprašo 23 punkte nustatytos išlygos neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, jeigu jis pats pažeidžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą, Lietuvos Respublikos patentų įstatymą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymą ar Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Paslaugos teikėjas, patyręs žalos dėl pranešime pateiktos neteisingos informacijos, turi teisę iš pranešimą pateikusių asmenų reikalauti atlyginti žalą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka.

26. Paslaugos teikėjas, paslaugos gavėjo prašymu saugantis jo pateiktą informaciją, su paslaugos gavėju pasirašydamas informacijos saugojimo (arba ir informacijos saugojimo) sutartis, privalo informuoti jį apie šiame Apraše nustatytą galimybės pasiekti neteisėtą informaciją panaikinimo procedūrą.

______________