VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL INDIVIDUALIOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO DEKLARACIJOS FR0457 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 372

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4149) bei 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 304 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4150) nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formą (toliau – FR0457 forma);

1.2. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms kontroliuoti, kad Lietuvos gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, joms pateiktų pagal Taisykles užpildytas FR0457 formas.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0457 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti Taisyklių ir FR0457 formos pagaminimą spaustuviniu būdu.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372

 

INDIVIDUALIOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO DEKLARACIJOS FR0457 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos (toliau – Deklaracija) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 18 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 95-4149) ir 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 304 patvirtinta Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 95-4150).

3. Ilgalaikis turtas – tai turtas, kuris naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už gyventojo pagal Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes nustatytą kainą. Dažniausiai naudojamos ilgalaikio turto grupės išvardytos Deklaracijos

pirmo lapo apačioje. Nėra tiksliai nustatyta, nuo kokios vertės turtas laikomas ilgalaikiu, nes jis šiai kategorijai priskiriamas atsižvelgiant ne tik į jo vertę (kainą), bet ir į jo esmę bei naudojimo trukmę. Todėl šioje Deklaracijoje ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus:

– turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir

– turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią kainą.

Gyventojas gali kiekvienai turto grupei arba visoms ilgalaikio turto grupėms nusistatyti vieną kainą atsižvelgdamas į tą ilgalaikio turto grupę, kuriai priskiriamų turto vienetų įsigijimo kaina yra mažiausia.

 

II. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

4. Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą ir apie tai informavęs savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrių (toliau – AVMI), prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kompiuterių programas, privalo tai pačiai AVMI pateikti užpildytą Deklaraciją. Deklaracija pateikiama kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti kitokį ilgalaikį turtą. Pateikiami du Deklaracijos egzemplioriai: vienas egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir Deklaraciją priėmusio atsakingo darbuotojo parašu grąžinamas gyventojui.

5. Jeigu gyventojas, prieš pradėdamas savo veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kompiuterių programas, nepateikia Deklaracijos, tai jis to ilgalaikio turto įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas leidžiamiems atskaitymams teisės aktuose nustatyta tvarka galės priskirti tik nuo Deklaracijos pateikimo dienos.

 

III. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

6. Deklaracija turi būti pildoma:

6.1. juodu arba mėlynu (pageidautina ne šviesaus atspalvio) rašikliu;

6.2. raidės ir skaičiai įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius, aiškiai, be braukymų ir taisymų;

6.3. rašoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.4. visos sumos apvalinamos: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu;

6.5. prie skaičių jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.) nepridedama;

6.6. laukeliai, kurių tas gyventojas nepildo, paliekami tušti (nerašoma jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar kitų simbolių);

6.7. kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam skirta vietų, tai tuščios vietos gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abejose įrašyto rodiklio pusėse;

6.8. pildant Deklaraciją kompiuteriniu būdu, turi būti laikomasi visų minėtų reikalavimų. Kompiuteriu išspausdintoje formoje turi išlikti visos Deklaracijos originalo formos proporcijos;

6.9. Deklaracijos preambulė nepildoma. Ją užpildo Deklaraciją priimantis AVMI darbuotojas.

7. Deklaracijos 1 laukelyje nurodomas individualia veikla užsiimančio gyventojo identifikacinis numeris (kodas).

8. Deklaracijos 2 laukelyje nurodoma data, nuo kurios ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

9. Deklaracijos 3 laukelyje nurodomas individualia veikla užsiimančio gyventojo vardas ir pavardė.

10. Deklaracijos 4 laukelyje nurodamas buveinės, kur verčiamasi individualia veikla, adresas, jei tokios nėra, – gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta.

11. Deklaracijos 5 laukelyje nurodomas gyventojo elektroninio pašto adresas (jei toks yra).

12. Deklaracijos 6 laukelyje – gyventojo telefonas.

13. Deklaracijos 7 laukelyje – gyventojo fakso numeris (jei toks yra).

14. Deklaracijos 8 laukelyje – Deklaracijos pildymo data.

15. Deklaracijos 9 laukelyje – ilgalaikio materialiojo turto, kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus, kodas (kodų sąrašas pateiktas Deklaracijos formos apačioje).

16. Deklaracijos 10 laukelyje nurodomas turto, naudojamo individualioje veikloje, pavadinimas. Pavadinimas turi sutilpti į vieną eilutę.

17. Deklaracijos 11 laukelyje nurodomas turto savininkas (jo asmens kodas), kuriam nuosavybės teise priklausantis (arba gautas pagal lizingo sutartį) turtas naudojamas individualioje veikloje. Šiame laukelyje gali būti nurodytas ir gyventojo sutuoktinis arba kitas gyventojas, kurio turtas naudojamas Deklaraciją pateikusio gyventojo individualioje veikloje.

18. Deklaracijos 12 laukelyje nurodoma gyventojo nusistatyta ilgalaikio turto kaina, kuria remiantis tas turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui (kaip paaiškinta šių Taisyklių 3 punkte).

 

Pavyzdys

 

Gyventojas už 800 Lt įsigijo kompiuterį. Nors šis turtas individualioje veikloje bus naudojamas daugiau kaip vienerius metus, bet jeigu gyventojas Deklaracijoje ilgalaikio turto kainą bus nusistatęs 1000 Lt, toks kompiuteris prie ilgalaikio turto nebus priskiriamas.

 

19. Deklaracijos 13 laukelyje nurodoma turto įsigijimo kaina, kuri turi būti ne mažesnė už gyventojo nusistatytą (nurodytą 12 laukelyje) individualioje veikloje naudojamo turto kainą, neatsižvelgiant į tai, ar ji sumokėta visa, ar ne. Kompiuterių programų įsigijimo kaina nurodoma tik tada, jeigu šios programos įsigytos iš nepriklausomų asmenų ir nėra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, arba iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje. Kompiuterių programų susikūrimo išlaidos nesudaro tos programos įsigijimo kainos. Viso turto kaina pagrindžiama juridinę galią turinčiais turto pirkimo (įsigijimo) dokumentais. Jei individualios veiklos turtas įsigytas sutuoktinio vardu (pagal Civilinio kodekso 3.117 str. sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios), tai šiame laukelyje įrašoma 50 procentų įsigijimo dokumentuose nurodytos turto kainos. Jeigu šiame laukelyje nurodoma ne gyventojo (jo sutuoktinio) vardu įsigyto turto kaina, tai įsigijimo dokumentas gali būti ir sandorio dėl to turto pirkimo dokumentas.

20. Deklaracijos 14 laukelyje nurodoma gyventojo apskaičiuota turto, naudojamo individualioje veikloje, kaina. Ši kaina turi būti ne didesnė, negu nurodyta 13 laukelyje ir ji apskaičiuojama taip: iš juridinę galią turinčiuose turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose nurodytos kainos atimama tos kainos (be PVM) dalis, kuri atitinka to turto sąlyginio nusidėvėjimo per laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio, kurį turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, arba kuri jo dalis buvo priskirta naudoti individualioje veikloje, sumą. Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 18 straipsnio 10 dalies nuostatomis: pagal šio įstatymo 1 priedėlyje nustatytus normatyvus tiesiniu metodu nusidėvėjimas skaičiuojamas pradedant kito mėnesio pirmą dieną nuo to ilgalaikio turto naudojimo pradžios.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas individualioje veikloje 2003-01-15 pradėjo naudoti biuro baldus, kuriuos 2002-03-05 įsigijo už 1000 Lt. Pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus šis turtas nudėvimas per 6 metus. Apskaičiuojama minėtų baldų nusidėvėjimo iki 2003-01-15 suma, kuri lygi 125 Lt (1000:6:12x9). Deklaracijos 14 laukelyje gyventojas turėtų įrašyti 875 Lt.

 

21. Deklaracijos 15 laukelyje nurodomas turtas, įsigytas gyventojo ir naudojamas tik individualioje veikloje (100 procentų), arba turto dalies (procentais) priskyrimas naudoti individualiai veiklai.

22. Deklaracijos 16 laukelyje skaičiais nurodomas pasirinktas turto nusidėvėjimo apskaičiavimo būdas:

1 būdas – jeigu ilgalaikis turtas individualioje veikloje pradėtas naudoti mokestinio laikotarpio I pusmetį, tai šio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų pradedant tą mokestinį laikotarpį, kurį jis buvo pradėtas naudoti. Jeigu ilgalaikis turtas individualioje veikloje pradėtas naudoti mokestinio laikotarpio II pusmetį, tai jo įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų pradedant nuo kito mokestinio laikotarpio. Turto nusidėvėjimo normatyvai yra pateikti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje.

2 būdas – Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį šis turtas buvo pradėtas naudoti individualioje veikloje.

Pastaba: Deklaracijos 16 laukelis nepildomas, kai gyventojas įsigijo gyvenamųjų pastatų ir patalpų bei lengvųjų automobilių, išskyrus tuos atvejus, kai lengvieji automobiliai tik naudojami teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami, nes šių ilgalaikio turto rūšių įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos, t. y. Deklaracijos 10 laukelyje nurodžius turto kodą 2, 9, 10 – šis laukelis nepildomas.

23. Deklaracijos 17 laukelyje nurodoma bendra šioje Deklaracijoje deklaruoto turto įsigijimo kaina (litais).

24. Deklaracijos 18 laukelyje nurodoma bendra šioje Deklaracijoje deklaruoto individualioje veikloje naudojamo turto apskaičiuota kaina (litais).

25. Deklaracijos 19 laukelyje nurodomi Deklaraciją užpildžiusio asmens rekvizitai: asmens kodas, vardas, pavardė, parašas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Deklaracijos formos, užpildytos pažeidus šių Taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, gali būti nepriimamos.

27. Deklaracijos blankus išduoda AVMI.

28. Šių Taisyklių nuostatos taikomos nuo 2003-01-01.

______________


 

 

 

______________