CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SUKIBIMO KOEFICIENTŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMO

 

2011 m. vasario 17 d. Nr. 4R-41

Vilnius

 

Atsižvelgdamas Taiptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo Aerodromai I tomo Aerodromų projektavimas, naudojimas ir priežiūra 10.2.4 punkto bei dok. 9137 Oro uostų tarnybų vadovo 2 dalies Dangos paviršiaus būklė 3.2.4 punkto reikalavimais:

nustatau tokius tarptautinių Vilniaus, Kauno, Palangos bei Šiaulių karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, kilimo ir tūpimo tako (toliau – KTT) sukibimo koeficientus:

a) naujos KTT dangos sukibimo koeficientas                                                      – 0,70,

b) KTT dangos sukibimo koeficientas, kai dangą reikia remontuoti                   – 0,52,

c) KTT dangos minimalus sukibimo koeficientas                                                – 0,42,

d) jei žiemą KTT dangos sukibimo koeficientas yra mažesnis kaip 0,30, jam pakelti imamasi atitinkamų priemonių.

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

_________________