LIETUVOS BANKO VALDYBOS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 1995 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO Nr. 125 „DĖL PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 03-176

Vilnius

 

Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 2-63; 2010, Nr. 55-2742, Nr. 89-4749) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2006, Nr. 48-1699; 2009, Nr. 153-6895) 46 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais, 54 straipsniu ir atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 3 straipsnį, Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles (pridedamos).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas įsigalioja 2011 m. lapkričio 28 dieną;

2.2. šio nutarimo nuostatos bankams, užsienio banko filialams ir Lietuvos bankui taikomos nuo 2011 m. lapkričio 28 dienos, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytą papildomą informaciją apie paskolos gavėjus bei jiems suteiktas paskolas, išskyrus 9.2.2 punkte nurodytą, į Paskolų rizikos duomenų bazę bankai, užsienio bankų filialai ir Lietuvos bankas privalo pateikti per 3 mėnesius nuo nutarimo taikymo pradžios;

2.3. Lietuvos bankas atsakymuose į pirmo tipo paklausimą teikia Taisyklių 19 punkte nurodytus duomenis, iki 2011 m. lapkričio 28 dienos į Paskolų rizikos duomenų bazę teiktus Taisyklių 9.2.2 ir 9.2.6 punktuose nurodytus duomenis;

2.4. šio nutarimo nuostatos Centrinei kredito unijai ir kredito unijoms taikomos nuo 2012 m. sausio 9 dienos ir Taisyklėse nurodytą informaciją apie paskolos gavėjus bei jiems suteiktas paskolas į Paskolų rizikos duomenų bazę Centrinė kredito unija ir kredito unijos privalo pateikti per 3 mėnesius nuo nutarimo taikymo pradžios.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                    Reinoldijus Šarkinas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125

(Lietuvos banko valdybos

2010 m. gruodžio 23 d.

nutarimo Nr. 03-176 redakcija)

 

PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) tvarkymo nuostatas ir tvarką, pagal kurią Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti komerciniai bankai, specializuoti bankai, užsienio bankų filialai, kredito unijos ir Centrinė kredito unija privalo teikti duomenis apie paskolų gavėjus ir jiems suteiktas paskolas.

2. Asmens duomenys duomenų bazėje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o asmens duomenų bazės valdytojas nustatyta tvarka registruojamas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

3. Duomenų bazės tikslas – užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir Lietuvos banko teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros ir politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti, statistikos tikslais, sudaryti Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms sąlygas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų bazės gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Kredito įstaiga – bankas (Lietuvos Respublikoje įregistruotas komercinis bankas ir specializuotas bankas), užsienio banko filialas, kredito unija, Centrinė kredito unija.

4.2. Paskola – paskola ir kreditas, iš jų: kredito linija, vartojimo kreditas, hipotekos kreditas, sąskaitos kreditas, tarpbankinės paskolos, taip pat atpirkimo sandoris, išsimokėtinai (kreditan) parduotas turtas, kreditiniai įsiskolinimai, susidarę dėl faktoringo arba vekselių operacijų, finansinė nuoma (lizingas).

4.3. Paskolos gavėjų grupė – paskolos gavėjai, priskirti prie tos pačios grupės pagal kategoriją, apibrėžtą Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosiose nuostatose, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 2006, Nr. 142-5442), ir naudojamą taikant vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą:

4.3.1. centrinė valdžia ir centriniai bankai;

4.3.2. institucijos;

4.3.3. mažmeniniai klientai;

4.3.4. įmonės;

4.3.5. kiti paskolų gavėjai, nepriskirti prie 4.3.1–4.3.4 punktuose nurodytų paskolų gavėjų.

4.4. Šalies kodas – šalies, kurioje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta arba įregistruotas juridinis asmuo, kodas.

4.5. Kontroliuojamoji įmonė – tai banko kontroliuojama finansų įstaiga arba draudimo įmonė, kurios finansines ataskaitas visiškai konsoliduoja globojantysis (patronuojantysis) bankas, vadovaudamasis Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 153 (Žin., 2006, Nr. 143-5461) patvirtintų Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių nuostatomis.

5. Lietuvos bankas, bankai ir jų kontroliuojamos įmonės, užsienio bankų filialai, kredito unijos ir Centrinė kredito unija, prieš sudarydami sandorius dėl paskolų teikimo, privalo gauti iš paskolos gavėjo visus šiame dokumente nurodytus duomenis ir pasižadėjimą teikti šiuos duomenis naudojimosi paskola metu.

6. Duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas į duomenų bazę privalo teikti Lietuvos bankas ir visos kredito įstaigos (toliau – duomenų teikėjai).

7. Bankas privalo 9 punkte nustatyta tvarka teikti į duomenų bazę duomenis ir apie savo kontroliuojamų įmonių (išskyrus kontroliuojamuosius Lietuvos Respublikoje įregistruotus bankus) suteiktas paskolas. Jeigu banko kontroliuojama įmonė įsteigta užsienio valstybėje, į duomenų bazę pateikiami duomenys tik apie tos įmonės suteiktas paskolas Lietuvos Respublikos rezidentams. Bankas, pradėjęs kontroliuoti jau veikiančią įmonę, privalo gauti 9 punkte nurodytus duomenis ir per tris mėnesius nuo kontrolės pradžios pateikti juos į duomenų bazę. Kai bankas baigia kontroliuoti įmonę, apie tai informuojamas Lietuvos bankas, o duomenys apie paskolų gavėją ir jam suteiktas paskolas toliau neteikiami.

8. Duomenų bazės valdytojas yra Lietuvos bankas. Duomenų bazės valdymo ir tvarkymo funkcijos Lietuvos banko padaliniams paskirstomos Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu.

 

II. DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9. Duomenų teikėjai į duomenų bazę teikia:

9.1. duomenis apie paskolos gavėją (arba gavėjus, jei paskola grąžinama solidariai):

9.1.1. jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo (tarp jų ir ūkininkas):

9.1.1.1. asmens kodą (privalomas Lietuvos Respublikos piliečiams), o jeigu paskolos gavėjas ūkininkas, – ir ūkio registracijos kodą;

9.1.1.2. vardą;

9.1.1.3. pavardę;

9.1.1.4. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.1.5. jeigu užsienio pilietis arba asmuo be pilietybės nurodo gyvenamąją vietą Lietuvos Respubliką, – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį ir jo galiojimo laiką;

9.1.1.6. šalies kodą;

9.1.2. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo:

9.1.2.1. juridinio asmens kodą;

9.1.2.2. juridinio asmens pavadinimą;

9.1.2.3. rezidentas ar nerezidentas;

9.1.2.4. šalies kodą;

9.1.2.5. duomenis apie vienasmenį valdymo organą, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 punktuose, o jeigu įmonei taikoma bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, – požymį, kad įmonei paskirtas bankroto administratorius;

9.1.2.6. paskolos gavėjo priskyrimą atitinkamai grupei, nurodytai 4.3 punkte;

9.2. duomenis, susijusius su paskolos suteikimu:

9.2.1. kreditoriaus (jo filialo), įskaitant kontroliuojamąsias įmones, sutartinį kodą, galiojantį tik duomenų bazėje;

9.2.2. paskolos paskirtį:

9.2.2.1. jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo (tarp jų ir ūkininkas):

9.2.2.1.1. įsigyti būstą, skirtą ne nuomai;

9.2.2.1.2. įsigyti ir plėtoti kitą nei 9.2.2.1.1 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą, išskiriant:

9.2.2.1.2.1. žemės sklypą;

9.2.2.1.2.2. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.1.3. finansinėms investicijoms (įsigyti vertybinius popierius);

9.2.2.1.4. verslui arba profesinei veiklai;

9.2.2.1.5. vartojimui ir neapibrėžtai paskirčiai;

9.2.2.2. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo:

9.2.2.2.1. įsigyti bei plėtoti nekilnojamąjį turtą, išskiriant:

9.2.2.2.1.1. žemės sklypą;

9.2.2.2.1.2. komercinės paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.1.3. gyvenamosios paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.1.4. kitos paskirties (taip pat ir nebaigtą) nekilnojamąjį turtą;

9.2.2.2.2. transporto priemonėms;

9.2.2.2.3. gamybos priemonėms;

9.2.2.2.4. finansinėms investicijoms (įsigyti vertybinius popierius);

9.2.2.2.5. kitoms nei 9.2.2.2.1–9.2.2.2.4 punktuose nurodytoms investicijoms;

9.2.2.2.6. apyvartinėms lėšoms, veiklos bendram finansavimui, neapibrėžtai paskirčiai;

9.2.2.3. kitos paskirties paskolos fiziniams ir juridiniams asmenims; nurodydamas šią paskirtį duomenų teikėjas turi ją įvardyti;

9.2.3. sutartyje numatytą paskolos sumą ir valiutos kodą; jei pagal tą pačią sutartį paskola suteikiama dviem arba daugiau asmenų, kurie solidariai užtikrina paskolos grąžinimą, – nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

9.2.4. paskolos palūkanų normos skaitinę reikšmę procentais ir palūkanų pasikeitimo datą, o jeigu palūkanų norma susieta su išoriniu indeksu, – nurodyti:

9.2.4.1. šiuos indeksus:

9.2.4.1.1. Vilniaus vidutines tarpbankinės rinkos (VILIBOR) palūkanų normas;

9.2.4.1.2. Europos vidutines tarpbankinės rinkos (EURIBOR) palūkanų normas;

9.2.4.1.3. Londono vidutines tarpbankinės rinkos skolinimo (LIBOR) JAV doleriais palūkanų normas;

9.2.4.1.4. Londono vidutines tarpbankinės rinkos skolinimo (LIBOR) eurais palūkanų normas;

9.2.4.1.5. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, indeksą;

9.2.4.2. išorinio indekso laikotarpį:

9.2.4.2.1. vienos nakties;

9.2.4.2.2. 1 mėnesio;

9.2.4.2.3. 3 mėnesių;

9.2.4.2.4. 6 mėnesių;

9.2.4.2.5. 12 mėnesių;

9.2.4.2.6. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, laikotarpį;

9.2.5. sutarties dėl paskolos suteikimo numerį arba kitą skolinio įsipareigojimo identifikacinį numerį ir pasirašymo datą, o jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo, – taip pat požymį, nurodantį kreditavimo įsipareigojimo skaičiavimo būdą;

9.2.6. paskolos rūšį, išskiriant:

9.2.6.1. kredito liniją;

9.2.6.2. vartojimo kreditą;

9.2.6.3. hipotekos kreditą;

9.2.6.4. sąskaitos kreditą;

9.2.6.5. tarpbankinę paskolą;

9.2.6.6. atpirkimo sandorį;

9.2.6.7. išsimokėtinai (kreditan) parduotą turtą;

9.2.6.8. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl faktoringo operacijų;

9.2.6.9. kreditinius įsiskolinimus, susidarančius dėl vekselių operacijų;

9.2.6.10. finansinę nuomą (lizingą);

9.2.6.11. kitas paskolas ir kreditus;

9.2.7. paskolos suteikimo arba pirkimo (perėmimo) datą, sumą, valiutos kodą ir, jei paskola nupirkta (perimta), – kreditoriaus, iš kurio nupirkta (perimta) paskola, kodą, galiojantį duomenų bazėje, ir (ar) juridinio arba fizinio asmens duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 arba 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, o jeigu paskola nupirkta iš užsienio šalies kreditoriaus, – tik šalies kodą;

9.3. duomenis apie paskolos užtikrinimo priemones:

9.3.1. paskolai užtikrinti garantiją, laidavimą išdavusių bei turtą įkeitusių asmenų duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose; jeigu paskolos grąžinimui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas valdomas bendros jungtinės nuosavybės teise, į duomenų bazę pateikiami duomenys apie kiekvieną įkeisto turto bendrasavininkį;

9.3.2. paskolai užtikrinti išduotų garantijų, laidavimų sumą, valiutos kodą ir datą;

9.3.3. paskolą apdraudus draudimo įmonėje:

9.3.3.1. draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose;

9.3.3.2. toje draudimo įmonėje apdraustos paskolos sumą, valiutos kodą;

9.3.4. paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant šias turto rūšis:

9.3.4.1. nekilnojamąjį turtą:

9.3.4.1.1. gyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.2. negyvenamąsias patalpas;

9.3.4.1.3. žemės sklypą;

9.3.4.1.4. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.3.4.2. kilnojamąjį turtą:

9.3.4.2.1. transporto priemones;

9.3.4.2.2. mašinas ir įrengimus;

9.3.4.2.3. prekių atsargas;

9.3.4.2.4. kitą kilnojamąjį turtą;

9.3.4.3. finansinį užstatą, atitinkantį Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo reikalavimus:

9.3.4.3.1. akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.3.4.3.2. skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.3.4.3.3. kitus vertybinius popierius;

9.3.4.3.4. lėšas indėlio sąskaitoje;

9.3.4.3.5. lėšas banko sąskaitoje;

9.3.4.3.6. kitas grąžintinas lėšas;

9.3.4.4. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą; nurodydamas šį įkeičiamą turtą, duomenų teikėjas turi jį įvardyti;

9.3.5. jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem ar daugiau kreditorių, – nurodomas šio turto įkeitimo eiliškumas; jeigu tuo pačiu turtu užtikrinamas dviejų ar daugiau to paties kreditoriaus suteiktų paskolų grąžinimas, – įkeistas turtas paskirstomas proporcingai suteiktų paskolų sumai arba kitaip duomenų teikėjo nustatyta tvarka;

9.4. duomenis apie paskolos grąžinimą:

9.4.1. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo arba ūkininkas, – numatomus paskolos dalinių ir galutinio grąžinimų terminus, sumas ir valiutos kodus, o jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo, išskyrus ūkininką, – galutinio grąžinimo terminą ir paskolos sumos grąžinimo būdą:

9.4.1.1. periodiniais mokėjimais lygiomis dalimis;

9.4.1.2. periodiniais mokėjimais ne lygiomis dalimis;

9.4.1.3. vienu mokėjimu termino pabaigoje;

9.4.1.4. kitaip;

9.4.2. paskolos grąžinimo (įskaitant dalinius grąžinimus) datą ir sumą, išskiriant paskolą ar paskolos dalį, jei paskola ar jos dalis grąžinta:

9.4.2.1. kreditoriui įvykdžius arba pardavus paskolos užtikrinimo priemonę:

9.4.2.1.1. garantiją;

9.4.2.1.2. laidavimą;

9.4.2.1.3. draudimo įmonės draudimą;

9.4.2.1.4. nekilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.4.1. gyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.2. negyvenamąsias patalpas;

9.4.2.1.4.3. žemės sklypą;

9.4.2.1.4.4. kitą nekilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.5. kilnojamąjį turtą:

9.4.2.1.5.1. transporto priemones;

9.4.2.1.5.2. mašinas ir įrengimus;

9.4.2.1.5.3. prekių atsargas;

9.4.2.1.5.4. kitą kilnojamąjį turtą;

9.4.2.1.6. finansinį užstatą:

9.4.2.1.6.1. akcinių bendrovių akcijas ir kitus tokioms akcijoms prilygintus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.2. skolos vertybinius popierius, kuriais galima prekiauti vertybinių popierių rinkose;

9.4.2.1.6.3. kitus vertybinius popierius;

9.4.2.1.6.4. lėšas indėlio sąskaitoje;

9.4.2.1.6.5. lėšas banko sąskaitoje;

9.4.2.1.6.6. kitas grąžintinas lėšas;

9.4.2.1.7. kitą, ankstesniuose punktuose nenurodytą, turtą;

9.4.2.2. perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą;

9.4.3. parduotos (perduotos) paskolos sumą, valiutos kodą, pardavimo (perdavimo) datą, kreditoriaus, kuriam parduota (perduota) paskola, kodą, galiojantį tik duomenų bazėje, ir (ar) fizinio arba juridinio asmens, kuriam parduota (perduota) paskola, duomenis, nurodytus 9.1.1.1–9.1.1.6 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, jeigu parduodama užsienio šalies kreditoriui, – tik šalies kodą;

9.4.4. duomenis apie paskolos vertės tikslinimą:

9.4.4.1. paskolos vertės tikslinimo metodą – individualiai ar bendrai;

9.4.4.2. jei paskola vertinama individualiai, – nuvertėjusios paskolos vertę, nustatytą patikslinus paskolos vertę;

9.4.4.3. paskolos vertės patikslinimo datą;

9.4.5. nurašytos visos paskolos arba jos dalies sumą, valiutos kodą ir nurašymo datą; galutinai nurašytoms paskoloms duomenų teikėjas pateikia atskirą požymį;

9.4.6. nurašytų paskolų grąžinimo į balansinį turtą datą, sumą, valiutos kodą;

9.4.7. datą, nuo kurios paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) daugiau kaip 60, bet ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 100 litų arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.4.8. datą, nuo kurios paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 100 litų arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.4.9. datą, nuo kurios nebegali būti taikomos (netenkinamos) šių taisyklių 9.4.7 ir 9.4.8 punkte nurodytos sąlygos (pirmą ir paskesnius kartus);

9.5. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų (pirmą ir paskesnius kartus) pagal šių taisyklių 1 priedo 1 arba 2 punkte nurodytas sąlygas:

9.5.1. paskolos gavėjo pripažinimo tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

9.5.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų;

9.6. paskolos gavėjo pripažinimo vėl tikėtinai įvykdysiančiu arba vykdančiu įsipareigojimus datą (pirmo ir paskesnių kartų) pagal šių taisyklių 1 priedo 3 punkto nuostatas.

10. Jeigu kreditiniai įsiskolinimai susidarė dėl faktoringo operacijų klientui perdavus kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą skolininkui (be laidavimo), 9 punkte numatyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami apie skolininką. Į duomenų bazę neteikiami 9.1.2.5, 9.2.3–9.2.5 punktuose nurodyti duomenys apie skolininkus (debitorius), kurių rizika visiškai apdrausta draudimo įmonėje. Jeigu faktoringo sutartis sudaryta su laidavimu, 9 punkte numatyti duomenys į duomenų bazę turi būti pateikiami tik apie klientą, perdavusį kredito įstaigai ar jos kontroliuojamai įmonei piniginį reikalavimą.

11. Duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie kiekvieną paskolos gavėjui fiziniam asmeniui suteiktą paskolą, kurios suma lygi 1 000 litų arba didesnė. Duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie paskolos gavėjui juridiniam asmeniui suteiktas paskolas arba kreditavimo įsipareigojimus, kurių kiekvieno suma lygi 1 000 litų arba didesnė. Duomenys neteikiami apie paskolas, įskaitant sąskaitos kreditą, suteiktas Lietuvos bankui, šalies kredito įstaigoms ir užsienio bankams ne ilgesniam negu 14 dienų laikotarpiui, ir tais atvejais, kai banko kontroliuojama įmonė suteikia paskolą pačiam bankui. Lietuvos bankas teikia duomenis tik apie paskolos gavėjus fizinius asmenis ir jiems suteiktas paskolas. Nurodytus 9.1.2.6 punkte duomenis teikia tik kredito įstaigos, kurioms taikomos 4.3 punkte minėtos Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrosios nuostatos.

12. Duomenų teikėjai 9 punkte nurodytus duomenis privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo faktinio paskolos suteikimo, pirkimo (perėmimo), grąžinimo, pardavimo (perdavimo), nurašymo ir 9 punkte pateiktų duomenų pasikeitimo. Jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo, 9.1.2, 9.2.1–9.2.3 (išskyrus 9.2.2.1 punktą), 9.2.5 ir 9.2.6 punktuose nurodytus duomenis duomenų teikėjai privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kreditavimo įsipareigojimo atsiradimo momento. Nurodytus 9.2.7, 9.4.2 ir 9.4.3 punktuose duomenis duomenų teikėjai pateikia susumuotus pagal dieną, operacijos tipą ir valiutą.

13. Duomenys apie paskolos gavėjo grąžintas paskolas, kreditoriaus parduotas (perduotas) paskolas, taip pat apie paskolas, suteiktas kontroliuojamųjų įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, saugomi duomenų bazėje septynerius metus nuo paskolos grąžinimo, pardavimo (perdavimo) arba kontrolės baigimo dienos, o duomenys apie nurašytas paskolas – kol kreditorius turi reikalavimo teisę į šias paskolas, bet ne trumpiau kaip septynerius metus.

 

III. DUOMENŲ BAZĖS TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 

14. Duomenų teikėjai Lietuvos bankui pateikia duomenis (įskaitant filialų duomenis) apie savo ir kontroliuojamųjų įmonių paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas tiesiogiai arba netiesiogiai per pasirinktą kredito įstaigą (toliau – duomenų perdavėjas). Tiesioginiai duomenų teikėjai Lietuvos bankui teikia, o duomenų perdavėjai Lietuvos bankui perduoda duomenis naudodamiesi Lietuvos banko pateikta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis.

15. Lietuvos bankas pateikia tiesioginiams duomenų teikėjams ir duomenų perdavėjams techninės ir programinės įrangos reikalavimus bei duomenų pateikimo ir gavimo nustatytų struktūrų bylas.

16. Tiesioginiai duomenų teikėjai paklausimus į duomenų bazę pateikia ir atsakymus gauna, o duomenų perdavėjai paklausimus į duomenų bazę ir atsakymus į juos perduoda naudodamiesi Lietuvos banko pateikta duomenų kodavimo ir perdavimo į Lietuvos banką programine įranga. Atsakymai į paklausimus, išskyrus sutrumpintą pirmo tipo paklausimą, pateikiami nuo 8 iki 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis, o atsakymas į sutrumpintą pirmo tipo paklausimą – kitą darbo dieną.

17. Tiesioginiai duomenų teikėjai gali teikti, o duomenų perdavėjai gali perduoti Lietuvos bankui duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas bei paklausimus į duomenų bazę Lietuvos banko poilsio ir švenčių dienomis bei po 17 val. Lietuvos banko darbo dienomis, tačiau tuo metu Lietuvos bankas neužtikrins duomenų bazės veikimo ir duomenų teikėjams neteiks techninės pagalbos.

18. Duomenų teikėjai į duomenų bazę gali teikti pirmo ir antro tipų paklausimus.

19. Pateikę pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo 9.1.1 ar 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose nurodytus duomenis, duomenų teikėjai iš duomenų bazės gauna:

19.1. duomenis pagal kiekvieną paskolos gavėjo paskolą:

19.1.1. paskolos paskirtį;

19.1.2. sutartyje nustatytą paskolos sumą; jei numatyta, kad paskolą grąžins du arba daugiau asmenų, – nurodoma, kad paskola grąžinama solidariai;

19.1.3. paskolos palūkanų normos skaitinę reikšmę procentais, o jeigu palūkanų norma susieta su išoriniu indeksu, – nurodoma tai ir išorinio indekso laikotarpis;

19.1.4. kreditavimo įsipareigojimo sumą ir skaičiavimo būdą, jeigu paklausimas pateikiamas apie juridinį asmenį;

19.1.5. paskolos rūšį, nurodytą 9.2.6 punkte;

19.1.6. galutinį paskolos grąžinimo terminą, o jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo, išskyrus ūkininką, – ir paskolos gavėjui suteiktos paskolos sumos grąžinimo būdą, nurodytą 9.4.1 punkte;

19.1.7. paskolos sutarties pasirašymo datą;

19.1.8. faktiško įsiskolinimo sumą;

19.1.9. duomenis apie paskolos vertės tikslinimą:

19.1.9.1. paskolos vertės tikslinimo metodą;

19.1.9.2. nuvertėjusios paskolos vertę, nustatytą individualiai patikslinus paskolos vertę;

19.1.10. paskolos gavėjo ir kitų asmenų paskolos gavėjo paskolai užtikrinti įkeisto turto vertę, išskiriant įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte, o jei tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem arba daugiau kreditorių, – įkeitimo eiliškumą;

19.1.11. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų garantijų sumą;

19.1.12. paskolos gavėjo paskolai užtikrinti gautų laidavimų sumą;

19.1.13. datą, nuo kurios paskola tenkina 9.4.7 ir (arba) 9.4.8 punkte nurodytą sąlygą;

19.2. duomenis pagal paskolos gavėją:

19.2.1. paskolos gavėjo nurašytų paskolų sumą;

19.2.2. paskolos gavėjo per metus grąžintų paskolų sumą, o jeigu paskola ar jos dalis grąžinta įvykdžius paskolos užtikrinimo priemonę arba perėmus finansinės nuomos (lizingo) objektą, – paskolos grąžinimo šaltinius, nurodytus 9.4.2.1 ir 9.4.2.2 punktuose, bei iš jų susigrąžintą paskolų sumą;

19.2.3. paskolos gavėjo išduotų garantijų sumą;

19.2.4. paskolos gavėjo suteiktų laidavimų sumą;

19.2.5. jeigu paskola apdrausta draudimo įmonėje, – draudimo įmonės duomenis, nurodytus 9.1.2.1–9.1.2.4 punktuose, ir toje draudimo įmonėje apdraustų paskolų sumą;

19.2.6. paskolos gavėjo įkeisto turto vertę kitų asmenų paskoloms užtikrinti ir įkeisto turto rūšį, nurodytą 9.3.4 punkte, o jei tuo pačiu turtu užtikrinamas paskolų grąžinimas dviem arba daugiau kreditorių, – įkeitimo eiliškumą;

19.2.7. jeigu paskolos gavėjas juridinis asmuo arba ūkininkas, paskolos gavėjui suteiktų paskolų grąžinimo artimiausiais penkeriais metais sumas, suskirstytas ketvirčiais, ir paskolų, kurių grąžinimas numatytas vėliau negu po penkerių metų, sumą ir galutinį grąžinimo terminą;

19.2.8. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų:

19.2.8.1. pripažinimo tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų datą (pirmo ir paskesnių kartų) ir viso įsiskolinimo duomenų teikėjui, kuris pripažino paskolos gavėją tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų, sumą tą dieną;

19.2.8.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų;

19.2.9. pripažinimo vėl tikėtinai įvykdysiančiu arba vykdančiu įsipareigojimus datą.

20. Pateikę sutrumpintą pirmo tipo paklausimą ir nurodę paskolos gavėjo 9.1.1.1–9.1.1.3 punktuose nurodytus duomenis, duomenų teikėjai iš duomenų bazės gauna šiuos duomenis:

20.1. sutartyje nustatytą paskolų sumą pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.6 punkte;

20.2. faktiško įsiskolinimo sumą, išskiriant pagal paskolos rūšis, nurodytas 9.2.6 punkte;

20.3. nurašytų paskolų sumą;

20.4. paskolos gavėjo išduotų garantijų sumą;

20.5. paskolos gavėjo suteiktų laidavimų sumą;

20.6. jeigu paskolos gavėjas ūkininkas, paskolos gavėjui suteiktų paskolų grąžinimo artimiausiais penkeriais metais sumas, suskirstytas ketvirčiais, ir paskolų, kurių grąžinimas numatytas vėliau negu po penkerių metų, sumą ir galutinį grąžinimo terminą;

20.7. jeigu paskolos gavėjas fizinis asmuo, išskyrus ūkininką, paskolos gavėjui suteiktų paskolų paskolos sumos grąžinimo būdus, nurodytus 9.4.1 punkte;

20.8. duomenis apie paskolos gavėjo pripažinimą tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų:

20.8.1. paskutinio pripažinimo tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų datą;

20.8.2. sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų;

20.9. pripažinimo vėl tikėtinai įvykdysiančiu arba vykdančiu įsipareigojimus datą.

21. Pateikę antro tipo paklausimą, duomenų teikėjai gauna sąrašą paskolų gavėjų, kuriuos tikėtinai neįvykdysiančiais arba neįvykdančiais įsipareigojimų pripažino pats duomenų teikėjas, ir sąrašą tų paskolų gavėjų, kurie pripažinti tikėtinai neįvykdysiančiais arba neįvykdančiais įsipareigojimų kitose duomenų teikėjų įstaigose (nenurodant kitų kreditorių pavadinimų); datą, kada paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų, viso įsiskolinimo sumą tą dieną ir sąlygą, pagal kurią paskolos gavėjas pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu arba neįvykdančiu įsipareigojimų.

22. Duomenų bazėje saugomi duomenys teikiami tik duomenų teikėjų centrinėms būstinėms, juridiniams ir fiziniams asmenims apie save pagal 2 priede nurodytą tvarką, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Duomenų bazėje saugomi duomenys, nurodyti 9.1.1.1–9.1.1.3 punktuose, išskyrus ūkininko ūkio registracijos kodą, teikiami Oficialiosios statistikos darbų programoje nurodytiems administracinių duomenų valdytojams, iš kurių Lietuvos bankas gauna informaciją Paskolas turinčių namų ūkių finansinės būklės (biudžetų) statistiniam tyrimui atlikti.

23. Kredito įstaiga, prieš pradėdama teikti ir gauti duomenis iš duomenų bazės, turi sudaryti su Lietuvos banku sutartį, kurioje būtų aptartos duomenų teikimo ir gavimo sąlygos ir apmokėjimo tvarka.

24. Kredito įstaigų, kurioms atšaukta licencija, taip pat įmonių, kurias bankas baigė kontroliuoti, pateikti duomenys apie paskolų gavėjus ir jiems suteiktas paskolas neatnaujinami ir duomenų teikėjams neteikiami.

25. Lietuvos bankas atsako už duomenų bazės informacijos, saugomos ir naudojamos Lietuvos banke, saugumą ir konfidencialumą.

26. Duomenų teikėjo įstaigoje turi būti sukurtos ir valdybos (užsienio banko filiale – vadovo) patvirtintos naudojimosi duomenų baze vidaus taisyklės su asmenų, galinčių naudotis duomenimis arba juos teikti, sąrašu. Asmenys raštu turi įsipareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį. Kiekvienas duomenų teikėjo paklausimas (arba duomenų pateikimas) turi būti registruojamas ir saugomas vienerius metus. Duomenų teikėjo įstaigoje vidaus audito tarnybos privalo ne rečiau kaip kartą per trejus metus tikrinti ir įvertinti patvirtintas duomenų bazės naudojimo procedūras, taikomas programines priemones ir įdiegtas vidaus kontrolės procedūras ir ar tai sudaro prielaidas užtikrinti perduodamų duomenų kokybę.

27. Mėnesiui pasibaigus, Lietuvos bankas pateikia kredito įstaigai naudojimosi duomenų baze protokolą, kurį iki mėnesio 20 d. kredito įstaigos vadovas patvirtina ir grąžina Lietuvos bankui.

28. Už duomenų teisingumą, pateikimą laiku ir konfidencialumą atsako duomenų teikėjas. Jeigu kredito įstaiga teikia duomenis netiesiogiai, už jos duomenų apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas, paklausimų į duomenų bazę ir atsakymų į juos perdavimą teisingai ir laiku, informacijos saugumą ir konfidencialumą perdavimo metu atsako duomenų perdavėjas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Jeigu kredito įstaigos laiku nepateikia, pateikia neišsamius duomenis arba jų nepatikslina, kredito įstaigoms arba jų vadovams gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos poveikio priemonės.

 

_________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

SĄLYGOS, KAI PASKOLOS GAVĖJAS PRIPAŽĮSTAMAS NEĮVYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMŲ ARBA VĖL VYKDANČIU ĮSIPAREIGOJIMUS

 

1. Paskolos gavėjas pripažįstamas tikėtinai neįvykdysiančiu įsipareigojimų, jei, duomenų teikėjo nuomone, tikėtina, kad paskolos gavėjas iki galo neįvykdys savo įsipareigojimų duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) iki tol, kol duomenų teikėjas nesiims tokių veiksmų kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės įvykdymas. Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymiai yra šie:

1.1. duomenų teikėjas nustojo už paskolą kaupti palūkanas ir kitus sutartyje numatytus periodinius mokėjimus;

1.2. reikšmingai pablogėjus paskolos kokybei, duomenų teikėjas tikslina paskolos vertę;

1.3. duomenų teikėjas parduoda paskolą ir dėl to patiria reikšmingą nuostolį (didesnį negu 5 proc. paskolos likučio). Įvertinami tik nuostoliai, susiję su paskolos gavėjo kredito rizika. Jei duomenų teikėjas parduodamas paskolą patiria nuostolį dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitusių palūkanų normų), toks nuostolis neįvertinamas;

1.4. duomenų teikėjas persvarsto paskolą dėl pablogėjusios paskolos gavėjo finansinės būklės ir patiria finansinių nuostolių;

1.5. duomenų teikėjas inicijuoja paskolos gavėjo pripažinimo nemokiu procedūrą, atsižvelgdamas į paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei);

1.6. paskolos gavėjo arba trečiosios šalies iniciatyva paskolos gavėjui pradėta bankroto arba kita panaši procedūra, kurios metu galima panaikinti arba atidėti paskolos gavėjo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei).

2. Paskolos gavėjas pripažįstamas neįvykdančiu įsipareigojimų, jei paskolos gavėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus duomenų teikėjui (jei tai bankai, – bankui, banką globojančiajam (patronuojančiajam) bankui arba banko kontroliuojamai įmonei) daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos likutis neviršija 100 litų arba kitos, duomenų teikėjo nuomone, nereikšmingos sumos.

3. Paskolos gavėjas pripažįstamas vėl tikėtinai įvykdysiančiu įsipareigojimus arba vėl vykdančiu įsipareigojimus, jei, duomenų teikėjo nuomone, negali būti taikomas (netenkinamas) nei vienas iš kriterijų, pagal kuriuos paskolos gavėjas buvo pripažintas tikėtinai neįvykdysiančiu įsipareigojimų arba neįvykdančiu įsipareigojimų.

 

_________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS PAKLAUSĖJAMS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų teikimo iš Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – PRDB) paklausėjams aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų, susijusių su paklausėju ir esančių PRDB, teikimo tvarką.

2. Duomenis teikia PRDB eksploatuojantis padalinys.

3. Atsakyme į paklausėjo prašymą negali būti jokių kito fizinio asmens duomenų, taip pat juridinio asmens pavadinimo ir kodo, išskyrus prašyme nurodyto paklausėjo.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Paklausėjas – fizinis (tarp jų ir ūkininkas) arba juridinis asmuo, kuris kreipiasi dėl jo duomenų teikimo iš PRDB.

4.2. Paklausėjo atstovas – asmuo, turintis teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti paklausėjui.

4.3. Paklausėjo duomenys – PRDB esantys fizinio arba juridinio asmens duomenys, kurie teikiami pagal PRDB tvarkymo taisykles.

4.4. Asmens duomenys – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

II. DUOMENŲ TEIKIMAS PAKLAUSĖJAMS FIZINIAMS ASMENIMS

 

5. Paklausėjas, norėdamas gauti savo duomenis, turi Lietuvos banko PRDB eksploatuojančiam padaliniui pateikti prašymą, užpildytą pagal 1 priede pateiktą pavyzdį, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba registruotu paštu. Prašyme privaloma nurodyti:

5.1. vardą;

5.2. pavardę;

5.3. asmens kodą;

5.4. adresą ryšiams;

5.5. telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą;

5.6. norimą gauti informaciją; jeigu kreipiamasi dėl fizinio asmens kaip ūkininko duomenų pateikimo, – ūkio registracijos kodą; paklausėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus;

5.7. parašą;

5.8. priedus ir papildomus duomenis (jeigu reikia).

6. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinta paklausėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu prašoma duomenų apie fizinį asmenį kaip ūkininką, – asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinta ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

7. Jeigu kreipiasi atstovas, jis pateikia tapatybę ir asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu atstovas kreipiasi dėl fizinio asmens kaip ūkininko duomenų pateikimo, jis turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintą kopiją.

8. Atsakymą į paklausėjo prašymą gali atsiimti pats paklausėjas, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas, įgaliotas asmuo – pateikęs tapatybę, įgaliojimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas arba, jeigu asmuo nurodo prašyme, atsakymas siunčiamas registruotu paštu.

9. Paklausėjas prašymą ir papildomus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kito asmens įgaliojimo kopiją, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją ar kt.) gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau atsakymas atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

 

III. DUOMENŲ TEIKIMAS PAKLAUSĖJAMS JURIDINIAMS ASMENIMS

 

10. Paklausėjas, norėdamas gauti savo duomenis, turi Lietuvos banko PRDB eksploatuojančiam padaliniui pateikti prašymą, užpildytą pagal 2 priede pateiktą pavyzdį, tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką arba registruotu paštu. Prašyme privaloma nurodyti:

10.1. pavadinimą;

10.2. juridinio asmens kodą;

10.3. adresą ryšiams;

10.4. telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą;

10.5. norimą gauti informaciją;

10.6. vadovo vardą, pavardę, asmens kodą, pareigas ir parašą;

10.7. priedus ir papildomus duomenis (jeigu reikia).

11. Dėl duomenų pateikimo kreiptis gali juridinio asmens atstovas arba jo įgaliotas asmuo.

12. Jeigu kreipiasi paklausėjo atstovas, jis turi pateikti paklausėjo tapatybę patvirtinančio dokumento (juridinio asmens registracijos pažymėjimo), savo asmens tapatybę ir atstovavimą (vadovo paskyrimo, išrinkimo ar kt.) patvirtinančius dokumentus arba šių dokumentų asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

13. Jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo, jis pateikia 10 punkte įvardytus dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas ir savo tapatybę bei įgaliojimą patvirtinančius dokumentus. Įgaliojimas turi būti patvirtintas paklausėjo atstovo parašu ir juridinio asmens antspaudu.

14. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėti asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti 10 punkte įvardyti dokumentai.

15. Atsakymą į paklausėjo prašymą gali atsiimti atstovas arba atstovo įgaliotas asmuo, asmeniškai atvykęs į Lietuvos banką ir pateikęs paklausėjo tapatybę, asmens tapatybę, atstovavimą arba įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas, arba, jeigu asmuo nurodo prašyme, atsakymas siunčiamas registruotu paštu.

16. Paklausėjas prašymą ir papildomus dokumentus (juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, atstovo asmens tapatybę, įgaliojimą patvirtinančio dokumento kopijas ar kt.) gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau atsakymas atiduodamas tik tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką ir pateikus prašymo ir papildomų dokumentų originalus arba asmens, turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, patvirtintas kopijas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Lietuvos bankas neatsako už atskleistus paklausėjo duomenis prašymo pristatymo metu, kai prašymas ir kiti dokumentai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu, arba atsakymo pateikimo metu, kai atsakymas siunčiamas registruotu paštu.

18. Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu paklausėjo buvo paprašyta patikslinti prašymą, tai atsakymo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto prašymo gavimo dienos.

 

_________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių 2 priedo

1 priedas

 

_________________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________________

(Asmens kodas)

_________________________________

(Adresas ryšiams)

________________|_________________

(Telefono nr.)              (El. pašto adresas)

 

Lietuvos banko

Statistikos departamentui

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius

 

PRAŠYMAS PATEIKTI DUOMENIS IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS

 

__________________

(Data)

 

Vadovaudamasis Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – PRDB) tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, prašau pateikti PRDB esančią informaciją apie mano esamus, buvusius (kas reikalinga, pabraukti) įsipareigojimus.

 

Papildoma informacija:

 

 

 

 

 

 

 

Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):

£[]  registruotu paštu;

£[]  atvykus į Lietuvos banką atsiimti asmeniškai arba įgaliotam asmeniui.

 

___________________

(Parašas)

 

_________________


 

Paskolų rizikos duomenų bazės

tvarkymo taisyklių 2 priedo

2 priedas

 

_________________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________________

(Juridinio asmens kodas)

_________________________________

(Adresas ryšiams)

________________|_________________

(Telefono nr.)              (El. pašto adresas)

 

Lietuvos banko

Statistikos departamentui

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius

 

PRAŠYMAS PATEIKTI DUOMENIS IŠ PASKOLŲ RIZIKOS DUOMENŲ BAZĖS

 

_______________|____________________

(Data)                          (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis Paskolų rizikos duomenų bazės (toliau – PRDB) tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, prašau pateikti PRDB esančią informaciją apie esamus, buvusius (kas reikalinga, pabraukti) įmonės įsipareigojimus.

 

Papildoma informacija:

 

 

 

 

 

 

 

Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):

£[]  registruotu paštu;

£[]  atvykus į Lietuvos banką atsiimti asmeniškai arba įgaliotam asmeniui.

 

________________                                                  __________________________________

(Pareigos)                              (Parašas)                         Vardas ir pavardė (asmens kodas)

 

_________________