LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 97 „DĖL ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. liepos 9 d. Nr. V-414

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 44 straipsnio 2 dalimi,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ (Žin., 1999, Nr. 23-670):

1. 1 priedo 2.2 punktą išdėstau taip:

2.2. Akreditavimo tarnyba išduoda licencijas asmens sveikatos priežiūros veiklai.“

2. 1 priedo 6 skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

6. Licencijų išdavimo sąlygos“

3. Pripažįstu netekusiais galios 1.4 punktą, 1 priedo 2.7 ir 6.1 punktus.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS