LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 40, 41, 42, 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1900

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 105-2393)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje po žodžio „keliai“ įrašyti žodžius „ir jų infrastruktūra (hidrotechninių ir inžinerinių statinių kompleksas)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai ir jų infrastruktūra (hidrotechninių ir inžinerinių statinių kompleksas) nuosavybės teise priklauso tik Lietuvos valstybei.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

4 straipsnio 4 dalyje po žodžio „būklės“ įrašyti žodžius „bei navigacinių įrenginių juose funkcionavimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių būklės bei navigacinių įrenginių juose funkcionavimo, laivybos, uostų veiklos valstybinę kontrolę atlieka, laivų avarinius atvejus nagrinėja Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 41 straipsniu

Papildyti Kodeksą 41 straipsniu:

41 straipsnis. Keleivių ir krovinių vežimas vidaus vandenų keliais

Vežti keleivius ir krovinius už atlygį tarp Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų (kabotažas) gali tik laivai, plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava, arba laivai, plaukiojantys su bet kurios Europos Sąjungos valstybės vėliava.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

7 straipsnio 1 dalyje po žodžio „keliuose“ įrašyti žodžius „ir nustatyta tvarka gavę Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos leidimus naudoti vandens telkinius laivybai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vidaus vandenų kelių naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys laivyba šiuose keliuose ir nustatyta tvarka gavę Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos leidimus naudoti vandens telkinius laivybai.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 3 punkto pakeitimas

10 straipsnio 3 punkte po žodžio „darbus“ įrašyti žodžius „bei sutvarkytus vidaus vandenų kelių ruožus priduoti vidaus vandenų kelių valdytojui“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) pastačius ir suremontavus tiltus, įrengus ir pertvarkius antvandenines ir povandenines komunikacijas, atlikti dugno gilinimo ir valymo darbus bei sutvarkytus vidaus vandenų kelių ruožus priduoti vidaus vandenų kelių valdytojui;“.

 

6 straipsnis. 13 straipsnio 3 dalies pakeitimas

13 straipsnio 3 dalyje po žodžio „krovininiai“ išbraukti žodį „ir“, po žodžio „mišrieji“ įrašyti žodžius „žvejybiniai bei pramoginių laivų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Uostai ir prieplaukos pagal atitinkamų darbų pobūdį yra keleiviniai, krovininiai, mišrieji, žvejybiniai bei pramoginių laivų.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Laivų klasės

1. Vidaus vandenų laivas – laivas, naudojamas keleiviams ar kroviniams vežti vidaus vandenimis arba jam nustatytame plaukiojimo rajone jūroje.

2. Mažasis laivas – bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne ilgesnis kaip 20 metrų, išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas, laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir keltus. Mažiesiems laivams nepriskiriamos irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 100 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės.

3. Pramoginis laivas – bet kurio tipo su įvairios rūšies jėgainėmis laivas, skirtas poilsiui, pramogoms bei sportui, ir kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų.

4. Sportinis laivas – specialiai sukonstruotas ir gamintojo atitinkamai pažymėtas laivas, skirtas tik sporto tikslams.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Vidaus vandenų laivų registravimas ir techninė priežiūra

1. Vidaus vandenų laivai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Šį registrą tvarko Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.

2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojami:

1) vidaus vandenų savaeigiai ir nesavaeigiai laivai;

2) plaukiojantys kranai, žemkasės, žemsiurbės;

3) mažieji, sportiniai ir pramoginiai savaeigiai ir nesavaeigiai, mažesni kaip 80 registro tonų, laivai;

4) burinės ir motorinės jachtos, baidarės, kanojos, guminės valtys, kurių keliamoji galia per 130 kg, turistiniai plaustai, plaukiojantys vasarnamiai, mažųjų ir sportinių laivų stovėjimo įrenginiai (bazės), vandens dviračiai ir motociklai.

3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruoto laivo savininkui išduodamas laivo bilietas, nuosavybės teisės liudijimas, laivo tinkamumo plaukioti liudijimas ir leidimas plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava.

4. Vidaus vandenų laivų registravimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registravimo taisyklės, kurias tvirtina susisiekimo ministras.

5. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą atlieka Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Laivų techninė priežiūra atliekama apžiūrint laivus ir nuolat kontroliuojant jų techninę būklę. Laivui leidžiama plaukioti tik nustačius, kad jis atitinka saugios laivybos reikalavimus.

6. Burinių jachtų techninę priežiūrą atlieka Lietuvos buriuotojų sąjunga pagal su Susisiekimo ministerija suderintas Jachtų techninės priežiūros taisykles.“

 

9 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perleidus nuosavybės teisę į laivą, sudarius laivo nuomos ar panaudos sutartį, duomenys apie naują valdytoją įrašomi į Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą.“

 

10 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje išbraukti antrąjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vidaus vandenų transporto personalą sudaro turintys specialų pasirengimą laivų įgulų nariai bei kranto darbuotojai, kurie tiesiogiai aptarnauja vidaus vandenų transportą.“

 

11 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Laivo įgula

1. Laivo įgulą sudaro kapitonas (škiperis) ir kiti įgulos nariai.

2. Laivo įgulos minimalios sudėties reikalavimus tvirtina susisiekimo ministras.

3. Laivo kapitonu (škiperiu) ir kitais įgulos nariais gali būti asmenys, turintys reikiamą diplomą arba kvalifikacijos liudijimą, kurie išduodami susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

4. Burinių jachtų įgulų nariams diplomus, kvalifikacijos liudijimus ir pažymėjimus išduoda Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintos kvalifikacinės komisijos. Diplomų, kvalifikacijos liudijimų ir pažymėjimų išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklės, kurias, suderinusi su Susisiekimo ministerija, tvirtina Lietuvos buriuotojų sąjunga.“

 

12 straipsnis. 24 straipsnio 1 dalies pakeitimas

24 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „tam tikros grimzlės laivams“ įrašyti žodžius „tam tikrų matmenų laivams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Plaukiojimo vaga (farvateris) – vidaus vandenų kelio juosta, tinkanti plaukioti tam tikrų matmenų laivams.“

 

13 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Valstybinė saugios laivybos vidaus vandenų keliuose priežiūra

Valstybinę saugios laivybos vidaus vandenų keliuose priežiūrą atlieka Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.“

 

14 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

27 straipsnyje vietoj žodžių „Laivų avarijų tyrimo taisyklės“ įrašyti žodžius „Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės“, vietoj žodžių „Susisiekimo ministerija“ įrašyti žodžius „susisiekimo ministras“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Avarijų vidaus vandenų keliuose tyrimas

Vidaus vandenų keliuose įvykusių avarijų registravimo ir tyrimo tvarką nustato Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės, kurias tvirtina susisiekimo ministras.“

 

15 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

40 straipsnio 1 dalies 6 punktą papildyti žodžiais „krovinio išsiuntimo ir paskirties punktus“, dalį papildyti 11 punktu, 2 dalį pakeisti, 4 ir 5 dalis pripažinti netekusiomis galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

40 straipsnis. Važtaraštis

1. Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Važtaraštyje siuntėjas privalo nurodyti:

1) krovinio siuntėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą;

2) krovinio gavėjo – juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę; adresą;

3) krovinio pavadinimą;

4) krovinio kiekį (svorį), rūšį;

5) svorio nustatymo būdą;

6) vežimo sutarties sąlygas, krovinio išsiuntimo ir paskirties punktus;

7) krovinį lydinčiuosius dokumentus;

8) krovinio ženklus;

9) krovinio ypatybes;

10) užmokestį už vežimą (važtapinigius) ir už suteiktas paslaugas (pakrovimą ir iškrovimą);

11) vežant pavojingą krovinį – jo pavojingumo klasę ir identifikacinį numerį pagal Jungtinių Tautų Organizacijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą.

2. Siuntėjas surašo važtaraštį 3 egzemplioriais. Vienas egzempliorius lieka siuntėjui, kiti du išduodami vežėjui.

3. Važtaraštyje gali būti žymos apie krovinio įvertinimą, įpakavimą (tarą) ir kitos.“

 

16 straipsnis. 41 straipsnio 2 dalies pakeitimas

41 straipsnio 2 dalyje po žodžio „atitikti“ įrašyti žodį „minimalius“, išbraukti žodžius „ir sanitarines sąlygas, nustatytas Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklėse“, po žodžių „Susisiekimo ministerija“ įrašyti žodžius „o jo įgula turi būti sukomplektuota taip, kad užtikrintų saugų krovinio vežimą iki paskirties punkto“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Laivas, kuriuo vežamas krovinys, turi atitikti minimalius techninius reikalavimus, kuriuos tvirtina Susisiekimo ministerija, o jo įgula turi būti sukomplektuota taip, kad užtikrintų saugų krovinio vežimą iki paskirties punkto.“

 

17 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis. Krovinio priėmimas

1. Vežėjas, priimdamas krovinį iš siuntėjo į savo sandėlį arba jį pakraudamas savo priemonėmis, privalo tikrinti krovinio kiekį (svorį) ir būklę.

2. Jeigu krovinį pakrauna siuntėjas savo priemonėmis, vežėjas turi teisę tikrinti krovinio kiekį (svorį) ir būklę.

3. Jeigu priimant krovinį buvo pastebėta krovinio ar įpakavimo (taros) trūkumų arba pažeidimų ar nustatyta, kad krovinys netinkamas vežti, apie trūkumus ar pažeidimus turi būti pažymėta važtaraštyje ir patvirtinta siuntėjo bei vežėjo parašais.

4. Krovinys laikomas priimtu vežti, kai vežėjas parašu ir kalendoriniu spaudu važtaraštyje patvirtina krovinio priėmimą.“

 

18 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Krovinio išdavimas

1. Paskirties punkte vežėjas išduoda krovinį gavėjui patikrinęs jo kiekį (svorį) ir būklę.

2. Išduodamas krovinį, vežėjas kartu su gavėju tikrina:

1) jeigu krovinys plombuotas, krovinio plombas, jų būklę;

2) krovinio įpakavimo (taros), konteinerių būklę;

3) krovinio kiekį (svorį).

3. Išduodamas krovinį gavėjui, vežėjas kartu duoda ir vieną važtaraščio egzempliorių. Krovinys laikomas perduotu gavėjui, kai gavėjas parašu važtaraštyje (vežėjo ir gavėjo egzemplioriuose) patvirtina krovinio priėmimą.

4. Jeigu krovinys atvežtas netvarkingame laive arba su netinkamomis, pažeistomis plombomis, arba nesilaikant greitai gendančių krovinių pristatymo termino, arba jeigu krovinio kiekio (svorio) trūksta ar yra sužalojimų, vežėjas ir gavėjas tai pažymi važtaraštyje ir patvirtina parašais.

5. Gavėjas gali atsisakyti priimti krovinį, kai krovinį sužalojus ar pablogėjus jo kokybei visiškai ar iš dalies negalima krovinio naudoti pagal tikslinę jo paskirtį.

6. Jeigu perduodant krovinį gavėjui, kyla ginčų dėl krovinio plombų, krovinio būklės ar krovinio kiekio (svorio), kviečiamas ekspertas.“

 

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS