LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

S T A T U T A S

 

DĖL SEIMO STATUTO 153 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 5 d. Nr. XI-453

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2005, Nr. 153-5645; 2008, Nr. 135-5244; 2009, Nr. 48-1895)

 

1 straipsnis. 153 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 153 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „2“ įrašyti skaičių „1“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Seimo Pirmininkui reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1 VMDU dydžio suma.“

2. 153 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „0,7“ įrašyti skaičių „0,5“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Seimo Pirmininko pavaduotojams reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 0,5 VMDU dydžio suma.“

3. 153 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „1,5“ įrašyti skaičių „1“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Seimo nariams išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla, kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1 VMDU dydžio suma.“

 

2 straipsnis. 153 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 153 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „2“ įrašyti skaičių „3“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Seimo Pirmininkui reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 3 VMDU dydžio suma.“

2. 153 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičiaus „0,7“ įrašyti skaičių „1“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Seimo Pirmininko pavaduotojams reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1 VMDU dydžio suma.“

3. 153 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „1,5“ įrašyti skaičių „1,7“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Seimo nariams išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla, kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1,7 VMDU dydžio suma.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Seimo narių padėjėjai-sekretoriai

Seimo narys turi teisę turėti padėjėjų-sekretorių, kuriems už darbą mokama iš valstybės biudžeto, taip pat padėjėjų, dirbančių visuomeniniais pagrindais. Seimo narių padėjėjai-sekretoriai į darbą priimami ir iš jo atleidžiami įstatymų nustatyta tvarka. Vienam Seimo nariui tenka 3 Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus etatai. Seimo narių padėjėjų-sekretorių darbo užmokestis reglamentuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Statuto galiojimas

1. Šio statuto 1 straipsnis įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

2. Šio statuto 2 straipsnis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                            Irena Degutienė