LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 m. LAPKRIČIO 29 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1871 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-834

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6459; 2010, Nr. 114-5862):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 56 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739):“.

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintus Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatus nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

1.4. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Rekomenduoju savivaldybių administracijų direktoriams paskirti asmenis ir pavesti jiems tvarkyti savivaldybės teritorijoje esančių registro objektų duomenis Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų nustatyta tvarka.“

2. P a v e d u Švietimo informacinių technologijų centrui (direktorius Vaino Brazdeikis):

2.1. organizuoti Švietimo ir mokslo institucijų registro programinės įrangos pakeitimų sukūrimą ir juos įgyvendinti iki 2014 m. gegužės 30 d.;

2.2. parengti ir iki 2014 m. gegužės 30 d. pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti šio įsakymo 1.2 punktu pakeistiems Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatams įgyvendinti reikalingų teisės aktų pakeitimų projektus;

2.3. paskirti Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenų valdymo įgaliotinį.

3. Šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2014 m. birželio 1 d.

 

Švietimo ir mokslo ministras                                               Dainius Pavalkis

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2013 m. liepos 9 d.

raštu Nr. S-965

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2013 m. liepos 9 d.

raštu Nr. (1.18)7R-4950

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2013 m. liepos 17 d.

raštu Nr. ID-6731 (52)

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2013 m. gegužės 29 d.

raštu Nr. 2R-1940(3.33)

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

2013 m. gegužės 23 d.

raštu Nr. (1.18-31-4)-R-4186

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2013 m. gegužės 16 d.

raštu Nr. (13)-SD-359

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-834 

redakcija)

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo ir mokslo institucijų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos (toliau kartu – duomenys) tvarkymą, Registro sąveiką su susijusiais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis, Registro duomenų saugą, Registro duomenų naudojimo sąlygas ir tvarką, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti Registro duomenis (toliau – Gavėjai), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – veiksmingas švietimo sistemos valdymas ir apskaita regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627) vartojamas sąvokas.

6. Registras yra žinybinis.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau –Ministerija). Registro valdytojas yra ir asmens duomenų valdytojas.

9. Registro tvarkytojai yra Švietimo informacinių technologijų centras, savivaldybių administracijos. Registro tvarkytojai yra ir asmens duomenų tvarkytojai.

10. Registro valdytojas metodiškai vadovauja Registro tvarkytojams ir koordinuoja Registro funkcionavimą.

11. Registro valdytojas privalo:

11.1. koordinuoti Registro tvarkytojų darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų veiklos priežiūrą;

11.2. atlikti Registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

11.3. planuoti metinį Registro biudžetą, kontroliuoti jo vykdymą;

11.4. nagrinėti Registro tvarkytojų pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo ir priimti dėl jų sprendimus;

11.5. užtikrinti, kad Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

11.6. teikti informaciją apie Registro veiklą;

11.7. koordinuoti Registro duomenims klasifikuoti naudojamų klasifikatorių kūrimą;

11.8. atlikti kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

12. Registro valdytojas turi:

12.1. teisę rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su Registro duomenų tvarkymu, Registro duomenų sauga;

12.2. teisę organizuoti Registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti Registro modernizavimo ir plėtros klausimus;

12.3. kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

13. Registro tvarkytojai:

13.1. registruoja Registro objektus:

13.1.1. aukštąsias mokyklas, užsienio aukštųjų mokyklų filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, mokslinių tyrimų institutus ir jų filialus, profesinio mokymo įstaigas, įstaigas, įmones, organizacijas, taip pat valstybės narės juridinius asmenis ar kitas organizacijas ar jų padalinius, įsteigtus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla, vykdančius formaliojo profesinio mokymo programas, laisvuosius mokytojus, vykdančius formaliojo profesinio mokymo programas registruoja Švietimo informacinių technologijų centras;

13.1.2. savivaldybės teritorijoje esančias bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklas, švietimo pagalbos įstaigas, įstaigas, įmones, organizacijas, taip pat valstybės narės juridinius asmenis ar kitas organizacijas ar jų padalinius, įsteigtus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla, vykdančius ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, kitas neformaliojo švietimo programas, formaliojo švietimo programų modulius, formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius, laisvuosius mokytojus, vykdančius ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, kitas neformaliojo švietimo programas, formaliojo švietimo programų modulius, formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius registruoja savivaldybių administracijos;

13.2. pagal kompetenciją tvarko Registro duomenis ir atsako už Registro duomenų saugą.

14. Registro tvarkytojai privalo:

14.1. pagal kompetenciją konsultuoti Registro duomenų teikėjus Registro duomenų ir jų pasikeitimų teikimo klausimais;

14.2. skirti Registro duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatyta, kad Registrui pateikti duomenys yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

14.3. užtikrinti, kad Registras veiktų nepertraukiamai;

14.4. užtikrinti, kad Registro duomenys būtų nuolat atnaujinami;

14.5. užtikrinti, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktus duomenis;

14.6. užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti ar papildyti;

14.7. užtikrinti, kad Gavėjai, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

14.8. teikti Registro duomenis Gavėjams Nuostatuose nustatyta tvarka;

14.9. užtikrinti, kad Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais;

14.10. pagal kompetenciją nustatyti Registro darbo organizavimo principus ir tvarką.

15. Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras, be Nuostatų 14 punkte nurodytų veiksmų, privalo:

15.1. nustatyti Registro techninio darbo organizavimo principus ir tvarką;

15.2. užtikrinti Registro sąveiką su susijusiais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis ir priimti iš jų duomenis;

15.3. automatiniu būdu atnaujinti Registro duomenų bazėje naudojamus klasifikatorius;

15.4. administruoti Registro duomenų bazę;

15.5. vykdyti Registro duomenims klasifikuoti naudojamų klasifikatorių kūrimą;

15.6. vykdyti Registro veikimo techninę priežiūrą ir užtikrinti Registro duomenų saugą.

16. Registro tvarkytojai turi teisę reikalauti iš Registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys būtų tinkamai ir laiku pateikiami ir atitiktų susijusių registrų duomenis.

17. Registro tvarkytojai – savivaldybių administracijos – turi:

17.1. teisę teikti siūlymus rengiant Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus ir dalyvauti juos įgyvendinant;

17.2. kitas Registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

18. Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras – turi:

18.1. teisę rengti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

18.2. kitas Registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

 

III. REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

 

19. Registro objektai yra švietimo įstaigos (aukštosios, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, profesinio mokymo, švietimo pagalbos įstaigos), laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla) ir mokslinių tyrimų institutai, jų filialai, Lietuvos Respublikoje įsteigti užsienio aukštųjų mokyklų filialai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos užsienio aukštųjų mokyklų atstovybės (toliau kartu – Institucijos).

20. Registro duomenų bazėje kaupiami šie bendrieji Registro objekto duomenys:

20.1. identifikavimo kodas;

20.2. pavadinimas lietuvių kalba, išskyrus laisvąjį mokytoją;

20.3. buveinė (adresas), išskyrus laisvąjį mokytoją;

20.4. įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo Registre datos.

21. Registro duomenų bazėje kaupiami šie specialieji Registro objekto duomenys:

21.1. apie Instituciją:

21.1.1. pavadinimas anglų kalba, išskyrus laisvąjį mokytoją;

21.1.2. trumpasis pavadinimas, išskyrus laisvąjį mokytoją;

21.1.3. vietovės tipas ir pašto kodas;

21.1.4. grupė (pagal Institucijų grupių klasifikatorių);

21.1.5. pagrindinis tipas, kiti tipai (pagal Institucijų tipų klasifikatorių) ir tipų aprašymai, išskyrus mokslinių tyrimų institutą;

21.1.6. pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys (pagal Institucijų paskirčių klasifikatorių), išskyrus mokslinių tyrimų institutą, aukštąją mokyklą, švietimo pagalbos įstaigą;

21.1.7. priklausomybė (pagal Institucijų priklausomybių klasifikatorių), išskyrus laisvąjį mokytoją;

21.1.8. kontaktiniai duomenys (telefono, fakso ryšio numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos priėmimo komisijos, akademinių reikalų tarnybos, bendrabučių tarnybos elektroninio pašto adresai, telefono ryšio numeriai, vadovo telefono, fakso ryšio numeriai, elektroninio pašto adresas). Bendrojo ugdymo mokyklos priėmimo komisijos (jei priėmimo komisija yra nurodyta steigimo dokumente) elektroninio pašto adresai, telefono ryšio numeriai;

21.1.9. objekto išregistravimo Registre priežastis;

21.1.10. datos, nuo kada įsigalioja grupė, tipai, paskirtys ir jų pasikeitimai;

21.1.11. studijų ar mokymo kalbos, išskyrus švietimo pagalbos įstaigą (pagal Kalbų klasifikatorių);

21.1.12. mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos, išskyrus švietimo pagalbos įstaigą (pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorių);

21.1.13. mokymosi proceso organizavimo būdas, išskyrus aukštąją mokyklą, mokslinių tyrimų institutą, neformaliojo švietimo mokyklą ir švietimo pagalbos įstaigą (pagal Mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdų klasifikatorių);

21.1.14. finansavimo šaltiniai (pagal Finansavimo šaltinių klasifikatorių);

21.1.15. galimybė vykdyti akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas (taip / ne);

21.1.16. profesinio informavimo vietos egzistavimas (taip / ne), išskyrus mokslinių tyrimų institutą ir laisvąjį mokytoją;

21.1.17. bendrabučio egzistavimas, išskyrus mokslinių tyrimų institutą, švietimo pagalbos įstaigą ir laisvąjį mokytoją (pagal Galimybę gauti bendrabutį klasifikatorių);

21.1.18. maitinimosi galimybė, išskyrus mokslinių tyrimų institutą, švietimo pagalbos įstaigą ir laisvąjį mokytoją (pagal Galimybės vietoje maitintis klasifikatorių);

21.1.19. galimybė gauti valstybės paskolą – tik aukštajai mokyklai (pagal Galimybę gauti valstybės paskolą klasifikatorių);

21.1.20. galimybė patekti į valstybės finansuojamą vietą (taip / ne) – tik aukštajai mokyklai;

21.1.21. mokslo sritis, kryptis, šaka – tik mokslinių tyrimų institutui, aukštajai mokyklai (pagal Mokslo sričių, Mokslo krypčių, Mokslo šakų klasifikatorius);

21.1.22. iki 2004 m. sausio 1 d. (Juridinių asmenų registro veiklos pradžios data) Registre įregistruoto objekto pavadinimo, grupės pasikeitimai – kodai ir pavadinimai Registro objektų, kurie yra perėmę išregistruotų švietimo teikėjų, išskyrus laisvąjį mokytoją, teises ir pareigas);

21.1.23. įkūrimo data – tik aukštajai mokyklai, mokslinių tyrimų institutui, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklai, profesinio mokymo įstaigai;

21.1.24. vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditavimo duomenys (švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris ir data), išskyrus aukštąją mokyklą, mokslinių tyrimų institutą, švietimo pagalbos įstaigą, laisvąjį mokytoją;

21.1.25. aukštosios mokyklos identifikavimo Europos Komisijos programų projektuose kodas – tik mokslinių tyrimų institutui ir aukštajai mokyklai;

21.1.26. Registro duomenų bazėje apie Institucijos, išskyrus laisvąjį mokytoją, turinčios kitame mieste, miestelyje, gyvenvietėje, kaime skyrių (išskyrus padalinį), papildomai kaupiami Nuostatų 20.2–20.4 ir 21.1 punktuose nurodyti duomenys ir Institucijos, prie kurios veikia Institucijos skyrius, pavadinimas, identifikavimo kodas;

21.2. apie aukštąją, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklą, profesinio mokymo, švietimo pagalbos įstaigą, kitą švietimo teikėją, mokslinių tyrimų institutą, jų filialus, Lietuvos Respublikoje įsteigtus užsienio aukštųjų mokyklų filialus, papildomai:

21.2.1. juridinio asmens kodas;

21.2.2. teisinė forma;

21.2.3. dalyviai – savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan. Apie juridinį asmenį – pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), pašto kodas ir valstybės, kurioje jis registruotas, kodas, apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, valstybės, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas;

21.2.4. veiklos rūšys ir (arba) veiklos tikslai;

21.2.5. teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos;

21.2.6. reorganizuojamos Institucijos reorganizavimo būdas;

21.2.7. reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizuojant Institucijų pavadinimai ir kodai;

21.2.8. steigimo dokumento skaitmeninė kopija – nuostatai, įstatai ar statutas, steigimo sandoris;

21.2.9. steigimo dokumento sudarymo data;

21.2.10. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos;

21.2.11. įregistravimo Juridinių asmenų registre data. Kodai ir pavadinimai pasibaigusių juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra perėmusi Institucija;

21.2.12. išregistravimo Juridinių asmenų registre data ir priežastis. Kodai ir pavadinimai juridinių asmenų, kurie yra perėmę išregistruotos Institucijos teises ir pareigas;

21.2.13. Institucijos, su kuria kartu vykdomos bendros doktorantūros studijos, juridinio asmens kodas ir pavadinimas – tik mokslinių tyrimų institutui ir aukštajai mokyklai;

21.2.14. švietimo ir mokslo ministro įsakymo, kuriuo suteikta doktorantūros teisė, numeris ir data – tik mokslinių tyrimų institutui ir aukštajai mokyklai;

21.2.15. nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto 1 metų veiklos planas;

21.2.16. informacija apie nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto veiklą per praėjusius 2 metus;

21.2.17. ekspertinio vertinimo duomenys dėl nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto įregistravimo Registre (švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris ir data, įregistravimo data, iki kurios nutarta įregistruoti Registre);

21.2.18. ekspertinio vertinimo duomenys dėl nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto duomenų keitimo Registre (švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris ir data, data, iki kurios švietimo ir mokslo ministras priėmęs sprendimą pratęsti registraciją) (pagal Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto įregistravimo trukmės klasifikatorių);

21.2.19. sprendimų dėl nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto registravimo skaitmeninės dokumentų kopijos;

21.3. apie laisvąjį mokytoją papildomai:

21.3.1. fizinio asmens – nuolatinio ar nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą arba veikiančio pagal individualios veiklos pažymą – vardas, pavardė;

21.3.2. gimimo data;

21.3.3. veiklos vietos vykdymo adresas (jei yra);

21.3.4. verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodytos vykdomos veiklos rūšies (-ių) kodai ir pavadinimai;

21.3.5. individualios veiklos pažymos išdavimo duomenys (išdavimo data ir numeris, veiklos vykdymo pradžios ir veiklos vykdymo nutraukimo datos);

21.3.6. verslo liudijimo išdavimo duomenys (data ir numeris), galiojimo data.

22. Registro duomenims klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

22.1. Kalbos;

22.2. Pasaulio šalys ir teritorijos;

22.3. Administraciniai vienetai, gyvenamosios vietovės, gatvės (gaunamas iš Lietuvos Respublikos adresų registro);

22.4. Institucijų grupės;

22.5. Institucijų tipai;

22.6. Institucijų priklausomybės;

22.7. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formos;

22.8. Mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdai;

22.9. Institucijų paskirtys;

22.10. Finansavimo šaltiniai;

22.11. Galimybė vietoje maitintis;

22.12. Galimybė gauti valstybės paskolą;

22.13. Galimybė gauti bendrabutį;

22.14. Mokslo sritys;

22.15. Mokslo kryptys;

22.16. Mokslo šakos;

22.17. Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto įregistravimo trukmė;

22.18. Juridinių asmenų teisinės formos (gaunamas iš Juridinių asmenų registro);

22.19. Juridinių asmenų teisiniai statusai (gaunamas iš Juridinių asmenų registro);

22.20. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai (gaunamas iš Juridinių asmenų registro);

22.21. Juridinių asmenų išregistravimo priežastys (gaunamas iš Juridinių asmenų registro);

22.22. Ekonominės veiklos rūšys (gaunamas iš Juridinių asmenų registro).

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

23. Registro duomenų teikėjai yra Nuostatų 19 punkte nurodytos Institucijos (toliau –Teikėjai).

24. Teikėjai:

24.1. atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą, išsamumą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

24.2. turi teisę susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais Registro duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis.

25. Registro duomenys įrašomi, keičiami ar išbraukiami iš Registro vadovaujantis duomenimis, pateiktais Registro objektui registruoti, Registro duomenims pakeisti ar Registro objektui išregistruoti. Išregistravus Registro objektą iš Registro, Registro duomenys saugomi Nuostatų 44 punkte nustatytą laikotarpį.

26. nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai registruojami Registre Nuostatų ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

27. Teikėjai pagal Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus patvirtintą tvarką ir joje nustatytomis priemonėmis teikia Registro tvarkytojams Nuostatų 21.1.1, 21.1.2, 21.1.4–21.1.8, 21.1.11–21.1.21, 21.1.23–21.1.26, 21.2.13–21.2.18, 21.3.2 punktuose nurodytus Registro duomenis.

28. Registro tvarkytojas, gavęs duomenis, per 2 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą registruoti Registro objektą, laikinai atidėti jo registravimą ar neregistruoti jo Registre.

29. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą registruoti Registro objektą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną suformuoja duomenis ir juos įrašo į Registro duomenų bazę. Registro objektui automatiniu būdu suteikiamas identifikavimo kodas. Registro tvarkytojui atlikus šiuos veiksmus, Registro objektas laikomas įregistruotu.

30. Įregistravus Registro objektą automatiniu būdu suformuojama Registro pažyma apie objekto įregistravimą Registre, kuri Registro objekto įregistravimo Registre dieną elektroniniu būdu pateikiama Teikėjui.

31. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja Teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis.

32. Teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, elektroniniu būdu pakartotinai teikia trūkstamus ar (ir) ištaisytus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis.

33. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti Registro objektą, jeigu pateikiami duomenys dėl jau įregistruoto Registre Registro objekto, arba Teikėjas per Nuostatų 31 punkte nurodytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų.

34. Pasikeitusius Registro duomenis Teikėjai elektroniniu būdu teikia Registro tvarkytojams per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

35. Registro tvarkytojas, gavęs pasikeitusius duomenis, per 2 darbo dienas išnagrinėja, ar pateikti duomenys yra teisinigi, tikslūs, išsamūs, ir priima sprendimą įrašyti pasikeitusius duomenis, laikinai atidėti jų įrašymą ar jų neįrašyti į Registro duomenų bazę.

36. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą įrašyti pasikeitusius Registro duomenis į Registro duomenų bazę, tą pačią darbo dieną juos įrašo į Registro duomenų bazę.

37. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu informuoja Teikėją apie priimto sprendimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas patikslinti pasikeitusius Registro duomenis.

38. Teikėjas, gavęs Registro tvarkytojo pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti pasikeitusių Registro duomenų įrašymą į Registro duomenų bazę, pakartotinai elektroniniu būdu teikia patikslintus pasikeitusius duomenis.

39. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą neįrašyti į Registrą pasikeitusių Registro duomenų, per 2 darbo dienas elektroniniu būdu pateikia Teikėjui argumentuotą atsakymą neįrašyti jų į Registro duomenų bazę.

40. Pakeisti Registro duomenys, dokumentų skaitmeninės kopijos jų pakeitimo dieną perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 25 metus. Pasibaigus Registro duomenų, dokumentų skaitmeninių kopijų saugojimo terminui, Registro duomenys, dokumentų skaitmeninės kopijos sunaikinami.

41. Registro objektas išregistruojamas iš Registro, jei:

41.1. nevykdo švietimo, arba mokslinių tyrimų ir taikomosios, arba sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių, išskyrus socialinį draudimą, tarnybų veiklos reguliavimo veiklos klasės lygmenimis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 74 (Žin., 1999, Nr. 87-2582) (toliau – EVRK);

41.2. yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojų registro;

41.3. gautas Teikėjo prašymas išregistruoti Registro objektą.

42. Gavęs informaciją iš Juridinių asmenų registro apie tai, kad Institucija, išskyrus laisvąjį mokytoją, nevykdo nė vienos iš Nuostatų 41.1 punkte nurodytų veiklų, ar Institucija yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, ar Mokesčių mokėtojų registro, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną išregistruoja Registro objektą iš Registro.

43. Gavęs Teikėjo prašymą su nurodyta priežastimi išregistruoti Registro objektą, Registro tvarkytojas per 2 darbo dienas juos išnagrinėja, priima sprendimą išregistruoti Registro objektą ir jį išregistruoja iš Registro.

44. Išregistruoto Registro objekto Registro duomenys, dokumentų skaitmeninės kopijos tą pačią darbo dieną automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 25 metus. Pasibaigus Registro duomenų, dokumentų skaitmeninių kopijų saugojimo archyve terminui, Registro duomenys, dokumentų skaitmeninės kopijos sunaikinami.

45. Registro tvarkytojai kaupia Švietimo informacinių technologijų centro nustatytomis priemonėmis Teikėjų pateiktus Registro duomenis.

 

V. REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

46. Neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys gali būti taisomi arba Registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus Gavėjo, susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, asmens, kurio duomenys yra tvarkomi Registre, prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

47. Gavęs iš susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus apie perduotus neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis, Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras – privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į Teikėją, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 10 darbo dienų. Apie ištaisytus įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras – ne vėliau kaip kitą darbo dieną neatlygintinai informuoja susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytoją ir visus Gavėjus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys.

48. Gavęs iš Gavėjo informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus apie pateiktus neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis, Registro tvarkytojas pagal savo kompetenciją privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į Teikėją, šis terminas gali būti pratęsiamas iki 10 darbo dienų. Apie ištaisytus įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pagal savo kompetenciją neatlygintinai informuoja visus Gavėjus, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys.

49. Jeigu nustatoma, kad į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys dėl Registro tvarkytojo kaltės, Registro tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, neatlygintinai ištaiso savo įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis ir pagal savo kompetenciją neatlygintinai informuoja visus Gavėjus ir (ar) susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys.

50. Jeigu nustatomi susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumai, Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja susijusio registro, valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

51. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys yra įrašyti Registre, pateikęs rašytinį prašymą, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis.

52. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti įrašyti netikslūs, neišsamūs, neteisingi duomenys. Registro tvarkytojas pagal savo kompetenciją privalo per 5 darbo dienas nuo asmens reikalavimą ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaisyti jo nurodytus netikslumus Registre, informuoti apie tai reikalavusį to asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai pateikti ir (ar) perduoti Gavėjams, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems buvo pateikti ir (ar) perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys.

 


VI. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

53. Registro objektui apibūdinti gaunami duomenys iš susijusių Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos.

54. Iš Juridinių asmenų registro gaunami viešųjų, privačiųjų juridinių asmenų ir jų filialų, kurių veiklos rūšys pagal EVRK klasės lygmenimis yra švietimas arba moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, arba sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių, išskyrus socialinį draudimą, tarnybų veiklos reguliavimas – Nuostatų 20.2–20.3, 21.2.1–21.2.12 punktuose nurodyti duomenys.

55. Iš Mokesčių mokėtojų registro gaunami Nuostatų 21.3.1, 21.3.3–21.3.5 punktuose nurodyti duomenys.

56. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos gaunami Nuostatų 21.3.6 punkte nurodyti duomenys.

57. Iš Lietuvos Respublikos adresų registro gaunami administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatvių duomenys, kai Registre apie Institucijos skyrių nurodomi Nuostatų 20.3 punkte nurodyti duomenys.

58. Iš Juridinių asmenų registro gaunamiems duomenims koduoti naudojami gaunami Juridinių asmenų teisinių formų, Juridinių asmenų teisinių statusų, Juridinių asmenų reorganizavimo būdų, Juridinių asmenų išregistravimo priežasčių klasifikatoriai.

59. Iš Lietuvos Respublikos adresų registro gaunamiems duomenims koduoti naudojamas gaunamas Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatvių klasifikatorius.

60. Duomenys, nurodyti Nuostatų 54–59 punktuose, gaunami automatiniu būdu.

61. Sąveikos su susijusiais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis būdu gautiems duomenims Registre pakeisti terminai, susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojų pareigos, susijusios su sąveikos realizavimu, gaunamų duomenų perdavimo terminai nustatomi duomenų teikimo sutartyse.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

62. Registro duomenys, išskyrus fizinio asmens gimimo datą, yra vieši ir Gavėjui teikiami neatlygintinai. Fizinio asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir Gavėjams teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

63. Registre kaupiami asmens duomenys teikiami valstybės institucijoms, kurioms Registre kaupiamų asmens duomenų gavimas reikalingas teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti.

64. Registre tvarkomi asmens duomenys naudojami ir teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

65. Registro duomenis Gavėjams teikia ir (ar) perduoda Registro tvarkytojai. Savivaldybių administracijos – tik savo tvarkomus, išskyrus fizinio asmens gimimo datą, Registro duomenis, Švietimo informacinių technologijų centras – visus, išskyrus fizinio asmens gimimo datą, Registre tvarkomus duomenis.

66. Registro tvarkytojai:

66.1. teikia tik pagal savo tvarkomus Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

66.2. teikia tik pagal savo tvarkomus Registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, pagal Registro duomenis parengtus išrašus, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas.

67. Registro tvarkytojas – Švietimo informacinių technologijų centras:

67.1. teikia pagal Registre tvarkomus duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

67.2. perduoda Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus, išskyrus fizinio asmens gimimo datą, tvarkomus duomenų bazėje saugomus Registro duomenis ir (arba) jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

67.3. teikia pagal tvarkomus Registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, pagal Registro duomenis parengtus išrašus, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas.

68. Išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija:

68.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

68.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

68.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

69. Išrašus, pažymas, kitus dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas turi teisę teikti tik Registro tvarkytojai. Savivaldybių administracijos teikia tik Registre savo tvarkomų objektų duomenis, išskyrus fizinio asmens gimimo datą, Švietimo informacinių technologijų centras teikia ir (ar) perduoda Registre visų tvarkomų objektų duomenis, išskyrus fizinio asmens gimimo datą.

70. Registro duomenys Gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal sudarytas sutartis (kai duomenys teikiami daug kartų) arba prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą). Sutartys nesudaromos, kai Registro duomenys teikiami registrams, valstybės informacinėms sistemoms, kurių valdytojas yra Ministerija.

71. Duomenų teikimo sutartyse turi būti nurodyta Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Registro duomenų apimtis, o prašyme – Registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Registro duomenų apimtis. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus duomenis apie save.

72. Gavėjas naudoja gautus Registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

73. Gavėjų naudojami Registro duomenys turi atitikti Registre kaupiamus duomenis.

74. Gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų ir juos naudodamas turi nurodyti duomenų šaltinį.

75. Registro tvarkytojo – Švietimo informacinių technologijų centro – interneto svetainėje (adresas www.itc.smm.lt) teikiama informacija apie Registro objektą, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ir neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, Teikėjus ir Gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami Registro duomenys, kokie duomenys teikiami Registrui, kokiu būdu duomenys pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

76. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

77. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų ir informacijos saugą, reikalavimais.

78. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

79. Registro tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

80. Registro valdytojo, Registro tvarkytojų darbuotojai, pažeidę Registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai garantuoja Registro duomenų saugos nuostatuose ir saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose nustatytas administracines, technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų, informacijos ir dokumentų skaitmeninių kopijų patikimumui ir saugai užtikrinti nuo jų atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kito neteisėto tvarkymo.

82. Tvarkant Registrą, teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinama, kad į Registrą nebūtų įrašomi neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad Registro duomenys atitiktų Registro tvarkytojui pateiktus duomenis.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

83. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

84. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

85. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________