LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BITYNŲ, BITININKYSTĖS PRODUKTŲ IR BIČIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 18 d. Nr. B1-180

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), siekdamas sustiprinti bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių įgyvendinimą:

1. Tvirtinu pridedamus Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus.

2. Įpareigoju apskričių, rajonų ir miestų valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas registruoti bitynus ir išduoti bitynų pasus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. B1-536 „Dėl Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 2003, Nr. 62-2843).

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

 

 

PIRMASIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180

 

BITYNŲ, BItininkystės PRODUKTŲ IR BIČIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI

 

Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) bei siekiant apsaugoti bitynus ir bites nuo užkrečiamųjų ligų.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės tvarką, atsižvelgiant į epizootinę bičių užkrečiamųjų ligų situaciją, rizikos veiksnių analizės rezultatus, taikomas prevencijos priemones ir bičių šeimų sveikatos būklę.

2. Vartojamos sąvokos:

Bičių avilys – bičių šeimai gyventi tinkamas būstas.

Bičių šeimaApis mellifera bitės (bitės darbininkės, bitė motinėlė, tranai), gyvenančios viename bičių avilyje.

Bitynas – vieną epizootinį vienetą sudarančios bičių šeimos.

Bitininkas bičių laikymu bei priežiūra ir bitininkystės produktų tvarkymu užsiimantis fizinis arba juridinis asmuo.

Ekologinis bitynas bitynas, sertifikuotas pagal žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2002, Nr. 84-3658; 2004, Nr. 74-2561).

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Veislinis bitynas bitynas, kurio kilmė ir veislinės savybės atitinka veisliniam bitynui keliamus reikalavimus.

Valstybinis veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymą atliekantis valstybinės veterinarijos funkcijas.

Privatus veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, turintis licenciją verstis veterinarine praktika ir bityne teikiantis veterinarijos paslaugas pagal susitarimą su bitininku.

 

II. REIKALAVIMAI BITYNAMS

 

3. Bitynai turi būti:

3.1. pastatyti toliau kaip 3 kilometrų atstumu nuo sąvartynų, atliekų valymo, surinkimo, perdirbimo ir naikinimo objektų, užterštų vandens telkinių ir kitų užterštų teritorijų; šis reikalavimas netaikomas, kai bitės žiemoja;

3.2. teritorijoje, kurioje bitės galėtų surinkti pakankamą kiekį nektaro, lipčiaus, žiedadulkių ir gauti švaraus vandens;

3.3. įkuriami atsižvelgiant į medingų augalų geografinį išdėstymą, kad prie jų bitės neskristų per judrias gatves, kelius, gyvulių varymo kelius, mokyklų bei vaikų darželių teritorijas ir kitas žmonių poilsio ir gyvenamąsias teritorijas, masinio žmonių susibūrimo vietas;

3.4. ekologiniai bitynai turi būti įkurti ekologiškai auginamų žemės ūkio augalų ar natūralios augmenijos teritorijose.

4. Bitynuose turi būti laikomos sveikos bitės.

5. Bitynuose turi būti veisiamos ir laikomos tik neagresyvios bitės.

6. Pasibaigus bitininkystės aktyviam sezonui, koriuose turi būti paliekamas pakankamas kiekis kokybiško bičių maisto, kad bitės galėtų maitintis žiemą. Bites galima papildomai maitinti bičių mitybai tinkančiais dirbtiniais produktais (pvz., cukraus sirupu), kai dėl klimatinių sąlygų bitėms nepakanka medaus arba medus netinkamas bitėms maitintis žiemojimo metu. Žiemojančioms bitėms dėl didelio mineralinių medžiagų kiekio netinka kiaulpienių, vasarinių ir žieminių rapsų, viržių ir lipčiaus medus. Bites maitinti dirbtiniais produktais galima nuo medunešio pabaigos ir likus 15 dienų iki medunešio pradžios arba ilgiau, jeigu dėl susidariusių nepalankių sąlygų (liūčių, sausrų, gaisrų ir kitų nepalankių aplinkos veiksnių) nepakanka maisto.

7. Bitynas turi turėti bityno pasą (1 priedas).

8. Bityno pase turi būti nurodyta ši informacija:

8.1. registravimo duomenys: savininko ar atsakingojo asmens vardas, pavardė, pareigos, bityno pavadinimas, kontaktiniai duomenys;

8.2. bityno statusas;

8.3. bityno šeimų skaičius;

8.4. atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai:

8.4.1. dėl bičių užkrečiamųjų ligų,

8.4.2. dėl kenksmingų medžiagų ir medžiagų liekanų;

8.5. taikytos gydymo ir profilaktikos priemonės, nurodant veterinarinių vaistų pavadinimą, skyrimo datą, dozę, išlauką, gydytas bičių šeimas;

8.6. taikytos valymo ir dezinfekcijos priemonės, nurodant atlikimo datą, naudotų medžiagų pavadinimą, koncentraciją, bičių avilius;

8.7. taikytos dezinsekcijos ir deratizacijos priemonės, nurodant naudojimo datą, naudotų medžiagų pavadinimą, dozę, apdorotus avilius;

8.8. bičių šeimų judėjimo duomenys, nurodant datą ir geografinę vietovę;

8.9. bitininkystės produktų rūšis ir kiekis, pagamintas per sezoną.

9. Bityno pasus išduoda ir registruoja apskričių, miestų, rajonų teritorinės VMVT (toliau – teritorinės VMVT).

10. Bityno savininkai ar atsakingieji asmenys, norintys gauti bityno pasą, turi pateikti teritorinei VMVT laisvos formos prašymą, nurodant savininko ar atsakingojo asmens vardą, pavardę, pareigas, bityno pavadinimą, kontaktinius duomenis.

11. Gavusi bityno savininko ar atsakingojo asmens prašymą, teritorinė VMVT, patikrinusi bityną ir nustačiusi, kad jis atitinka privalomuosius reikalavimus, išduoda bityno pasą.

12. Teritorinės VMVT išduotus bitynų pasus turi registruoti Bitynų pasų registravimo žurnale (2 priedas).

 

III. BITYNŲ TikrinImas

 

13. Kasmet sezono pradžioje, iki balandžio pabaigos arba gegužės pradžios, bitynai turi būti patikrinti bitininkų. Bitininkai turi tikrinti bitynus palankiausiu laikotarpiu, kai aplinkos temperatūra būna aukštesnė kaip +14 oC ir nelyja – patikrinti bičių šeimas, įvertinti jų sveikatos būklę ir, jeigu bitės serga arba įtariamos, kad serga, paimti mėginį laboratoriniams tyrimams dėl užkrečiamųjų ligų.

14. Bityną patikrinęs bitininkas tikrinimo rezultatus turi nurodyti bityno pase.

15. Nustačius bičių užkrečiamąją ligą, bičių šeimos turi būti nedelsiant gydomos privataus veterinarijos gydytojo skirtais veterinariniais vaistais, užregistruotais Veterinarinių vaistų registre, įsteigtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1673 „Dėl Veterinarinių vaistų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 188-7013), esant reikalui – karantinuojamos VMVT nurodytoje vietoje.

16. Ekologiniuose bitynuose bičių gydymui gali būti naudojami fitoterapiniai arba homeopatiniai preparatai, nurodyti Ekologinio žemės ūkio taisyklių IX skyriuje.

17. Vežti sergančias bičių šeimas draudžiama. Jos tikrinamos ir tvarkomos po sveikų bičių šeimų patikrinimo.

18. Iš sergančių bičių šeimų surinktą produkciją bičių maitinimui naudoti draudžiama, tačiau ji yra tinkama maistui ir gyvūnų šėrimui.

 

iv. Reikalavimai VEISLINIams BITYNams

 

19. Veisliniai bitynai turi būti teritorijoje, kurioje 3 km spinduliu aplink veislinį bityną ne mažiau kaip 8 mėnesius nediagnozuojama akarozė, amerikinis puvinys, europinis puvinys, nozematozė, varozė. Įvežtos veislinės bitės turi būti karantinuojamos vienerius metus. Kasmet, ne rečiau kaip 2 kartus per metus, veisliniai bitynai ir įvežtos veislinės bitės (po apsiskraidymo ir intensyvaus perų auginimo laikotarpiu), valstybinio veterinarijos gydytojo, dalyvaujant bitininkui, turi būti patikrintos, paimti mėginiai akarozės, nozematozės, europinio puvinio, amerikinio puvinio ir varozės tyrimui.

20. Bitynų savininkai arba atsakingieji asmenys turi:

20.1. nedelsiant pranešti teritorinei VMVT apie veislinę bičių šeimą, atvežtą iš kito bityno, karantinuoti tokius bitynus, dalyvaujant valstybiniam veterinarijos gydytojui paimti mėginius ir juos nusiųsti tirti;

20.2. nedelsiant pranešti teritorinei VMVT apie užkrečiamosios bičių ligos įtarimą veisliniame bityne arba kituose apink šį bityną esančiuose bitynuose;

20.3. neįsivežti į bityną kitų bičių (įskaitant perus) arba bitininkystės produktų iš bitynų, jei jų statusas nežinomas, arba iš užkrėstų bitynų;

20.4. užtikrinti, kad vežamos bitės neužsikrėstų užkrečiamąja liga.

 

V. bitynų STATUSAS

 

21. Bitynams, atsižvelgiant į bičių užkrečiamųjų ligų epizootinę situaciją ir tyrimų rezultatus, suteikiamas neužkrėsto bičių užkrečiamosiomis ligomis, nurodytomis 30 punkte, bityno statusas, jeigu:

21.1. bitynas yra teritorijoje, kurioje netaikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų;

21.2. bitės tikrinimo dieną yra kliniškai sveikos;

21.3. bityne paskutinius dvejus metus buvo taikomos Reikalavimų nuostatos.

22. Į bityną, turintį neužkrėsto bičių užkrečiamosiomis ligomis bityno statusą, gali būti įvežtos bitės, kilusios iš tokio paties statuso bityno.

23. Bityno statusą nustato teritorinės VMVT viršininkas. Statusas nustatomas vadovaujantis kasmetiniu užkrečiamųjų ligų kontrolės planu ir bityną tikrinusio valstybinio veterinarijos gydytojo surašytu patikrinimo aktu (3 priedas), bitynas kiekvienais metais tikrinamas valstybinio veterinarijos gydytojo. Bityno statusas valstybinio veterinarijos gydytojo nurodomas bityno pase.

 

VI. PREKYBOS BITĖMIS REIKALAVIMAI

 

24. Bitėmis galima prekiauti, jeigu:

24.1. jos kilusios iš bityno, neužkrėsto bičių užkrečiamosiomis ligomis, nurodytomis 30 punkte;

24.2. jos nėra vežamos iš teritorijos, kurioje paskelbti apribojimai dėl amerikinio puvinio arba kurioje per 30 dienų nuo amerikinio puvinio likvidavimo, kai visi aviliai su bitėmis buvo sudeginti arba bičių šeimos buvo gydytos ir teritorinės VMVT pripažintos sveikomis, neaptiktas amerikinis puvinys;

24.3. jos kilusios iš šeimų, kurių mirusių bičių mėginiai per paskutines 30 dienų ištirti dėl akarozės, nozematozės, amerikinio ir europinio puvinio ir gauti neigiami tyrimų rezultatai;

24.4. jos buvo patikrintos išsiuntimo dieną ir buvo kliniškai sveikos;

24.5. prekiaujant Lietuvoje joms išduotas Gyvūno sveikatos pažymėjimas, patvirtintas VMVT direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-509 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3068);

24.6. prekiaujant su Europos Sąjungos šalimis joms išduotas veterinarijos sertifikatas, nurodytas VMVT direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakyme Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 2001, Nr. 3-71);

24.7. eksportuojant į trečiąsias šalis joms išduodamas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis trečiosios šalies veterinarinius reikalavimus.

25. Pakuotė ir kitos siuntos dalys turi būti vežamos be sąlyčio su kitų bitynų sergančiomis bitėmis ar perais, užkrėstais bitininkystės produktais ar priemonėmis.

 

vii. VALYMas IR DEZINFEKCIJa

 

26. Aviliai ir bitininkystės priemonės, per kuriuos gali plisti bičių užkrečiamosios ligos, turi būti valomi ir dezinfekuojami.

27. Aviliai ir bitininkystės priemonės, kurių negalima dezinfekuoti, siekiant neišplatinti užkrečiamosios ligos, turi būti sudeginti.

28. Dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 patvirtintais Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatais (Žin., 2002, Nr. 79-3361) ir 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 patvirtintomis Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 87-3760). Dezinfekuojama tokiu būdu, kad nebūtų pakenkta bičių sveikatai. Patalpų, avilių, bitininkystės priemonių valymui ir dezinfekcijai gali būti naudojamas kalio ir natrio šarmas, vanduo ir vandens garai, vandenilio peroksidas, natūralūs augalų ekstraktai, citrinos, acto, skruzdžių, pieno ir oksalo rūgštys, alkoholis. Bityno teritorijos dezinfekcijai galima naudoti kalkių pieną, kalkes, negesintas kalkes.

29. Dezinfekantai turi būti laikomi patalpose, kuriose nelaikomos bitininkystės priemonės ir bitininkystės produktai.

 

viii. BIČIŲ užkrečiamosios LIGOS

 

30. Privalomos registruoti bičių ligos yra akarozė, amerikinis puvinys, europinis puvinys, nozematozė, varozė, mažasis avilių vabalas. Esant reikalui, gali būti kontroliuojamos šios ligos: maišialigė, kalkiniai perai (askosferozė), akmeniniai perai, bičių paralyžius.

 

Ix. BIČIŲ LIGŲ DIAGNOZAVIMAS

 

31. Nacionalinė veterinarijos laboratorija yra Lietuvos Respublikos kontrolinė bičių ligų laboratorija. Ji kontroliuoja ir koordinuoja bičių užkrečiamųjų ligų tyrimo metodų ir metodikos diegimą Lietuvos Respublikoje, atlieka mėginių tyrimus, patvirtina tyrimų rezultatus, gautus kitose laboratorijose, organizuoja lyginamuosius tyrimus.

32. Mėginius ima, pakuoja ir siunčia į laboratoriją tirti pagal nurodytas taisykles (4 priedas) bitininkas.

 

X. PREKYBA BITININKYSTĖS PRODUKTAIS, SKIRTAIS NAUDOTI BITININKYSTĖJE

 

33. Bitininkystės produktais, skirtais naudoti bitininkystėje, leidžiama prekiauti, jeigu jie:

33.1. gauti iš bityno, kuriame netaikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų;

33.2. surinkti teritorijoje, aplink kurią 3 kilometrų spinduliu paskutines 30 dienų netaikomi apribojimai dėl amerikinio puvinio.

34. Parduodant bitininkystės produktus Lietuvos Respublikoje arba keičiant vaško žaliavą turi būti pateikiamas bityno pasas.

35. Prekybai su Europos Sąjungos šalimis bitininkystės produktais, skirtais naudoti bitininkystėje, siuntėjas išduoda laisvos formos prekybos dokumentą arba kokybės pažymėjimą.

 

XI. bIČIŲ GEROVĖ

 

36. Draudžiama:

36.1. žudyti bites imant bitininkystės produktus;

36.2. nukirpti sparnus bitei motinėlei; keičiant bitę motinėlę, senoji bitė motinėlė gali būti nužudoma;

36.3. žudyti tranų perus, išskyrus užsikrėtimo varoze atveju;

36.4. naudoti sintetinius repelentus imant medų;

36.5. imti medų iš korių, kuriuose yra perų.

 

XII. BITININKYSTĖS PRODUKTŲ TVARKYMAS

 

37. Aviliai ir korių rėmai turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios neteršia aplinkos ir bitininkystės produktų.

38. Bitininkystės produktai turi būti gaminami, perdirbami, laikomi pagal Lietuvos higienos normą HN 15:2003 „Maisto higiena“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-392 (Žin., 2003, Nr. 70-3205).

39. Medus turi būti tiriamas pagal Medaus techninį reglamentą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3714).

40. Turi būti atliekamas medaus mėginių tyrimas dėl kenksmingų medžiagų ir medžiagų liekanų.

 

XiIi. BITININKŲ IR JŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO

 

41. Lietuvos bitininkų sąjunga, bitininkų draugijos ir kitos bitininkų visuomeninės organizacijos turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant šiuos Reikalavimus, rūpintis savo narių mokymu ir švietimu, dalyvauti rengiant bičių sveikatinimo ir bičių prevencijos priemonių įgyvendinimo strategiją.

42. Bitininkai gali:

42.1. imti mėginius bičių užkrečiamųjų ligų ir kenksmingų medžiagų, medžiagų liekanų tyrimams, išskyrus mėginius, imamus valstybinės veterinarinės kontrolės metu;

42.2. gydyti bites privataus veterinarijos gydytojo skirtais vaistais, užregistruotais Veterinarinių vaistų registre.

43. Bitininkai turi vykdyti:

43.1. šiuos Reikalavimus;

43.2. valstybinio veterinarijos gydytojo nurodymus.

______________


Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių

užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų

1 priedas

 

________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

BITYNO PASAS

_______________ Nr. ___________

(data)

 

________________________________________________________________________________

                      (bityno savininko ar atsakingojo asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas)

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

 

telefonas _______________________________ , faksas _________________, el. paštas _________

 

Bitynui suteiktas ekologinio bityno statusas 

 

Bityno veiklos rūšis:

1. Veisimas:

 

Bičių motinėlės                Bitės           Tranai 

 

2. Bitininkystės produktų gamyba:

 

Medus        Pienelis       Duonelė ›     Žiedadulkės Œ

 

Pikis Œ           Vaškas Œ       Nuodai       Kita Œ

 

 

__________________________________                                          _________________________

(viršininkas)                                                         (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

DUOMENYS APIE BITYNĄ

 

Eil. Nr.

Data

Bičių šeimų skaičius

Bityno statusas

Valstybinio vet. gyd. vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

 

Mėginio paėmimo data

Paimta patologinė medžiaga

Tyrimų data ir protokolo Nr.

Tyrimo metodas

Tyrimo rezultatai

Mėginys

Mėginių skaičius

Mėginio tyrimo tikslas

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIKYTOS GYDYMO IR PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS

 

Priemonių taikymo data

Priemonių pavadinimas

Naudoti veterinariniai vaistai ar medžiagos

Naudota dozė arba koncentracija

Išlauka

Gydytų šeimų skaičius

Asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

BIČIŲ JUDĖJIMO DUOMENYS

 

Data

Įvežta iš kitų Lietuvos Respublikos bitynų

Įvežta iš kitų šalių

Asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Data

Rajonas

Bityno paso Nr.

Šeimų skaičius

Įvežimo

data

Valstybė

Bityno paso Nr.

Šeimų skaič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE BITININKYSTĖS PRODUKTUS

 

Data

Bitininkystės produkto pavadinimas

Mato vnt.

Asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ IR MEDŽIAGŲ LIEKANŲ BITININKYSTĖS PRODUKTUOSE NUSTATYMAS

 

Eil. Nr.

Mėginio paėmimo data

Mėginio pavadi-nimas

Mėginių skaičius

Tyrimo tikslas

Tyrimo data ir protokolo Nr.

Tyrimo metodas

Tyrimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių

užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų

2 priedas

 

BITYNŲ PASŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Prašymo data

Bityno savininko ar atsakingojo asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys

Bityno pavadinimas ir adresas

Pasui suteiktas Nr.

 

 

 

 

 

______________


Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių

užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų

3 priedas

 

_______________VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

BITYNO PATIKRINIMO AKTAS

 

_______________ Nr. ___________

                                                                                 (data)

_________

(vieta)

 

_______________________________________________________________________________ ,

                                                                        (valstybinio vet. gyd. vardas, pavardė)

vykdydamas ___________________________________________________________ , dalyvaujant

                                                                                  (nurodyti tikrinimo pagrindą)

________________________________________________________________________________

                                   (bityno savininko ar atsakingojo asmens pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

patikrino, ar ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                    (bityno pavadinimas, adresas, telefonas)

atitinka ______________________________________________________________  reikalavimus.

                                                           (teisės akto pavadinimas)

Anksčiau bitynas buvo/nebuvo (netinkamą žodį išbraukti) tikrintas:

________________________________________________________________________________

                                 (jei buvo tikrintas, nurodyti tikrinimo datą ir akto Nr.)

 

DUOMENYS APIE BITYNĄ

 

Bityno paso numeris: _______________________________________________________________

Bityne laikomų bičių šeimų skaičius:___________________________________________________

Bičių šeimų judėjimo duomenys:

Įvežta bičių šeimų iš Europos Sąjungos valstybių ir Lietuvos Respublikos bitynų

________________________________________________________________________________

                                                    (valstybė, data, skaičius, dokumento Nr.)

 

Įvežta bičių šeimų iš trečiųjų šalių

________________________________________________________________________________  

                                                     (valstybė, data, skaičius, dokumento Nr.)

Iš bityno išvežta bičių šeimų _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                         (valstybė, data, skaičius, dokumento Nr.)

 

BITYNO TIKRINIMO DUOMENYS

 

Objektas

Žymėti X

Taip

Ne

Bitynas pastatytas toliau kaip 3 kilometrų atstumu nuo sąvartynų, atliekų valymo, surinkimo, perdirbimo ir naikinimo objektų, užterštų vandens telkinių ir kitų užterštų teritorijų

 

 

Bitynas pastatytas teritorijoje, kurioje bitės galėtų surinkti pakankamą kiekį nektaro, lipčiaus, žiedadulkių ir gauti švaraus vandens

 

 

Bitynas įkurtas atsižvelgiant į medingų augalų geografinį išdėstymą, kad prie jų bitės neskristų per judrias gatves, kelius, gyvulių varymo kelius, mokyklų bei vaikų darželių teritorijas ir kitas žmonių poilsio ir gyvenamąsias teritorijas, masinio žmonių susibūrimo vietas

 

 

 

Bitynas yra teritorijoje, kurioje netaikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų

 

 

Bitynas yra ekologinis

 

 

Bitynas yra veislinis

 

 

Bitynas turi bityno pasą

 

 

Pildomas bityno pasas

 

 

Bityne taikytos gydymo ir profilaktikos priemonės

 

 

Bityne taikytos valymo ir dezinfekcijos priemonės

 

 

Bityne taikytos dezinsekcijos ir deratizacijos priemonės

 

 

Bityne yra dezinfekcinių medžiagų sandėlis

 

 

Atlikti bitininkystės produktų kokybės ir sudėties tyrimai

 

 

Bitininkystės produktai tirti dėl kenksmingų medžiagų ir medžiagų liekanų

 

 

Bitynas turi statusą:

akaroze neužkrėsto bityno

amerikiniu puviniu neužkrėsto bityno

europiniu puviniu neužkrėsto bityno

nozematoze neužkrėsto bityno

varoze neužkrėsto bityno

mažuoju avilių vabalu neužkrėsto bityno

kitų ligų neužkrėsto bityno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitės tikrinimo dieną yra kliniškai sveikos

 

 

Aviliai ir korių rėmai pagaminti iš medžiagų, kurios neteršia aplinkos ir bitininkystės produktų

 

 

Nėra aplaidumo ir netinkamos bityno priežiūros

 

 

 

ATLIKTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

 

Tyrimo tikslas

Mėginių skaičius

Tyrimo rezultatas

Laboratorijos pavadinimas

Protokolo Nr. ir data

Teigiamas

Neigiamas

Netirta

Amerikinis puvinys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europinis puvinys

 

 

 

 

 

 

 

Varozė

 

 

 

 

 

 

 

Akarozė

 

 

 

 

 

 

Nozematozė

 

 

 

 

 

 

Bičių paralyžius

 

 

 

 

 

 

Maišialigė

 

 

 

 

 

 

Kalkiniai perai (askosferozė)

 

 

 

 

 

 

Akmeniniai perai

 

 

 

 

 

 

Mažasis avilių vabalas

 

 

 

 

 

 

Kitos ligos (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

Nurodymai: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Išvados:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Surašyti akto ____ egzemplioriai ir perduoti:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

 

Tikrino

__________________________________                                          _________________________

                           (pareigos)                                                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

 

Dalyvavo

__________________________________                                          _________________________

                           (pareigos)                                                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

 

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

Bityno savininkas ar atsakingasis asmuo

______________________________

               (parašas, vardas, pavardė)

_____________

(data)

______________


Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių

užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų

4 priedas

 

MĖGINIŲ ĖMIMO, PAKAVIMO IR SIUNTIMO TIRTI TAISYKLĖS

 

1. Bičių ligų priežasčių nustatymui į laboratoriją siunčiama:

1.1. susirgus bičių perams – korių mėginiai (10 x 15 cm) su sergančiomis ir žuvusiomis lėliukėmis ir/arba perais;

1.2. susirgus suaugusioms bitėms – 100–200 sergančių bičių arba neseniai mirusių bičių nuo avilio dugno iš kiekvienos bičių šeimos;

1.3. žuvus bičių šeimoms – 100–200 neseniai mirusių bičių iš viršutinio sluoksnio, taip pat korių mėginys su medumi ir bičių duona iš kiekvienos mirusios bičių šeimos;

1.4. įtarus bičių apsinuodijimą – 400–500 g gyvų bičių arba mirusių bičių nuo avilio dugno, po apsinuodijimo praėjus ne daugiau kaip 12 val.;

1.5. lipčiaus nustatymui meduje – 80 g bičių maistui skirto medaus iš kiekvienos bičių šeimos.

2. Mėginių pakavimas:

2.1. talpykla (indai, dėžutės), skirta mėginiams sudėti ir siųsti, turi būti švari, sandari, vienkartinė, pagaminta iš nedūžtančios medžiagos, kartono, polietileno, ant kiekvieno paimto mėginio talpyklos turi būti užrašomas bičių šeimos numeris;

2.2. korių mėginiai sudedami į dėžutę, atskiriami vienas nuo kito pertvarėlėmis;

2.3. sergančios arba mirusios bitės (kiekvieno avilio atskirai) sudedamos į kartonines ar kitokias dėžutes, popierinius maišelius;

2.4. sergančios bitės, įtarus apsinuodijimą, sudedamos į polietileninius maišelius, stiklinius ar plastikinius indelius;

2.5. bičių kenkėjai ir parazitai, turintys kietą apdangalą, sudedami į dėžutes arba kitokius indelius;

2.6. medus dedamas į stiklinius indus.

3. Ant kiekvieno paimto mėginio talpyklos turi būti užrašomas bičių šeimos numeris, tiksli paėmimo data ir laikas. Jei mėginius ima ir siunčia valstybinis veterinarijos gydytojas, jis surašo mėginių paėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas bičių šeimų skaičius, paimtų mėginių skaičius, mėginio pavadinimas, paėmimo data, laikas, bityno adresas, savininko vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, paėmimo tikslas, ir mėginių lydraštį.

4. Mėginius laboratoriniams tyrimams gali paimti privatus veterinarijos gydytojas arba bitininkas.

5. Įtarus bičių ligą, mėginiai turi būti siunčiami tirti į Nacionalinę veterinarijos laboratoriją ir jos padalinius, esančius Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, ar Klaipėdos VMVT laboratoriją.

6. Laboratorinių tyrimų rezultatai turi būti nurodyti bityno pase.

______________