Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 13 d. Nr. 1473

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46(1)-1725, Nr. 150-6092; 2009, Nr. 62-2485), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 13 d.

nutarimo Nr. 1473 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Aplinkos ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse.

2. Aplinkos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Aplinkos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: A. Jakšto g. 4/9, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Aplinkos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas).

5. Aplinkos ministerijos savininkė yra valstybė. Aplinkos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, priima sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Aplinkos ministerijos vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje (www.am.lt). Teisės aktų nustatyta tvarka vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II. APLINKOS MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra:

7.1. užtikrinti aplinkos formavimą pagal darnaus vystymosi principus;

7.2. formuoti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, aplinkos monitoringo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, hidrometeorologijos, miškų ūkio, teritorijų planavimo ir priežiūros, urbanistikos ir architektūros, statybos ir jos priežiūros, būsto, vandens ir nuotekų, genetiškai modifikuotų organizmų valdymo, žuvininkystės vidaus vandenyse, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos, akreditacijos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. pagal kompetenciją rūpintis sveika ir švaria aplinka, išsaugoti Lietuvos Respublikai būdingą kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos vertybes, biologinę įvairovę, genofondus, klimatą;

7.4. užtikrinti racionalų gamtos išteklių (įskaitant miškus ir žemės gelmes) Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, apsaugą, gausinimą ir atkūrimą;

7.5. užtikrinti miškų tvarkymą pagal darnios miškų ūkio plėtros principus, didinti Lietuvos miškingumą ir miškų produktyvumą;

7.6. užtikrinti teritorijų sanglaudą, skatinti teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos pažangą;

7.7. siekti sudaryti palankias sąlygas šalies gyventojams įsigyti būstą, tinkamai jį prižiūrėti, modernizuoti – mažinti energijos sąnaudas;

7.8. pagal kompetenciją koordinuoti valstybės nekilnojamojo turto paskirstymą, jo perdavimą savivaldybėms, taip pat užtikrinti nekilnojamojo turto perdavimą panaudos pagrindais;

7.9. formuoti Lietuvos Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, hidrometeorologijos, miškų ūkio, teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros, statybos ir būsto, vandens ir nuotekų, poveikio aplinkai vertinimo, taršos prevencijos, genetiškai modifikuotų organizmų valdymo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, žuvininkystės vidaus vandenyse, standartizacijos, akreditacijos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

8. Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas:

8.1. siekdama 7.1 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.1.1. koordinuoja darnaus vystymosi principų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje veiksmus;

8.1.2. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimų dėl nacionalinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) patvirtinimo projektus, tvirtina saugomų teritorijų (gamtinių ir biosferos rezervatų, gamtinių ir kompleksinių draustinių, regioninių parkų ir gamtos paveldo objektų) tvarkymo planus (planavimo schemas);

8.1.3. formuoja saugomų teritorijų sistemą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybinių rezervatų, rezervatinių apyrubių, valstybinių draustinių, valstybinių parkų, biosferos rezervatų, gamtos paminklų, kitų saugomų teritorijų steigimo projektus, pasiūlymus dėl saugomų teritorijų įrašymo į tarptautinius saugomų teritorijų sąrašus, steigia biosferos poligonus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, nustato ekologinės apsaugos zonas, koordinuoja kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų veiksmus nustatant šias zonas, skelbia saugomais gamtos paveldo objektus, nustato saugomų teritorijų steigimo kriterijus, organizuoja Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atranką, pagal kompetenciją atsako už apsaugos, priežiūros ir tvarkymo organizavimą saugomose teritorijose;

8.1.4. reglamentuoja ir kontroliuoja veiklą saugomose teritorijose;

8.1.5. rengia ir tvirtina saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles;

8.1.6. rengia poveikio aplinkai vertinimo procesą reglamentuojančius teisės aktus, įgyvendina Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, priimtos 1991 metais Espo, nuostatas;

8.1.7. rengia strateginį pasekmių aplinkai vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus;

8.2. siekdama 7.2 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.2.1. rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus aplinkos apsaugos ir klimato kaitos, taršos prevencijos, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo, gausinimo ir apsaugos, geologijos, hidrometeorologijos, miškų ūkio plėtros, teritorijų planavimo ir priežiūros, architektūros ir urbanistikos, statybos ir jos priežiūros, būsto, vandens ir nuotekų, valstybinio aplinkos monitoringo, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, valstybės administracinių ir kitų negyvenamųjų patalpų bei pastatų naudojimo, standartizacijos ir akreditacijos klausimais arba dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus;

8.2.2. dalyvauja organizuojant standartizacijos ir akreditacijos sistemų kūrimą;

8.2.3. dalyvauja rengiant Valstybės investicijų programą aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo, gausinimo ir apsaugos, teritorijų planavimo, urbanistinės plėtros ir kitose srityse; formuoja teritorijų raidos pagrindines nuostatas;

8.3. siekdama 7.3 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.3.1. rengia ir tvirtina aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo normas, normatyvus, standartus, taisykles, koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.3.2. nustato išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) į aplinką teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų normas, leidimų išmesti į aplinką teršalus ir šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimo, taršos šaltinių išmestų į aplinką teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;

8.3.3. kartu su kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis administruoja bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, nustato šių projektų vykdymo tvarką;

8.3.4. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų veiklą, įgyvendindama 1985 m. Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir 1987 m. Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatas;

8.3.5. nustato gamtinės aplinkos elementų būklės vertinimo kriterijus;

8.3.6. reglamentuoja ir administruoja visų atliekų (išskyrus netinkamų naudoti sprogmenų ir radioaktyviąsias atliekas, kritusių gyvulių ir žemės ūkio atliekas) tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atliekų tvarkymo srities veiklą;

8.3.7. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nustato radionuklidų išmetimo į aplinką normas, kontroliuoja jų laikymąsi, nustato radionuklidų išmetimo į aplinką leidimų išdavimo tvarką, radionuklidų švarumo (nebekontroliuojamuosius) lygius ir deaktyvuotų medžiagų pakartotinio naudojimo ir šalinimo sąlygas, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustato aplinkos radiacinės apsaugos normas, dalyvauja išduodant branduolinės energetikos veiklos, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklos licencijas, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas šių sričių funkcijas;

8.3.8. dalyvauja vykdant cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, nustato cheminių medžiagų ir preparatų subalansuoto ir saugaus tvarkymo reikalavimus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

8.3.9. kartu su Sveikatos apsaugos ministerija tvirtina sąrašą teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas, nustato ribines ir siektinas užterštumo vertes, leistinus nukrypimo dydžius, taip pat visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarką, sudaro ir tikslina sąrašus zonų ir aglomeracijų, kuriose užterštumo lygiai mažesni už ribines vertes, ir sąrašus zonų ir aglomeracijų, kuriose aplinkos oro užterštumo vienu ar daugiau teršalų lygis viršija ribinę ar siektiną aplinkos oro užterštumo vertę;

8.3.10. kartu su Energetikos ministerija ir Susisiekimo ministerija nustato Lietuvoje vartojamo kuro ir degalų sudėties ir kokybės reikalavimus poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai požiūriu;

8.3.11. rengia ir tvirtina aplinkai padarytos žalos, laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos, saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikas, kartu su Žemės ūkio ministerija tvirtina Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodiką ir Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką;

8.3.12. organizuoja valstybinį aplinkos monitoringą, teikia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo ekonominės sistemos formavimo;

8.3.13. kaupia ir tvarko genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų duomenų bazę, nustato leidimų ir sutikimų verstis veikla, kuriai naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir mikroorganizmai, išdavimo tvarką, išduoda šiuos leidimus ir sutikimus, atlieka genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką valstybinę saugos kontrolę, nustato modifikacijos metodus, pranešimų apie genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus produktus pateikimo Aplinkos ministerijai tvarką;

8.3.14. kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nustato genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai įvertinimo tvarką ir rizikai įvertinti būtinus duomenis, nustato genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijus;

8.3.15. organizuoja valstybinę genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką stebėseną (monitoringą);

8.3.16. sudaro genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitetą ir genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komitetą, koordinuoja jų darbą;

8.3.17. nustato augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarką, organizuoja jų naudojimo ir apsaugos kontrolę;

8.3.18. koordinuoja ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinį valdymą;

8.3.19. įgyvendina laukinės augalijos apsaugos priemones ir vykdo laukinės augalijos apsaugos ir naudojimo valstybės kontrolę;

8.3.20. nustato aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą;

8.3.21. tvirtina Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisykles, Lietuvos raudonosios knygos komisijos sudėtį, Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatus, nustato saugomų rūšių naudojimo, saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir šių planų tvirtinimo tvarką, organizuoja ir atlieka darbus, susijusius su kraštovaizdžio, ekosistemų, saugomų ir griežtai saugomų augalų, grybų ir gyvūnų rūšių, jų buveinių išsaugojimu, gausinimu, atkūrimu ir naudojimu;

8.3.22. nustato laukinės gyvūnijos išteklių, laukinių gyvūnų rūšių buveinių, veisimosi sąlygų, laikino apsistojimo vietų ir migracijos kelių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo reikalavimus, leidimų įkurti zoologijos sodus išdavimo, zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarką, tarybos sudėtį ir jos nuostatus, invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarką, kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nustato laukinių gyvūnų naudojimo tvarką, kartu su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nustato prekybos laukiniais gyvūnais tvarką, organizuoja duomenų apie laukinę gyvūniją kaupimą ir tvarkymą, propaguoja laukinės gyvūnijos apsaugą ir ugdo humanišką požiūrį į ją;

8.3.23. pagal kompetenciją vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinį valdymą ir reguliavimą;

8.3.24. organizuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

8.3.25. pagal kompetenciją atlieka aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą;

8.4. siekdama 7.4 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.4.1. nustato tvenkinių naudojimo ir priežiūros tvarką, vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo laivybos reikmėms darbų aplinkosaugos sąlygas;

8.4.2. pagal kompetenciją nustato žvejybos reglamentavimo priemones, saugomų rūšių žuvų, jų buveinių ir migracijos kelių išsaugojimo priemones;

8.4.3. atlieka medžioklės valstybinį valdymą;

8.5. siekdama 7.5 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.5.1. organizuoja miškingumo didinimo, miško genofondo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės miškuose išsaugojimo, selekcijos ir sėklininkystės, miško išteklių naudojimo, kitų programų projektų rengimą ir koordinuoja šių programų įgyvendinimą;

8.5.2. rengia teisės aktų miškų ūkio klausimais projektus;

8.5.3. organizuoja ir koordinuoja visų šalies miškų inventorizaciją, miškų tvarkymo (miškotvarkos) projektų rengimą, koordinuoja miškų monitoringą;

8.5.4. organizuoja valstybinę šalies miškų apskaitą;

8.5.5. rengia metinių miško kirtimo normų valstybiniuose miškuose projektus;

8.6. siekdama 7.6 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.6.1. nustato teritorijų planavimo reikalavimus, dalyvauja teritorijų planavimo procedūrose;

8.6.2. įstatymų nustatyta tvarka nustato detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles;

8.6.3. organizuoja bendrojo Lietuvos Respublikos teritorijos plano rengimą, keitimą, įgyvendinimo stebėseną, pagal kompetenciją – specialiojo planavimo dokumentų rengimą, prižiūri jų nuostatų įgyvendinimą;

8.6.4. rengia ir tvirtina normatyvinius statybos techninius, statinio saugos ir paskirties dokumentus;

8.6.5. atestuoja statybos dalyvius;

8.6.6. reglamentuoja statybos produktų atitikties vertinimą ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimą;

8.7. siekdama 7.7 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.7.1. pagal kompetenciją vykdo būsto strategijos ir programų įgyvendinimo priemones, būsto strategijos ir programų įgyvendinimo stebėseną;

8.7.2. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl paramos būstui įsigyti, valdymo, naudojimo, priežiūros ir modernizavimo – energijos sąnaudų mažinimo;

8.7.3. dalyvauja įgyvendinant planavimo dokumentų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, nuostatas;

8.8. siekdama 7.8 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.8.1. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės nekilnojamųjų daiktų naudojimą, taip pat jų perdavimą savivaldybėms, projektus arba dalyvauja juos rengiant;

8.8.2. priima sprendimus dėl valstybės nekilnojamųjų daiktų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams;

8.8.3. derina turto valdytojų sprendimus išnuomoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą;

8.8.4. teikia išvadas dėl valstybės turto valdytojų sprendimų perduoti valstybės nekilnojamuosius daiktus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise kitiems valstybės turto patikėjimo teisės juridiniams asmenims;

8.9. siekdama 7.9 punkte nurodyto veiklos tikslo:

8.9.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

8.9.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

8.9.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas.

9. Aplinkos ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, nenurodytų šiuose nuostatuose, projektus arba dalyvauja juos rengiant, derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

9.2. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos lėšų naudojimą, koordinuoja investicinių ir techninės paramos programų, projektų rengimą ir įgyvendinimą;

9.3. organizuoja valstybės registrų, kadastrų ir informacinių sistemų, priskirtų ministerijos kompetencijai, sudarymą ir tvarkymą, užtikrina jų funkcionavimą;

9.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų tikslinio naudojimo priežiūrą, paskirsto lėšas pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti, tvirtina pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms programas, jų sąmatas, pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka administruoja aplinkos sektoriaus specialiąsias programas;

9.5. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, nustatytąja tvarka atstovauja jose Lietuvos Respublikai; pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia tarptautinių sutarčių projektus ir užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą;

9.6. koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja visuomenės švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos klausimais;

9.7. užtikrina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, kvalifikacijos tobulinimą ministerijos kompetencijai priskirtose srityse;

9.8. periodiškai rengia ir platina aplinkos būklės Lietuvoje ataskaitas;

9.9. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, taikomųjų mokslo programų ir projektų finansavimą, koordinuoja jų įgyvendinimą, skatina inovacijas;

9.10. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

9.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

9.12. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

 

III. APLINKOS MINISTERIJOS TEISĖS

 

10. Aplinkos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. reikalauti, kad asmenys vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, įgyvendintų priemones, panaikinančias arba mažinančias neigiamą poveikį aplinkai ir gamtos ištekliams;

10.2. nustatytąja tvarka gauti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, savivaldybių institucijų, kitų asmenų informaciją ir duomenis ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.3. pasitelkti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ministerijos kompetencijos klausimais projektams rengti ir svarstyti, dalyvauti kitų ministerijų komisijų (darbo grupių) veikloje;

10.4. prireikus sudaryti ministerijos mokslo, aplinkos apsaugos, technikos, ekonomikos, urbanistikos, architektūros, teritorinio planavimo ir kitas tarybas;

10.5. kreiptis į viešojo administravimo subjektus, atliekančius statybos valstybinę priežiūrą, ir reikalauti panaikinti ar pakeisti statinio projektavimo sąlygas, jeigu jos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

10.6. rengti nustatytąja tvarka viešųjų pirkimų konkursus;

10.7. pagal kompetenciją pareikšti ieškinius, kai padaryta žala valstybės interesams, dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių, įskaitant prevencijos ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių vykdymą, atlyginimo;

10.8. metodiškai vadovauti pavaldžioms institucijoms, pagal kompetenciją atliekančioms jų nuostatuose numatytas funkcijas;

10.9. būti šiuose nuostatuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja.

11. Aplinkos ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. APLINKOS MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Aplinkos ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginio ir metinio veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

13. Aplinkos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys.

Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų 15.6, 15.9 ir 15.13–15.15 punktuose.

14. Ministras yra atsakingas už jam pavestas valdymo sritis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 43-772) ir kiti įstatymai, ir yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

15. Ministras:

15.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;

15.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

15.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1224 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, projektus;

15.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

15.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitais ministrais priima bendrus įsakymus;

15.6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos, kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;

15.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

15.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

15.9. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Aplinkos ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

15.10. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;

15.11. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

15.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;

15.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;

15.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

15.15. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo;

15.16. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;

15.17. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus galias, vyriausiojo valstybinio miškų pareigūno, vyresniojo valstybinio miškų pareigūno, valstybinio miškų pareigūno ir valstybinio saugomų teritorijų pareigūno statusą;

15.18. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

16. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai. Jeigu vieno viceministro laikinai nėra, jo funkcijas ministras paveda atlikti kitam viceministrui.

17. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

18. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

18.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

18.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

18.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

18.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

18.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

19. Aplinkos ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos kancleris.

Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai. Ministerijos veiklą reguliuoja ministro tvirtinami Aplinkos ministerijos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai.

Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), atsakomybės, darbo užmokesčio mokėjimo, socialinių ir kitų garantijų suteikimo ir kitas nuostatas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.

20. Valstybės politikai aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti, o įstatymų nustatytais atvejais – dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse prie ministerijos gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

21. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

21.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

21.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

21.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

21.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

21.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

21.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

21.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

22. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

23. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

24. Aplinkos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

 

V. APLINKOS MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

25. Aplinkos ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Aplinkos ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius. Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė, ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę – ministras arba jo įgaliotas asmuo, o finansų kontrolę – ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Aplinkos ministerija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________