LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS PASLAUGAS ASMENIMS, TURINTIEMS PRIKLAUSOMYBĘ NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ, PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 11 d. Nr. A1-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl socialinių paslaugų reformos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-564), priedo 5 priemone:

1. Tvirtinu Reikalavimus psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinti Reikalavimai psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, yra rekomendacinio pobūdžio.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A1-25

 

REIKALAVIMAI PSICHOLOGINĖS BEI SOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS PASLAUGAS ASMENIMS, TURINTIEMS PRIKLAUSOMYBĘ NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų (toliau – reikalavimai), tikslas yra nustatyti minimalius šių įstaigų veiklos organizavimo reikalavimus.

2. Reikalavimai skirti psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms (filialams), teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų (toliau – įstaigos), visiškai (iš dalies) finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, kurių pagrindinė veikla susijusi su suinteresuotų sveikti asmenų, turinčių priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, ilgalaike psichologine ir socialine reabilitacija ir socialine integracija į visuomenę.

3. Reikalavimai nustato įstaigų darbo organizavimą, reikalavimus personalui, teikiamoms klientams paslaugoms, įstaigų pastatams ir aplinkai, klientų priėmimą į įstaigas.

 

II. ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigėjo patvirtintais įstaigos nuostatais bei šiais reikalavimais.

5. Įstaiga privalo turėti šiuos dokumentus:

5.1. įstaigos registravimo pažymėjimą;

5.2. įstaigos veiklos nuostatus;

5.3. darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.4. viešai skelbiamas vidaus tvarkos taisykles, apibrėžiančias klientų gyvenimo įstaigoje pagrindines taisykles, teises ir pareigas;

5.5. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams, apibrėžiančias jų teises ir pareigas, klientų bei darbuotojų tarpusavio santykius;

5.6. įstaigos veiklos planą ir psichologinės bei socialinės reabilitacijos programą, kuriuose įvardijami siekiami tikslai, terminai jiems pasiekti bei taikomi metodai;

5.7. Visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą (higienos pasą), liudijantį, kad patalpos bei aplinka atitinka sanitarinius-higienos reikalavimus ir tinka įstatuose (nuostatuose) numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

5.8. įstaigos klientų asmens bylas, kuriose kaupiami priėmimo dokumentai, darbo su klientais individualūs planai bei įrašai apie pasikeitimus, vykusius psichologinės bei socialinės reabilitacijos metu iki pat jo išvykimo iš įstaigos, ir kt.;

5.9. klientų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisus įstaigoje, kur vykdoma darbo terapija;

5.10. įstaigoje teikiamų paslaugų sąrašą.

 

III. REIKALAVIMAI PERSONALUI

 

6. Darbuotojų sudėtis įstaigoje nustatoma priklausomai nuo klientų skaičiaus ir teikiamų paslaugų kiekio ir sudėtingumo.

7. Įstaigos personalas skirstomas: tiesiogiai su klientais dirbantis, netiesiogiai su klientais dirbantis (administracinis-ūkinis).

8. Tiesiogiai su klientais dirbančio ir netiesiogiai su klientais dirbančio personalo santykis turi būti toks, kad garantuotų efektyvų įstaigos veiklos organizavimą ir teikiamų paslaugų kokybę.

9. Tiesiogiai su klientais dirbančio personalo ir įstaigos klientų santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 vienam klientui.

10. Tiesiogiai su klientais dirbantis personalas dirba komandinio darbo principu, į šį darbą įtraukiant savanorius.

11. Tiesiogiai su klientais dirbančios pagrindinės personalo grupės yra šios:

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai;

psichologai arba psichoterapeutai;

socialiniai pedagogai.

12. Jei įstaigos vadovas yra asmuo, turintis priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, jis turi būti baigęs psichologinės ir socialinės reabilitacijos programą, po reabilitacijos jo blaivybės stažas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai.

13. Darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti.

 

IV. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

 

14. Įstaigose paslaugos organizuojamos vadovaujantis įstaigos psichologinės bei socialinės reabilitacijos programa ir teikiamos pagal individualius darbo su klientu planus, kuriuos sudaro įstaigos socialinis darbuotojas bendradarbiaudamas su kitais įstaigos paslaugų teikėjais.

15. Įstaigoje teikiamos šios paslaugos:

15.1. laikino apgyvendinimo – įstaiga turi kiekvienam klientui užtikrinti privačią erdvę, turi būti įrengti miegamieji kambariai, kuriuose privalo būti šie pagrindiniai baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims. Minimalus bendras gyvenamasis plotas vienam klientui turi būti ne mažiau kaip 9 kv. m. Bendrą gyvenamąjį plotą sudaro: miegamųjų ir užsiėmimų kambarių, koridorių, holų bei vestibiulių plotas;

15.2. maitinimo – įstaigoje maitinimas turi būti organizuojamas ne rečiau kaip 3 kartus per dieną, paros racionas turi suteikti reikiamą maisto medžiagų ir energijos kiekį, patenkinti klientų fiziologinius poreikius bei atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas. Pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms turi būti organizuojama dietinė mityba. Maitinimo organizavimas turi būti derinamas su socialinių įgūdžių ugdymo, darbo terapijos ir užimtumo paslaugų teikimu ir organizavimu;

15.3. psichologinės pagalbos – kliento psichologinės būklės įvertinimas, individualus konsultavimas, motyvacijos stiprinimas, atkričio bei krizių prevencijos užsiėmimai, mąstymo ir elgesio keitimas, šeimos narių konsultavimas;

15.4. socialinio darbo – naujai patekusio kliento socialinės būklės įvertinimas, individualaus socialinės reabilitacijos plano, kuris derinamas su laisvalaikio, užimtumo, darbo terapijos, sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikėjais, sudarymas ir įgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas bei sveiko gyvenimo būdo formavimas. Socialinis darbas dirbamas su klientu, tėvais ar globėjais (rūpintojais), šeimos nariais ir kitais specialistais – vykdomas konsultavimas (individualus ir grupinis) ir informavimas. Įstaigos socialiniai darbuotojai kartu su administracija turi padėti klientui tvarkyti reikalus už įstaigos ribų, ginti jų teises ir teisėtus interesus;

15.5. užimtumo, darbo terapijos įstaigoje turi būti sudarytos galimybės ir sąlygos ugdyti darbo bei socialinius įgūdžius, padedančius savarankiškai gyventi ir integruotis visuomenėje, apsispręsti ieškoti darbo, mokytis, persikvalifikuoti ir kt. Šis darbas vykdomas 2 formomis – individualiai ir grupėse.

16. Pagal galimybes ir klientų poreikius organizuojamos profesinio konsultavimo ir profesinio mokymo paslaugos. Vaikų ugdymas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą.

17. Pagal klientų poreikius organizuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, sudarant sutartį su pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, esančia toje teritorijoje.

18. Įstaigose gali būti teikiamos kitos paslaugos, numatytos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro.

 

V. reikalavimai aplinkai

 

19. Patalpos turi atitikti technines, sanitarines-higienines, priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus.

20. Įstaiga turi rūpintis sukūrimu gyvenimo sąlygų, kiek galima artimesnių namų aplinkai. Įstaigos aplinka turi būti pritaikyta įstaigos nuostatuose (įstatuose) numatytai veiklai.

21. Klientų poreikiams tenkinti turi būti įrengta:

21.1. patalpos grupiniam ir individualiam darbui bei poilsiui;

21.2. prausyklos atskirai vyrams ir moterims, įrengiant vieną praustuvą ne daugiau 10-čiai klientų, vieną vonią ar dušo kabiną ne daugiau 15-kai klientų;

21.3. tualetai atskirai vyrams ir moterims, įrengtos atskiros ir gerai vėdinamos kabinos (vienas klozetas ne daugiau 10-čiai klientų).

22. Klientams turi būti sudaryta galimybė saugiai laikyti asmeninius daiktus, pinigus.

 

VI. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Klientai (globėjai, rūpintojai) turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į įstaigos administraciją, steigėją, kontrolės bei kitas institucijas. Įstaigoje turi būti nustatyta skundų, prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūra, įgalinanti daugumą iškilusių problemų spręsti įstaigos viduje. Raštu pateikti skundai ir prašymai turi būti registruojami atskirame žurnale.

24. Klientas (globėjas, rūpintojas) turi teisę susipažinti su įstaigoje esančia su kliento asmeniu susijusia dokumentacija (dokumentacijos konfidencialumą užtikrina įstaigos administracija).

25. Klientai privalo laikytis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, apibrėžiančių klientų gyvenimo įstaigoje pagrindines taisykles, teises ir pareigas, nuostatų, nepažeidinėti įstaigos darbuotojų ir kitų klientų teisių.

 

VII. KLIENTŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGAS

 

26. Į įstaigas gali būti priimami asmenys, turintys priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, kreipimosi metu nevartojantys šių medžiagų, suinteresuoti psichologine ir socialine reabilitacija bei sutinkantys laikytis įstaigos vidaus taisyklių.

27. Jeigu įstaigos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, kliento priėmimas į įstaigą turi būti suderintas su savivaldybe.

28. Priimant į įstaigą įstaigos administracijai pateikiami šie dokumentai:

28.1. asmens (globėjo, rūpintojo) prašymas priimti į įstaigą;

28.2. asmens pasas arba kitas dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę;

28.3. gydytojų komisijos išvada, kad klientas nėra specifinio gydymo reikalaujančių somatinės, neurologinės-psichinės būsenų ir gali būti apgyvendintas tokio tipo įstaigoje.

29. Priimant į įstaigą, tarp įstaigos administracijos ir kliento (globėjo, rūpintojo) pasirašoma sutartis, kurioje turi būti numatytos abiejų šalių teisės ir pareigos, teikiamų paslaugų kiekis ir struktūra, paslaugų teikimo trukmė, mokėjimo už paslaugas tvarka ir sąlygos, sutarties nutraukimo anksčiau nustatyto laiko sąlygos ir pan. Likus 1 mėnesiui iki sutarties pasibaigimo įstaigos administracija apie tai turi informuoti klientą (globėją, rūpintoją). Sprendimai dėl paslaugų nutraukimo ar jų tęstinumo priimami abiejų šalių susitarimu.

 

______________